Free Essay

ŽInių Vadybininko Vaidmuo Organizacijoje

In: Business and Management

Submitted By evvlin
Words 917
Pages 4
Žinių vadybininko vaidmuo organizacijoje
Mokslinė esė

Šiandien, duomenims įgaunant vis didesnę reikšmę, žinios bei informacija tapo nepamainomu įrankiu, sėkmės garantu organizacijose bei preke, kurios kaina priklauso nuo kokybės, savalaikiškumo. Laikotarpis tarp XX ir XXI amžių pasižymi naujovėmis – spartesne žinių sklaida, vis tobulėjančiomis IT, žinių ekonomikos, informacinės bei žinių visuomenių susiformavimu. Ko gero tai yra pagrindinės priežastys, kodėl šis laiko tarpsnis dar kitaip yra vadinamas revoliucingu, poindustriniu, ypatingai turint galvoje žinias bei informaciją. Derėtų paminėti ir tai, jog lygiagrečiai su žinių visuomenės ir ekonomikos terminologija buvo pradėtos vartoti ir „žiniomis grįstos organizacijos“, „protingos organizacijos“ sąvokos. Tradicinė organizacija nėra tapati besimokančiai – pastarojoje žinių aplinka struktūriškai yra kur kas sudėtingesnė, negu dominavusios prieš keletą amžių. Žinių organizacijoje visos teikiamos prekės ir paslaugos yra grindžiamos žiniomis, o tai reiškia, kad joje dirbantys asmenys geba kurti, įgyti ir pritaikyti žinias bei keisti savo veiklą, įvertinant naujas žinias ir perspektyvas. (Z. Atkočiūnienė, „besimokanti žinių organizacija“ 2014, p.9). Ši organizacijoje dominuojanti suirutė privalo būti nuolat kontroliuojama, joje dalyvaujantys nariai turi dirbti komandinį darbą, nuolat mokytis ir siekti vis geresnio rezultato. Tai yra pagrindinė priežastis, kodėl organizacija šiandien nebeapsieina be žinių visuomenės narių, taip pat ir žmogaus, kuris tai galėtų kontroliuoti, kitaip tariant – žinių vadybininko. Taigi, derėtų išanalizuoti žinių vadybininko svarbą ir vaidmenį organizacijoje. Bandant apibrėžti laikotarpį, kuomet atsirado žinių vadyba ir kada ji tapo taikytina organizacijoje, yra sudėtinga, tačiau labiausiai žinių valdymo svarba ėmė ryškėti XX a. pabaigoje, kuomet daugelio konkurencingų organizacijų sėkmę lėmė ne jų sukauptas kapitalas, o būtent turimos žinios, glūdėjusios įmonės viduje (Watson, 2013). Didelę įtaką ŽV atsiradimui turėjo ir P. Drucker, 1959 metais pavartojęs „žinių darbuotojo“ sąvoką, taikytiną ir šiandien. Anot minėto mokslininko, pastarieji vis labiau atitinka taikytiną besimokančios organizacijos nario šabloną – specifinių žinių ir kompetencijų turintį darbuotoją, dirbantį žiniomis grįstame sektoriuje. Tačiau tai nepaaiškina, kas būtent yra žinių vadybininkas, kokių kompetencijų reikia juo tampant ir kokios pareigos yra pageidautinos. Žinoma yra tai, kad pagrindinę sąsają žinių vadybininkas turi su žinių vadyba. Tačiau anot Bieliūno (2000), žinių vadyba yra naujausia vadybos tendencija ir jos koncepcija nėra aiškiai apibrėžta. Visuotinai priimtą požiūrį į žinių vadybą išreikšti taip pat sunku, nes tai yra besiformuojanti mokslo ir mokymo disciplina. Žinių vadyba yra tarpdimensinė ir tarpdisciplininė sąvoka, na o besimokančioje organizacijoje tai apima didžiausia valdymo dalį. Daugelis apibrėžimų ne retai prieštarauja vienas kitam, todėl kyla nemažai sumaišties, nesusipratimų (Juozas Ruzevičius, 2005). Dėl šios priežasties yra sunku ją atskirti nuo kitų, panašaus pobūdžio vadybos atšakų. Nelengva apibrėžti ir žinių vadybininko sąvoką – daugelis mokslininkų pateikia skirtingas jų išraiškas, kurios visos yra sąlyginai teisingos, tačiau painios. Teisingiausia ko gero būtų teigti, jog žinių vadybininkas organizacijoje yra žmogus, skatinantis mokslo plėtrą tiek vidinėje įmonės aplinkoje, tiek už jos ribų. Pagrindinis jo vaidmuo yra atsakomybės kolektyve vystymas ir paskirstymas tam, kad žinių valdymo principai ir pagrindinės disciplinos įmonėje būtų skatinamos ir įsisavinamos (Kimir Kaldir, Knoledge Management in Theory and Practice, 2005). Juk išties, stebint organizacijų konkurencinę aplinką, tai pasitvirtina. Žinių vadybos procesus Lietuvoje nuodugniai tirianti Zenona Atkočiūnienė, savo knygoje „Žinių valdymas organizacijoje“ pabrėžia, jog šiandien žinių ir kompetencijų svarba organizacijoje auga. Tai išskiria jau anksčiau paminėtą besimokančią organizaciją iš kitų – čia įmonės nariai mokosi, kaupia informaciją, žinias, patirtį; visą tai puoselėja. Ko gero svarbiausias aspektas, kalbant apie konkurenciją, yra tai, jog jau kuris laikas materialiniai ištekliai įmonėje nebėra pranašumą žymintis kriterijus – tai sukelia tik trumpalaikį efektą. Žmogiškasis išteklius konkuruojant rinkoje užima ko gero svarbiausią vaidmenį. Įmonėms tobulėjant, yra tobulinamas ir ryšys tarp darbuotojo, darbdavio, stengiamasi sukurti palankią darbui aplinką ir svarbiausia – išvengti darbuotojų kaitos, kas reikalauja išties didelių kaštų. Z. Atkočiūnienė taip pat pabrėžia, jog įmonėms plečiantis, didinant kompetenciją, lojalūs darbuotojai yra kertinis aspektas, norint augti, tobulėti. Per pastaruosius keliasdešimt metų buvo pastebėta, jog dabar darbuotojai, keisdami savo darbo vietas, iš įmonės išsineša ne tik sukauptą patirtį, bet ir išties didelį žinių kraitį. Tad nieko keisto, kad ir vis pažangesnės įmonės Lietuvos rinkoje ieško kompetentingesnių žinių vadybos specialistų – jie aprėpia keliasdešimt praktinių ir teorinių aspektų, kurių nauda organizacijai dažniausiai būna nepamainoma. Puikus pavyzdys yra Michaelio Earlo (2001) tyrimas, kurio metu žinių vadybininko vaidmuo buvo atskleistas keturiasdešimtyje kompanijų. Tyrimo rezultatai labiausiai pasižymi tuo, kad jo dėka buvo išskirtos 7 žinių vadybos „mokyklos“, o pagal tai tapo paprasčiau nuspręsti, koks būtent yra žinių vadybininko vaidmuo organizacijoje. Tarkime, sisteminė mokykla apibrėžia, kad žinios yra talpinamos į duomenų bazes, kas yra puikus įrankis, padedantis vadybinėje veikloje; kartografinė mokykla labiausiai aprėpia katalogus ir žemėlapius, padedančius rasti tinkamus žmones, turinčius reikiamos informacijos; inžinerinė mokykla apibrėžia informacinių sistemų svarbą: jose esančią informaciją apie konkurentus, prekes, technologijas, kita; komercinė mokykla daugiausia apsprendžia intelektinės nuosavybės tipus tam, kad būtų lengviau parduoti prekes ar paslaugas; organizacinė mokykla remiasi informacijos mainų principu tam, kad būtų padidintas informacijos cirkuliacijos greitis tarp formalių ir neformalių organizacijos grupių; erdvės mokykla orientuota į įvairialypes erdves, kuriose buriasi žmonės, norintys pasidalinti žiniomis ir patirtimi, kitaip tariant, poilsio erdves; na ir galiausiai, strateginės mokyklos esmė yra tarsi įrodymas, kad organizacijos verslas yra paremtas žiniomis. Visa tai tarsi apsprendžia veiklos sritis, kuriuose žinių vadybininko vaidmuo atsiskleidžia labiausiai. Žinių vadybininko svarba organizacijoje yra tai, jog jis atpažįsta gerėjančią prieinamų informacijos išteklių kokybę, skatina darbuotojų interpretavimo galimybes. Tai užtikrina „darbuotojų tarpusavio santykius, idėjų sklaidą, kritinį mąstymą, kompetenciją, bendradarbiavimą ir grupių darbą tiek pačioje organizacijoje, tiek už jos ribų“ . Apimdamas tris svarbiausius komponentus žinių vadyboje: žmones, procesus, technologijas, žinių vadybininkas organizacijoje sukuria intelektinį organizacijos turtą, o šis yra netgi svarbesnis už naudojimąsi informacinėmis technologijomis, jų valdymą (Bhojaraju, 2005). Apibendrinant galima pastebėti, jog industrinės revoliucijos pasekmės šių dienų visuomenei yra aiškios: patobulėjusios informacinės technologijos, padidėjusi informacijos, duomenų sklaida, naujų visuomenių susiformavimas bei žinių, jų ekonomikos ir valdymo raidos patobulėjimas.…...

Similar Documents

Free Essay

Verslo Ciklai

...taško prasideda kritimas.Verslo ciklo ilgis yra atstumas t0 - t4, ciklo amplitudė – AB ir CD. Nuosmukis yra ekonominio aktyvumo kitimo laikotarpis, kurio metu mažėja bendroji gamybos apimtis, ūkio subjektų pajamos, kainos bei resursų užimtumas. Mažėjant darbo produktyvumui, verslininkai koreguoja realizacijos ir pelno lūkesčius. Mažinamos privačios investicijos. Nuosmukio metu mažėja namų ūkių vartojimas, didėja taupymas iš baimės prarasti pajamas dėl gręsiančios bedarbystės. Mažėjant pajamoms, mažėja importo apimtis, nuosmukis perduodamas į užsienį, tai, savo ruožtu, atsiliepia eksportui. Esant ribotoms valstybės galimybėms skolintis šalies viduje ar užsienyje, mažėja vyriausybės pirkimai. Pereinant į pagyvėjimą, svarbus vaidmuo tenka privačioms investicijoms.Atsargų dydžiui prisitaikius prie sumažėjusios realizacijos, pradeda didėti investicijos į atsargas, tai pagyvina konjunktūrą.Privačias investicijas skatina nuosmukio metu sumažėjusi palūkanų norma bei žema investicinių gėrybių kaina rinkoje. Jeigu nuosmukis tęsiasi ilgesnį laiką, produkcijos vieneto pelningumas pradeda didėti. Tai lemia dvi priežastys: pirma, išauga darbo produktyvumas dėl sumažėjusio darbuotojų skaičiaus bei gamybos proceso racionalizacijos; antra, sumažėja nominalaus atlygio augimo tempai, jeigu profesinės sąjungos susilaiko nuo reikalavimo didinti atlyginimą esant sudėtingai padėčiai darbo rinkoje. Ekonominio aktyvumo pagyvėjimą skatina namų ūkių lūkesčių pokyčiai. Nustojus didėti......

Words: 5638 - Pages: 23

Free Essay

Db Oracle

...lentelę į dvi GYDYMO_ĮKAINIAI(GT,GK) POLIKLINIKA(LK,SP,AD,AL,TR,GT,PP) Taigi DB sudaro keturios lentelės, kurios tenkina 3NF POLIKLINIKA(LK,SP,AD,AL,TR,GT,PP) LIGONIS(LK,LP,LA,LG) STOMATOLOGAS(SP,SK) GYDYMO_ĮKAINIAI(GT,GK) INFORMACINĖS SISTEMOS (IS) IS paskirtis yra - informacijos tvarkymas organizacijoje. Tam sukuriama informacinė sistema IS surenka, apdoroja, saugo, analizuoja ir paskirsto informaciją, turinčią konkrečią paskirtį organizacijos veikloje. Ji veikia tam tikroje aplinkoje ir susideda iš dviejų dalių: ❖ Kompiuterizuotos ❖ Nekompiuterizuotos Tai yra dalis organizacijos veiklos. IS apdoroja duomenų įėjimą ir suformuoja išėjimą. IS naudojasi vartotojas arba kita IS. IS kompiuterizuoja vartotojo veiklos funkcijas ir veiklos procesus. IS vadinam taikomąja programine įranga, kuri įdiegiama konkrečioje darbo vietoje. Tai yra vartotojo kompiuterizuota darbo vieta.. Priklauso nuo to kam skirta (vadovui, padalinio vadovui, darbuotojams). Organizaciją sudaro dalys, kurios formuoja organizacijos atsakymus į aplinkos poreikius : ❖ Organizacijos struktūra ❖ Organizacijos strategija ❖ Vadybos ir verslo procesai ❖ Individai ir jų rolės organizacijoje ❖ Inormacinės technologijos (IT) IT yra technologinė ir komunikacinė įranga. Ji turi atitikti veiklos sričių poreikius. IS yra viena iš IT sudedamųjų dalių. Siaurąja prasme IT yra IS technologinė dalis (techninė įranga, DBVS, kompiuterinis tinklas, sisteminė programinė įranga ir kiti......

Words: 6730 - Pages: 27

Free Essay

Sisteminis Poziuris Ir Organizacija

...sistemų dalijimąsi į mažesnes. Organizacijas jis vadina dalinėmis sistemomis, nes jos sudaro didesnes sistemas (korporacijas, susivienijimus). Visos organizacijos įsijungia į didžiules, tačiau niekuomet galutinai neapibūdinamą, neformalią organizaciją – visuomenę. Č.Bernardas skirsto organizacijas į formalias ir neformalias. Formali organizacija yra tokia, kurios veikla yra sąmoningai koordinuojama. Jos koordinavimas vyksta padalinių pavaldumo centrinei valdžiai principu. Neformali yra organizacija, kuri nėra apibrėžta funkciniu ir struktūriniu atžvilgiu. Minėto mokslininko darbus tęsė H. Saimonas ( H. Simon). Ankstyvuosiuose savo darbuose jis išnagrinėjo vidinių ryšių klausimus, konstatuodamas, kad sisteminėje organizacijoje posistemių tarpusavio ryšiai turi esminę įtaką veiklos rezultatyvumui. Įvertindamas ryšių organizavimo svarbą, H. Saimonas pasiūlė steigti firmose specialias komunikacines tarnybas, kurios užsiimtų informacijos rinkimu, perdavimu, sisteminimu, analize, saugojimu. Esminis sisteminio nagrinėjimo elementas yra organizacijos tikslų nustatymas. Daug dėmesio skiriama sprendimų priėmimo teorijai. Čia pasižymėjo H.Saimonas, kuris nagrinėjo kiekybinius sprendimų priėmimo metodus ir tvirtino, kad socialinėse sistemose negalima naudotis vien jais. Jis pabrėžia kitų, kokybinių metodų svarbą: intuicijos, nuojautos, patyrimo, analogijos ir kt. Bendroji sistemų klasifikacija (K. Bouldingas) Tyrinėjant ir......

Words: 9561 - Pages: 39

Free Essay

Atbejo Analizė

...Organizacija „AIESEC“ Įvadas Ši analizė yra svarbi tuo, kad mes būsimi informacijos specialistai galime realiai pamatyti kaip organizacijoje yra tvarkomasi su išteklių valdymu. Organizacijai tai irgi yra aktualu, nes tada ji pati susidomi kaip yra tvarkomi visi ištekliai. Kiekvienos įmonės ar organizacijos veikla yra neatsiejama nuo informacijos poreikio, jos rinkimo, kaupimo ir kitų informacijos valdymo procesų. Informacijos išteklių vadybos tikslas yra užtikrinti, kad informacija būtų valdoma ekonomiškai ir efektyviai, tai daro tiesioginę įtaką organizacijos ar įmonės veiklai bei konkurencingumui. Šiuo darbu mes siekėme išanalizuoti kaip organizuojamas išteklių valdymas organizacijoje, siekiant įsisavinti teorinius ir praktinius informacijos išteklių vadybos ypatumus. Atlikdamos analizę sau išsikėlėme šiuos uždavinius: 1. Trumpai pristatyti organizaciją; 2. Sužinoti organizacijos vadovo nuomonę apie informacijos valdymo svarbą; 3. Pristatyti atsakingas už informacijos išteklių vadybą pareigybes; 4. Aptarti reglamentų naudojimą organizacijoje; 5. Pateikti organizacijos išteklių visumą; 6. Pristatyti informacijos išteklių vadybos analizę; 7. Atlikti organizacijos narių apklausą, kurios metu aiškinsimės su kokiomis informacijos išteklių vadybos problemomis jie susiduria; 8. Pateikti išvadas. Trumpas organizacijos pristatymas Organizacija buvo įkurta studentų iš 7 Europos valstybių – Suomijos, Švedijos, Prancūzijos, Danijos, Belgijos, Norvegijos ir Nyderlandų......

Words: 1585 - Pages: 7

Free Essay

Dzsdas

...1. KOKYBĖS VADYBOS TAIKYMO ASPEKTAI TEORINIU LYGMENIU 1.1. Kokybės sąvokos apibrėžtys Vartojant bendrinę kokybės sąvoką, kasdieniniame gyvenime nekyla jokių keblumų. Gilinantis į kokybės vadybos dalykus, iškyla problema, nustatant valdymo objektą – kokybę. Priimant sprendimus organizacijoje paprastai remiamasi trimis pagrindiniais veiklos rodikliais – kokybe, kaštais ir produktyvumu. Įvertinant vadyboje žmogiškojo veiksnio svarbą teigtina, jog organizacija pasieks geresnių veiklos rezultatų, jei remsis kokybe, o ne kaštais ir produktyvumu (Kondo Y., 1997). Šis autorius tai įrodo dviem argumentais: pirma, šių rodiklių gyvavimo amžiaus skirtumu. Manytina, kad žmonės sugebėjo pasigaminti pirmąjį įrankį prieš daugiau nei pusantro milijono metų. Su pirmuoju žmogaus dirbiniu atsirado ir kokybės sąvoka, o tik žymiau vėliau prasidėjus produktų mainams atsirado kainos ir kaštų sąvokos. Produktyvumo sąvoka susiformavo po pramonės revoliucijos, maždaug po 200 metų. Vadinasi, kokybės sąvoka kur kas senesnė nei kitos dvi sąvokos, todėl ji priimtinesnė žmogaus sąmonei. Kokybė yra veiksnys, kuris svarbus ir gamintojui, ir pirkėjui, todėl organizacijos vadyba turėtų remtis būtent kokybės veiksniu (Kondo, 1997). Mokslinėje literatūroje išskiriama daug ir įvairių kokybės apibrėžimų. Kokybė – tai žmogaus gebėjimas sukurti platų, informatyvų, visapusišką, kūrybišką požiūrį į daugelį dalykų, nes kokybė grindžiama socialiniu, etniniu, kultūriniu, istoriniu patyrimu, visuotinai......

Words: 1723 - Pages: 7

Free Essay

Auditorių Asociacijos Veikla

...institutų konfederacijos, vienijančios 40 tūkstančių narių, pilnateisiu nariu. Asociacijos nariai aktyviai dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, išrinkti jų valdybų, komitetų ir darbo grupių nariais. Lietuvoje asociacija šiuo metu vienija virš 180 profesionalų, dirbančių viešajame ir privačiame sektoriuje. Vidaus auditorių darbe mechaninę tikrinimų rutiną keičia tyrimai ir ekspertiniai vertinimai, be šiuolaikinių informacinių technologijų vidaus audito veikla turbūt nebeįsivaizduojama. Profesinė nūdiena rezervuotą vidaus auditorių elgesį skatina virsti lyderiavimu, aktyviu teigiamų pokyčių organizacijoje iniciavimu. Nuolat gilinti profesines žinias, jomis keistis tarpusavyje, plėsti akiratį, tapo tiesiog būtina. Norint pajėgti profesionaliai vertinti organizacijų veiklą reikia itin gilių organizacijų valdymo, vadovavimo, rizikų valdymo, finansų ir kitų žinių. Vidaus auditoriai ne tik kelia klausimus, problemas, bet kartu ir pateikia vertingus pasiūlymus. Lietuvos vidaus auditorių asociacijos veikla yra paremta Vidaus auditorių asociacijos įstatais (nauja redakcija nuo 2013 m. balandžio 8 d.). 1.2 ASOCIACIJOS VEIKLOS SRITYS Asociacijos veiklos sritys yra suskirstytos į tris dalis, t.y. vidaus auditas, vidaus kontrolė ir rizikos valdymas. Tarptautinis vidaus auditorių institutas apibrėžia vidaus auditą kaip nepriklausomą objektyvaus tikrinimo ir konsultavimo veiklą, vertinančią ir gerinančią organizacijų veiklą[2]. Taip pat vidaus......

Words: 3670 - Pages: 15

Free Essay

Woop

...politiką, jeigu jos šią problemą nori išspręsti kuo efektyviau ir tvariau, pasiremdamos moksliniais tyrimais, statistiniais duomenimis ir moksliniais faktais. Be to, svarbu kuo geriau suvokti, kokios teisinės, politinės, administ­ racinės ir socialinės kliūtys trukdo apdoroti šias atliekas, o tai suprasti galima tinkamai konsultuojantis su atitinkamais suinte­ resuotaisiais subjektais. 1.6 Todėl EESRK pabrėžia būtinybę pagal strategiją „Europa 2020“ sukurti veiksmingą pramonės ir kasybos atliekų tvar­ kymo politiką, kuri visaapimančiu būdu tvarią pramonės poli­ tiką aiškiai susieja su inovaciniais procesais, efektyviu išteklių naudojimu ir geresne prieiga prie žaliavų. 1.3 Norint geriau informuoti visuomenę ir suteikti jai daugiau žinių apie aplinkosaugą, ekonomiką ir socialinę naudą, kurią galima gauti apdorojant didelį kasybos, metalurgijos pramonės ir anglimi kūrenamų elektrinių pagamintų atliekų kiekį, labai svarbų vaidmenį gali atlikti pilietinė visuomenė, socialiniai partneriai, kasybos, metalurgijos ir energetikos specia­ listai, akademinio pasaulio atstovai, įrangos gamintojai, trans­ porto ir prekybos asociacijos. 1.7 Pradėjus bet kokį naują kasybos atliekų tvarkymo procesą, kartu turi būti teikiama informacija apie fizines ir chemines atliekų savybes, kad institucijos ir bendrovės, kurios galbūt imsis atliekų apdorojimo veiklos ar vykdys aplinkosaugos programas, turėtų pakankamai duomenų. 1.4 Vietos valdžios institucijos šioje srityje gali atlikti svarbų...

Words: 4565 - Pages: 19

Free Essay

Ekonomika

...dinamiškos išorinės aplinkos pokyčiams. Šiuolaikinės verslo aplinkos dinamiškumas ir vykstantys spartūs pokyčiai verčia įmones ieškoti naujovių, skatinančių ekonomikos plėtrą. Tai įgauna ne tik poreikį įmonėms adaptuotis aplinkos pokyčių terpėje, bet ir lemia naują požiūrį į verslo aplinką ir jos tyrimo metodų taikymą. Apibendrintai galima teigti, kad konkurencinio pranašumo siekimas skatina kūrybiškumą ir ugdo gebėjimą adaptuotis išorės aplinkoje, kuri nuolatos kinta ir verslui veiklos sąlygos darosi vis sudėtingesnės. Lietuvos įmonėms integruojantis į globalią erdvę verslūs verslininkai ypač svarbūs, nes nedidelei šaliai, turinčiai ribotus išteklius (ypač inovacinius), tarptautinį konkurencingumą galima didinti su verslių žmonių, kurie turi žinių ir idėjų ir nebijo rizikos, pagalba. Sugebėjimas prisitaikyti prie aplinkos pokyčių yra lemiamas sėkmės ar nesėkmės veiksnys laisvosios rinkos ekonomikoje. Todėl kiekviena norinti sėkmingai veikti verslo organizacija / įmonė turi gebėti ne tik pažinti savo aplinką, bet ir ją vertinti ir adekvačiai reaguoti į vykstančius aplinkos pokyčius. Verslo išorės ir vidaus aplinkos kitimas verčia keisti produktus, ieškoti naujų rinkų, įsigyti naujus verslus ir atsisakyti nepelningų ar nepatrauklių verslų ar produktų. Verslo akiračio peržiūrėjimas padeda pasirinkti, kaip ir kur racionaliai paskirstyti išteklius. Įmonę, turinčią savo vidinę situaciją (poziciją, struktūrą), supa išorinės aplinka, kuri nuolat kinta ir dabar prasiveržia taip......

Words: 73968 - Pages: 296

Free Essay

Nothing

...alliteration-aliteracija best-selling-besceleris book signing-pasirasinejimas I knygas collections-rinkiniai contemporary-siuolaikinis established-ikurtas/isteigtas extracts-istraukos hyperbole-menine priemone independent-nepriklausomas irony-ironija metaphor-metafora paperback-minkstas virselis rhyme-rimas simile-palyginimas publish-isleisti sell-parduoti span-trukme top-uzimti auksciausias vietas be singled out-isskirtas art house-meno namai dress rehearsal-generaline repeticija lead actor-pagrindinis aktorius listings-kulturine programa multiplex-daugiaekranis kino teatras opening line-izanginis pasakojimo sakinys opening night-premjera seated audience-sedimos vietos theatre company-teatro kolektyvas title role-vardinis vaidmuo up-and-coming actor-perspektyvus aktorius canvas-drobe exhibition-paroda landscape-peizazas palette-palete engrave-isskaptuoti broadsheet-dienrastis circulation figures-tirazas colour supplement-priedas current affairs-aktualijos foreign correspondent-uzsienio korespondentas lead story-pirmojo puslapio straipsnis press release-pranesimas spaudai tabloid-bulvarinis the press-spauda weakly column-komentaras chat show-pokalbiu sou drama-drama documentary-dokumentinis filmas quiz show-viktorina reality show-ryto sou sitcom-serialas(Friends) sports show-sporto laida base-paremtas/pagristas be set-visa filmo vaidinimo aikstele direct-rezisuoti play-vaidinti receive-buti......

Words: 339 - Pages: 2

Free Essay

European Social Fund

...darbuotojų prisitaikymą keliant kvalifikaciją bei mokant juos naujų gebėjimų. Taip pat ESF remia projektus, sprendžiančius užimtumo problemas. Parama įsidarbinant - vienas svarbiausių fondo prioritetų. Finansuojami projektai, padedantys jauniems žmonėms baigus mokyklą integruotis į darbo rinką arba apmokantys mažiau kvalifikuotus darbo ieškančius asmenis. Siekiama įdarbinti ir palankių sąlygų neturinčius asmenis, kuriems kyla socialinės atskirties ir ją galinčio lydėti skurdo grėsmė. Projektai skirti į darbo rinką įtraukti tokias socialiai pažeidžiamas grupes, kaip neįgalieji, bausmę atlikę asmenys, etinės mažumos. Europos Sąjunga siekia sumažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių. Europos Socialiniam Fondui tenka svarbus vaidmuo siekiant sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų bei socialiai integruotą visuomenę. ESF prisideda prie lygios ir augančios Europos....

Words: 265 - Pages: 2

Free Essay

Technologiniai Verslo Aplinkos Veiksniai

...dešimtmečiais sparčiai vystantis naujausioms technologijos -informacinėms komunikacinėms technologijoms, kurių plėtra prilyginama revoliucijai, susidarė prielaidos naujai ekonomikai –žinių ekonomikai, gaminama daugiau, geriau, greičiau, pigiau, o tuo tarpu rankų darbą dirbančių žmonių ženkliai mažėja, naudojama mažiau resursų. Plinta žiniomis grindžiama veikla, čia technologijos, telekomunikacijos vysto socialinius ir gamybinius santykius, randasi nauja darbuotojai –žinių darbuotojai. Informacinių ir komunikacinių technologijų plėtra globalizuoja rinkas, keičiasi verslo valdymo modeliai, kas skatina augimą ir didesnę konkurenciją. Naujausios informacinės komunikacinės technologijos „sugriovė“ pasaulio valstybių sienas, atvėrė naujas rinkas, pasaulis tapo „plokščias“ ir rinkos ir informacija prieinama greitai ir pigiai. Informacinės - komunikacijos technologijos sukuria globalią konkurenciją kur inovacijos vaidina didesnį vaidmenį nei lig šiol pagrindinį vaidmenį vaidinusi masinė produkcijos gamyba, šiandiena pagrindinės investicijos nukreipiamos į koncepcijas bei priemones jas kurti. Informacinių technologijų pagrindu sukurtos modernios duomenų perdavimo ir valdymo sistemos, visiškai pakeitė verslo struktūrą ir aplinką, kurios pamatai buvo padėti dar pirmųjų industrinių revoliucijų pradžioje. Žinių ekonomikos pagrindinis resursas žinios, kurių pagrindu kuriamos naujos technologijos virsta inovacijomis, kuriančiomis nelygintinai aukštesnę pridėtinę vertę. ......

Words: 2199 - Pages: 9

Free Essay

Apskaita

...tačiau juose atsispindėjo tokie svarbūs rekvizitai. Ilgainiui dokumentai pradėti saugoti archyvuose. Senovės Graikijos ir Romos ūkinė apskaita. Graikija ypatinga apskaitos organizavimo požiūriu, o Roma — buhalterinių knygų vedimo požiūriu. Apskaitos raidos procesą šioje valstybėje skatino pramonės, ypač prekybos tobulėjimas ir tai dar labiau didino bankų vaidmenį. Senovės Graikijoje buvo prekiaujama žemės ūkio produktais ir įvairiais amatininkų dirbiniais (keramikos, audimo, verpimo ir pan.). Be to, šioje valstybėje buvo išsiplėtojusi jūreivystė ir laivų statyba. Todėl Graikijoje, kitaip negu Egipte ir kitose valstybėse, buvo net keturi apskaitos objektai: prekių apyvarta, banko indėliai, gyventojų turtas, šventyklų turtas.Ypač svarbus vaidmuo Graikijos ūkinės apskaitos raidoje priklauso šventykloms ir bankams. Graikijos šventyklos, be savo tiesioginės veiklos, dar vykdė įvairias finansines operacijas. Jos saugodavo privačių asmenų pinigus, išdavinėdavo paskolas ir išieškodavo palūkanas. Senovės Graikijoje atsirado kreditas ir pradėta imti palūkanas už paskolas. Daug dėmesio buvo skiriama apskaitos duomenų kontrolei. Tam Graikijoje buvo skiriami specialūs asmenys — evzvinai ir logistai. Ūkinė apskaita plėtojosi dviem etapais, pradedant nuo inventorinės apskaitos. Ypač kruopščiai buvo surašinėjamas šventyklų turtas. Įrašus darydavo gipsinėse ir vaškinėse lentelėse, papirusuose. Senovės Romoje ūkinės apskaitos raidai didžiausią įtaką turėjo gana gerai ......

Words: 4609 - Pages: 19

Free Essay

Positive and Normative Economics

...nuostolių nei tie kurie liko įdarbinti. Teiginiai dėl ekonominių pasekmių, kaip pavyzdžiui dėl minėto minimalios algos įstatymo priėmimo, galbūt ir nesuteiks galutinio bendro suderinto sprendimo dėl jo poreikio įvairioms grupėms, tačiau tiksliai atlikta analizė ir galutinių tikslų žinojimas gali padėti priartėti prie bendrai siekiamo rezultato. Pagalvokime apie tokius ekonominės politikos pavyzdžius kaip: 1) prekybos sąjungų vaidmuo ir veiksmai reguliuojant prekybą, 2) tiesioginė valstybės įtaka kainų kontrolei 3) tiesioginė valstybės įtaka darbo užmokesčiui, 4) tiesioginė valstybės įtaka tarifams. Glaudžiai susietos pozityvinės analizės išvados, apie šių ekonominių politikų rezultatų skirtumus, atskleidžia skirtingus požiūrius į tinkamą prekybos sąjungų vaidmenį, tiesioginę kontrolę kainoms, darbo užmokesčiui ar tarifams. Skirtingos pasekmės bei prielaidos taip pat liečia ir masto ekonomija bei vyriausybių kišimąsi į tam tikro sektoriaus ekonomiką ar privataus sektoriaus reguliavimą. Ir tai yra tik keletas ekonominės politikos pavyzdžių. Valstybės vaidmuo ir jos parengtas ekonominės politikos planas yra labai svarbus mūsų visų gerovei. Tačiau norint turėti tinkamą ekonominę politiką kiekvienam iš mūsų (ir tuo labiau tiems kas ją kuria) reikia labai gerai suprasti kaip veikia ekonomika, kaip ji veikė anksčiau ir kaip ji veiks ateityje. Jei to nesuvoksime ekonominė politika nueis klaidingu keliu ir prives mus prie neigiamų padarinių. Kai nagrinėjama ekonominė politika,......

Words: 3162 - Pages: 13

Free Essay

Komercinio Banko Steigimas

...teisės aktų nustatyti ar papildomai pareikalauti duomenys ar jie yra neteisingi; 2) bankas ir kitas asmuo yra susiję glaudžiu ryšiu, kuris trukdytų priežiūros institucijai veiksmingai atlikti banko priežiūrą; 12. Apie priimtą sprendimą išduoti licenciją ar jos neišduoti pranešama juridinių asmenų registrui šio registro nuostatų nustatyta tvarka bei paskelbiama „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. 13. Bankas turi teisę pradėti teikti finansines paslaugas tik gavęs licenciją. Licencijos atšaukimas Licencija gali būti atšaukiama priežiūros institucijos sprendimu, jeigu: 1) bankas neatitinka reikalavimų, kurie nustatyti leidimui įsteigti banką ar licencijai išduoti; 2) bankas pasibaigia dėl reorganizavimo ar priimamas sprendimas jį likviduoti; 3) bankas neįmoka pirmosios (avansinės) draudimo įmokos pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, jei jis privalo ją mokėti ar jeigu draudimas nutraukiamas. 2. Apie licencijos atšaukimą ar jos galiojimo sustabdymą pranešama bankui ir juridinių asmenų registrui šio registro nuostatų nustatyta tvarka ir paskelbiama „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. 5. Atšaukus licenciją, bankas neturi teisės teikti finansinių paslaugų, išskyrus, kiek tai būtina atsiskaitant su banko kreditoriais, ir turi būti sprendžiamas klausimas dėl banko likvidavimo ar bankroto bylos jam kėlimo. Banko kapitalas Banko kapitalą sudaro nuosavas ir skolintas kapitalas. Nuosavas kapitalas 1. Banko......

Words: 1868 - Pages: 8

Free Essay

Gamyba

...Sektoriniai klaseriai- tipiniu atveju charakterizuoja įmonių, gaminančių panašią produkciją, grupę. Pramoniniams klasteriams būdingi turimo gamybos potencialo, laisvesnio ir/arba pigesnio priėjimo prie išteklių panaudojimo, istorinės veiklos tam tikroje vietovėje tęstinumo, veiklos tradicinėse pramonės šakose ir panašūs bruožai. 15 inovaciju svarba gamybos versle Inovacinės veiklos plėtojimas ir aktyvinimas suteikia galimybę įvairiapusiškai modernizuoti gamybos bei paslaugų teikimo struktūras, kurti naujus bei tobulinti gaminamus produktus, naudojamas technologijas ir tuo pačiu didinti jų tarptautinį konkurencingumą, kuris yra vienas svarbiausių šalies ekonomikos plėtros veiksnių. • Inovatyvios į pokyčius ir naujausių žinių panaudojimą orientuotos įmonės yra šalies ūkio ir ekonomikos augimo pagrindas, produktyvumo šaltinis. • Inovacijos realizuojamos inovacinių projektų pagrindu, kuriuos įgyvendina ūkio subjektai vykdantys komercinę veiklą – verslą....

Words: 1216 - Pages: 5