Free Essay

Wrigley

In: Business and Management

Submitted By snownice
Words 298
Pages 2
Company profile Wrigley เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหมากฝรั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยที่อุตสาหกรรมอาหารและลูกกวาดนั้นมีการแข่งขันสูง และมักจะถูกปกครองโดยบริษัทใหญ่ๆ ทางบริษัทมีมูลค่าตลาดของหุ้นสามัญมูลค่าประมาณ 13.1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ
ประมาณการผลกระทบจากการปรับโครงสร้างหนี้
การปรับโครงสร้างหนี้ บริษัท Wrigley จะกู้ยืมหนี้สิน 3 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐเพื่อใช้ในการจ่ายเงินปันผล หรือเพื่อใช้ในการซื้อคืนหุ้น Susan Chandler รู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ต้นทุนของเงินทุน การชำระหนี้สิน กำไรต่อหุ้น และการควบคุมการออกเสียง เธอจึงทำการประเมินผลกระทบในสิ่งเหล่านี้ ด้วยการใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัท Wrigley และบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ผลกระทบต่อมูลค่าหุ้น
Susan Chandler รู้ว่าการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทสามารถคำนวณได้จากสมการค่าเงินตามเวลา และพบว่าหนี้สินจะเพิ่มมูลค่าของบริษัทเนื่องจากการจ่ายดอกเบี้ยจ่าย จะทำให้บริษัทจ่ายภาษีน้อยลง ซึ่งปริมาณเงินภาษีที่ลดลงคิดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว จะเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทที่ไม่ได้กู้ยืมหนี้สิน โดย Susan Chandler คำนวณภาษีจากผลรวมของภาษีท้องถิ่น มลรัฐ และประเทศ รวมแล้ว 40%
ผลกระทบต่อระดับของหนี้
หลังจากการกู้ยืมหนี้สิน 3 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ บริษัทจะสามารถจ่ายรายจ่ายที่จะตามมาจากการกู้ยืมได้หรือไม่ Blanka Dobrynin แนะนำให้ Susan Chandler สมมติว่าบริษัทออกตราสารหนี้เรทติ้ง BB และ B และจากข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่สืบค้นมาได้ (ภาพ 6) Blanka Dobrynin คาดว่าต้นทุนของตราสารหนี้อยู่ที่13% และ Susan Chandler จะต้องตรวจสอบสมมติฐานของข้อมูลในตลาดทุน (ภาพ 7)
ผลกระทบต่อต้นทุนของเงินทุน
Susan Chandler รู้ว่ามูลค่าของบริษัทจะเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อ WACC ลดลงต่ำสุด เธอจึงต้องคาดการณ์ว่า WACC จะเป็นเท่าไหร่หลังจากบริษัทเปลี่ยนโครงสร้างเงินทุนครั้งนี้ เธอได้ประเมินต้นทุนของหนี้หลังจากเปลี่ยนโครงสร้างเงินทุน โดยอ้างอิงจากอัตราปัจจุบันของตลาดทุน (ภาพ 7) ต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นสามารถประมาณการด้วย CAPM ซึ่ง (ภาพ 7) แสดงผลตอบแทนของตราสารทุนที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และสามารถใช้ในการประมาณผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงได้ โดยทาง Aurora Borealis ได้กำหนดส่วนชดเชยความเสี่ยงที่ 7% และตัวเบต้าของบริษัท Wrigley ก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ใช้ในการคำนวณความเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนโครงสร้างเงินทุน Susan Chandler คาดหวังว่าการวิเคราะห์ของเธอจะครอบคลุมทุกอย่าง แต่หนี้สินนั้นจะก่อให้เกิดแรงผลักดัน และสร้างขีดจำกัดขึ้นมา เธอจะต้องคำนวณถึงการล้มละลายหรือไม่ รวมถึงผลกระทบร้ายๆที่เกิดจากหนี้สิน ซึ่งอาจจะกระทบกับการบริหารบริษัทในอนาคต สิ่งเหล่านี้จะอยู่ในการวิเคราะห์ของเธอหรือไม่
ผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น
Susan Chandler คาดการณ์ถึงผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่จะเกิดขึ้นในระดับต่างๆของกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) ซึ่งมีสาเหตุจากความเปลี่ยนแปลงในหนี้สิน (ภาพ 8)
ผลกระทบต่อการออกเสียง
The William Wrigley Jr. Company มีหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว 232.441 ล้านหุ้น การซื้อคืนจะทำให้จำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลง ครอบครัว Wrigley ควบคุม 21% ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว และ 58% ของตราสารหนี้เรทติ้ง B ซึ่งพวกเขามีอำนาจสูงสุดในการออกเสียง ถ้าสมมติครอบครัว Wrigley ไม่ขายหุ้นแม่แต่หุ้นเดียว การซื้อคืนหุ้นที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอะไรต่อครอบครัว Wrigley ในการออกเสียงในบริษัทหรือไม่
การวิเคราะห์ปัญหาจากเคส
1. Wrigley ควรจะกู้เงินจำนวน 3 พันล้านหรือไม่ 2. ถ้ามีการทำ Recapitalization แล้วมูลค่าของกิจการจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร share price จะเปลี่ยนไปอย่างไร 3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร

บทวิเคราะห์ จากประเด็นปัญหาที่ถามว่าควรจะกู้เงินหรือไม่ ซึ่งก็ต้องดูว่าเมื่อกู้เงินแล้วทางกิจการมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมาอย่างไร และจากเคสเรามีข้อมูลแล้วว่า βu = 0.75 เราจะต้องนำมาพิจารณา βl จากสูตรการคำนวณ βu = (1-L) βl /1-TL
จาก L = D / D + E L = 3,000/3,000 +13,103 L= 0.186
แทนค่า βu = (1-L) βl /1-TL βu = (1-0.186)βl / 1-(0.4)(0.186) 0.75 = 0.814 βl / 0.9256 0.75(0.9256) = 0.814 βl βl = 0.6942 / 0.814 βl = 0.8528
ดังนั้นจะได้ค่า βl เท่ากับ 0.8528 จะเห็นได้ว่าเมื่อนำมาคำนวณดังกล่าวแล้ว ค่า βl > βu แสดงว่าเมื่อกิจการปรับโครงสร้างของเงินทุนโดยการเพิ่มอัตราส่วนของ หนี้สินขึ้น ส่งผลให้กิจการมีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง
ต่อมาจะทำการวิเคราะห์มูลค่ากิจการ
จากสูตร Vl = Vu +TD Vu = 13,100 TD = 0.4(3,000) =1,200 Vl = 13,100 + 1,200 = 14,300 ดังนั้น มูลค่ากิจการใหม่เท่ากับ 14,300 ซึ่งเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นต้องมาคำนวณหามูลค่าราคาต่อหุ้นด้วยว่ามูลค่าหุ้นนั้นมีการเพิ่มขึ้นอย่างไร การคำนวณหา WACC ของกิจการหลังปรับโครงสร้างเงินทุน Ke = rRf + (rm+ rRf) βl Ke = 0.0486 + (0.07)*0.8528 = 0.1082 หรือ10.82% ซึ่งหมายความว่ากิจการมีต้นทุนของทางเงินของการระดมจาก equity อยู่ที่10.82% Kd = 13% ดังนั้น WACC เท่ากับ (0.186)(0.13)(1-0.4)+(1-0.186)(10.82) = 10.26% ซึ่งลดลงจากก่อนปรับโครงสร้างเงินทุน จาก 10.82% เป็น 10.26% ผลกระทบต่อราคาหุ้น เท่ากับ Vl/Outstanding shares ซึ่งเท่ากับ 61.52$ ส่วนสิทธิในการควบคุมและการออกเสียงของ ครอบครัว Wrigley จากเดิมที่มี 48812400 หุ้น จะเพิ่มขึ้นจากการนำเงินที่กู้มา 3พันล้าน ไปซื้อหุ้นของบริษัทคืน ซึ่งจะซื้อได้ทั้งหมด 3พันล้าน/61.52 ซึ่งเท่ากับ 48,763,636 หุ้น ทำให้มีหุ้นคงเหลือในตลาดเพียง 183,676,364 หุ้น ดังนั้น ครอบครัว Wrigley จะมีสิทธิในการออกเสียงเพิ่มเป็น 27% ภายในข้อสมมุติว่า class B common stock ไม่มีสิทธิในการออกเสียง และไม่นับการผลจากการถือหุ้นทางอ้อม แต่การกู้เงินเพื่อนำมาจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในสิทธิการควบคุมของครอบครัว Wrigley จากเดิมแต่อย่างใด Wrigley ยังคงสามารถควบคุมกิจการได้เหมือนเดิม หากมีการกู้เงินเพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ผลการะทบต่อ Credit rating ของกิจการ จากตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน กิจการควรได้ระดับ Credit rating อยู่ที่ BB-B ในกรณีที่กิจการกู้เงินมาซื้อหุ้นคืนเป็นจำนวนที่ทางกิจการได้กู้เงินมา และในกรณที่กิจการกู้เงินแล้วนำมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น กิจการควรได้ระดับ Credit rating อยู่ที่ B-CCC ส่วนความสามารถในการจ่ายคืนหนี้สินบริษัท ทางบริษัทมีความสามารถในการชำระคืนหนี้สินซึ่งดูได้จากงบกำไรขาดทุน ดังนั้นจากการวิเคราะห์ผลกระทบทั้งหมดของกิจการ จึงสรุปว่ากิจการควรปรับโครงสร้างเงินทุนใหม่โดยการกู้เงินทั้งหมด3000พันล้าน ด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 13% แล้วนำเงินจำนวนนั้นมาซื้อหุ้นคืน…...

Similar Documents

Free Essay

Wrigley`S Company

... Homework [pic] Budanova Anastasia «Wrigley`s» Is one of the worldwide companies consisting of Juicy Fruit, Wrigley's Spearmint and Altoids. Other well-loved brands include Orbit, Extra, Starburst, Doublemint, Skittles, Freedent, Airwaves, Life Savers, Eclipse, and Winterfresh. Wrigley sells its products in more than 180 countries around the world. Small Introduction «History of Gum»: People worldwide have chewed on natural materials for hundreds of years. Some of these materials include thickened resin and latex from certain types of trees, various sweet grasses, leaves, grains and waxes. Today, gum base is made of man-made latex and divided into two major categories, chewing and bubble gum, with the latter having more elasticity. In recent years, nonstick gum bases for chewing and bubble gums have been formulated to satisfy the chewing needs of more consumers. Main points: - Structure and Organization of the company - Management Style - Mission - Vision & Goals - Image in the outside world - Ethics Structure&Organization: [pic] So, in conclusion I can say that Wrigley`s Company has got a Functional Structure. Management Styles: - Method when employees are able to take part in making decisions. - Method of reaching purposes Mission: The Wrigley`s Company mission statement is to have «Wrigley brands woven into the fabric of everyday life around the......

Words: 437 - Pages: 2

Premium Essay

Shlensky V. Wrigley

...Law 494 Part 1 Shlensky v. Wrigley Facts: William Shlensky (plaintiff/appellant), minority stock holder for the Chicago Cubs baseball team sued the team directors who deferred the case to Phillip Wrigley (defendant/appellee) stating mismanagement and negligence because of the refusal of the directors in installing lights at Wrigley Field, home field for the Chicago Cubs. Procedural History: Plaintiff original case was lost at trial and plaintiff appealed. Issue: The issue is whether the court should step in and overrule when plaintiff cannot prove that directors are committing any fraud, illegality or conflict of interest. Rule: A court will not interfere with an honest business judgment absent of a showing of fraud, illegality or conflict of interest. Holding: The appeals court affirms that ruling of the trial court. Reasoning: Plaintiff argues that because the defendants refuse to install lights in the park because they deemed that baseball is a daytime sport and that having lights installed and night games would have a deteriorating effect upon the surrounding neighborhood. The plaintiff also argues that the team is losing money and he believes that the team is loosing because poor attendance to the games and that if lights were not installed they would continue loosing. In this case the court could not side with the plaintiff because none of his arguments prove that the defendants are mismanaging the team just because they......

Words: 1709 - Pages: 7

Premium Essay

Wrigley

...Case Study: Wrigley Jr. Company – Capital Structure Case Problem: The managing partner of Aurora Borealis LLC, a hedge fund that strategized to focus on distressed companies, asked an associate to initiate the research for a potential investment in Wrigley. Aurora specialized in finding opportunities for corporate restructures, to invest significantly in the stock of the target firm and then persuade management to restructure. They noted that Wrigley had about $13.1 billion in common equity and did not have any debt on their balance sheet. Chandler was asked to perform an analysis to support the assumption that Wrigley can borrow $3 billion at a credit rating of BB to B, to yield 13%. Over the last few years, Wrigley has had revenue growth at an annual compound rate of 10% (earnings at 9%) which reflected the introduction of new products and foreign expansion. The firm has always been conservatively financed and had stock that was outperforming the S&P 500 composite index. The proposed leverage recapitalization would have Wrigley borrow $3 billion and use it to pay an equivalent dividend or repurchase an equivalent value of shares. This could increase the value of the firm by shielding the cash flows from taxes. An additional assumption is the debt rating for Wrigley, after they assume the debt would they be able to manage the interest payments. How does Chandler know that a rating of BB/B would be likely. Additionally, Chandler knew that the maximum......

Words: 974 - Pages: 4

Free Essay

William Wrigley Case Study

...9902224, 9081683, 9678513, 9253262  Financial Analysis   Spring 2014    William Wrigley Jr. Company: Efficiently Financed or Financially Conservative?    Introduction    Blanka Dobrynin, a managing partner of Aurora Borealis LLC, is considering a potential investment in  William Wrigley Jr. Company.  Aurora Borealis LLC typically focuses on distressed companies that are  in need of restructuring.  Ms. Dobrynin believes that if Wrigley were to take on debt, it could create  significant new value for the company.  Ms. Dobrynin and her associate, Ms. Susan Chandler, have  concluded that Wrigley could take on $3 billion in debt, assuming a credit rating between BB and B, at  a yield of 13%;  Ms. Chandler remains undecided on whether or not to suggest this $3 billion be used to  pay an equivalent dividend or to repurchase an equivalent value of shares.     Although leveraging a firm can create value, a detailed analysis is necessary to determine if doing so is  the right path for Wrigley.  The following analysis will evaluate the assumptions made by Ms. Dobrynin  and her associate, examine Wrigley’s financial position under each alternative option, and provide  suggested recommendations for Ms. Chandler to present to Wrigley’s board of directors.       Key Issues    Debt Rating:   Ms. Chandler’s estimations regarding Wrigley’s credit rating may not be entirely accurate;  therefore,  the debt rating in which Wrigley should be categorized may not be BB/B. Each of the factors in ......

Words: 1268 - Pages: 6

Free Essay

The Wm Wrigley Company Case

...TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY SEMINARIO INTEGRADOR DE FINANZAS Caso “The Wm. Wrigley Jr. Company: Capital structure, Valuation, and Cost of Capital” Profesor Titular: Dr. Roberto Joaquín Santillán Salgado Profesor tutor: Mtra. Karla Macías Yanin Guerrero Enríquez A01180790 29/Mayo/2014 Introducción Blanca Dobrynin, administradora asociada de Aurora Borealis LLC, propuso a Susan Chandler, una asociada, a iniciar la búsqueda de una inversión potencial en Wrigley. Aurora Borealis tenía un fondo de cobertura de 3 billones bajo administración y una estrategia de inversión que se enfocaba en empresas con dificultades, arbitraje de fusiones, transacciones de cambio de control y recapitalizaciones. El típico modelo de operación de Blanca Dobrynin consistía en identificar oportunidades para una corporación para reestructurarla, invirtiendo significativamente en el capital de la empresa objetivo, y encargarse del proceso de persuadir al administrador y directores de reestructurar. Chandler notó que el valor de mercado del capital común de Wrigley era de 13.1 billones. Dobrynin y Chandler discutieron de las condiciones del mercado de capital actual y decidieron enfocarse en el supuesto de que Wrigley podía pedir prestados 3 billones en una clasificación crediticia entre BB y B, con un rendimiento del 13%. La compañía Wrigley era el fabricante y distribuidor de goma de mascar más grande del mundo. La industria era......

Words: 792 - Pages: 4

Premium Essay

Wrigley Case

...benefits are estimated assuming that Wrigley commits to maintain the $3 billion in debt in perpetuity. * Debt grows from zero to $3 billion. * Assets grow by $1.2 billion, equal to the present value of the debt tax shields Book Value * negative as a result of the large payout under the dividend or share repurchase. * Market value of equity declines by $1.8 billion, the result of the payout of $3 billion, which is offset by the benefit of the debt tax shields ($1.2 billion). WACC after recapitalisation 1. Cost of debt: change from AAA (consistent with no debt) to a BB/B rating reflecting the higher risk Leverage & Unleveraged firm value $3 billion in debt * Use to buy back reduce the number of outstanding shares. Use this borrowed money to pay for dividend not affect the number of shares * Book value = total assets – (intangible assets + liabilities). Issuing more debt not affect the book value. * The price of a share will decrease by the amount of the dividend paid per share. Repurchasing shares of the company stock will not have an effect on the share price directly * EPS = EAT/Outstanding Shares EPS increase if number of shares reduce & EAT constant. * Issuing 3 billion dollars of new debt to pay dividends should not have any effect on the voting control of the Wrigley family. Using that money to buy back shares will have an effect on the voting right of the family Wrigley WACC...

Words: 274 - Pages: 2

Premium Essay

Wrigleys Case Study

...Wm. Wrigley Company Case Analysis Adrienne Johnson, Ramona Rhodes, Makpal Shotbassova Webster University FINC 5880: Corporate Finance FALL I TERM September 10, 2014 Author Note Certificate of Authorship: This paper was prepared by me for this specific course and is not a result of plagiarism or self-plagiarism. I have cited all sources from which I used data, ideas, or words either quoted or paraphrased. Introduction Blanka Dobryn is a managing partner of Aurora Borealis LLC. This hedge funds goal is to acquire a large stake in the Wrigley Jr Corporation. Once this happens then Aurora borealis LLC will encourage WM Wrigley Jr to reorganize the capital structure. The Wrigley Company at this point does not have any debt. Dobryn, is thinking that they can make this company more valuable if they raise their debt and use that money to either pay dividends or repurchase their stocks. (Brunner, 2010) Our job today is to find out the best way to go about restructuring the company using different financial strategies that will put the company at minimal risk. Effects of using debt to recapitalized In researching options, there are a few things that should be considered. Assuming that everything will be positive, there are great benefits to restructuring. The EPS would increase because there would be less shares outstanding after the buyback. The market would look favorable upon that, thus increasing the share price. If Wrigley is able to borrow at a lower......

Words: 1318 - Pages: 6

Premium Essay

Wrigley

...Case 34:The Wm. Wrigley Jr. Company Group member: Ruiqi Ding Xiang Zhang Mengliang Chen Introduction: The decision by William Wrigley Jr. Company to do a $3 billion leveraged recapitalization through a dividend or share repurchase could create significant new value for the company. The purpose of this report is to analyze the impact this will have on the firm’s value, comment on the appropriateness of Wrigley’s debt level in the event of the proposed bond issue and make recommendations as to whether or not the firm should in fact follow through with the issue. The items of interest that will be analyzed include: the impact on share price, cost of capital, earnings per share, agency cost of debt, voting control, signaling & clientele effect and debt coverage & financial flexibility. Analysis Impact on stock price and WACC The leverage does not affect firm value and as such Wrigley should not prefer any particular capital structure. As payments made towards debt are tax deductable the issuing of debt will increase firm value by providing a tax shield. As the role of management is to maximize firm value, the amount of debt in Wrigley should be maximized. Management should also consider a safe level of debt though to prevent risks of liquidity and operating restrictions. To recapitalize with $3 billion of debt the firm will benefit from a tax shield of $1.2 billion. This will result in the market share price increasing to $61.53/share. Using Hamada’s......

Words: 1190 - Pages: 5

Free Essay

Wrigley

...chose Wrigley Field for this activity for many reasons. A few being I live right by wrigley and I spend a lot of time around it and for another I attended opening day 2013! I have always loved Wrigley Field since I was a child but until this class first lecture, I realized how much more there is to everything, especially Wrigley Field. I believe that since 1914 Wrigley Field in context is a geographical known place to eat, drink, be entertained and watch baseball. Wrigley Field as a baseball stadium is a context in which the use of it is influencing and being influenced by the activities going on around it. Wrigley field opening day, thousands of people walking in with their cubs attire on, already long lines for beer and hot dogs. These actions are non material and material traces that have been around since the beginning of Wrigley Field. Sitting in my seat I was looking at the Ivy wall which again not only an material trace of the past but also is a non material trace. It brings back memories of when it came to the cubs in 1916 ever since then helping to create non material memories for players playing there and for the fans. Opening day it created a memory when numerous times our left outfielders did not catch the ball and but it hit the ivy wall. Wrigley on opening day was great to be at that day because they were playing old cub announcements from the old days on the speakers. It made me really feel like there was a lot of history that happened in that field. Wrigley......

Words: 735 - Pages: 3

Premium Essay

Wrigley Case Study

...THE WM. WRIGLEY JR. COMPANY Team 14 November 19th, 2009 Contents Objectives 1 Management Summary 2 Item 1 2 Sub 1.1 2 Sub 1.2 2 Conclusion 2 Item 2 2 Sub 2.1 2 Conclusion 2 Item 3 2 Sub 3.1 2 Sub 3.2 2 Conclusion 2 Item 4 2 Item 5 2 Appendices 2 i. Objectives This report seeks to answer the following five questions about William Wrigley Jr.: 1. In the abstract, what is Blanka Dobrynin hoping to accomplish through her active-investor strategy? 2. What will be the effects of issuing $3 billion of new debt and using the proceeds either to pay a dividend or to repurchase shares on: a. Wrigley’s outstanding shares? b. Wrigley’s book value of equity? c. The price per share of Wrigley stock? d. Earnings per share? e. Debt interest coverage ratios and financial flexibility? f. Voting control by the Wrigley family? 3. What is Wrigley’s current (pre-re-capitalization) weighted-average cost of capital (WACC)? 4. What would you expect to happen to Wrigley’s WACC if it issued $3 billion in debt and used the proceeds to pay a dividend or to repurchase shares? 5. Should Blanka Dobrynin try to convince Wrigley’s directors to undertake the recapitalization? Management Summary Active Investor Strategy Blanka Dobrynin is a managing partner of the Aurora Borealis Company. The company utilizes a strategy called “Active Investor”. In this strategy, the firm looks for companies that could...

Words: 1123 - Pages: 5

Premium Essay

Wrigley Recapitalization

...$3 billion debt for pay dividend or share repurchase, it would change the Wrigley’s capital structure. The recapitalized WACC is 10.91%, which does not change. In general, the WACC would decrease after raise up large debt and the firm value would increase. In Wrigley’s case, the re-leveraged beta increased from 0.78 to 0.85 and debt ratios increased from 0 to 20.9%, which make the firm value stay at the same level. It is suggested to minimize the WACC in order to get the optimal capital structure. The WACC 10.782% is minimized for leverage 11%. The WACC 10.873% is minimized for leverage 4%. This result has includes the financial distress cost. ( may be we need a conclusion here). The assumption is based on M&M theory, which needs Wrigley to keep 3 billion debt in perpetuity. The price per share increases from $56.37 to $61.53 due to the re-leveraging. Alternatively, the price per share decreases from $56.37 to $48.63 due to the dividend payout. Share repurchase makes the price increased but its same as $63.1. The reason why share price increase is because of assets grows by $1.2 billion, which equals to the present value of the debt tax shields. The share price decrease after pay dividend may implies that stakeholders are not satisfied with the dividend, which is less than what they expect....

Words: 257 - Pages: 2

Premium Essay

Wrigley Case

...THE WM. WRIGLEY JR. COMPANY Team 14 Constantine Brocoum Courtney Delia Stephanie Doherty David Dubois Radu Oprea November 19th, 2009 Contents Objectives 1 Management Summary 2 Item 1 2 Sub 1.1 2 Sub 1.2 2 Conclusion 2 Item 2 2 Sub 2.1 2 Conclusion 2 Item 3 2 Sub 3.1 2 Sub 3.2 2 Conclusion 2 Item 4 2 Item 5 2 Appendices 2 i. Objectives This report seeks to answer the following five questions about William Wrigley Jr.: 1. In the abstract, what is Blanka Dobrynin hoping to accomplish through her active-investor strategy? 2. What will be the effects of issuing $3 billion of new debt and using the proceeds either to pay a dividend or to repurchase shares on: a. Wrigley’s outstanding shares? b. Wrigley’s book value of equity? c. The price per share of Wrigley stock? d. Earnings per share? e. Debt interest coverage ratios and financial flexibility? f. Voting control by the Wrigley family? 3. What is Wrigley’s current (pre-re-capitalization) weighted-average cost of capital (WACC)? 4. What would you expect to happen to Wrigley’s WACC if it issued $3 billion in debt and used the proceeds to pay a dividend or to repurchase shares? 5. Should Blanka Dobrynin try to convince Wrigley’s directors to undertake the recapitalization? Management Summary Active Investor Strategy Blanka Dobrynin is a managing partner of the Aurora Borealis Company. The company utilizes a strategy called...

Words: 1133 - Pages: 5

Premium Essay

Wiilam Wrigley Recapitalization Case

...THE WM. WRIGLEY JR. COMPANY Team 14 Rado Oper November 19th, 2009 Contents Objectives 1 Management Summary 2 Active Investor Strategy 2 Effects of $3 Billion in New Debt for Dividend or Stock Repurchase 2 a. Outstanding Shares 2 b. Book Value of Equity 2 c. Price per Share 3 d. Earnings per Share 3 e. Debt Interest Coverage Rations and Financial Flexibility 3 f. Outstanding Shares 3 Wrigley’s Current Weighted Average Cost of Capital (WACC) 3 Debt Proceeds to Pay a Dividend or Repurchase Shares 4 Wrigley’s Recapitalization 4 Should Wrigley’s directors undertake the recapitalization? 5 Appendices 6 ⦁ Objectives This report seeks to answer the following five questions about William Wrigley Jr.: ⦁ In the abstract, what is Blanka Dobrynin hoping to accomplish through her active-investor strategy? ⦁ What will be the effects of issuing $3 billion of new debt and using the proceeds either to pay a dividend or to repurchase shares on: ⦁ Wrigley’s outstanding shares? ⦁ Wrigley’s book value of equity? ⦁ The price per share of Wrigley stock? ⦁ Earnings per share? ⦁ Debt interest coverage ratios and financial flexibility? ⦁ Voting control by the Wrigley family? ⦁ What is Wrigley’s current (pre-re-capitalization) weighted-average cost of capital (WACC)? ⦁ What would you expect to happen to Wrigley’s WACC if it issued $3 billion in debt and used the proceeds to pay a dividend or to repurchase shares? ⦁ Should Blanka Dobrynin try......

Words: 1554 - Pages: 7

Premium Essay

Wm Wrigley Jr Company Case

... WM Wrigley Jr. Company Group #2 Statement of the Problem: The William Wrigley Jr. Company was the world’s largest manufacture and distributor of chewing gum. They are an industry standard for international candy manufacturing and are competitive key players in the global market. William Wrigley Jr. originally founded the William Wrigley Jr. Company in Delaware as a partnership in 1891; it then became a corporation in 1903 based out of Illinois. The Wrigley’s company has been family ran up until recently when William D. Perez became president, CEO, and director. As of today, William Wrigley Jr. Co. corporate headquarters is located in Chicago, Illinois. Wrigley’s original two brands were Juicy Fruit and Wrigley’s Spearmint. These two brands are now a subsidy of the Mars Incorporated. Wrigley has since expanded, and it now owns a bunch of other brands, including Doublemint, Big Red, Winterfresh, Extra, Freedent, Hubba Bubba, Orbit, and Excel. Along with chewing gum, Wrigley’s offers mints, breath strips, and candies. Altoids, Crème Savers, Life Savers, and Velamints are some brands under Wrigley’s that offer these products. The company has done a good job of diversifying the amount of products that they manufacture. The Wm. Wrigley Jr. Company is a publically traded company in the New York Stock Exchange under the symbol, WWY As of 2006, Wrigley’s distributes to over 180 countries and has 15,800 employees worldwide (company website). The company......

Words: 1316 - Pages: 6

Premium Essay

Wrigley Innovation in China's Confectionary Market

...Royal Melbourne Institute of Technology Product Innovation Case Study: WM WRIGLEY-- INNOVATION IN CHINA’S CONFECTIONERY MARKET Name and Student ID: Chi-Hao Tu S3296463    Liang Yen-Hsiang S3306170   Sophal PEN S3394842   The role of product innovation for Wrigley in China Wrigley, the world’s largest confectionary company, operates in around 40 countries, and also distributes in more than 180 countries. In Asia market, it produces wide range of confectionery products such as chewing gum, hard and chewing candy, and lollipops. If we look at market segmentation in China, there are around 28%, 24.4%, and 61.1% of high- class, middle- class, and low- class respectively. Wrigley’s penetrates Chinese local market by segmenting its market carefully. As the picture shown below, Wrigley runs 39% of whole gum market share in 2006. Due to rising Chinese middle class in recent years, Wrigley planned to launch a new set of confectionary products, both gum and non-gum products, to meet emerging new market. Having seen this development, Product innovation plays a critical role to maintain its leading market position in the industry. Resources: Chicago business.com, (http://www.chicagobusiness.com/article/20080331/NEWS07/200028762/wrigleys-newest-taste-wolfberry) To sustain consumer’s choice of its products, Wrigley continues to innovate new products not only to maintain its already-segmented market but also to attract new emerging Chinese......

Words: 2479 - Pages: 10