Free Essay

What Are the Disney Resorts and Parks Aiming for?

In: Business and Management

Submitted By kejsa
Words 3593
Pages 15
REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë MSc. Administrim Biznesi Tiranë, Shqipëri

TEMA: ENFP

1

Contents
Hyrje .............................................................................................................................................................. 3 1. 2. Kritika të studiuesve për indikatorin e Myers&Briggs .......................................................................... 3 Karakteristikat e ENFP ........................................................................................................................... 4 2.1. 2.2. 2.3. 3. Vlerat e një ENFP........................................................................................................................... 5 Pikat e forta të ENFP-ve ............................................................................................................... 5 Dobësitë e ENFP-ve ....................................................................................................................... 6

Si ndikon tipi në zgjedhjen tonë për karrierën...................................................................................... 7 3.1. 3.2. 3.3. Përshkrim i detajuar i karrierës për tipat ENFP ............................................................................ 8 Mënyra të mundshme karriere për ENFP ..................................................................................... 9 Karrierat më pak popullore për ENFP ......................................................................................... 10

4.

Rolet që luan një ENFP ........................................................................................................................ 10 4.1. ENFP në jetën personale ............................................................................................................. 10 ENFP si fëmijë...................................................................................................................... 10 ENFP si prindër .................................................................................................................... 11

4.1.1. 4.1.2. 4.2.

ENFP në jetën profesionale (Midwest consoulting group ......................................................... 11 ENFP si koleg ....................................................................................................................... 11 ENFP si manaxherë.............................................................................................................. 11 ENFP si vartës ...................................................................................................................... 12 ENFP si lider......................................................................................................................... 12

4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.3. 5.

ENFP si skuadër ........................................................................................................................... 12

Si të bëhemi më efektivë. ................................................................................................................... 13

2

Hyrje
Myers and Briggs kanë ndëruar një instrument të tillë që e bëjnë 2500000 punonjës, dhe e përdorin si instrument rekrutimi dhe seleksionimi nga 100 në 89 kompani nga US. Fortune. Kur marrim në konsideratë raportin e PTI ( Psychological Type Indicator), është e rëndësishme të kuptohet se nuk ka përgjigje të drejta apo të gabuara, ose tipe personalitetesh të drejta ose jo. Të gjitha llojet janë të vlefshme dhe vetëm individi në fjalë mund të vendos për tipin e tij/saj. Tipi i personalitetit është përdorur gjerësisht për të përmirësuar mënyrën se si njerëzit punojnë së bashku në organizata dhe në një nivel personal, tipi mund të përdoret për zhvillimin personal dhe profesional, përmirësimin e marrëdhënieve dhe të kuptuarit e stresit. Raporti i PT preferon menyrat e sjelljes të ndara në katër shkallë, ku secila konsiston në pole të kundërta. “Preferencat Personale” drejtohen më tepër nga sjelljet tona në jetën tonë dhe në ambjentin e punës. Mënyra më e thjeshtë për të shpjeguar se çfarë do të thotë nga “preferencat” është të shkruash emrin tënd me dorën që shkruan zakonisht, dhe më pas duke kryer të njëjtin veprim, por me doren tjetër. Pra të shkruash me dorën që përdori zakonisht është e lehtë dhe mjaft natyrale, ndersa me dorën tjetër duket e çuditshme dhe e vështirë. E njëjta gjë ndodh edhe me preferencat e sjelljeve, ne mund të sillemi ndryshe nga ç’jemi, por kjo do të ishte jo e natyrshme dhe mbase do të na duhej të praktikoheshim për disa kohë në mënyrë që të arrinim tek i njëjti rezultat. Carl Jung, i cili ndërtoi teoritë mbi të cilat u ndertua ky instrument beson se preferencat janë të natyrshme, por masa në të cilën ne i zhvillojmë ato është e ndikuar nga mjedisi i jashtëm dhe nga eksperiencat tona të jetës.

1. Kritika të studiuesve për indikatorin e Myers&Briggs
Ky model dhe kritikohet shumë përsa i përket vlefshmërisë dhe besueshmërisë së tij.

Vlefshmëria tregon sesa mirë testi mat atë që duhet të matë. Vlefshmëria e kritereve, sesa MBTI i parashikon rezultatet e ardhshme dhe performancën në punë. Akademia nacionale e shkencave ka konkluduar një vlefshmëri të ulët të këtyre koncepteve, dhe ka rezultuar se nuk ka një studim të mirë, i cili të justifikojë përdorimin e MBTI në programet e këshillimit të karrierës, çka dhe është qëllimi kryesor i saj. Besueshmëria ka të bëjë me qëndrueshmërinë e testit edhe nëse bëhet
3

disa herë nga i njëjti person. 75 % e atyre që bëjnë teste për herë të dytë kanë rezultate të ndryshme (Pittenger. J., 1993). Nga disa autorë kritikohet se duket sikur është thjesht një astrologji orientale (Sharp, 1987). Përdoret nga shumë organizata dhe industri, por ka fusha që nuk përdoret si psh. psikologjia, dhe kjo do te thotë shumë. Ata nuk e përdorin sepse ky instrument nuk vlerësohet statistikisht. Sipas stuesish të tjerë thuhet se gabimi më i madh i Jung është se flitet në terma absolute dhe jo si tendenca, por si tipe kategorike. Tipet, n.q.se ky është termi janë për paragjykim, ndërkohë që tendencat janë përshkruese (Tan, ). Kritika të tjera janë se është e vështirë që ti kategorizosh personat në kaq tipe dhe se asnjë nuk është ekstrovert i pastër apo e kundërta, njerëzit janë unik. Kjo ka krijuar dhe një gjendje jo konforte te punonjësit, ka shumë kompani që e përdorin rëndom. Por, ato nuk i dinë limitimet e saj. Dhe punonjësit ndihen të paragjykuar, sepse ka dhe kompani që i vendosin këto akronime në dyert e zyrave, me qëllim që kolegët ta dinë më kë tip shkojnë. Ajo se çfarë nuk shfaqet dhe nuk mund të shfaqet është unikaliteti i individit. Asnjë nuk është një tip i pastër. Do të ishte pa sens të reduktoje personalitetin individual në këtë ose atë. Në bazë të modelit të Jungut, secili prej nesh është një konglomerat, një përzierje e qëndrimeve dhe funksioneve që nëpëmjet kombinimit të tyre përcaktojnë klasifikimet.

2. Karakteristikat e ENFP • • • • • Të ngrohtë dhe entuziastë Simpatik dhe interesant Njerëz të orientuar Njohin të gjithë dhe çdo gjë që ndodh Në gjendje të bëjnë pothuajse cdo gjë që ata duan

ENFP-të kanë nevojë për: kreativitet. harmoni, kujdes, dhe mbështetje për idetë e tyre. Njohje, vlerësim, dhe shumë inkurajim. ENFP-të janë të karakterizuar nga: Kritika dhe logjikë e ftohtë. Mungesa e fleksibilitetit. Mungesa e reagimeve pozitive dhe rutinës së shurdhër. ENFP-të irritojnë të tjerët duke: qenë shumë të ngazëllyer. Duke marrë një qëndrim emocional. Duke qenë shumë të shqetësuar për të. Duke qenë moraliste dhe të palogjikshëm.
4

Organizata ideale- bën një ndryshim në shqetësime të rëndësishme globale; theksojnë vlerat; është demokratike; inkurajon diskutime ne të gjitha çështjet e rëndësishme Bosi ideal- është sensitiv, fleksibël dhe ka sens humori; ka besim tek punonjësit dhe nuk merret asnjëherë me menaxhimet e vogla Marrin vendime- duke përfshirë të tjerët; mund të tolerojnë shkallë të lartë paqartësie për aq kohë sa vlerat nuk janë të prakura; shohin faktet të fundit Në lidhje me ndryshimet- i shohin si një mënyrë për të arritur endrrat dhe idealet e të ardhmes; insistojnë që implikimet midis njerëzve të diskutohen; nqs kjo nuk është e mundur atëherë mund ta shohin ndryshimin si të pazbatueshëm Mendojnë- në një nivel makro sesi idetë ndikojne tek njerëzit; mund të shohin pë një ide Big e cila do të mund të arrinte të kuptonte sjelljen humane; Komunikojnë- fluent dhe në mënyrë impresionuese; shpjegojnë nëpër tregimit të historive; të aftë për të improvizuar duke përdorur humorin dhe kreatvitetin; pëlqejnë të shohin dhe të shihen nga të tjerët; dashurojnë networkun.

2.1.

Vlerat e një ENFP

Sistemi i vlerave të një ENFP-je shpesh përfshin respektin për nevojat dhe dëshirat e veçanta të njerëzve mbi nevojat e një grupi shoqëror. Respekti i tyre për individin i bën ata të mos pëlqejnë kontrollin tek të tjerëve, dhe të jenë të kontrolluar nga të tjerët. ENFP-të janë të pasionuar për besimet e tyre, në çdo gjë që ata mund të jenë. Ata shpesh shfaqin kryeneçësi, tipar ky që përmbahet në sistemin e tyre të vlerave pavarësisht kërcënimeve të vlefshmërisë së saj. Ata janë më të shqetësuar për të kuptuar të vërtetën ashtu sic ata e perceptojnë se sa për të kuptuar pritjet dhe kërkesat nga grupi shoqëror brenda të cilit ata që ata bëjnë pjesë.

2.2.


Pikat e forta të ENFP-veVëzhgues: Personat ENFP besojnë se nuk ka detaje ose veprime të parëndësishme - ata përpiqen për të qenë të vëmendshëm në çdo gjë, duke parë të gjitha ngjarjet si pjesë e një misteri të madh të quajtur jetë. Shumë popullorë dhe miqësorë: ENFP-të janë altruistë dhe bashkëpunues, duke bërë më të mirën e tyre për të qenë empatik dhe miqësorë në çdo situatë. Ata mund të
5

qëndrojnë së bashku pothuajse me të gjithë dhe zakonisht kanë një rreth të madh të miqve dhe të njohurëve. Energjetikë dhe entuziastë: ENFP-të janë gjithmonë të etur për të ndarë idetë e tyre me njerëz të tjerë dhe për të marrë mendimet e tyre në kthim. Entuziazmi i tyre është ngjitës dhe shumë frymëzues në të njëjtën kohë. Dinë se si të clodhen: Njerëzit me këtë lloj të personalitetit e dinë se si të kalojnë një kohë të bukur jashtë dhe të argëtohen, thjesht duke përjetuar jetën dhe gjithçka që ajo ka për të ofruar. Energjia entuziaste e tyre shpesh mund të surprizojë edhe miqtë e tyre më të afërt. Komunikues shumë të mirë: ENFP-të kanë tendencë të kenë aftësi të njerëzve të mëdhenj dhe ata menjëherë e dinë se si të paraqesin idetë e tyre në një mënyrë bindëse. Ata mund të trajtojnë dhe biseda të thella, biseda të rëndësishme , edhe pse përkufizimi i ENFP-ve për sa i përkët bisedave mund të jetë disi i pazakontë - ata e drejtojnë bisedën në drejtim të ideve e jo motit apo thashethemeve etj. Kuriozë: ENFP-të janë shumë imagjinues dhe me mendje të hapur. Ata gëzojnë duke u përpjekur për zbulimin e gjëra të reja dhe nuk hezitojnë për të shkuar jashtë zonës së tyre nëse është e nevojshme.

2.3.


Dobësitë e ENFP-ve

Shumë emocional: Personat ENFP priren të kenë emocione shumë të forta, duke i parë ato si pjesë e pandarë e identitetit të tyre. Kjo shpesh mund të shkaktojë që ENFP-të të reagojnë fuqishëm ndaj kritikave, konflikteve apo tensioneve të ndryshme . Mund të kenë aftësi të varfëra praktike: ENFP-të janë të shkëlqyer kur është fjala për zgjidhjen e problemeve, duke krijuar procese apo ndërmarrë projekte ( veçanërisht nëse ato përfshijnë të tjerët ) megjithatë , ata priren të hasin vështirësi kur merren me anën praktike, administrative të gjërave. Mendojnë më shumë seç duhet gjërat: ENFP-të gjithmonë shikojnë për motive të fshehta dhe kanë tendencë të mendojnë shumë edhe gjëra të thjeshta, vazhdimisht pyesin veten pse dikush e bëri atë veprim dhe se çka mund të thotë. Stresohen shpejt: ENFP-të janë shumë të ndjeshëm dhe kujdesen thellësisht për ndjenjat e njerëzve të tjerë - kjo mund të shkaktojë atyre një stres, se si ndonjëherë njerëzit shpesh shikojnë në drejtim të tyre për udhëzim dhe inkurajim, dhe ENFP-të nuk mund të thonë gjithmonë " po". Vështirë që të përqëndrohen: Njerëzit me tipin e personalitetit humbasin shpejt interesin nëse projekti i tyre zhvendoset drejt rutinës. Për sa i përket çështjeve administrative - ato mund të mos jenë në gjendje për të ndaluar mendjen e tyre nga përçart off .

6Shumë të pavarur: ENFP-të urrejnë të qëndrojnë të izoluar ose të kufizuar nga rregullat dhe udhëzimet. Ata duan që të shihen si individë shumë të pavarur, si zotërit e fatit të tyre.

3. Si ndikon tipi në zgjedhjen tonë për karrierën
Njerëzit zgjedhin profesionet për shumë arsye, të tilla si: një sfidë për veten, për të fituar para, për vendin, pritshmëritë e familjes, deshira pë t’iu shërbyer të tjerëve, aftësi të mësuara etj. Supozimi kur përdorim PTI në zgjedhjen e karrierës është se një nga motivet më të rëndësishme për zgjedhjen e saj është dëshira për punën që është interesante dhe e kënaqshme dhe se do të lejojë përdorimin e funksioneve tuaj të preferuar dhe do të sjellë relativisht pak përdorim e funksioneve më pak të preferuara. Asnjë profesion ofron një zgjedhje të përkryer, por njohja e preferencave të temperamentit të brendshëm mund të ndihmojë për të shmangur mospërputhje të mëdha, për të kuptuar burimet e stresit, dhe të ndihmojë për të gjetur vendin e përshtatshëm për secilin në punë. Psh. Nëse jeni në një vend pune të gabuar (e cila nuk ju motivon), PTI mund të ndihmojë për të kuptuar se çfarë nuk shkon në të, dhe ne mund të përdorim njohuritë tona sipas secilit tip për të vlerësuar opsionet për të ardhmen ose ti adaptojmë ato në punën aktuale duke përdorur funskionet e preferuara, më tepër. Në këtë mënyrë, nëse kemi të bëjme me një tip intuitiv dhe mendimtar do ti kushtojë shumë rëndësi detajeve dhe më pak mundësi në gjetjen e zgjidhjeve kreative. Mbase jeni një tip i ndjeshëm por nuk e gjeni asnjëherë mundësinë për të ndihmuar të tjerët, mund të jeni një introvert dhe nuk keni asnjëhërë mundësinë për të qëndruar dhe menduar vetëm ose një ekstravert në një punë që ka pak kontakte me njerëzit. Nëse jeni në stadin se çfarë zgjdhje karriere duhet ndjekur, disa ide rreth tipit të gjithësecilit do të ishin të paçmueshme, jo vetëm për të parë përputhjen e punës me personalitetin por edhe per të kuptuar fuqitë dhe dobësitë gjatë procesit të kërkimit të karrierës së duhur. Nuk mund të thuhet se gjenerimi i ideve, mbledhja e informacionit, networku dhe marrja e vendime në mënyrë të kujdesshme janë përbërësit thelbësorë të zhvillimit efektiv të karrierës, por lloje të ndryshme të personalitetit janë më mirë në faza të ndryshme të këtij procesi. Introvertët mund ta kenë shumë të vështirë neworkun, ndërsa ekstrovertet mund të nxitohen në vendime, pa i lejuar vetes së tyre të mendohen. Tipat të udhëhequr nga shqisat mund të marrin vendime të
7

bazuara në të tashmen duke harruar në vështrimin përpara, ndërkohë tipat intuitiv mund të fokusohen më tepër në mundësitë e së ardhmes dhe harrojnë të marrin në konsideratë gjarat praktike. Tipat gjykues mund të marrin vendime shumë të shpejt, ndërkohë tipat përjetues janë të lekundur në marrjen e vendimeve. Bukuria e ketyre tipeve është se ka diçka për të gjithë.

3.1.

Përshkrim i detajuar i karrierës për tipat ENFP

Nëse jeni një i ri në botën e punës ose një adult në kërkim të mundësive të tjera të karrierës, ekzistojnë dy faktorë themelor të cilët kanë një rol të rëndësishëm në zgjedhjen tuaj ( dhe kënaqësia që do merrni nga puna që do bëni). Këto janë: tipet e personaliteteve ( ose si përshkruhet në disa raste natyra e brendshme) dhe aftësitë apo kompetencat, atë që arrini të bëni më mirë ( ose siç është përshkruar si pjesa “natyrore” e ekuacionit). Sa më mirë ti kuptojmë të dy këto faktorë aq më tepër të informuar për të bërë zgjedhjen e karrierës do të jemi. ENFP kanë zakonuisht këto preferenca apo tipare: • • • • • • • • • • • Të orientuar nga projektet Të shkëlqyer dhe të aftë Miqësor, të interesuar për njerëzit, njerëz me aftësi të medha Shumë intuitiv dhe perceptues rreth njerëzve Të orientuar nga e ardhmia Nuk tërhiqen nga detyrat rutinë Bashkëpunues Krijues dhe energjitik Lidera natyral, por nuk iu pelqen të kontrollojnë të tjerët Nuk iu pelqen të kontrollohen nga të tjerët Mund të punojnë në mënyre llogjike dhe racionale, duke përdorur intuitën për të kuptuar qëllimet dhe të punojnë përtej tyre • Zakonisht të aftë për të kuptuar konceptet e vështira dhe teoritë

ENFP janë tipa me fat, pasi ata janë mjaft të mirë në gjera të ndryshme. Një ENFP, zakonisht mund të arrijë një shkallë të lartë suksesi në çdo gjë që përben interes pë ta. Megjithatë, ata
8

mërziten lehtësisht dhe nuk janë shumë të mirë në ndjekjen e gjerave deri në fund. Ata do të jenë më të mirët në ato profesione të cilët do ti lejojnë të gjenerojnë kreativitetin, idetë e reja dhe të bashkpunojnë me njerëz. ENFP nuk do të ishin të lumtur në pozicione të mbyllura dhe në vëzhgim.

3.2.

Mënyra të mundshme karriere për ENFP

Funksionet më atraktive janë: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Burimet Njerëzore/Trajnimi Shërbimi me klientin Mardheniet me publikun/Komunikimi Menaxher projekti Sipërmarrës Artist Psikolog Konsulent Mesues Shkrimtar/Gazetar Shkenctar Shërbime sociale Administrim Audit Finance/Kontabilitet Bord Ekzekutiv Inxhinieri Marketing Teknologji informacioni Kërkim/Zhvillim/Dizajn

9

3.3.

Karrierat më pak popullore për ENFP

Është e rëndësishme të theksohet se çdo tip personaliteti mund të jetë i suksesshëm në çdo pozicion puna. Megjithatë, disa pozicione janë të përshtatshëm për talentet natyrore dhe për stilin e preferuar të punës të një ENFP, ndërkohë që pozicione të tjera kërkojnë mënyra të të menduarit dhe të sjelljes që nuk janë aq natyrale për një tip ENFP. Këto pozicione të cilat nuk përshaten me natyrën e tyre, mund tiu krijojë atyre stres dhe ndonjëherë mund të tingëlloj si e paapelueshme për ENFP të cilët janë në kërkim të një karriere. Më poshtë janë paraqitur pozicionet të cilët mendohen si jo popullor pë një ENFP, të bazuara nga të dhënat e mbledhura nga pyetësorët e popullsisë së përgjithshme. Gjykatës Inxhinier mekanik Inxhinier Kimik Biologjist Fermer Patologjist Kimist Dentist Policë Inxhinier ndërtimi

• • • • • • • • • •

4. Rolet që luan një ENFP
4.1. ENFP në jetën personale

4.1.1. ENFP si fëmijë

Janë shumë sensitiv dhe mbështetës. Ata performojnë mirë nga ana akademike. Ata përpiqen që ti pëlqejnë njerëzve përreth. Performojnë më mirë në ese sesa në provime, sepse shohin përtej kufizimeve.

10

4.1.2. ENFP si prindër

Prindërimi me një ENFP është argëtim, ekspresion, krativitet dhe një shtëpi e mbushur me ngrohtësi. 4.2.

ENFP në jetën profesionale (Midwest consoulting group)

N.qse punon në një kompani të madhe duhet të kesh një koleg, manaxher apo vartës ENTP megjithëse ata përbëjnë vetëm 5 % të popullsisë ata duken të kudondodhur. Ata shkojnë mirë me të gjithë tipet kështu janë ideal co-workers. ENFP shqetësohet për të shprehur krijimtarinë e tij me të cilën përfaqson veten dhe nga e cila përfitojnë dhe të tjerët. ENFP kërkon të zbulojë mundësi për veten dhe për të tjerët. E shoh punën më vision dhe me inspirim. Atyre u pëlqejnë të merren me problem kreative dhe problem me në qendër-njeriun të cilat kanë nevojë për imagjinatë dhe zgjidhje. Ata kërkojnë që puna etyre të jetë e qëndrueshme në lidhje me vlerat e tyre dhe motivohen nga çështje në lidhje me humanitarizmin. Ata shqetësohen për të ndihmuar të tjerët që të zhvillohen si individ. Ata zgjedhin një karrierë, që u lejon të ndjekin idealet e rritjes personale dhe shprehjes së inovacionit. Ky lloj personaliteti kërkon një varietet detyrash dhe sfidash dhe nuk e pëlqejnë punën rutinë. Ata pëlqejnë të vendosin skedulin e tyre dhe rregullat e tyre. Kërkojnë argëtim dhe detyra që kërkojnë imagjinatë, dhe lidhen me njerëzit e tjerë në mënyrë joformale.
4.2.1. ENFP si koleg

Të ngrohtë, të sinqertë, tolerant; të mirë për të dëgjuar motivet e kolegëve; të ndjeshëm, mbështetës; të predispozuar për tu argëtuar dhe relaksuar gjithnjë me kolegët e tyre; të interesuar për të tjerët; kërkojnë zgjidhjen fito-fito gjithmonë.
4.2.2. ENFP si manaxherë

E ndjejnë instiktivisht se çfarë duan vartësit; obervues të mirë; dëgjues ekselentë; të hapur, nuk përlqejnë burokracitë; ngurrojnë pak ti ndeshkojnë vartësit; të hapur të inspirojnë dhe motivojnë të tjerët.

11

4.2.3. ENFP si vartës

Janë analizues, sidomos kur vjen puna për të tjerët; mund të stresohen lehtë, original, kreativ, besnik, të devotshëm; njohja e fuhave të reja; mund të kenë padurim mbi fokusimin në një projekt të vetëm, i pëlqen të merren me më shumë se një projekt.
4.2.4. ENFP si lider

Në pozicionet lider ENFP përçon entuziasëm dhe emocion për idetë e reja. Performojnë mirë në role ekzekutive, sepse sjellin një frymë të re. Stili i tyre është demokratik dhe fleksibël me një sy nga zhvillimi i potencialit të njerëzve. Janë delegues shumë të mirë. Ata i ndihmojnë të zhvillohen si punonjës dhe individë dhe i japing një lloj pavarësie për të zhvilluar inovacionin dhe zgjidhjet unike. Ata motivojnë me idetë, besimet dhe pasionin e tyre. Duke qënë se janë të fokusuar te idetë ndonjëherë mund të shpërfillin prakticitetin dhe implementimin në praktikë. Janë të fokusuar më tepër te njerëzit sesa të proçesi, sepse eksplorojnë marrdhëniet dhe zhvillimin e njerëzve, dhe duhet të zhvillojnë aftësitë planifikuese, me qëllim që të arrijnë ti vënë në praktikë idetë e tyre. Njerëzit e tjerë frustrohen nga aftësi e dobët për manaxhimin e kohës, sasisë dhe fluksit të punës.

4.3.

ENFP si skuadër

Këta persona përfshijnë gjithë anëtarët, të cilët janë të interesuar në eksplorimin e mundësive për inovacion. Ata i pëlqejnë marrdhëniet me njerëzit dhe dëgjimin e ideve, sa më shumë imagjinatë aq më mirë. Pavarësisht se janë të hapur ata i kanë vlerattë rrënjosura, dhe gjithmonë pas ideve të shokëve të skuadrës shohin për principe dhe motiv. Ata i inkurajojnë pjestarët e skuadrës të shohin jashtë kutisë dhe të gjejnë zgjidhje unike. Ata i inkurajojnë njerëzit të jenë më kreativ dhe të gjejnë zërin e tyre.janë më të orientuar nga marrdhëniet dheidetë sesa nga detyra, dhe kanë fërkime me ata që janë më të orientuar nga detyra. Ata i besojnë mundësive për brainstorming dhe alternativave për projekte dhe ngurrojnë në aspektin e ndërmarrjes së aksionit. Ata nuk i marrin përsipër përgjegjësitë për detajet e vogla dhe kontribuojnë më mirë në një skuadër që kërkon aftësi ndërpersonale. Janë energjik në angazhimin e tyre ndaj grupit.

12

5. Si të bëhemi më efektivë.
ENFP mund të behen më tepër efektive duke: • • • Të mësojnë të disiplinojnë tendencën e të shkuarit përtej tangenteve Të pranojnë se bari nuk është domosdoshmërisht jeshil në çdo vend Të pranojnë faktn se disa praj insiprimeve të tyre mund të kërkojnë detajime përpara sesa të realizohen • • • • • Të kuptojnë se kritikat nuk janë domosdoshmërisht personale Të punojnë në aftësinë e tyre e të dëgjuarit Të kenë parasysh faktet përpara konkluzionieve Të ndjekin një projekt deri në përfundim, përpara se të fillojnë me tjetrin Të kenë më tepër mundësi pë të pushuar

13

REFERENCAT Pittenger. J., 1993 Measuring the MBTI And Coming Up Short Sharp. D, 1987 Personality Types. Canadian Cataloguing in Publication Data WCOD & Career Spotters, 2009. Using your Psychological Type Indicator results to think about career options Url: www.od-center.org
Url: www.profiles-r-us.com/pti Url:http://careerassessmentsite.com/ Url:http://www.typefinder.com/enfp Url: http://www.16personalities.com/enfps-at-work

14…...

Similar Documents

Premium Essay

Disney

...Summary The Walt Disney Company (TWDC), together with its subsidiaries and affiliates, is a leading diversified international family entertainment and media enterprise with four business segments: media networks, parks and resorts, studio entertainment and consumer products. This executive summary summarizes the issues surrounding The Walt Disney Company based on its globalization efforts into a multinational corporation, its business power related to the exportation of “American imperialism”, its business ethics related to its theme parks and resorts, and its corporate governance problems under former CEO Michael Eisner. Many blame these kinds of changes in company values and mission to Michael Eisner. Globalization efforts made by The Walt Disney Company would prove costly when it made bad decisions based on naïve assumptions of the cultural acceptance of Mickey Mouse into Japan and France. Tokyo Disneyland emerged as the most profitable theme park, but with TWDC having no stake in the company; and Disneyland Paris, backed heavily by TWDC, had to be restructured only after two years of opening. Domestically, theme park safety had been compromised, all in the name of profit. An embittered declaration for Eisner’s resignation came in 2003 by ousted board member Roy E. Disney, nephew of Walt and last remaining active family member at TWDC, and his trusted friend, Stanley Gold, who resigned the board. Ultimately, Roy Disney helped lead a Disney shareholder......

Words: 3475 - Pages: 14

Premium Essay

Disney Brand Management

...P1 This assignment will describe how marketing techniques are used to market products in two contrasting organisations one from the profit and one for the non- profit. The two companies I have chosen are the Walt Disney Company (profit) and the Jewish Lads and Girls Brigade (non – profit). Marketing is the activity of science set out by institutions as the process of identifying new markets and the art used to attract customers to purchase certain products and services. Furthermore, Marketing is responsible for satisfying profits of companies. Differences between Disney and JLGB JLGB The Jewish Lads And girls brigade was founded in 1895 by General colonel Albert Goldsmid as a form of activities for the children of Jewish immigrant families moving to Britain at the time. The first company was in London’s east end; originally the JLGB was the JLB meaning that it was only for boys. However since the Second World War the JLGB has become very diverse with companies starting up all over the Great Britain including having companies start up in both Glasgow and Cardiff. The first girls company was founded in 1963 in Manchester creating what is now known as the JLGB. The JLGB has a massive and diverse community across Great Britain being the oldest Jewish Youth movement in the country as well as being one of the biggest. The JLGB is a national charity as the things it offers including weekly meetings of the companies from around Great Britain for the Jewish youth are......

Words: 5516 - Pages: 23

Premium Essay

Case Study Disneyland Resort Paris

...Case Study 6 - What are the Disney resorts and parks aiming for? 1) The Disney resorts and parks were aiming for a market that focused on creating images, experiences and products to customers that emphasized fun, imagination and service. It aimed to provide a place where customers could escape the cares of the real world through the "magic" of legendary fairytale and familiar Disney characters. The market targeted families and children and the company had already built a popular brand that was associated with wholesome family entertainment. 2) Was Disney's choice of the Paris site a mistake? Yes, the choice of the Paris site was a mistake because the lifestyle, culture and ideas of Paris were very different from the culture of the Americans which caused many of the people of Paris to be in opposition with one critic referring to it as "a horror made of cardboard, plastic, and appalling colors...taken straight out of comic book written for obese Americans". The site initially seemed ideal because of the location could provide access to millions of people. Paris was a highly attractive destination and Europeans generally take more vacation time than Americans. Disney however did not anticipate the backlash they faced due to significant cultural differences such as eating behaviors were different, French visitors were highly intolerant of long lines, Disney's grooming standards for employees were deemed too strict and excessive by the French and were met with protest and......

Words: 590 - Pages: 3

Premium Essay

What Are the Disney Resorts and Parks Aiming for?

...What are the Disney resorts and parks aiming for? 1) The Disney resorts and parks were aiming for a market that focused on creating images, experiences and products to customers that emphasized fun, imagination and service. It aimed to provide a place where customers could escape the cares of the real world through the "magic" of legendary fairytale and familiar Disney characters. The market targeted families and children and the company had already built a popular brand that was associated with wholesome family entertainment. 2) Was Disney's choice of the Paris site a mistake? Yes, the choice of the Paris site was a mistake because the lifestyle, culture and ideas of Paris were very different from the culture of the Americans which caused many of the people of Paris to be in opposition with one critic referring to it as "a horror made of cardboard, plastic, and appalling colors...taken straight out of comic book written for obese Americans". The site initially seemed ideal because of the location could provide access to millions of people. Paris was a highly attractive destination and Europeans generally take more vacation time than Americans. Disney however did not anticipate the backlash they faced due to significant cultural differences such as eating behaviors were different, French visitors were highly intolerant of long lines, Disney's grooming standards for employees were deemed too strict and excessive by the French and were met with protest and the area that......

Words: 325 - Pages: 2

Premium Essay

Case Study- Disney Theme Park

...The Walt Disney Company is the world’s largest amusement park operator. It was founded on October 16, 1923, by Walt and Roy Disney as the Disney Brothers Cartoon Studio, Taking on its current name Disney in 1986. Chapter 1: Case – Disney Theme Park Contents I. Case Background 1 II. Statement of the Problem 3 III. Alternatives 3 IV. Recommended Solution 3 V. Answers to the case questions 4 Question No. 1: 4 Question No. 2: 4 Question No. 3: 5 Question No. 4: 5 VI. Leanings 5 I. Case Background The Walt Disney Company is the world’s largest amusement park operator. It was founded on October 16, 1923, by Walt and Roy Disney as the Disney Brothers Cartoon Studio, Taking on its current name Disney in 1986. And Disney has 5 theme parks outside the USA; there are Tokyo Disneyland (1983), Tokyo DisneySea (2001), Disneyland Paris (1992), Hong Kong Disneyland (2005) and Walt Disney Studios (2002). Disney is motivated to set up parks throughout the world to expand its sales of merchandise goods as well as attendance to their theme parks. After lunched Hong Kong Disneyland in 2005, Disney has signed a letter of intent to build another park in Shanghai China in 2008; The Park will attract different potential visitors in Shanghai. Overview Disney Theme Park - Points of Interest (Michael Sandberg's Data Visualization Blog) Getting people excited about their data one visual at a time * Walt Disney had infinite confidence in his new park and......

Words: 1698 - Pages: 7

Premium Essay

Case Disney

...Case # 4 Analysis 1. Background: Walt Disney Co. founded by Walter Elias Disney and his brother Roy Disney in 1923, is one of the world’s biggest transnational companies whose main objective is entertainment and mass media. At the beginning, the cartoons created by Walt Disney were not aimed at the young audience and the characters portrayed rebelliousness and people’s non-conventional features or at least different to the time’s standards. After the World War II, the animation process focused on meeting the young audience’s needs, with stories of magical worlds, and the adult population, with the technological innovation and animation advances. In 1955, the company launched the first theme park called Disneyland. With headquarters in Paris and Hong Kong, the company focused on the creation of films and theme parks, by aiming always at the young audience with magical stories and characters full of innocence and fantasy. Throughout the time, the company has faced great challenges, such as the demand’s decrease of cartoons’ production or the economic problems that reduce the families’ monetary ability to visit the theme parks. The implementation of those out of the United States has been a big challenge for the company, too. In the 2005, Bob Iger was named as CEO. The company has started a wide diversification of other sorts of audience by doing market segmentation and focusing on meeting the needs of each one of the segments with different kinds of products...

Words: 3223 - Pages: 13

Premium Essay

Park Resort Case Study

...A Critical Review of ‘Park Resort’ Case Study Relating To Motivations of Employees Performance Introduction Motivation in work place is important since it is one of the key roles play in productivity growth, achieving goals and business objectivity (Stanton 1983; Vempati 2013) as well as a sign of successful organization (Huczynski and Buchanan 2013). When employees are highly motivated, they will put more effort on the job and enhance their productivity and the quality of their performance (Chiang and Jang 2008). This work is aimed to critically review the ‘Park Resorts’ case relating to motivation aspect of employee and the management’s insight. Both hotel employees and the management acknowledge the importance of employee motivation (Chiang and Jang 2008). This case presents critical learning points on what motivates and drives employee of Park Resort from various motivation theory, namely McGregor’s Theory X and Theory Y, Maslow’s Pyramids of Needs and Amabile & Kramer’s inner work theory, and how does the company sees the importance of such motivation for its benefit. ‘Park Resort’ Case In order to know what is happening in his business, Andy Edge – Marketing Director of Park Resorts – going undercover for a 10-day period in 2 resorts of the group. During his stay, he was joining cleaning departments. He found that there was different performance of the cleaning staffs at the two resorts. The staffs in the first resort were not enthusiast, complaining......

Words: 1542 - Pages: 7

Free Essay

It Park Resort Cordova

...R1 R1 CEBU INSTITUTE OF TECHNOLOGY – UNIVERSITY College of Engineering and Architecture ------------------------------------------------- Department of Architecture A PROPOSED IT PARK RESORT IN CORDOVA Basalo, Jhane Diane L. Cantal, Cheque L. Doron, Angelie G. Ar. Alyckhine De la Torre Technical Advisor Ar. Leonida De Vera Thesis Coordinator Chapter 1 The Problem and Its Scope 1.1 Introduction The world is constantly changing through the widespread availability of information and communication technologies that led to utmost capacity for dissemination of knowledge and information. The IT revolution has improved the economic growth and productivity thus, increasing demand for the business process outsourcing (BPO) industry drove the establishment and infrastructure of many IT parks and centres. IT parks in the Philippines are solid indicators of progress, both in the technological and economic spheres, because of their competitive workforce and multilingual abilities that most multinational companies would prefer to reach out. The Department of Science and Technology-Information and Communications Technology office (DOST-ICT) together with the private sector, like Farlis Development Corporation, is pushing for the improvement of the industry in the country by working together to attract other companies to engage in offshore outsourcing in the country. Cordova is a municipality located in the 6th district of Cebu Province in the......

Words: 3196 - Pages: 13

Premium Essay

Disney

...Assignment 2: Case Analysis Elizabeth Chan Professor Jung Wan Lee MET AD655 ABSTRACT The Walt Disney Company (NYSE: DIS) is a diversified and worldwide family entertainment company with operations in five distinct business segments: Parks and Resorts, Studio Entertainment, Media Networks, Interactive, and Consumer Products. For almost 90 years, the company has used its creative content to inspire, enchant, and entertain its global audience. The company operates in more than 40 countries, employs approximately 156,000 employees, and hires cast members from around the world (Global 500, 2013). Its top three industry competitors are Time Warner, Viacom, and CBS. The company reported revenues of $42.3 billion in 2012 and ranked 66th on the Fortune 500 list that year (Walt Disney Co/The, 2013). As a multinational company, the Walt Disney Company has become a popular name in many households around the world. This paper will analyze Disney’s international business environments and its global strategies, and explore other opportunities the company should take advantage of in order to strengthen its title of being a world leader in family entertainment. COMPANY OVERVIEW What is the business? The company was founded on October 16, 1923 by Walt and Roy Disney and was originally known as the Disney Brothers Cartoon Studio. The company started off as animation and production company, and became a leader in the American animation industry when it introduced Mickey Mouse to the......

Words: 4944 - Pages: 20

Premium Essay

Disney Theme Park to India

...Disney Theme Park to India Abstract: This report is aim to analyze profitable adventure of The Walt Disney Company to set up Disneyland theme park in India. As one of main emerging markets in Asia, India might be the next destination for The Walt Disney Company to target on. Therefore, this report uses a series of marketing tools to demonstrate the macro-environment and micro-environment in India, such as PESTEL, SWOT, Porter’s Five Forces Model and Self Referencing Criteria. Based on this analysis, the current situation of India shows an attractive prospect to Disney in terms of economic and technological development, the diversification of culture, and the acceptance of Disney products and services. Introduction: India with its rich and various cultural heritages is now on one of the top industrialized nations in the world. India being the seventh largest country in the world with the coverage area of 32,87,263 sq.km (Indian government, 2010 a). India is divided into 27 states and 7 union territories (Indian government, 2010 b). According to WHO (2011), the total population of India was 1,151,751,000 approximately. The Walt Disney Company was founded in 1923 by Walt Disney and the first Disney theme park was opened in California in the year 1955, ever since Disney theme park has expanded to encompass Disney Cruise Line, eight Disney Vacation Club reports, Adventures by Disney, and four more resort locations. This report will analyze the profitable venture of The......

Words: 3972 - Pages: 16

Premium Essay

Disney

...Zanercik Scope of Global Operations The Walt Disney Company has a global footprint that spans across the whole world, which includes business operations in over 40 countries with 180,000 employees from a variety of cultures (disneycareers.com, 2015). These operations consist of services and products, whose iconic characters and brands are as well known by a person from India, as they are by someone from the U.S. In 2013, APCO Worldwide, an independent communications consultancy, conducted a study of 70,000 consumers in 15 major international markets. These consumers were asked questions which measured their emotional feelings towards 600 well-known brands. After all was said and done, it turned out that Disney was the “World’s Most Loved Brand”(Heine, C., 2013). Disney has likely become a household name throughout the world due mainly to their themed resorts, made up of 11 different theme parks, e.g. The Magic Kingdom, Animal Kingdom, etc. There are a total of five resorts throughout the world, two in North American, one in Europe, and two in Asia with a sixth currently under development in Shanghai, China. Revenues from these five resorts alone accounted for 14.1 billion in revenue (2.2 billion in profit) in the year 2013; an increase of over 8% from 2012 (Mitra, S., 2013). With revenues such as these, one can only assume that the global footprint Disney sustains is a very lucrative one. Theme parks may be what Disney is most known for, but their highest grossing......

Words: 1494 - Pages: 6

Premium Essay

What Are the Risks and Benefits of Expanding the Disney Brand in New Ways?

...Disney Case Study 1) What does Disney do best to connect with its core consumers? Interestingly Disney’s core customers have changed during the company’s history. During the 1980s, Disney started marketing to the elderly as well. But more importantly, this company has over the years used emerging technology to improve guest satisfaction through a progressively richer media and entertainment experience. Disney has succeeded over the years by constantly changing its parts, themes of new movies while still making available nostalgic characters to remind an entire generation of the multimedia they grew up with. Walt Disney studios, parks and resorts, Disney consumer products, media network’s and interactive media make up the 5 segments of the Disney market. Each of these segments have a diverse age range as well as different tastes in Disney characters and their personalities as brought to light by the park staff, Voice (over actors and all the cast of the various movies and shows that Walt Disney and the great creative minds that the company as attracted into its work force. Disney targets secondary guests also. These are people who have any influence in the buyer’s decision to buy or not buy to see a movie or not to see a movie. The impression the store or employee has on this secondary guest can lead to repeat business. Essentially Disney views any purchasing process from approach to sale to service as an opportunity to put on another show and wow the guest who frankly......

Words: 389 - Pages: 2

Free Essay

Disney Restors

...D ISNEY R ESORTS – C ASE S TUDY     What  markets  are  the  Disney  resorts  and  parks  aiming  for?   Disney  not  only  want  to  attract  children  and  families,  they  are  also  aiming  for  those  people  who   still  want  to  feel  the  child  in  themselves.  But  since  Disney  also  provides  hotels,  cruise  ships  and   other  entertainments,  they  attract  a  wide  range  of  customers.       Was  Disney’s  choice  of  the  Paris  site  a  mistake?   In  my  opinion  it  was  not  a  mistake  that  Disney  entered  the  European  market,  it  was  maybe  just   too  early  that  they  built  a  resort  in  Europe  especially  in  Paris.     I  think  it  would  have  been  better  to  open  a  resort  in  a  different  country,  as  French  people  are  not   very  open  minded  and  react  negatively  to  a  “new  American  project”.         What  aspects  of  their  parks’  design  did  Disney  change  when  it  constructed  Euro  Disney?   Ø Europeans  would  respond  to  a  “Wild  West” ......

Words: 353 - Pages: 2

Premium Essay

Disney Theme Park

...Q-1) What do you think motivated Disney to set up parks abroad, and what might be the pros and cons from the standpoint of the Walt Disney Company? Ans: The Walt Disney Company also known simply as Disney is the largest media and entertainment conglomerate in the world. Founded on October 16, 1923 by brothers Walt Disney and Roy Disney as the Disney Brothers Cartoon Studio, the company was reincorporated as Walt Disney Productions in 1929.An early and well-known cartoon creation of the company, Mickey Mouse, is the official mascot of The Walt Disney Company. Walt Disney Parks and Resorts is the segment of The Walt Disney Company. Disney is motivated to set up parks in abroad because of some reasons. Those are:  To expand sales of their merchandise goods as well as attendance to their theme parks. It can attract more tourists to visit in it.  Disney is motivated to also acquire more resources by their expansion, for example, Disney wants to create theme park in Shanghai so that it can facilitate in probably creating a Disney channel for the Chinese people in Chinese language.  Disney is motivated to set up parks abroad to minimize the risks of their parks in United States. If the theme parks in United States do poor business then Disney could gain profits from Disney theme parks which are situated in abroad. Pros standpoint of the Disney:  To Sales expansion  To Resource acquisition  To Risk minimization  To gain profit Cons standpoint of the......

Words: 643 - Pages: 3

Premium Essay

Disney

...it was all started by a mouse. -Walt Disney On a beautiful March day in Orlando, Andy Berst strolled down Main Street at the Magic Kingdom contemplating a new project proposal. Andy, the Director of Finance for Hong Kong Disneyland, had spent the last four years developing and preparing for the launch of Disney’s newest park on Lantau Island in 2005. It was now 2003, and as he prepared to move to his new office in Hong Kong, he received a call from CEO Michael Eisner’s office to discuss the possibility of a new venture in Shanghai. Berst, like many higher managers with the company, knew that Disney was interested in breaking into mainland China for several years. On the other hand, he also knew that Disney had never built a park in a communist country, or what could be considered an emerging market. However, with the recent announcement from rival Universal-Vivendi confirming their intentions to build a Universal Shanghai to open approximately the same time as Hong Kong Disneyland, Disney executives were anxious for their own counter-strike in the mainland. As he walked towards Cinderella’s Castle, Andy’s mind began to work out the details of a Shanghai Disneyland. The Walt Disney Company’s Theme Park and Resorts Division Disneyland will never be completed. It will continue to grow as long as there is imagination left in the world. -Walt Disney History In 1955, Walt Disney opened the company’s first theme park in Anaheim, California, after just one...

Words: 2674 - Pages: 11