Free Essay

Welfare

In: Business and Management

Submitted By quyip2
Words 2084
Pages 9
Phân tích sự thay đổi phúc lợi của người tiêu dùng, nhà sản xuất trong nước và nước ngoài, chính phủ và quốc gia trong các chính sách thương mại khác nhau

Nguyễn Hoàng Bảo
Khoa Kinh Tế Phát Triển
Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh

Bài viết phân tích hai tác động từ các chính sách thương mại khác nhau đến sự chuyển đổi phúc lợi giữa các nhóm (người tiêu dùng, nhà sản xuất trong nước, nhà sản xuất nước ngoài và chính phủ) và sự thay đổi phúc lợi quốc gia.

Phúc lợi trong trường hợp nền kinh tế đóng (closed economy)

Hình 1 chỉ ra cung và cầu của một hàng hóa trong một nền kinh tế đóng. Cách thức để đo lường phúc lợi kinh tế là xem xét thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất. Theo lý thuyết về cạnh tranh hoàn hảo, các nhà sản xuất cố gắng tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn, cạnh tranh sẽ dẫn đến không còn lợi nhuận.

Hình 1: Phúc lợi kinh tế trong nền kinh tế đóng

Phúc lợi trong trường hợp nền kinh tế mở (opened economy)

Hình 2 chỉ ra giá cả của một hàng hóa được xác định bởi cung và cầu của hàng hóa đó trên thị trường thế giới. Theo quan điểm trong nước, đường thẳng giá cả thế giới là đường cung nằm ngang. Đường cung nằm ngang này hàm chứa hai điều: (1) đường cung sản xuất trong nước (SDOM) rất nhỏ so với đường cung trên thế giới, cho nên các nhà sản xuất trong nước không thể chi phối giá thế giới; (2) nhu cầu của người tiêu dùng trong nước được đáp ứng hoàn toàn do các nhà cung ứng trên thế giới.

Hình 2: Phúc lợi kinh tế trong nền kinh tế mở

Thị trường trong nước Thị trường nước ngoài

|Giá = PE |Phúc lợi có được |
|Số lượng mua và bán = OQ2 |Cho người tiêu dùng |
|Trong đó OQ1 là sản lượng trong nước |Cho nhà sản xuất nước ngoài |
|Q1Q2 là sản lượng nhập khẩu |Cho nhà sản xuất trong nước và công nhân của họ có thể sản xuất |
|Thặng dư tiêu dùng = PWBC |hiệu quả ở mức giá thế giới hay giá mờ (shadowed price) |
|Doanh thu của các nhà sản xuất trong nước = OPWFQ1 |Phúc lợi bị mất |
|Doanh thu của các nhà sản xuất nước ngoài = Q1FCQ2 |Nhà sản xuất trong nước (và công nhân của họ) kém hiệu quả |
| | |

Phúc lợi trong trường hợp nền kinh tế mở có thuế quan (opened economy with tariff )

Hình 3: Phúc lợi trong nền kinh tế mở có thuế quan

Hình 3 chỉ ra rằng thuế quan làm dịch chuyển giá lên phía trên (đường thẳng nằm ngang SW+1). So sánh hình 2 và hình 3 chúng ta thấy sự chuyển đổi phúc lợi.

|Diện tích |Tự do thương mại |Tự do thương mại có thuế quan |
|PW+tGFPW |Thặng dư tiêu dùng |Thặng dư sản xuất |
|FGJ |Thặng dư tiêu dùng |Doanh thu nhà sản xuất trong nước |
|JGHI |Thặng dư tiêu dùng |Doanh thu chính phủ |
|Q1FJQ3 |Doanh thu của nhà sản xuất nước ngoài |Doanh thu của nhà sản xuất trong nước |
|IHC |Thặng dư tiêu dùng |Tổn thất phúc lợi |
|ICQ2Q4 |Doanh thu của nhà sản xuất nước ngoài |Tổn thất phúc lợi |

Phúc lợi có được Cho các nhà sản xuất trong nước trong ngắn hạn. Tuy nhiên, có thể bị trả đũa trong dài hạn và tính không hiệu quả? Cho chính phủ (nhiều hay ít là tùy thuộc vào việc sử dụng doanh thu này)

Phúc lợi bị mất Người tiêu dùng trong nước Nhà sản xuất nước ngoài Toàn xã hội (sử dụng kém hiệu quả các nguồn lực, tổn thất phúc lợi)

Phúc lợi trong trường hợp nền kinh tế mở với hạn ngạch nhập khẩu (opened economy with quota )

Hình 4: Phúc lợi trong nền kinh tế mở với hạn ngạch

Trước khi áp dụng hạn ngạch nhập khẩu
Giá cả = PW
Sản lượng trong nước = không
Imports = OC

Sau khi áp dụng hạn ngạch nhập khẩu
Giá cả = PT
Đường cung = PWxQT
Sản lượng trong nước = OA
Nhập khẩu = AB
Thặng dư tiêu dùng bị mất = a + b + c + d
Phúc lợi cho các nhà nhập khẩu = a
Thặng dư sản xuất tăng lên = c
Mất mát phúc lợi ròng = b + d

Phúc lợi trong trường hợp chính phủ định giá sàn để bảo vệ các nhà sản xuất nông nghiệp trong nước

Hình 5:Phúc lợi khi chính phủ định giá sàn

Chính phủ có thể ấn định giá sàn (trong trường hợp này là mức giá cao) để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước và không cho phép nhập khẩu giá rẻ. Bên cạnh đó, nhà nước phải có kế hoạch mua hết lượng sản phẩm dư thừa.

|Diện tích |Tự do hóa thương mại |Chính phủ định giá sàn để bảo vệ các nhà sản xuất trong |
| | |nước |
|PMINKEFPW |Thặng dư tiêu dùng |Thặng dư sản xuất |
|ECF |Thặng dư tiêu dùng |Doanh thu của nhà sản xuất |
|Q1FCQ2 |Doanh thu của nhà sản xuất nước ngoài từ người |Doanh thu của nhà sản xuất trong nước từ người đóng thuế |
| |tiêu dùng |Số tiền chi tiêu chính phủ để tăng thu nhập của các nhà |
|FKLC |Số tiền chi tiêu của người tiêu dùng về hàng phi |sản xuất hàng nông nghiệp |
| |nông nghiệp | |

Phúc lợi có được Các nhà sản xuất trong nước Các nhà ngoại thương, được chính phủ chi trả để can thiệp bảo vệ các nhà sản xuất nông nghiệp

Phúc lợi bị mất Người tiêu dùng Người chịu thuế Các nhà sản xuất nước ngoài, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển

Tại sao có thương mại?

David Ricardo (1772–1823) thương mại có được là dựa vào quy luật chi phí so sánh. Theo quy luật này thì các quốc gia sẽ chuyên môn hóa sản xuất hàng hóa mà dịch vụ mà có lợi thế so sánh. Chúng ta cần phân biệt lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh. Một quốc gia có lợi thế tuyệt đối so với quốc gia khác trong việc sản xuất một món hàng thì, với một nguồn lực cho trước, quốc gia đó có thể sản xuất nhiều hơn món hàng đó so với quốc gia khác. Lợi thế so sánh thì tinh tế hơn và đôi khi củng tương đối không rõ ràng. Trong khi lợi thế tuyệt đối tồn tại ở những nơi mà món hàng được sản xuất ở nơi chi phí tuyệt đối thấp hơn (sử dụng một lượng yếu tố sản xuất ít hơn), thì một quốc gia có lợi thế so sánh nếu quốc gia có thể sản xuất được một món hàng có chi phí cơ hội thấp hơn quốc gia khác. Mô hình Ricardo cho rằng tổng sản lượng, thu nhập và mức sống toàn thế giới tăng lên nếu các quốc gia chuyên môn hóa sàn xuất hàng hóa và dịch vụ có lợi thế so sánh.

Tự do thương mại hay bảo vệ sản xuất trong nước?

Như chúng ta tranh cãi ở bên trên, mục tiêu của thương mại là tăng phúc lợi. Người ta đôi khi nghi ngờ về tự do thương mại và cho rằng bảo vệ sản xuất trong nước là đúng đắn. Họ đưa ra các luận điểm để bảo vệ.

Thứ nhất, người ta cho rằng cần thiết bảo vệ một số ngành công nghiệp chiến lược. Đây là tranh cãi có tính chất chính trị hơn là chỉ dựa vào kinh tế, chẳng hạn như Nhật Bản trợ giá nông sản hàng trăm lần sau chiến tranh thế giới thứ hai hay Châu Âu bảo vệ nông nghiệp thì dựa nhiều về yếu tố chính trị và lịch sử hơn là nguyên lý kinh tế.

Thứ hai, ngành công nghiệp non trẻ cần được bảo vệ. Chính phủ các quốc gia đang phát triển có thể bị cám dỗ để bảo vệ một số ngành công nghiệp chế tạo. Họ tin rằng các ngành công nghiệp này phải phát triển đến một mức nào đó để có thể sống sót trong cuộc cạnh tranh với các ngành công nghiệp chế tạo đã hình thành từ lâu và có lợi thế theo quy mô. Hơn nữa, người ta tranh cãi thị trường vốn ở các nước này phải đủ mạnh để bảo vệ và lợi ích trong dài hạn của sự bảo vệ phải lớn hơn chi phí trong ngắn hạn.

Thứ ba, do có một số ngành công nghiệp suy tàn, mà các ngành công nghiệp này sử dụng một số lượng lớn lao động. Chi phí xã hội của các ngành công nghiệp suy tàn là thất nghiệp và bất an xã hội. Chính phủ dễ dàng bị cám dỗ để bảo vệ các ngành này thoát khỏi cạnh tranh quốc tế.

Thứ tư, bán phá giá có thể dẫn đến sự bảo vệ sản xuất trong nước. Giả sử một hãng công nghiệp chế tạo ở quốc gia đang phát triển thấy rằng nếu họ tăng gấp đôi sản lượng vét tông, họ có thể có lợi ích kinh tế theo quy mô và vì thế làm tăng lợn nhuận biện trên mỗi cái vét tông bán ra. Có thể các quốc gia này không có thị trường nội địa cho việc sản xuất thêm vét tông và vì thế sẽ chuyển hướng sang xuất khẩu ở mức giá bằng với chi phí. Mức giá xuất khẩu này cực kỳ thấp so với mức giá ở các quốc gia phát triển, bởi vì chi phí lao động ở các quốc gia đang phát triển thấp. Không phải cứ bán sản phẩm với mức giá thấp hơn chi phí sản xuất đều là bán phá giá, mà bán sản phẩm ở mức giá thấp cũng có thể bị buộc tội này. Người tiêu dùng ở các quốc gia phát triển chẳng những không phàn nàn về mức giá thấp này mà còn sẵn sàng đón nhận, trừ phi làm cho họ không có công ăn việc làm nữa do bán phá giá. Như vậy làm thế nào phân biệt được như thế nào là bán phá giá và bán sản phẩm ở mức giá thấp do chi phí sản xuất thấp? Xe hơi Proton của Malaysia rẻ hơn so với xe hơi Anh vì lao động ở Malaysia là rẻ. Giá khoáng sản ở Colombia rẻ hơn ở Anh, do ở Colombia người ta sử dụng lao động trẻ em.

Bài viết khảo sát phúc lợi với giả định: không khảo sát hệ số co giãn của cung và cầu hàng hóa trong ngắn hạn và dài hạn, thời gian đạt được sự cân bằng cung và cầu, tỷ giá trao đổi thương mại, hiệp ước thương mại hàng hóa, hiệp ước về thuế quan và mậu dịch và khu vực mậu dịch.

Danh mục tài liệu tham khảo

Charles Smith (1994), Economic Development, Growth and Welfare, Houndmills, Macmillan.

Krugman, Paul and Maurice Obstfeld (1991), International Economics: Theory and Policy, Harper Collins Publishers, New York.

Salvatore, Dominique (1995), International Economics, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, fifth edition.

----------------------- số lượng

giá

E

Giá sản phẩm mua và bán = PE
Thặng dư tiêu dùng = PEBE
Thặng dư sản xuất = APEE
Doanh thu của nhà sản xuất = OPEEQE

QE

PE

0

B

A

D

S

giá

giá

số lượng

số lượng

B

D

SW

DW

0

0

Q1

Q2

F

SW+t

E

PE

PW

A

SDOM

SW (quan điểm trong nước)

PW

C

Q2

Q1

0

Q3

PW+t

D

số lượng

C

A

F

SW

PW

J

PE

E

Q4

SDOM

B

I

giá

G

H

giá

B

SDOM

L

E

a

c

giá

B

PW+t

SW

PW

b

d

S

D1

B

A

số lượng

D

0

QT

C

PMIN

SW

PE

A

K

D

C

F

Q1

số lượng

0

Q2

Giá = PMIN
Lượng cung dư thừa ở mức giá sàn = Q1Q2
Chi tiêu chính phủ để mua lượng cung thừa = Q1KLQ2
Chi tiêu của người tiêu dùng = OPMINKQ1
Doanh thu của các nhà sản xuất = OPMINLQ2
Thặng dư sản xuất = APMINL
Thặng dư tiêu dùng = PMINBK

PW…...

Similar Documents

Free Essay

Welfare

...corporate bosses five months ago to take people in from welfare and trained them. One of the main contributors of the project is a chief executive officer of the Monsanto Ca., the nation's fourth largest chemical maker. Clinton singled out the Monsanto company and other companies for helping out welfare workers. Monsanto has hired five recipient and found almost twenty more jobs for others. Under the new laws of the welfare reforms, the able body workers should work within the two years of recieving benefits. Some of the good things out of this plan is that by the year 2005, only 14% of jobs will be done by more of the dependent poor people. This is bad because 46% of aid recipients had not completed high school or earned a General Equivalency Diploma. The ability to absorb more welfare recipients is limited by the high- technology chemical, agricultural, fiber and pharmaceutical development and manufacturing. These workers would have limited skills. Monsanto is highly protecteive of the privacy of its special new hires. The new employees are hired to fill a variety of clerical and light general- labor positions. They will not be identified as the company's welfare-to-work initiative. The possible short-term effect this would have on society is that people, on welfare, would be able to work and get paid for it. This will allow them to be able to build finance of their own that they will be able to help them with their lives. The long-term effect, though it seemed good for......

Words: 572 - Pages: 3

Free Essay

Welfare

...Right or Wrong? The Welfare State in America What are welfare/transfer payments? It means many different things to many different people. A helping hand, robbery, support, way of life, wrong, right, and more. To me, welfare/transfer payments are charity that the government mandates upon people. While that may seem harsh to some, lets look at the facts and breakdown my definition. Charity is defined as: “generous actions or donations to aid the poor, ill, or helpless”, (Simpson 488) and mandatory is defined as: “authoritatively ordered; obligatory; compulsory”. (Simpson 1207)Those who are eligible to pay taxes must do so, and then the government uses some of that money to give to the “needy” at their discretion. We have to pay it, and it goes to the “needy” I think mandatory charity fits that description adequately. I view this as fundamentally wrong. I believe it is not the role of the government to decide how much money I should donate to others, if any at all; that is a personal choice. Imagine if the government began collecting taxes en-masse and donating them to help stop animal cruelty. There would be enormous uproar and people would cry that the government is wasting their money on a silly cause. Personally, I would not view this as silly, and think it would be an admirable endeavor, but many would not, which is my point. Each person who gives money to a charity does so because of his or her personal feelings. Why is it mandatory that I give to the government’s......

Words: 2789 - Pages: 12

Premium Essay

Welfare

...The Virginia Welfare System is a federally governed welfare system that was establishedd in the 1930s by the United States. This was during the period of the great depression where many Virginia individuals and families were adversely affected. These Virginia residents were affected financially, economicaly, and even mentally. The federal government of the responded by coming up with a welfare program whose objective was to assist those who were in debt. This mostly applied to those who had little or no income for groceries and gas. By comparing the cost of a single parent on assistance versus a single parent working part-time not on assistance, the welfare system benefits the non-worker. These debt relief programs are an essential idea because they assist in minimizing bankruptcy in Virginia. This has been the goal of Virginia residents because it acts as a guiding tool in ensuring that the levels of unemployment and poverty are always kept as low as possible. For example, a single parent who get gates state medical and food stamps receives US $ 4000 annually while a single parent working part- time and getting nothing from the state gets more than US $ 10,0000 annually (Shapiro, 2007). However, even though many Americans are in support of this program there are a few out there who are against it. This is because according to them, this welfare program has brought in the aspect of laziness and over dependency on their government with more than 20% of the population......

Words: 1380 - Pages: 6

Premium Essay

Welfare Reform

...Welfare Reform Laura Lee Niehoff POL 201 Instructor: Marion Rogers August 26, 2012 Welfare Reform Government assistance programs have been around for many years. The US welfare program began in the 1930’s during the Great Depression (US Welfare System - Help for US Citizens, 2012). The whole idea behind the welfare program was to give aid to families who had little or no income. The welfare program, in the United States, was originally designed to help provide a minimal level of aid to help maintain the wellbeing of citizens. Previously, the local communities would help the less fortunate. Social groups would give donations of food to struggling families. These groups would also donate clothing and other necessities. Now, the government is the largest provider of these programs. The programs were originally based on helping those unable to work or provide for themselves. Until the 1960’s only disabled, or elderly citizens were qualified to receive aid. Legislation not only changed the recipients eligible for help, but also the help available. Programs such as health care, food stamps, pregnancy assistance, and help for single mothers started to emerge. The next addition to the program was housing benefits. To some, the addition of these new programs made it more enticing to receive aid rather than work. The programs had now become considered easy money. If you were able to show need, you would most likely qualify for benefits. Over the last......

Words: 1407 - Pages: 6

Free Essay

Welfare

...A STUDY ON EMPLOYEES WELFARE MEASURES WITHREFERENCE TO INTEGRAL COACH FACTORY, CHENNAI. ACKNOWLEDGEMENT First and foremost, I thank almighty for keeping me hale and healthy for successful completion of the project.I express my respectful and sincere thanks to our honorable ChairmanThiru R.S Munirathnam who provided a wonderful atmosphere which enable me to do not onlythis project work but also the academic activities.I express my deepest gratitude to Our Principal Dr.M.R.Jayatheertha Rao hadgiven this opportunity to do this project.I profoundly thank our Head of the Department Dr.Prema Sankaran M.B.A., Ph.D for providing a great opportunity to do this project.I sincerely thank to my guide, Ms.Muzhumathi BRIEF DESCRIPTIVE , M.B.A, M.Phil, Lecturer, for her kind words and continuous encouragement which has inspired me in completion of this project.I would like to thank Mr.D.Anandhan Chief OS,Integral Coach Factory ,Chennai ,for giving me the opportunity to execute the project successfully with his guidance in their esteemed organization.I am also taking the pleasure to express my sincere thanks to all other staff membersof The Department of Management Studies , R.M.K.Engineering College for their kind co-operation. Last but not least, I would like to convey my sincere gratitude to my parents andfriends, who have always been a source of inspiration towards the completion of this project. ABSTRACT The present study was under taken with such a task in mind and...

Words: 9419 - Pages: 38

Premium Essay

Welfare

...Brendan Miller 4-28-12 Prof. Odock Microeconomics The Welfare System Enabling Poverty
Thirty seven million people residing on our “land of opportunity” have fallen below the poverty line, and our efforts have produced little improvement to poverty. The U.S. citizens can’t ignore the poverty issue, but should determine the best plan of action that would produce most positive outcomes on poverty. Proof that our efforts are producing a positive outcome would be displayed with statistics, which displays significant reductions in poverty population, when comparing the current years to past ones. While attempting to reduce the amount of the poverty population, the government must be sure to maintain the poverty line, so that the people of poverty don’t suffer any harsher effects, than they have already experienced today. Unfortunately, the U.S. has been fighting a war on poverty for over 50 years, and hasn’t produced the improvements they had hoped. Above all we have to consider that the welfare’s assistance maybe creating a behavioral-dependence on the governments financial assistance, that decreases the likelihood of a recipient from moving-up in financial class, and increases likelihood of being on welfare long-term. We need to investigate whether our welfare system is truly helping poor population, or whether changes are necessary to rectify system. By the government focusing their attention to reducing the behavioral-dependence on the financial assistance......

Words: 1986 - Pages: 8

Free Essay

Welfare

...regarding drug testing welfare recipients before they are able to receive financial benefits. My paper will give a short description of what welfare is and when the first testing program was introduced. I will give reasons why some people believe it is a violation of their rights, how testing is not fail proof, and how the cost will be greater than the benefit. I will give the opposing sides arguments from those that are in favor of drug testing and believe it will benefit the welfare system, help the children and the parents if they are using drugs, and also save the taxpayers money. Government leaders and most of the general public are looking at it from a financial point of view while welfare recipients are viewing it from a constitutional point of view. It is a double edged sword because it is the governmental court system and the judges that are not backing the drug testing idea because of the 4th Amendment What is Welfare? Welfare is a public assistance program designed to help people who are not able to support themselves fully. The online site Welfare Information states that Welfare encompasses those government programs that provide benefits and economic assistance to no or low income individuals. It can also be defined as financial assistance to impoverished individuals which is supplied through the taxes paid by the working class. Improving the quality of life and living standards for the poor and underprivileged is one of the main goals of welfare (Welfare......

Words: 410 - Pages: 2

Free Essay

Welfare

...Government welfare checks to needy families in South Carolina will be decreased by 20 percent in hopes to help relieve the budget deficit. “This decrease is in hopes to control the deficit. We know that this will be harder for families, but we hope to help them find jobs to support their families.” Said Department of Social Services spokeswoman Susie Alston The program Welfare to Work or Temporary Assistance for Needy Families is a program that is helping families who have fell on hard times. Right now families participating in the program are receiving $270. If these checks are cut by 20 percent the families will receive $216. Families in South Carolina are already receiving the least amount in government assistance in the nation. The process in which they determine the amount of money families will get is not fair to South Carolinians. The process is about population and cost of living. This process does not figure in the poverty level. Since the assistance is getting smaller the department of social services will increase services to help the heads of households get better jobs in order to be released from the program. “A lot of these people haven’t finished high school so helping them find jobs are harder since employers are requiring high school diplomas.” Said Alston. The lines at the unemployment office are still long with families trying to be placed with jobs. Some of these families receiving benefits have jobs, but are still facing difficulty with making......

Words: 504 - Pages: 3

Premium Essay

Welfare

...Welfare The welfare of the people in America is put in the hands of the political leaders and public administrators of the government. These political leaders and public administrators are put into office to facilitate bills and propose solutions that will be in the best interest of the public’s welfare. When the topic of welfare is discussed the first though that comes to mind, is giving poor and needy people money to help them get out of a financial bind and temporary unemployment. While this is a true statement, the welfare of all citizens is a concern dealt with by our government. The welfare of the middle and upper class is not as prevalent because the fact that people receive financial support for free overshadows the fact that there are other policies to assist all people in America. There are several preconceived notions about the welfare program in America that leave the subject open for discussion. If one were to look at the various blogs on the subject of Welfare, the understanding of the general public will be determined. Many people argue that African Americans utilize the welfare program more than any other race. They assume that all people on welfare are scamming the government for free housing and free money for groceries. The majority believe that tax payers are losing out on this program because they are supporting the poverty stricken in our country with tax dollars that they do not have to pay. Welfare is felt to be a reason that the government raises......

Words: 1984 - Pages: 8

Free Essay

Welfare

...The Misunderstanding of Welfare “Let the welfare of the people be ultimate law.”- Marcus Tullius Cicero, Roman Philosopher When the word “welfare” is mentioned there a vision of poor individuals who have been laid off or single mothers who cannot provide for their families. Society unjustly makes negative assumptions about welfare recipients. Many people believe a person on welfare is wasting taxpayer’s money. The use of language is one of the greatest necessities of life, and a key to our success. A single word, like “welfare,” can have many different meanings, yet to some it generates a negative perspective and a stereotype of a group of people. According to Gloria Naylor “words themselves are innocuous; it is consensus that gives them true power” (Peterson 234). The primary reason the United States Constitution was established was to promote the general welfare of the people, and for the government to preserve the welfare of the people. This essay will explain the origin of the word “welfare” and will consider the use of the word regarding employees’ welfare, the lesser known corporate welfare, and the welfare state. In particular, the term itself engenders such notions as health, happiness and prosperity. Originally, welfare meant being healthy and having prosperity, not necessarily enjoying wellbeing or being happy. If you study economics, “welfare or wellbeing refers to a status of emphasizing happiness and contentment, which includes one's living standards”......

Words: 1243 - Pages: 5

Premium Essay

Welfare Reform

...Welfare, it is on just about everyones' mind, whether it is Medicare or the A.F.D.C. Some believe there is too much and others think there is too little. As the years go by, the need for welfare reform increases. President Clinton had pledged in his 1992 campaign to "end welfare as we know it". Only time will tell by what extremes welfare will change. As technology continues to increase and jobs continue to go overseas, the United States must decide what direction the welfare system should take. As they exist today, welfare systems are an evolution of the thoughts laid out in the 19th and 20th centuries. Before the Industrial Revolution, the responsibility of helping the poor was mainly given to the churches or local communities. As machines took the place of workers, governments were looked upon to help the unemployed. In 1883, Otto Von Bismarck, the German Chancellor, setup the first form of Modern Welfare when he enacted a sickness and maternity law. He followed up this law with a work injury law and an old-age assistance law in 1884 and 1889 respectively. Today European countries such as Germany, Norway, and Sweden have highly sophisticated Welfare systems (Bender, 13). Welfare did not reach the United States, however, until shortly after the Great Depression with Franklin D. Roosevelt's "New Deal." The New Deal brought on new economic and social welfare legislation. This is the first time that the United States Government used federal and public funds to......

Words: 1812 - Pages: 8

Premium Essay

Welfare

...remaining items are optional, but remember that the more detail you include on the outline, the easier the paper will be to draft! Thesis statement: Welfare has contributed to poverty more than it has helped because there are no reasonable rules, boundaries, or expectations for the recipients, because of this many people have started abusing the welfare system. I. First body paragraph topic: Welfare has contributed to poverty more than it’s helped A. Supporting detail: a standard used by the World Bank to measure poverty in developing nations rose by 130 percent between 1996 and 2011, from 636,000 to 1.46 million B. Supporting detail: The number of welfare recipients and amount of money to fund the programs is expected to increase significantly over the next few years II. Second body paragraph topic: Welfare has no reasonable rules, boundaries, or expectations for the recipients A. Supporting detail: there is no drug testing B. Supporting detail: there are no education or job requirements III. Third body paragraph topic: The most important reason welfare has contributed to poverty more than it has helped is because many people abuse the system A. Supporting detail: Welfare is not a career yet people remain dependent on it for long periods of time 1. Subdetail: Welfare was created as a temporary help for families that were experiencing hard times B. Supporting detail: People get comfortable collecting monthly......

Words: 266 - Pages: 2

Premium Essay

Welfare

...Welfare programs have been around since the 1900’s. Before then the local government paired with private charitable organizations to share major responsibility for the welfare of the “worthy-poor”. These people were usually identified as the aged, blind, severely disabled, orphans, and sometimes widows with young children. The first department of public welfare was organized in Kansas City, Missouri in April 1910 as a response to a proposed march on the mayor’s office by a large group of unemployed workers. By 1926, 40 states had established some type of public welfare program for mothers of dependent children. When the Great Depression hit, many families suffered. It is estimated that one-fourth of the labor force was unemployed during the worst part of the depression. With many families suffering financial difficulties, the government stepped in to solve the problem and that is where the history of welfare as we know it really began. Welfare history continued to be made in 1996 President Bill Clinton signed the Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act. Under the act, the federal government gives annual lump sums to the states to use to assist the poor. In turn the states must adhere to certain criteria to ensure that those receiving aid are being encouraged to move from welfare to work. At the end of 2011 more than a hundred million people were dependent on welfare and that number as continued to grow since that time. In 2013 the Census Bureau the......

Words: 371 - Pages: 2

Free Essay

Welfare

...The Welfare State - A Cost Benefit Analysis The role of welfare within our society has always been controversial. This problem emphasizes the need to understand the roles of variable factors when pertaining to the subject of welfare within our society. The proposed analysis will address the phenomenon of welfare assistance and several factors which may contribute to the increase or decrease of welfare assistance to the poor in 4 ways: (1) by defining major concepts and any other concepts about which there is likely to be misunderstanding (2) by further examining the past history pertaining to the subject of welfare assistance within the United States; (3) by developing the formulation of a hypothesis which will provide for an explanation of welfare; and finally (4) determining whether or not the benefits of welfare assistance outweigh the cost. Ultimately, the purpose of this research analysis is to investigate variable factors that may contribute to the increase or decrease of welfare assistance. This cost benefit analysis is an attempt to explain the tentative assumptions of others pertaining to the subject of welfare, in order to determine and explain the relationship of welfare to the economic cost and benefits. Cost-Benefit Analysis Before welfare assistance can be analyzed there is a need to define the terms that will be used. Policies like welfare assistance are worthwhile only if the benefits to society are greater than the costs. When choosing among a set of policies...

Words: 2851 - Pages: 12

Free Essay

The Welfare Act

...The Welfare Reform Act of 1996 on Medicaid Angie Madrigal Lisa Johnson June 24, 2012 The Welfare Reform Act of 1996 had three main purposes and several different opinions on whether they were going to work or not. The main purposes of the Welfare Reform Act were to reduce welfare dependence and increase employment, to reduce child poverty, and to reduce illegitimacy and strengthen marriage (Rector, R., & Fagan, P. F., February 6, 2003). In the 90s many States in the United States used waivers to reform their aid to families also known as AFDC programs. AFDC programs provide cash grants to low income families also known as TANF this key element of the United States economic safety net to help families with children. There is negative and positive implication of the Welfare Reform Act on Medicaid. Throughout the rest of the paper you will learn about these negative and positive implications of the Welfare Reform Act of 1996 on the Medicaid Program.  There are many positive and negative implications when it concerns “The Welfare Reform Act” that came about in 1996. Welfare has been many debates dealing with this issue since the 1960s, and continues to be a contentious issue for many years to come. In the late 1980s, some communities were calling for a reform of the Welfare because their concerns for the personal responsibility. Then Welfare and Opportunity Reconciliation Act also known as PRWORA came into effect. Bill Clinton signed a personal responsibility and work......

Words: 735 - Pages: 3