Free Essay

Test Cpa

In: Business and Management

Submitted By haiminhdang
Words 2134
Pages 9
Chuyên đề 4
LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN
Câu hỏi ôn tập:
4-1 Trình bày các nội dung KTV cần tìm hiểu trong quá trình tiếp nhận khách hàng?
4-2 Trình bày các nội dung cơ bản của kế hoạch kiểm toán tổng thể
4-3 Giải thích mục đích của việc áp dụng mô hình PEST và 5-FORCES
4-4 Phân biệt chiến lược tiếp cận chi tiết và chiến lược tiếp cận hệ thống
4-5 Trình bày mục đích tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của KTV
4-6 Định nghĩa và giải thích các yếu tố gây ra rủi ro kiểm toán
4-7 Giải thích mối quan hệ giữa các loại rủi ro trong mô hình rủi ro kiểm toán
4-8 Mô tả các bước xác định mức trọng yếu trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán
4-9 Trình bày mối quan hệ giữa rủi ro kiểm toán, mức trọng yếu và bằng chứng kiểm toán
4-10 Trình bày mục đích của việc áp dụng thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán
Bài tập
4.1- Tiếp nhận khách hàng
Công ty kiểm toán Y & E vừa nhận lời mời kiểm toán báo cáo tài chính của công ty Toàn Cầu. Một số thông tin ban đầu mà công ty kiểm toán Y & E thu thập được:
- Công ty Toàn Cầu là công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Công ty đang có dự kiến sẽ cổ phần hóa và niêm yết trên thị trường chứng khoán vào năm sau.
- Chủ sở hữu kiêm giám đốc của công ty nổi tiếng về tính kỷ luật. Ông đã từng sa thải các trưởng phòng kinh doanh không đạt được mục tiêu lợi nhuận
- Giám đốc tài chính của công ty Toàn Cầu từng là giám đốc tài chính của công ty cổ phần Hoàn Cầu. Công ty Hoàn Cầu đã bị phá sản do làm ăn thua lỗ và những bê bối tài chính.
- Công ty Toàn Cầu trước đây có liên quan đến các vụ kiện trốn thuế, tuy nhiên vấn đề này đã được giải quyết sau khi công ty thanh toán các khoản phạt và truy thu thuế.
Yêu cầu:
a. Theo bạn, các thông tin trên có ảnh hưởng bất lợi đến việc đánh giá tính trung thực của giám đốc trong quá trình xem xét chấp nhận kiểm toán hay không? Giải thích
b. Nếu chấp nhận kiểm toán, các thong tin trên sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch kiểm toán?
4-2 Tìm hiểu tình hình kinh doanh của khách hàng
Bạn đang phụ trách kiểm toán công ty hàng không giá rẻ Jetstar Pacific.
Yêu cầu:
a. Sử dụng môn hình PEST để phân tích rủi ro kinh doanh
b. Sử dụng mô hình 5-Forces để phân tích rủi ro ngành
4-3 Rủi ro kiểm soát và thử nghiệm kiểm soát
Tại Công ty TNHH sản xuất Thành Công có các thủ tục kiểm soát được mô tả như sau:
(a) Hàng ngày, nhân viên An thuộc phòng nhân sự thực hiện chấm công cho các nhân viên của công ty. Vào cuối tháng, căn cứ vào bảng chấm công nhân viên An lập bảng lương và trình trưởng phòng nhân sự ký duyệt. Sau đó, bảng lương sẽ được chuyển sang phòng kế toán để làm căn cứ lập ủy nhiệm chi, bảng phân bổ tiền lương và trình kế toán trưởng ký duyệt. Ủy nhiệm chi sẽ được đính kèm bảng lương để trình lên giám đốc công ty đối chiếu và ký duyệt. Sau đó các chứng từ này sẽ được chuyển sang ngân hàng để thanh toán tiền lương cho các nhân viên qua thẻ ATM.
(b) Một chi nhánh bán hàng của công ty bao gồm một cửa hàng trưởng và hai nhân viên. Chi nhánh được mở một tài khoản giao dịch tại Ngân hàng địa phương. Các khoản tiền thu của chi nhánh được nộp vào đây. Các sec rút tiền của tài khoản này phải có chữ ký của Cửa hàng trưởng hoặc Giám đốc tài chính công ty. Sổ phụ được gửi về cho Cửa hàng trưởng, ông này sẽ đối chiếu với sổ sách và lưu sổ phụ. Định kỳ, Cửa hàng trưởng sẽ lập một bảng kê các khoản chi trong kỳ nộp về Công ty.
Yêu cầu:
a. Đối với mỗi tình huống kể trên, hãy cho biết điểm yếu của kiểm soát nội bộ và loại gian lận hoặc sai sót nào có thể xảy ra.
b. Cho biết thủ tục kiểm soát nào có thể điều chỉnh những điểm yếu này của kiểm soát nội bộ.
c. Thiết kế các thử nghiệm kiểm soát tương ứng với các thủ tục kiểm soát đã nêu.
4-4- Rủi ro kiểm toán
Anh (Chị) đang lập kế hoạch kiểm toán cho công ty Phương Nam chuyên phát hành và kinh doanh sách. Thị trường sách mang tính cạnh tranh cao và doanh số bán hàng của công ty đang giảm sút trong 2 năm vừa qua. Việc cắt giảm chi phí rất khó khăn vì giá giấy cũng như các chi phí khác liên tục tăng trong những năm gần đây. Hiện tại, công ty đang thảo luận với ngân hàng Vietcombank gia hạn các khoản nợ vay. Ngân hàng chấp nhận gia hạn nợ vay, nhưng yêu cầu công ty phải cải thiện kết quả hoạt động trong năm sắp tới và đưa ra các điều khoản cam kết chặt chẽ hơn. Tình hình tài chính hiện tại cho thấy khó có sự lạc quan nào cho công ty trong năm sắp tới. Anh (chị) hãy xác định sự tác động của tình huống trên đến: các thành phần cụ thể của rủi ro kiểm toán và kế hoạch kiểm toán tổng thể.
4-5- Rủi ro kiểm toán1
Dựa vào mô hình rủi ro, hãy xác định ảnh hưởng đến rủi ro tiềm tàng (RRTT), rủi ro kiểm soát (RRKS), rủi ro kiểm toán phát hiện (RRPH) và bằng chứng kiểm toán cần thiết (BCKT) trong mỗi tình huống độc lập dưới đây. Đánh dấu T = tăng lên, G = giảm xuống, K = không ảnh hưởng hoặc N= không thể xác định được từ các thông tin đã cho. Giả định rủi ro kiểm toán chấp nhận đã được xác định.
1 Theo Alvin A.Arens, Auditing and Assurance Services, 11th Edition
Ảnh hưởng đến
Tình huống
RRTT
RRKS
RRPH
BCKT
1. Các khoản nợ dài hạn tăng lên trọng yếu .
2. Đơn vị chuyển đổi từ hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần niêm yết.
3. Kiểm toán viên quyết định đánh giá rủi ro kiểm soát thấp hơn mức tối đa (trước đây KTV đánh giá RRKS tối đa).
4. Số dư tài khoản tăng lên trọng yếu so với năm trước mà không có lý do rõ ràng.
5. Trong giai đoạn lập kế hoạch, kiểm toán viên xác định vốn lưu động, tỷ số nợ trên vốn và các chỉ tiêu tài chính khác đều được cải thiện so với năm trước với đầy đủ các cơ sở đáng tin cậy.
6. Đây là năm kiểm toán thứ hai và trong năm trước phát hiện rất ít sai sót. Kiểm toán viên quyết định tăng mức tin cậy vào kiểm soát nội bộ.
7. Trong năm báo cáo tài chính được kiểm toán, khách hàng bắt đầu thực hiện bán hàng qua website. Tuy nhiên hệ thống website không kết nối với hệ thống của công ty. Nhân viên bán hàng in thong tin của khách hàng từ website ra giấy và nhập vào hệ thống dữ liệu kế toán
8. Trong quá trình trao đổi với người quản lý, kiểm toán viên phát hiện rằng người quản lý dự định bán cơ sở kinh doanh trong vài tháng nữa. Vì vậy một số cán bộ chủ chốt kế toán đã chuyển đi vài tháng trước. Kiểm toán viên cũng nhận thấy tỷ lệ lãi gộp đã tăng đáng kể so với năm trước.
9. Có sự thay đổi cán bộ cao cấp trong đơn vị. KTV nhận định rằng những người thay thế không được trung thực bằng những người cũ, nhưng cho rằng vẫn có thể tiếp tục kiểm toán cho khách hàng.
10. Trong kiểm toán hàng tồn kho, kiểm toán viên tìm hiểu kiểm soát nội bộ và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát. Qua đó kiểm toán viên nhận thấy tình hình được cải thiện hơn so với năm trước. Tuy nhiên do thay đổi kỹ thuật trong ngành, hàng tồn kho của khách hàng có nhiều khả năng bị lỗi thời hơn.
4-6 Trọng yếu
Bảng cân đối kế toán và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất Manny:
Manny Corp
Bảng cân đối kế toán
31/12/2010
Tiền
$8,000
Các khoản phải trả
$33,000
Các khoản phải thu
21,000
Nợ dài hạn
141,000
Hàng tồn kho
86,000
Vốn
82,000
TSCĐ hữu hình (GTCL)
147,000
LN chưa phân phối
6,000
Tổng cộng TS
$262,000
Tổng cộng NV
$262,000
Manny Corp.
Kết quả kinh doanh
2010
Doanh thu $110,000
Giá vốn hàng bán 80,000
Lãi gộp 30,000
Chi phí bán hàng 21,000
Chi phí quản lý doanh nghiệp 10,000
Lợi nhuận (Lỗ) từ HĐKD ($1,000)
Yêu cầu:
a. Khi xác định mức trọng yếu kế hoạch (PM) cho cuộc kiểm toán công ty Manny. Anh chị sẽ dựa vào yếu tố nào trên báo cáo tài chính? Giải thích.
b. Nếu Manny là ngân hàng hay công ty bảo hiểm, yếu tố định lượng để xác định PM theo câu (a) của nhóm các anh (chị) có thay đổi không? Tại sao ?
c. Cơ sở xác định PM sẽ thay đổi như thế nào nếu doanh thu của Manny là $150,000 và giá vốn hàng bán là $90,000. Thông tin nào khác cần thiết để hỗ trợ xác định PM trong tình huống này?
d. Hãy xác định mức trọng yếu thực hiện (TE) cần phân bổ cho các khoản mục sau (theo 3 mức cao, trung bình và thấp) với các thông tin bổ sung sau:
- Tiền: số tiền mặt tồn quỹ là $2,000, phần còn lại là tiền gửi ngân hàng.
- Các khoản phải thu: TE phân bổ cho khoản mục này trong kế hoạch kiểm toán năm trước là cao và đã phát hiện nhiều sai sót hơn dự tính.
- Hàng tồn kho: công ty Manny sản xuất hàng may mặc, trong năm nay công ty mở rộng hệ thống các cửa hàng trãi dài từ Bắc vào Nam.
- Các khoản phải trả: bao gồm nhiều khách hàng và các phương thức nhận hàng khác nhau.
4-7- Thủ tục phân tích
Báo cáo tài chính của công ty sản xuất Rador cho năm kết thúc ngày 31/12/2010 như sau:
Đơn vị tính (nghìn USD)
KẾT QUẢ KINH DOANH
2009
2010
Doanh thu
$3,000
$4,600
Giá vốn hàng bán
2,350
3,800
Lãi gộp
650
800
Chi phí bán hàng
70
150
Chi phí quản lý doanh nghiệp
80
100
Lợi nhuận trước thuế
500
550
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tiền
200
250
Các khoản phải thu
750
1,750
Hàng tồn kho
1,200
1,950
TSCĐ hữu hình
1,850
3,050
Tổng cộng Tài sản
4,000
7,000
Phải trả người bán
350
700
Vay dài hạn
450
2,450
Vốn cổ phần
3,000
3,500
Lợi nhuận chưa phân phối
200
350
Tổng cộng NPT và Vốn
4,000
7,000
Yêu cầu
Nếu bạn đang lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính của công ty cổ phần Rador, hãy thực hiện thủ tục phân tích và cho biết một số các vấn đề cần quan tâm.
Tình huống 4-1
Chọn một công ty đang niêm yết trên thị trường chứng khoán TPHCM, tìm các dữ liệu trên các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên năm 2010, và các thông tin từ các nguồn khác
Yêu cầu
1. Đánh giá rủi ro tiềm tàng liên quan đến báo cáo tài chính năm 2010
2. Nếu chọn cơ sở để xác định mức trọng yếu tổng thể, bạn sẽ chọn chỉ tiêu nào? Giải thích.
3. Tính toán các chỉ số phân tích cơ bản
4. Áp dụng thủ tục phân tích, xác định các vấn đề cần quan tâm…...

Similar Documents

Premium Essay

Cpa Report

...To: Outside CPAs From: CPA Date: November 12, 2012 Subject: Professional responsibilities as a Certified Public Accountant (CPA), difference between a review and an audit; explanations regarding deferred tax methods, accounting changes and error corrections, and establishing a subsidiary as a corporation. CC: manager It has come to my attention that my expertise is warranted for the explanations on the following topics: the methodology used in determining deferred taxes, procedures required for reporting accounting changes and error corrections, and the rationale behind establishing a subsidiary as a corporation. CPA Professional Responsibilities and Roles I am delighted that you seek my expertise in these topics. I want to first give you a brief overview of my professional responsibilities and role as a CPA for this company. As a licensed CPA by the Tennessee State Board of Accountancy (TNSBA), and a current member of the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), I am required to uphold and practice with a level of ethical conduct. I ensure that I have the required educational background and experience, and continue to maintain updated educational recaps every three years. According to the Code of Professional Conduct, members are to have “…a continuous responsibility to cooperate with each other to improve the art of accounting” (AICPA, 2012, para. 1). I am......

Words: 1212 - Pages: 5

Premium Essay

Cpa Exam

...Ninth Edition CPA Preparatory Program Regulation Negotiable Instruments Sample Brian Hock, CMA, CIA with Dave Fairchild, CPA, CMA HOCK international, LLC P.O. Box 204 Oxford, Ohio 45056 (866) 807-HOCK or (866) 807-4625 (281) 652-5768 www.hockinternational.com cma@hockinternational.com Published August 2011 Acknowledgements Material from Uniform CPA Examination, Selected Questions and Unofficial Answers, Copyright © 1990-2011 by the American Institute of Certified Public Accountants, Inc., is reprinted and/or adapted with permission. Acknowledgement is due to the Institute of Certified Management Accountants for permission to use questions and problems from past CMA Exams. The questions and unofficial answers are copyrighted by the Certified Institute of Management Accountants and have been used here with their permission. © 2011 HOCK international, LLC No part of this work may be used, transmitted, reproduced or sold in any form or by any means without prior written permission from HOCK international, LLC. Thanks The author would like to thank the following people for their assistance in the production of this material:     Kevin Hock for his work in the formatting and layout of the material, Lynn Roden, CMA for her assistance in the technical elements of the material, All of the staff of HOCK Training and HOCK international for their patience in the multiple revisions of the material, The students of HOCK Training in all of our classrooms......

Words: 11083 - Pages: 45

Premium Essay

Cpa Qualifications

...Evaluate 3.1 Short Paper: CPA Qualifications Tameika Bennett Evaluate 3.1 Short Paper: Critical Thinking Demonstrate your critical-thinking skills by crafting an analytical essay describing all of the qualifications necessary to becoming a CPA. Use the module resources and your own research to provide specific examples. Go beyond the surface to interpret and draw conclusions based on the facts. The decision to become a CPA could be an easy one if you have a passion for the profession. Once you decide that you want to head down that path there are several things that must be done before acquiring that prestigious title behind your name. It is not an easy journey but becoming a CPA is definitely a great way to go to further your career. The CPA certification is state issued and not issued by the federal government. With that being said, the state in which you reside will determine the steps you will need to take to become a CPA and also specify what if any additional or different requirements my state New York has. Generally, there are three requirements for a CPA licensing, the three E’s: 1. Education 2. Exam 3. Experience New York also require you to have good moral character and be 21 years of age. 1. Education According the Aicpa.org website most states require 150 semester hours of schooling, which usually means you have at least a bachelor’s degree. Out of those 150 semester hours each state also requires a certain amount of......

Words: 754 - Pages: 4

Premium Essay

Cpa Requirements

...CPA Exam Application Process Educational Requirements |Educational Requirements |Louisiana |Georgia |Texas | |Baccalaureate Degree |Yes |Yes |Yes | |150 Hour Rule |Yes |Yes |Yes | |Eligibility to Sit |After Graduation |After Completion of Undergraduate |After Graduation | | | |Degree in Accounting | | Additional Educational Requirements Louisiana: Accounting concentration of 24 hours at the undergraduate level and 24 hours of business courses other than accounting, including a Business Law class suitable for the CPA Exam (LSU: BLAW 4203). Undergraduate Accounting Hours Required • Intermediate Accounting 6 hours (LSU: ACCT 3001 and 3021) • Cost Accounting 3 hours (LSU: ACCT 3121) • Income Tax Accounting 3 hours (LSU: ACCT 3221) • Auditing 3 hours (LSU: ACCT 3222) • 3 hours from courses listed below* 3 hours ...

Words: 1142 - Pages: 5

Premium Essay

Cpa Report

...CPA Report This memo has been prepared in response to Mr. Butterworth’s inquiry on behalf of the independent audit team reviewing XYZ Corporation, a wholly owned subsidiary of ABC Company. Specifically this memo addressed the methodology used to determine deferred taxes, the procedure for reporting accounting changes and error corrections, and the rationale behind establishing XYZ Corporation as a subsidiary. Also included in this memo, as requested, is a discussion of the responsibilities of a CPA, and the differences between a financial review report and a financial audit report. Methodology used to Determine Deferred Taxes Deferred taxes can be one of two different types of deferred tax entries, permanent or temporary. Permanent deferred tax liabilities are income generating events that do not incur tax liabilities, and thus a permanent adjustment to the financial reports is made to adjust for the discrepancy between income for tax purposes, and income for reporting purposes. A temporary deferred tax liability is a liability where taxable income is different from reportable income, but at some future point, the taxable income will reconcile to the reportable income (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2007). Temporary deferred tax liabilities can result in either an excessive or insufficient amount of tax withheld in the current period, which will be reconciled at a later period. An example is the depreciation of a capital asset. If the book depreciation of a...

Words: 1149 - Pages: 5

Premium Essay

Test 6 Cpa

...the internal control, the completion of a questionnaire is most closely associated with which of the following?   [pic][pic] A. Separation of duties. Answer A is incorrect because information on the separation of duties is only one type of information which may be obtained from a questionnaire. [pic] B. Documentation. Answer B is correct.  The requirement is to determine what a questionnaire is most closely associated with.  A questionnaire may be completed during the auditor's consideration of internal control to document the auditor's understanding. [pic] C. Flowchart accuracy. Answer C is incorrect because no necessary relationship between the accuracy of a flowchart and a questionnaire exists. [pic] D. Tests of controls. Answer D is incorrect because tests of compliance, if performed, follow the review of the system. close Documentation of understanding of internal control.  The auditor’s documentation of his/her understanding of internal control for purposes of planning the audit is influenced by the size and complexity of the entity, as well as the nature of the entity’s internal control.  For a small client a memorandum may be sufficient.  For a larger client, flowcharts, questionnaires, and decision tables may be needed.  The more complex the internal control and the more extensive the procedures performed by the auditor, the more extensive should be the documentation.  The advantages and disadvantages of using questionnaires, memoranda, and/or......

Words: 26520 - Pages: 107

Free Essay

Cpa in Spanish

...Objetivo: Como optimizar la conversión de CPA? A tener en cuenta Parte de la baja tasa de respuesta en la actualidad se debe al cambio de comportamiento del consumidor. El mismo está más en control de lo que se le ofrece y se acostumbró a ser más selectivo con las acciones que realiza. Algunos números: * 84% de las personas entre 25 a 34 años se van de los sitios por la publicidad irrelevante o invasiva. * 86% de las personas evita la publicidad en la televisión * 91% de los usuarios de email se desuscriben del newsletter de una compañía que previamente se suscribieron. Efectivamente el comportamiento de las personas en general hace que sean cada vez menos receptivas a cualquier tipo de publicidad, offline como online, es por eso que hay que buscar alguna otra alternativa para generar el tipo de engagement que se necesita para convertir en campañas de CPA. A eso hay que sumarle que en los últimos años, se fue sumando muchísima gente por lo natural de la penetración de internet y la facilidad que tienen los dispositivos para conectarse. Eso hace que para llegar a lograr los mismos resultados que años anteriores hay que duplicar o triplicar esfuerzos y costos en muchos casos. La combinación de los dos factores (cantidad de nuevos usuarios + usuarios más sofisticados o menos permeables a la publicidad) hace que tengamos que dar un cambio de plan importante en las técnicas que anteriormente podían hacer que una campaña funcione y hoy en día hacen que lograr lo...

Words: 4470 - Pages: 18

Premium Essay

Cpa Report

...CPA Report Laura Sferra Acc/545 November 3, 2014 Mr. Hung Tran We are currently in a review engagement with XYZ CPA firm. The CPAs from this firm will be performing procedures (primarily analytical procedures and inquires) that will provide a reasonable basis for obtaining limited assurance that there are no material modifications that should be made to the financial statements for them to be in conformity with Generally Accepted Accounting Principals (GAAP). A review does not obtain an understanding of this organization's internal control, assess fraud risk, test accounting records or other procedures ordinarily performed in an audit. The CPAs will issue a review report stating that the review was performed in accordance with Statements on Standards for Accounting and Review Services. This report will not issue an opinion ( as with an audit) but will state that a review is substantially less scope than an audit and that the CPA is not aware of may material modifications that should be made to the financial statements for them to be in conformity with GAAP. It will also state that the financial statements are the responsibility of management. As a professional accountant within this organization I am responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Generally Accepted Accounting Principals. It is my role to ensure and safeguard the......

Words: 1190 - Pages: 5

Premium Essay

Cpa Preparation

...advance further. Not only do others respect and admire your Accounting education, “CPAs achieve a level of expertise and proficiency beyond that of a “standard” accountant-proudly earning them the designation of CPA” (NASBA). While preparing for the CPA exam, you further your accounting knowledge with extensive studying of vigorous material. In addition to prestige and respect, by becoming a CPA, you stand out to potential employers. Earning your CPA proves you have the commitment to your career and will help your career advancements as well as job security. CPAs have a variety of talents that many businesses look for. Many prospective employers are interested in individuals who have knowledge in Auditing, International Financial Reporting, and Tax Advisory Services, which are all topics that are tested on the CPA exam. The CPA exam tests on IFRS and GAAP which will help enhance your knowledge in international accounting. The U.S. is in motion to prepare to adopt IFRS and this extensive knowledge will help you prepare for growing globalization and a move towards IFRS. Holding the title of CPA, coupled with international accounting knowledge, almost guarantees a higher salary. According to the 2009 Robert Half Salary Guide, a CPA license can mean a different of 10% between them and their non-licensed peers (NASBA). Furthermore, there are many unique privileges and opportunities that are available to CPAs like signing audit opinions, working for the FBI, financial consultancy,......

Words: 933 - Pages: 4

Free Essay

Cpa Requirements

...PARCA CPAS2014 Requirements JJ PARCA Certified PACS Associate (CPAS2014) Requirements Copyright notice: Copyright © 2014 PACS Administrators in Radiology Certification Association (PARCA). All rights reserved. All rights reserved. This publication is protected by copyright. No part may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, or utilized by any information storage and retrieval system without permission of the copyright owner. All rights reserved PARCA V 3.5 Page 1 PARCA CPAS2014 Requirements Certified PACS Associate (CPAS) requirements This document contains the detailed requirements for the certification of a CPAS2014 or Certified PACS Associate. The focus is on general technical and clinical understanding. CPAS2014 is an update to the original CPAS requirements published in 2005 to include new technologies and developments. The requirements are split up in two sections: A) Technical (IT) and B) Clinical. A. Technical (IT) requirements 1. Computer basics (20%) 1.1 Hardware: A computer has hardware components, i.e. CPU, memory, Disk, removable media, display card and display and data entry devices (aka peripherals) such as keyboard and mouse and others. There are several standard interfaces, such as serial and parallel ports, FireWire and several choices of disk and network interfaces. – Know how to distinguish between these components and interfaces and the function and characteristics of each of......

Words: 2505 - Pages: 11

Premium Essay

Research Question: How Is the Impact of the International Accounting Standards in the Cpa Test?

...Research Question: How is the impact of the international accounting standards in the CPA test? Miller, W., & Becker, D. (2010). Why Are Accounting Professors Hesitant to Implement IFRS? The CPA Journal, 80(8), 63-67. This article summarizes the movement in different countries towards the implementation of the International Accounting Standards, and more importantly, how professor need to start teaching this new standards. Why? Because then the accounting graduates will be tested in that field, and if they are not properly taught what will happen is that they will fail in the CPA test. There are some exhibits and research chart that show the proper evidence and the survey findings. I think this is a very relevant article, because the same situation applies to me. I studied accounting, and back in school they barely teach us the International Accounting Standards. Now if we want to take the CPA test, we would be tested in that subject. William Miller, CPA, is an assistant professor of accounting and D'Arcy A. Becker, CPA, is a professor of accounting and chair of the department of accounting and finance, both at the University of Wisconsin-Eau Claire. This document was found in ABI/Inform Complete. Booker, Q., & Blum, J. (1999). The International Uniform CPA Qualification Examination. CPA Journal, 69(12), 40. This document was retrieved from Business Source Complete. Doran, D.T. & Brown, C.A. (2001). The future of the accounting profession.......

Words: 465 - Pages: 2

Premium Essay

Texas Cpa

...HOW TO BECOME A TEXAS CPA Prepared for Dr. Michael Newman By AMANDA LEOPOLD OCTOBER 21, 2015 CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY…………………………………………………………………………………….……………….1 INTRODUCTION……………………………………………………………………………………………………….……….2 ELIGIBILITY REQUIREMENTS ………………………………………………………………………………….…………2 Education…………………………………………………………………………………………………………….2 Good Moral Character……………………..………………………………………………………………….3 UNIFORM CPA EXAMINATION ………………………………………………………………………………….…….3 Application & Fees…...………………………………………………………………………………………….3 Testing Windows ……..……………………..………………………………………………………………….4 Sections………………………..…………………………………………………………………………………….4 Study Prep Material.…………………………………………………………………………………………….5 OBTAINING THE CERTIFICATE …………………………………………………………………………………….…….5 CONCLUSION………………………………………………………………………………………………………………….…5 EXECUTIVE SUMMARY This report provides information about the steps required to become and maintain a Certified Public Accountant (CPA) license in the state of Texas. A CPA license in Texas is in great demand due to the fact Texas does not have a state income tax and many wealthy people move to Texas who require attention in estate planning and income tax. Under Texas law, an individual may not practice public accountancy unless they hold a certificate issued under Chapter 901 of the Public Accountancy Act. Included in this report are the following subjects: * The requirements and steps to become a Texas CPA. * Information regarding......

Words: 2294 - Pages: 10

Free Essay

Cpa Cpa Cpa

...based on whether you’re right or left handed. If you select the left-handed setting, menus appears on the right; if you select the right-handed setting, menus appears on the left. 2. Pen and Touch Click the “Go to Pen and Touch” link in the Pen and Touch box. 3. VPAD10 Input Panel Options Click the “Go to Input Panel Settings” link in the VPAD10 Input Panel options. ViewSonic 24 VPAD10 Pen and Touch Settings Enable Touch 1. Select the checkbox “Use your finger as an input device” to enable the touch interface. 2. Select the checkbox “Enable multi-touch gestures and inking” to enable multi-touch gestures such as 2 finger zooming. Settings Click the "Settings" button to adjust double tap speed and spatial tolerance, and to test your settings. ViewSonic 25 VPAD10 Touch Pointer Select the “Touch pointer” check box to show the touch pointer when fingers interact with items on the screen. In the Advanced Option, you can set the "Touch Pointer Location Option" and "Touch Pointer Appearance and Behavior". Panning In the “Panning” tab, select the “Turn on Single Finger Panning” checkbox to enable single finger panning. Select both checkboxes in the “Gestures” box and select the desired Inertia settings. ViewSonic 26 VPAD10 Using the Camera The built-in camera allows to participate in video calls and to take pictures. Using the Multi-Touch......

Words: 5226 - Pages: 21

Premium Essay

Cpa Report

...| Brown, LLC | Memo To: Management From: Brown LLC CC: Partners & External CPAs Date: [ 4/17/2012 ] Re: CPA Report First, I want to take this opportunity to thank you in advance for your time and consideration. I am honored to provide you with the best recommendation(s) to ensure you are aware of the correct information as it pertains to examining a subsidiary for a corporation. I am aware of your concerns and want to educate you on the options that are available. I will address: * The methodology used to determine deferred taxes. * Discuss the procedures for reporting accounting changes and error corrections. * Provide a rationale for establishing a subsidiary as a corporation. * Discuss my primary responsibilities of a CPA. * Provide the difference between a review and an audit. The methodology used to determine deferred taxes. Companies will have two different types of deferred tax methods to choose: 1. Liability Tax Allocation Method 2. Deferred Tax Allocation Method Liability Tax Allocation Method suggests that deferred taxes are based on estimated tax rates because; temporary difference will reserve itself. Meaning, all tax rates are adjusted according to corresponding rate change(s), for future use within a current period. In addition, Liability Tax Allocation Method is allowed for financial reporting purposes and should be reflected on the balance sheet (Keiso, Weygandt, & Warfield, 2007). On the......

Words: 1063 - Pages: 5

Premium Essay

Cpa Adapted Test Questions & Answers

...a Multiple Choice—CPA Adapted Chapter 14 – Long Term Liabilities 1. On July 1, 2010, Spear Co. issued 1,000 of its 10%, $1,000 bonds at 99 plus accrued interest. The bonds are dated April 1, 2010 and mature on April 1, 2020. Interest is payable semiannually on April 1 and October 1. What amount did Spear receive from the bond issuance? a. $1,015,000 b. $1,000,000 c. $990,000 d. $965,000 2. On January 1, 2010, Solis Co. issued its 10% bonds in the face amount of $3,000,000, which mature on January 1, 2020. The bonds were issued for $3,405,000 to yield 8%, resulting in bond premium of $405,000. Solis uses the effective-interest method of amortizing bond premium. Interest is payable annually on December 31. At December 31, 2010, Solis's adjusted unamortized bond premium should be a. $405,000. b. $377,400. c. $364,500. d. $304,500. 3. On July 1, 2009, Noble, Inc. issued 9% bonds in the face amount of $5,000,000, which mature on July 1, 2015. The bonds were issued for $4,695,000 to yield 10%, resulting in a bond discount of $305,000. Noble uses the effective-interest method of amortizing bond discount. Interest is payable annually on June 30. At June 30, 2011, Noble's unamortized bond discount should be a. $264,050. b. $255,000. c. $244,000. d. $215,000. 4. On January 1, 2010, Huff Co. sold $1,000,000 of its 10% bonds for $885,296 to yield 12%. Interest is......

Words: 5409 - Pages: 22