Free Essay

Student

In: Business and Management

Submitted By pbaczek
Words 3397
Pages 14
Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Istotne metody i zasady rachunkowości 3 3. Analiza dynamiki 4 4. Analiza struktury 6 5. Analiza zyskowności 7 6. Analiza płynności 9 7. Analiza struktury finansowania 11 8. Wnioski 12 9. Bibliografia: 13

1. Wprowadzenie

Podstawowym przedmiotem działalności grupy jest produkcja i sprzedaż gresowych płytek ceramicznych. Produkcja odbywa się w dwóch fabrykach zlokalizowanych w Końskich oraz w fabryce zlokalizowanej w Kopaninach w powiecie koneckim.

Firma produkuje głównie płytki podłogowe. Dodatkowo celem uzupełnienia kolekcji i zwiększenia marży w ofercie posiada elementy dekoracyjne oraz płytki ścienne. Produkty sprzedawane są pod dwoma markami: * Ceramika Nowa Gala – kierowana do wymagających klientów indywidualnych (charakteryzująca się wysokimi marżami) oraz na duże inwestycje infrastrukturalne. * Ceramika Gres – pozycjonowana w segmencie średnim i niskim.

Sprzedaż produktów odbywa się głównie poprzez sieć współpracujących ze spółkami grupy hurtowni, zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych oraz w marketach budowlanych. 82% sprzedaży generowanych jest na rynku polskim, pozostały obrót skierowany jest na kraje z Europy środkowo-wschodniej.
Moce wytwórcze grupy określane są na poziomie 9,5 mln m2 rocznie i jest to czwarty wynik na rynku polskim. Większe możliwości produkcyjne posiadają jedynie: grupa Rovese (66 mln m2), Ceramika Paradyż (32 mln m2) oraz Ceramika Tubądzin (16 mln m2).

Możliwości produkcyjne są bardzo ważnym parametrem w branży ceramicznej. Większy wolumen produkcji umożliwia: * negocjację preferencyjnych warunków zakupu surowców * lepszy dostęp do technologii * zwiększanie marży poprzez rozłożenie kosztów ogólnych (overhead) na większą liczbę m2 wyprodukowanych płytek * zwiększanie znaczenia grupy w portfolio kluczowych dystrybutorów firmy, tym samym uzyskanie lepszych warunków handlowych i ekspozycyjnych.

W chwili obecnej panuje stagnacja na rynku płytek ceramicznych w Polsce. Jest ona spowodowana ostatnim kryzysem finansowym, który wpłynął na załamanie się rynku budowlanego w większości krajów Unii Europejskiej. Ożywienie w budownictwie, jakie jest planowane w latach przyszłych oraz zmniejszenie konkurencji na rynku związanej z bankructwami producentów ceramicznych (w szczególności hiszpańskich) stanowi pozytywną prognozę dla grupy.

2. Istotne metody i zasady rachunkowości

Grupa sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)
Wszystkie MSR i MSSF, które zostały opublikowane przed dniem bilansowym z datą obowiązywania po dniu 31.12.2012 r. nie zostały zastosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2012 r. Zastosowanie zmian do tych standardów nie miałoby wpływu na sprawozdanie finansowe grupy
W analizowanych spółkach konkurencyjnych (grupa Rovese oraz Polcolorit) przyjęto takie samo podejście.

Amortyzacja

Amortyzacja maszyn, urządzeń i innych środków trwałych (w tym kosztownych maszyn koniecznych do produkcji) rozłożona jest na długie okresy (maksymalnie 25 lat), co ma pozytywny wpływ na wyniki grupy. Biorąc pod uwagę specyfikę branży zakładane czasy mogą być zbyt długie. Jednakże w raporcie jest zapis określający wymóg weryfikacji w każdym roku realnego okresu amortyzacji. Taka ocena może wypłynąć na zmianę zbyt długich okresów amortyzacji.

W analizowanych spółkach konkurencyjnych maksymalne okresy amortyzacji maszyn przyjęto na: * Polcolorit 12 lat * Rovese 20 lat

Typowe dla branży koszty związane z ekspozytorami służącymi do wystawiania produktów spółek w punktach handlowych są znaczącymi kosztami pozyskania klientów. Ekspozytory o wartości do 3500 zł netto, mogą być amortyzowane lub też rozchodowane w koszty w momencie wydania. W przypadku grupy Nowa Gala koszt ekspozycji jest amortyzowany wpływając pozytywnie na wynik. W raporcie brak jest danych na temat wartości poszczególnych ekspozytorów. Spółka konkurencyjna – Rovese do rozliczenia kosztów ekspozycji stosuje rozwiązania uproszczone – całą wartość księguje jako koszty zużycia materiałów w momencie przekazania do użytkowania pomniejszając tym samym zysk firmy.

We wszystkich trzech analizowanych firmach środki trwałe umarzane są według metody liniowej, z uwzględnieniem przewidywanego okresu użytkowania i wartości odzyskiwanej. Takie podejście (inne niż degresywne) pokazuje, iż firma rozkłada amortyzację na kolejne lata maksymalizując zysk w latach bieżących.

Zapasy - towary

Produkcja w toku i produkty gotowe wyceniane są według ich technicznego kosztu standardowego obejmującego koszty bezpośrednie i narzut kosztów pośrednich, ustalony przy założeniu normalnego poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych. Pozycja ta może mieć znaczący wpływ na wyniki grupy. Istnieje możliwość, iż firma w przypadku braku rotacji danej grupy towarów, ze względu na brak terminu ich ważności, może świadomie nie przeceniać towaru, tak, aby nie zmniejszać swoich aktywów oraz zysku ze sprzedaży.

W przypadku gdy cena sprzedaży netto jest niższa od kosztu standardowego wytworzenia wyrobu, należy wycenić zapas danego wyrobu wg. ceny sprzedaży netto. Poszczególne firmy stosują zróżnicowane podejście do urealnienia wartości zapasów: * Nowa Gala – szacunkowa cena sprzedaży * Rovese – rzeczywista cena sprzedaży * Polcolorit – różnica pomiędzy szacunkową ceną sprzedaży netto i kosztów niezbędnych do doprowadzenia sprzedaży do skutku

3. Analiza dynamiki

Firma zanotowała znaczny wzrost sprzedaży w roku 2011 (względem 2010: +16%), oraz wyraźne wyhamowanie tempa wzrostu w roku 2012 (3,8%). Wynik operacyjny – wzrost o ponad 100% w roku 2011, spadek o 18% w 2012 - wynikał natomiast głównie ze zmian w 'pozostałych przychodach operacyjnych' - wzrost o 272% w roku 2011, spadek o 68% w roku 2012 (głównie zysk ze sprzedaży niefinansowych wartości majątku trwałego oraz zwrot VAT z lat ubiegłych w roku 2011). Przejrzystość wyników dodatkowo zaburzona jest przez jednorazowy koszt operacyjny z 2012 roku w wysokości 1,2 mln zł - odpis aktualizujący należności (wzrost tej pozycji o 69% wzgledem roku poprzedniego).

Widać więc, że zmiany w wartości wyniku operacyjnego nie pokazują nam istotnej dynamiki wzrostu czy spadku zysku netto ze sprzedaży analizowanego przedsiębiorstwa.

Z roku na rok obserwujemy 10% wzrost kosztów finansowych – głównie wzrost wartości odsetek od zaciągniętych kredytów.

W związku z powyższymi zmianami, pomimo wzrostu sprzedaży, wynik netto po wzroście o 69% w roku 2011 obniża się o 19% w roku 2012.

Analizując zmiany w aktywach firmy, z roku na rok obserwujemy spadek wartości rzeczowych aktywów trwałych (-3% w roku 2011, -5,3% w roku 2012) oraz kilkunastoprocentowy spadek wartości aktywów niematerialnych. Poprzez wyżej wymienione spadki w poszczególnych pozycjach, w podsumowaniu wartość aktywów trwałych spada o 2% w roku 2011 i o 4% w roku 2012, co daje łącznie spadek o 10 mln. zł na przestrzeni dwóch lat.

W 2011 wzrasta wartość aktywów obrotowych (+8,2%), aby pozostać na niemal niezmienionym poziomie w roku 2012 (-0,5%). Zmiana w roku 2011 to głównie zwiększenie zapasów (+12%), oraz ilości środków pieniężnych (wzrost o 17%). Znacznie zmniejszają się należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego (-55%). W roku 2012 nadal wzrastają zapasy (+6,7%), zmniejsza się za to wartość należności handlowych (-8,3%). Zmniejsza się też ilość środków pieniężnych (-35%) za to aż o 91% przyrasta kwota pozycji 'pozostałe aktywa obrotowe'.

Sumarycznie, wartość aktywów rośnie o niecałe 2% w roku 2011 aby spaść o 2,3% w roku 2012. Nieduże wahania wartości aktywów są de facto wynikiem rekompensowania w bilansie zmniejszającej się wartości maszyn oraz budynków fabrycznych rosnącą wartością zapasów (co jest zjawiskiem niepożądanym).

W latach 2010-2012 zmniejsza się w niewielkim stopniu udział kapitału własnego (o 1,8% - skup własnych akcji), zmienia się natomiast znacznie udział zobowiązań długoterminowych w strukturze finansowania przedsiębiorstwa. Dotyczy to głównie kredytów – wartość zmniejsza się o 31,6% w roku 2011 oraz o 78% w roku 2012. Równocześnie obserwujemy wzrost zobowiązań krótkoterminowych – łącznie o 35,5% w roku 2011 oraz 25,3% w roku 2012. Te znaczne wahania procentowe nie wynikają jednak ze zmiany sposobu kredytowania przedsiębiorstwa, a jedynie z przypadających na rok 2012 i 2013 terminów spłat części kredytów średnio i długoterminowych. Dość znacznie zmniejszyła się jednak w roku 2012 wartość zobowiązań handlowych (-26%) wobec blisko 25% ich wzrostu w roku poprzednim.

Podsumowując analizę dynamiki grupy kapitałowej Nowa Gala S.A w ostatnich trzech latach, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa procesy. Po pierwsze, znacznie wyhamował wzrost sprzedaży (z 16% do 3,8%). Po drugie, zachodzą zmiany w strukturze aktywów – spada wartość aktywów trwałych, natomiast rośnie wielkość zapasów. Dodając do tego informacje na temat struktury sprzedaży (w 2012 sprzedało się de facto mniej płytek niż w roku 2011, udało się jednak uzyskać wyższą średnią cenę ze sprzedaży za m2), wyraźnie daje się odczuć spowolnienie w branży w 2012 roku.

4. Analiza struktury

Struktura aktywów

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 314 966 tys. zł wykazując spadek w stosunku do roku 2011 o 2,36% przy wzroście o 1,95% w roku 2011 w stosunku do roku 2010.

Struktura aktywów na koniec 2012 roku wykazuje równy rozkład aktywów trwałych w stosunku do aktywów obrotowych (50,17% aktywa trwałe i 49,83% aktywa obrotowe). W porównaniu do roku 2011 struktura aktywów nie uległa znaczącym zmianom. Nadal największy udział w strukturze aktywów mają rzeczowe aktywa trwałe oraz zapasy (odpowiednio 37,48% i 31,28% sumy bilansowej), które razem z należnościami handlowymi i pozostałymi (16,18%) stanowią 84.94% sumy bilansowej. Udział sumy tych składników pozostaje na poziomie porównywalnym z rokiem poprzedzającym (84,51% w 2011 roku).

Wartość rzeczowych aktywów trwałych na koniec roku 2012 wyniosła 188 052 tys. zł. i na przestrzeni roku obniżyła się o 5,3% przy jednoczesnym spadku udziału tych aktywów w strukturze o 1,16%. Jest to pozycja wykazująca największy spadek udziału w strukturze aktywów rok do roku. Wartość zapasów wzrosła w ujęciu rocznym o 6,67% a udział zapasów w strukturze aktywów wzrósł rok do roku o 2,65%. Jest to jednocześnie najwyższy wzrost wartości udziału w strukturze aktywów. Zmiany pozostałych pozycji w strukturze były marginalne.

Struktura pasywów

W strukturze pasywów głównym czynnikiem wpływającym na poziom sumy bilansowej jest kapitał zapasowy (47,7%), który wraz z pozostałymi pozycjami kapitałów własnych sumuje się do wysokości blisko 65% sumy bilansowej. Stanowi to wartość porównywalną z rokiem poprzedzającym.

Duże znaczenie w strukturze pasywów mają zobowiązania krótkoterminowe, których udział wyniósł w 2012 roku 30,16% przy jednoczesnym jego wzroście o 6,67%. Zaistniała sytuacja wynika ze wzrostu wartości i udziału (do poziomu 18,97%) pozycji krótkoterminowe kredyty, pożyczki i wyemitowane papiery dłużne. Na szczególną uwagę zasługuje również fakt jednoczesnego, zdecydowanego spadku udziału zobowiązań długoterminowych z poziomu 13,47% w roku 2011 do 4,93% w roku 2012, będącego wynikiem zmniejszenia w pozycji długoterminowe kredyty, pożyczki i wyemitowane papiery dłużne. Powyższe zmiany udziałów wynikają ze zmiany stanu zobowiązań – termin spłaty kredytów księgowanych jako długoterminowe w roku 2011 obecnie wynosi poniżej 12 miesięcy. Wszystkie te kredyty powinny zostać w kolejnym roku odnowione lub zamienione na inne.

Zobowiązania łącznie stanowią udział w wysokości 35,09% sumy bilansowej i odnotowały spadek o 1,86% w stosunku do udziału z roku poprzedniego. Na koniec 2012 roku grupa jest w blisko 65% finansowana z kapitału własnego (podobnie jak jej bezpośredni konkurenci – Rovese (60,5%) oraz Polcolorit (71,5%). Firma prowadzi stabilną politykę finansowania. Wartość finansowania zewnętrznego jest od 3 lat utrzymywana na podobnym poziomie (63.44% w 2010, 63,05% w 2011 roku oraz 64,91% w roku 2012).

Struktura przychodów ze sprzedaży

W strukturze przychodów ze sprzedaży dominujący udział wykazuje sprzedaż produktów i półproduktów (udział w wysokości 98,76%). Jest to sytuacja naturalna dla firmy produkcyjnej. Jednocześnie struktura przychodów ze sprzedaży pozostaje na poziomie porównywalnym do lat 2011 i 2010.

Po rozszerzeniu analizy o pozostałe przychody operacyjne zauważono znaczny spadek wartości w tej pozycji. Jest o to pozycja zbyt mała w stosunku do sumy wszystkich przychodów aby można było zauważyć znaczącą zmianę jej udziału, aczkolwiek spadek pozostałych przychodów operacyjnych w 2012 roku przełożył się na spadek zysku w stosunku do roku poprzedzającego. Szczegółowa analiza wpływu tych przychodów na wyniki grupy przedstawiona jest w rozdziale “Analiza zyskowności”.

Struktura przepływów z działalności operacyjnej

Struktura przepływów z działalności operacyjnej wykazuje w 2012 roku największy udział dodatni amortyzacji (97,83% sumy wszystkich przepływów dodatnich i ujemnych), wyniku finansowego netto (45,81%), przychodów i kosztów z tytułu odsetek (30,96%) oraz zmiany stanu należności (29,03%). Jednocześnie najbardziej znaczące przepływy ujemne to: zmiana stanu zapasów (-39.27%) oraz zmiana stanu zobowiązań (-48.26%). W stosunku do roku poprzedzającego suma z przepływów z działalności operacyjnej spadła o 45,13%, na co kluczowy wpływ miała bardzo duża różnica z tytułu zmiany stanu zobowiązań (wspomniana wcześniej zamiana kredytów długoterminowych na krótkoterminowe, związana ze zbliżającymi się terminami spłaty kredytów). Jednocześnie, w stosunku do roku 2011, spadek sumy przepływów operacyjnych netto kompensowany jest wzrostem zapasów oraz zmniejszeniem należności.

5. Analiza zyskowności

Marża na sprzedaży

We wszystkich trzech latach objętych analizą marża na sprzedaży dla grupy kapitałowej Nowa Gala S.A. utrzymuje się na stałym poziomie 23,9% (średnia za ostatnie 3 lata). Wyniki te świadczą o proporcjonalnym wzroście przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wraz ze wzrostem kosztów własnych sprzedaży.

Grupa została porównana pod kątem marży ze sprzedaży z dwoma bezpośrednimi konkurentami grupą kapitałową Rovese S.A. oraz Polcolorit S.A. Wskaźnik marży ze sprzedaży dla Polcolorit S.A znajduje się na podobnym poziomie (ok 24%), jednak można zaobserwować delikatną tendencję spadkową tej spółki. Głównym powodem jest niewielki spadek wartości sprzedaży rok do roku. Wskaźnik marży na sprzedaży dla grupy kapitałowej Rovese S.A jest na znacznie wyższym poziomie w stosunku do Nowa Gala S.A. oraz Polcolorit S.A. i wynosi średnio 35,9% (średnia za 3 lata). W przypadku Rovese S.A. wartość wskaźnika maleje jednostajnie. Powodem jest wzrost kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów tej grupy kapitałowej.

Rentowność działalności operacyjnej

Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej zwiększył się o 2,9 p.p. z poziomu 3,8% w roku 2010 do 6,7% w roku 2011, a następnie zmalał o 1,4 p.p. w roku 2012.

Powodem szybkiego wzrostu, a następnie spadku wskaźnika na przestrzeni 3 lat był wzrost o 273% pozostałych przychodów operacyjnych z roku 2010 na rok 2011, a następnie ich spadek o 68% w roku 2012.

Najważniejszymi czynnikami zmiany wartości przychodów operacyjnych były poniższe zdarzenia: * jednorazowy zysk ze zbycia niefinansowych składników majątku trwałego w roku 2011 na poziomie 0,86 mln zł * zwrot VAT z lat ubiegłych w roku 2011 na poziomie 1,13 mln zł * przychody z wynajmu nieruchomości inwestycyjnej od 2011 roku * wysokie odpisy aktualizujące należności w latach 2010 oraz 2012, odpowiednio 0,84 mln zł oraz 1,2 mln zł

Grupa Rovese S.A oraz Polcolorit S.A. uzyskały znacznie gorsze wartości wskaźników rentowności działalności operacyjnej w roku 2012, wynoszą one odpowiednio 1,1 oraz -15,7. W przypadku grupy Rovese S.A wskaźniki niejednostajnie maleją (znaczny spadek wartości wskaźnika w 2012 roku). W przypadku spółki Polcolorit S.A. wartość wskaźnika rentowności działalności operacyjnej mimo tendencji rosnącej, są na niebezpiecznie niskim poziomie.

Rentowność brutto

Wskaźnik rentowności brutto jest skorelowany ze wskaźnikiem działalności operacyjnej i jego dynamika prezentuje się bardzo podobnie: wzrost wskaźnika w roku 2011 o 2 p.p. (z 2,6% w roku 2010 do 4,6% w roku 2011) oraz jego spadek o 1,8 p.p. do poziomu 2,8% w roku 2012.

Wpływ na taką sytuację miały: opisana wcześniej zmiana wartości przychodów operacyjnych, 87% spadek przychodów finansowych w kolejnych 3 latach objętych analizą oraz wzrost kosztów finansowych - o 11% w roku 2011 i o 10% w roku 2012.

Powodem znacznego spadku przychodów finansowych w roku 2011 było rozwiązanie rezerwy zobowiązań warunkowych oraz nieznaczny wzrost kosztów finansowych (odsetek).

Spółki Rovese S.A oraz Polcolorit S.A odnotowują spadek wskaźników rentowności brutto. Współczynnik rentowności brutto dla Rovese S.A. zmniejszył się o 10,9 p.p. do wartości -3,1% w roku 2012. Współczynnik rentowności brutto dla Polcolorit S.A. utrzymuje się średnio na poziomie -21,5% co nie świadczy o dobrej sytuacji tej spółki w ostatnich 3 latach działalności.

Rentowność netto

Wskaźnik rentowności netto jest skorelowany ze wskaźnikiem działalności operacyjnej oraz wskaźnikiem rentowności brutto i jego dynamika prezentuje się w podobny sposób: wzrost wskaźnika w roku 2011 o 1,4 p.p. (z 3% w roku 2010 do 4,4% w roku 2011) oraz jego spadek o 1 p.p. do poziomu 3,4% w roku 2012.

Wpływ na taką sytuację miała opisana wcześniej zmiana wartości pozostałych przychodów operacyjnych (wzrost w 2011 roku oraz spadek w 2012 roku), przychodów finansowych (spadek w kolejnych latach objętych analizą) i kosztów finansowych (wzrost w kolejnych latach objętych analizą) oraz zmiany wysokości podatku dochodowego, którego wartość rośnie w roku 2011 o 157% w stosunku do roku poprzedniego oraz maleje w roku 2012 o 361% w stosunku do roku poprzedniego.

Spółki Rovese S.A oraz Polcolorit S.A odnotowują spadek wskaźników rentowności netto. Wskaźnik rentowności netto dla Rovese S.A. zmniejszył się o 10 p.p. do wartości -3,8% w roku 2012. Wskaźnik rentowności netto dla Polcolorit S.A. utrzymuje się średnio na poziomie -21,8% (średnia z ostatnich 3 lat).

Rentowność aktywów

Wskaźnik rentowności aktywów w roku 2010 wyniósł 1,7% następnie wzrósł o 1,1 p.p. do wartości 2,8% i kolejno zmalał o 0,5 p.p do wartości 2,3% w 2013 roku.

Oczekiwania banków wobec spółek giełdowych zaciągających kredyty inwestycyjne, stanowią, iż wskaźnik rentowności aktywów powinien utrzymywać się w przedziale od 2% do 6%. Wskaźnik ROA analizowanej grupy, dochodził do dolnego progu tego przedziału w 2010 roku. Natomiast w 2011 roku oraz w 2012 roku wyniósł odpowiednio 2,8% oraz 2,28%, co z pewnością zadowala instytucje bankowe.

Wskaźniki rentowności dla grupy kapitałowej Rovese S.A. w latach 2010 oraz 2011 wynosiły odpowiednio 3,2% oraz 2,6%, natomiast w roku 2013 wskaźnik padł do poziomu -1,8%. Współczynnik rentowności dla spółki Polcolorit S.A. na przestrzeni 2010, 2011 oraz 2013 roku ma wartości ujemne, przedstawiające się kolejno -7%, -5,9% oraz -7,1%. Widać więc, iż na tle firm konkurencyjnych, pod względem rentowności aktywów grupy kapitałowej Nowa Gala S.A. wypada całkiem dobrze.

6. Analiza płynności

Wskaźniki pokrycia majątku (Asset Coverage Ratios) – zarówno I jak i II stopień pokrycia – wykazały wartości powyżej 1,0 w całym analizowanym okresie. Świadczy to o umiarkowanym apetycie zarządu firmy na zysk i ryzyko. Taka strategia, biorąc pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą oraz wyniki spółek konkurencyjnych wydaje się być rozsądną i przemyślaną.

Analiza wskaźnika płynności bieżącej (Current Ratio) wykazała znaczny jego spadek na koniec roku 2012. Jest to konsekwencją znacznego zwiększenia pasywów na pozycji „Kredyty, pożyczki i wyemitowane papiery dłużne”. Należy jednak zauważyć, że łączna wartość przyznanych kredytów i pożyczek nie uległa zmianie. Zmiana w bilansie wynika z reklasyfikacji do zobowiązań którkoterminowych części kredytów obrotowych, co w konsekwencji spowodowało spadek wskaźnika do poziomu 1,7 (w 2010 roku wynosił 2,6 a w 2011 roku 2,1). Spadek jest niepokojący, ale taka wartość wskaźnika, jest nadal bezpieczna z perspektywy inwestora19.

Analiza wskaźnika szybkiej płynności (Quick Ratio) wykazała jego niepokojący spadek na przestrzeni analizowanego okresu z wartości 1,1 w roku 2010 do wartości 0,9 w roku 2011 i dalej, aż do poziomu 0,6 w roku 2012 . Jest to konsekwencją wzrostu ilości zapasów (zarówno w odniesieniu do produktów jak i półproduktów) i jednoczesnej zmianie reklasyfikacji kredytów na krótkoterminowe. Na jego spadek może składać się wiele czynników zewnętrznych. Należy się go dopatrywać przede wszystkim w trwającym kryzysie oraz przestoju w branży budowlanej, a w konsekwencji zmniejszonym popytem na produkty produkowane przez firmę.

Wskaźnik wypłacalności gotówkowej (Cash Ratio) pozostaje średnio na poziomie około 0,1 w analizowanym okresie. Niemniej na koniec roku 2012 widać jego pogorszenie o wartość 0,05, co jest konsekwencją zmniejszenia stanów środków pieniężnych i znaczącym wzrostem zaangażowania kredytowego firmy.

Bliższe przyjrzenie się okresom spłat należności, zobowiązań oraz obrotu zapasów pokazuje, że są stabilne i adekwatne do wyników finansowych w analizowanym okresie. W 2012 roku możemy zaobserwować znaczne przyspieszenie spłat należności (111 dni w roku 2010, 99 dni w roku 2011, 87 dni w roku 2012). Jest to pochodną spisania należności utraconych w straty oraz zwiększonych przychodów ze sprzedaży. Rok 2011 charakteryzuje się najszybszym obrotem zapasów, co jest spójne z najwyższymi obrotami firmy w ciągu trzech analizowanych lat. Szybkość obrotu zapasów wynosiła 215 dni wobec 222 w roku 2010 oraz 221 dni w roku 2012.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy, potwierdza, że przedsiębiorstwo jest dojrzałe i stabilnie zarządzane oraz nie przygotowuje się do dużej, samodzielnej inwestycji. Natomiast, należy podkreślić, że ujemne wartości przepływów netto z działalności finansowej potwierdzają fakt, iż przedsiębiorstwo aktualnie się nie rozwija. Szczegółowa analiza przepływów pieniężnych pokazuje w 2012 roku pierwszą od 3 lat wypłatę dywidendy, zdecydowanie mniejszy koszt nabycia akcji własnych oraz zmniejszenie spłat kosztem zaciągnięcia nowych zobowiązań kredytowych.

Uwagę należy również zwrócić na prawie 50% spadek przepływów środków pieniężnych z tytułu działalności operacyjnej w roku 2012 (do poziomu 15,7 mln zł z 28,6 mln zł w roku 2011). Wpływ na taki spadek miała - podobnie jak w przypadku zmiany wskaźników płynności - reklasyfikacja do zobowiązań którkoterminowych części kredytów obrotowych.

Grupa została porównana pod kątem płynności finansowej z dwoma bezpośrednimi konkurentami: grupą kapitałową Rovese S.A. (właściciela marek Cersanit i Opoczno) oraz Polcolorit S.A. Wskaźniki pokrycia majątku są porównywalne (i na bezpiecznych poziomach) w Ceramika Nowa Gala S.A. oraz Rovese S.A. Na tle konkurencji Polcolorit S.A wygląda zdecydowanie gorzej, zbliżając się do niebezpiecznej wartości wskaźnika II stopnia pokrycia (wartość wskaźnika 1,1 w analizowanym okresie).…...

Similar Documents

Premium Essay

Student

...organizations from the public, private and not-for-profit sectors of society. Mission: The purpose of the organizational psychology program is to provide students with the finest possible education for practice and for becoming license eligible in New Jersey and other states.  Comparisons with Related Fields : Organizational psychology has common interests with both organizational behavior and industrial/organizational psychology. But the field also differs from these related disciplines. All three fields of study, for example, concern themselves with such topics as motivation, leadership and group dynamics. The related fields, however, differ in institutional location, intellectual emphasis, orientation to education for practice, and employment objectives of graduates. Organizational behavior tends to be located in schools of business or management, focuses mainly on profit-making enterprises, employs conceptual frameworks from economics, sociology, and psychology, and prepares students for academic positions in schools of business or management. Industrial/organizational psychology, for instance, tends to be located in academic departments of psychology, focuses on questions about selection, performance and satisfaction of individuals in organizations, emphasizes inductively derived statistical models and prepares students for academic positions in psychology departments or schools of management. Organizational psychology, in contrast, tends to be located in schools of......

Words: 999 - Pages: 4

Premium Essay

Students

...In order to create a community where there is mutual respect and fairness, staff and students have jointly worked on setting out the Rights of students and their Responsibilities. Knowing your Responsibilities as well as your Rights, we believe is also vital preparation for the world beyond school. General Rights • To be Safe • To a Good Education • To be Respected Specific Rights • To work in a safe environment • To have Health & Safety Rules explained • To feel safe with staff and students • To take part in well planned lessons • To be expected to do my best • To expect lessons to start on time • To work without distractions • To have my work marked • To have homework set • To have information and instructions explained well • To be spoken to politely and with respect by staff and students • To be listened to carefully • To have my property respected General Responsibilities • To act safely • To learn as well as I can • To respect other people and property Specific Responsibilities This means that I will: • Work safely • Stay where I am meant to be • Walk safely in the school building • Follow all safety instructions • Behave safely towards staff and students • Attend lessons properly equipped and ready to learn • Have high expectations of myself • Arrive at lessons on time • Work with others without distracting them • Complete and hand in classwork and homework on time • Listen carefully to information and instructions • Speak politely......

Words: 1449 - Pages: 6

Premium Essay

Student

...For Students, What is the "Use of Social networking Effect" on Grades? Social media has several effects on academic work — some more positive than others. But what is social networking's overall impact on college students' performance? What’s the effect that social media has on students? According to OnlineEducation.net, there are some negative effects of students who pair studying with Face book.  In fact, students who do this specific type of multitasking earned 20% lower grades than their peers who were able to focus on their homework without the distraction. FINDINGS INTRODUCTION The purpose of this research study is to explore the impact of social networking websites on students. A research questionnaire was designed to determine the factors of social networking websites that have impact on students. Variables identified are * Age * Gender * Education * Social influence * Academic performance. 50 respondents that were only students were randomly selected. OBJECTIVE * To analyze the impact of students’ age, gender, education and social influence. * To determine how social networking websites affects students’ academic performance. * To evaluate why mostly people use social networking websites. FACTORS * age * gender * education * Social networks. Academic performance depends upon use of social networking websites Dependent variable: * academic performance Independent variables: * use...

Words: 686 - Pages: 3

Free Essay

Students

...Types of College Students You have just graduated from high school and passed the Standard Academic Test. Your application to college has been accepted and it’s your first day at class. It is most likely you will encounter three types of college students on your campus. The three types of college students are usually called the jocks, the nerds, and the normal people. The reason for this essay is to clear up some concepts regarding the three types of college students. One group, The Jocks, is the show-off type of people who puts off their homework assignments until the last minute. Once the assignment is completed at the last minute, the assignment is usually scored a low grade. The reason for this is because the jocks are always partying, going out on dates, or having fun with their sorority. The jocks wear anything to include torn jeans/shirts, work down sneakers or boots and cheap, expensive-looking jacket. The second group, known campus-wide, is the nerds because they are obsessed with books, constantly studying and learning about their interests. The nerds are usually annoying with their obnoxious laughter regarding a really stupid joke. The nerds wear a nice shirt with a bow tie, or a tie and a nicely ironed dress pants and always has a pocket protector to prevent ink stains from their pens. The nerd spends their school night with a tight schedule for recreation, school homework, and learning new things that captures their interests. Computer programming,......

Words: 463 - Pages: 2

Premium Essay

Student

...affairs as well as the future of the practice. The goal of this course is to provide students with a broad understanding of PR concepts and principles. The course also meets the needs of those planning other professional and managerial careers that require an understanding of PR concepts, theories and practices. Learning Outcomes/Goals: Upon completion of this course, students will be able to: * Demonstrate knowledge of the PR industry’s history and background; * Demonstrate knowledge of public relations ethics; * Demonstrate knowledge of the processes through which quality public relations is achieved—research, planning, communication and evaluation; * Demonstrate an understanding of the many manifestations of public relations in industry; * Demonstrate an understanding of how social media and other technologies influence public relations; * Explain how audience analyses, type of media, persuasion, and communication theories are used in the practice of public relations; and * Recall practical guidelines for utilizing written, spoken and visual techniques to reach audiences Course Content 1) Individual Readiness Assessment Test (IRAT) (35%): On 11 occasions throughout the semester, you will take an individual quiz (IRAT) based on information presented in class and the textbook. Each quiz will contain 20 multiple choice and/or true/false questions. Students will take the individual quizzes through Blackboard. The quizzes will be timed –......

Words: 3270 - Pages: 14

Premium Essay

Student

...UNC Center for Public Television 142 Community Services 143 North Carolina Center for the Advancement of Teaching 144 MCNC Contract 145 NC Center for School Leadership Development (NCCSLD) 150 Academic Support 151 Libraries 152 General Academic Support 160 Student Services 170 Institutional Support 180 Physical Plant Operations 190 AHEC Program 191 Operations 192 Residency Training 193 Health Sciences Support 200 Student Auxiliaries 201 Auxiliary Administration 202 Campus Center 203 Food Services 204 Health Services 205 Housing Services 206 Laundry Services 207 Recreational Services: (Recreational Service) 208 Student Stores 210 Institutional Auxiliaries 211 Central Motor Pool 212 Central Stores 213 Creamery 214 Printing and Duplicating: (Printing & Dupl) 215 Rental Property 216 Vehicle Registration 217 Utilities Support 219 Other Auxiliaries 220 Independent Operations 227 Utility Services 230 Student Financial Aid 235 SEAA Education Lottery Scholarships 240 Grants and Subventions 241 Regional Education Programs 242 Private Medical School Aid: (Private Med Sch Aid 243 Aid to Private Colleges: (Aid to Priv Colleges 244 Legislative Tuition Grants: (Legist. Tuition Grants 245 Medical Scholarships 246 Student Incentive Grants Program: (SIG Program) 247 Dental Scholarships 248 American Indian Grants 249 Other Aids and Grants 250 Reserves 251 Salary Related Reserves 252 Other Reserves 260 Board of Governors Reserves 300 Capital Improvements 400 Service......

Words: 1591 - Pages: 7

Free Essay

Student

...Sunday, 08th of June 2014 Tourism and Environment in Cambodia After I joined this event, I felt that I can learn a lot of things from this event. At first, they start singing the our traditional song for remind people to know about their nation and then there is a khmer traditional dance to show all students or worker in Pannasatra University. And then they had speech about the development of tourism because Cambodia is Kingdom of Wonder, so everyone want to know and especially want to see our ancestor temple which is located in Siem Reap Province. Our teachers in PUC talked about the amount of students get into year 2 with 50 students. In addition, we want tourism involve with the government and we want all students in tourism major will be good at English and Khmer because English is for communicate with foreigner and Khmer is mother tongue, so we can’t forget our nation. Furthermore, there is about the environment to protect from destroying the environment in Cambodia because everyone need to use plastic bag to hold thing or keep things inside it. Hence, environment plastic bag is much better than plastic bag because it use from the banana left for keeping the thing and it won’t affect to our environment like a plastic bag. As a result this event want to show the 2015 about the ASEAN because it will be more people to get to know about one country, they will need guide and place to stay. While we also need to improve more security, so they will might enjoy to......

Words: 605 - Pages: 3

Premium Essay

Student

...to the students of Valparaiso. Expressing to all my fellow students the advantages of studying abroad as well as conveying knowledge and firsthand cultural views I would attain by engaging in such a fascinating program. This opportunity will allow me to articulate my life’s adventures to other business professionals in pursuit of my goals in the field of business. This is an opportunity/experience of a lifetime that will assist in becoming a well versified professional I long to become. I have always dreamed of studying abroad, meeting and working side by side with other intellects. Certainly, this will not be limited to solely a business and educational sense but also for a personal perspective. I have relatives who reside in Deddington, Oxford and Tunbridge Wells, Kent both located in the United Kingdom of close proximity to Cambridge. Giving me a wonderful chance to explore my roots and also earn credits toward obtaining my business degree from Valparaiso. Living in England will be life changing. To personally live amongst different lifestyles with educational facilities would not only be useful for my future career endeavors but this gift would also be a memorable life event.         I intend to use the knowledge that I obtain there at Cambridge, England to help encourage other students back home at Valparaiso University to achieve their dream of studying abroad. I want to actively participate in group lectures on the advantages to help other students......

Words: 436 - Pages: 2

Free Essay

Student

...counts. If you have concerns about your final essay, or think you could benefit from assistance, take advantage of the writing lab. Finally, I am available for conversation, feel free to stop by the office. Laptops may not be used in class unless you have a specific need to do so. Here’s why: “We found that participants who multitasked on a laptop during a lecture scored lower on a test compared to those who did not multitask, and participants who were in direct view of a multitasking peer scored lower on a test compared to those who were not. The results demonstrate that multitasking on a laptop poses a significant distraction to both users and fellow students and can be detrimental to comprehension of lecture content.” [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131512002254?np=y ] I am supportive of students with special learning needs.  My support depends on a partnership between us, and if you have issues that we should discuss please contact me immediately.  There are a range of accommodations possible, and you may find useful information through the Office of Disability Services. Part I - The Region Week 1* Introduction to the Region  Read Haass Article “The New Middle East” on Blackboard for Tuesday of week 2   Week 2* History/Religion Read “Century of Violence” and “Imperialistic Dealings” from the German magazine Der Spiegel online at......

Words: 2186 - Pages: 9

Premium Essay

Student

...mock interviews and written assignments to maximize student involvement in the subject matter. The dynamic nature of the Business Cornerstone course requires an interactive teaching and learning format that utilizes experiential learning activities to enhance each student’s involvement with the course content. 2.2 COURSE OBJECTIVES At the conclusion of this course, the student will have strengthened the academic skills needed for success as a business major and will have a solid understanding of how ethics, teams, professionalism and a strong work ethic affect business operations. Specifically, the student will: 1. Employ critical thinking skills to develop well-reasoned solutions to business problems 1. Assess group dynamics and how they are utilized in creating effective teams 2. Demonstrate knowledge of ethical decision making 3. Apply job related skills and strategies for implementing career development plans 4. Produce written assignments that are professional and free of the fundamental writing errors 3. Prerequisites Prerequisites ARE NOT optional; pre-requisites ARE requirements or courses that must be completed PRIOR to taking the course.  The pre-requisite(s) for this course are described in the UHD catalog course description as:  Sophomore standing. It is the students’ responsibility to insure that they meet the pre-requisites prior to enrollment in this course.  If the student enrolls and does not meet the pre-requisites,......

Words: 7068 - Pages: 29

Premium Essay

Student

...Study - Student Gets a Better Job Offer Step 1: Recognize: Define the ethical problem from all perspectives. • The student did not tell company B after accepting to work there that he already accepted to work company A. • The student did not notify career services office about any of this. Step 2: Clarify the Facts • The student agreed to work for company A at the beginning, because he did not hear from company B (yet). • The student later was accepted to work for company B; since this was his first choice he accepted that offer as well. • The student went back on his words and declined company A after already accepting it. • Career services office only found out about this after the student had reneged upon the job offer. Step 3: Create Alternatives • The student will not be permitted to work in company A or B. • The student will go work for company A, as he approved that offer first. • The student will work for company B, but will never be allowed to use career services again. • The student will be kicked out of school. Step 4: Evaluate Alternatives (short/long term effects) • Short term: student will not have a job Long term: the student might not be able to find another job that year but will learn an important lesson for life. • Short term: student will work for company A and be disappointed since he is not fulfilling his true ability. Long term: student will realize that what he did was the ethically correct choice. • Short term: student......

Words: 1413 - Pages: 6

Free Essay

Student

...post it. | | |M3D2: Student Aid: Will Many|Module 3 | |Low-Income Students Be Left | | |Out? [pic] |Preparation: | | |Think about the following: | | |What are the current issues with student financial aid? | | |What can Congress do to help? | | |Read: Issues for Debate in Sociology, Read Chapter 10, Student Aid, pgs 221-244. | | |[pic] | | |Now complete the following: | | |As most of you know, the cost of higher education continues to increase, yet the available aid to students is | | ......

Words: 728 - Pages: 3

Premium Essay

Students

...college students have worked while attending school. And the number of working students has grown as college enrollment and tuition have increased. While the percentage dipped slightly during and after the recession, the overall number of working students has increased over the past quarter-century (Rapacon, 2015). Rationale of the Study Despite the fact that work is a fundamental part of life for nearly half of all undergraduate students – with a substantial number of “traditional” dependent undergraduates in employment, and working independent undergraduates averaging 34.5 hours per week – little attention has been given to how working influences the integration and engagement experiences of students who work, especially those who work full-time, or how the benefits and costs of working differ between traditional age-students and adult students (Perna, 2010). A college or university scholarship is a big help to students to attain higher education, especially in today’s society where a college education is a necessity for success. There are thousands of scholarships available, and the financial aid they offer gives a huge advantage to the student and his or her parents. But being supported by the government in paying for one’s college costs are not the only benefits included (Thomas, 2010). This study aims to discuss the views and opinions of the recipients of the school scholarship program of the Holy Cross of Davao College. This study aims to benefit the students......

Words: 1789 - Pages: 8

Free Essay

Student

...I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a I I am a student of PGDM and is seeking answers. a student of PGDM and is seeking answers. of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of......

Words: 430 - Pages: 2

Premium Essay

Student

...challenge for educators, parents, and employers for at least 30 years [Blue & Cook (2004); citing Haycock & Huang]. For many public school students’ particularly male students from low-income or ethnic minority families graduating from high school has remained problematic, even as the nation’s general educational level has increased [Blue & Cook (2004); citing Dillow]. According to 2000 current population survey (CPS) of the U.S. census bureau are used to compute dropout and completion rates by background characteristics, such as sex, race/ethnicity, and family income. Dropout rates in U.S are typical calculated in one of two ways: status rates and events rates. Status dropout rates indicate the number and percentage of people aged 15–24 who are not enrolled in school and have not obtained a high school credential. Event dropout rates, on the other hand, measure the number and percentage of students leaving school over a particular time period typically one year. Dropping out of school seems to be the result of a long-term process of disengaging from school [Blue & Cook (2004); citing Alexander & Entwisle, Finn, Hess]. Although research conducted by Blue & Cook (2004) has identified no single cause for dropping out, researchers typically have followed two distinct lines of inquiry. The first line examines individual student factors such as social and economic environment and ethnicity. The second line identifies the institutional factors and the......

Words: 9182 - Pages: 37