Free Essay

Requirement Analysis 'Het Paard'

In: Business and Management

Submitted By Arvee
Words 842
Pages 4
Requirement Analysis
“Het paard

1. Situatieschets

2.1 Probleembeschrijving

“Het Paard” is een paardenrijvereniging doe dit jaar haar 50ste verjaardag zal vieren. De vereniging wil haar bedrijf professionaliseren en heeft daarom onze hulp ingeschakeld. Allereerst gaan we het probleem beschrijven en deze verdelen.

Het overkoepelende probleem is de onoverzichtelijkheid van de administratie. Het is niet professioneel en dit komt door een aantal factoren. * Er is één penningmeester die de administratie verzorgt. De vereniging is te groot geworden om dit door een individu te laten doen.

* De penningmeester is de enige die ook maar enig verstand heeft van de administratie. Nergens staat opgeschreven hoe alles gedaan wordt en niemand anders binnen de organisatie heeft inzicht in de administratie. Dit is gevaarlijk om twee redenen.
Allereerst is er niemand die de administratie kan overnemen bij eventueel ziekteverzuim van de penningmeester en niemand die het kan overnemen gelijk als de penningmeester stopt.
Ten tweede, dit is misschien nog belangrijker, er is niemand die de penningmeester controleert of hij zijn werk wel goed doet. De penningmeester zou dus kunnen frauderen zonder dat iemand dat door zou hebben.

* De administratie wordt bij verschillende programma’s ingevoerd. Dit maakt het boeltje onoverzichtelijk. Hierdoor zullen ook extra administratieve fouten worden gemaakt.

* De penningmeester werkt dus met word, excel en het boekhoudprogramma Davilex. Het gebruik van word als communicatiemiddel is in principe niet verkeerd. Maar excel en Davilex worden gebruikt voor het boekhouden. Doe boekingen worden eerst in excel gezet en dan overgenomen in Davilex. Dit is dubbel werkt en kunnen zorgen voor extra fouten bij het overtikken van de boekingen.

* De posten Reclame inkomsten en Subsidie stromen worden maar één maal per halfjaar bekeken en ingeboekt. Deze posten zouden gelijktijdig met de overige posten moeten worden bijgehouden om het overzichtelijker te maken.

2.2 Doelstellingen

Door middel van dit project moet het bestuur van de vereniging beter inzicht in de organisatie krijgen. Hierbij is de administratie dus erg belangrijk. Het bestuur moet de administratie gaan snappen en meer betrokken gaan raken. Er moet een advies komen om de probleem op te lossen.
Nu gaan we een doelstelling plaatsen bij elk probleem dat is genoemd bij 1.1.

* Er moet dus in ieder geval één extra penningmeester komen of iemand die hem opvangen bij ziekte en zijn werk kan controleren. Zo zal de administratie betrouwbaarder zijn en hoeft er geen paniek te komen als de penningmeester ziek is.

* De software moet anders en overzichtelijker. Een advies voor een beter software pakket is nodig. Er zal uiteindelijk een nieuw pakket gekozen moeten worden om de administratie om een nieuwe en meer overzichtelijke manier te gaan voeren.

* De overige ongeboekte posten moeten gelijktijdig bijgehouden worden om de administratie compleet te maken.

Als deze doelstellingen bereikt worden zal het bestuur beter inzicht hebben in de organisatie, zal de administratie completer zijn en zal de continuïteit van de vereniging beter zijn.

2.3 Beschrijving stappen

Om aan de eisen van de cliënt (paardrijvereniging ‘Het Paard’) te kunnen voldoen, zullen een aantal stappen moeten worden ondernomen. Deze te nemen stappen zullen worden beschreven zodat het duidelijk is wat er gedaan word om tot een goede oplossing te komen. Ook komt er naar voren wat we gaan onderzoeken en hoe we dit gaan onderzoeken.

1. De huidige situatie bepalen binnen de vereniging. De gang van zaken en de processen die nu gaande zijn, zijn hierbij van belang. Alleen met een juist beeld hiervan kan worden gekeken waar de problemen zitten en hoe de eisen van de cliënt hier op aan sluiten. 2. Als de huidige processen juist zijn uitgepluisd, kan nu worden gekeken naar wat er veranderd moet worden. De vereniging heeft bepaalde eisen aan deze veranderingen en vanuit die eisen zal moeten worden geredeneerd. Deze eisen zullen dus het uitgangspunt zijn van wat er veranderd moet worden. 3. Een passende oplossing samenstellen, die voldoet aan de eisen van de vereniging. Dit houdt in dat er een softwarepakket moet worden gekozen dat alles biedt waar om gevraagd is. Doordat we in stap twee hebben onderzocht waar de verbeterpunten zitten en wat deze zijn, kunnen we deze punten laten aansluiten op een programma(pakket) dat over alle gevraagde kwaliteiten zal beschikken. Uiteraard moet er ook worden gekeken welke nadelen er aan vast zitten en welke risico’s er zijn. Ook kijken we welke hardware er nodig is om de software optimaal te kunnen laten werken en of deze aangeschaft moeten worden ja of nee. Daarnaast zullen de functies binnen de vereniging worden geherstructureerd zodat er meer zekerheid ontstaat en een financieel veiligere omgeving. 4. Alle resultaten zullen worden omgezet in een advies aan de vereniging. In dit advies zal aangegeven worden waar de vereniging het beste voor kan kiezen wat software, functies, functiescheiding en processen betreft. Dit advies zal gebaseerd zijn op de informatie die is verzameld in de voorgaande stappen en daarmee onderbouwd worden. Zo zal alle gegeven informatie duidelijk overkomen naar de klant.

Door de hier boven genoemde stappen te volgen, zullen we de klant zo goed mogelijk van dienst proberen te zijn en tot een akkoord te komen.…...

Similar Documents

Premium Essay

Belle En Het Beest

...outlining the parameters for possible future investment in your chosen company. This process is called Due Diligence: essentially, you will play the role of an objective third party. This means that your only loyalty is to an objective account of the current state of affairs. You are to choose a company and have it approved by your teacher. You will then be responsible for analyzing the company and making recommendations either for or against future investment. You will have to defend your analysis. Remember: you are working for your teacher, not for the company: Due Diligence requires objectivity! This assignment is graded and your marks count for 5 points of your final marks. You will receive a group mark, both for content and presentation and for your performance in English. First, you must select the company you are going to analyze (week 24 – groups have to be formed by week 23) and have it approved by your teacher. To be included in your analysis are the following: - SWOT-analysis - Legal Status (pending contracts, current litigation) - Financial Status (accounting, cash reserves, recent/future investments, share price) - IT (systems involved, recent updates, future plans) - Marketing (Strategies, competitors) - Operations (management, supply/distribution networks) - Environmental Liabilities (current costs, future projections, environmental planning) Remember: your job is to analyze the company for a potential investor, and thus you should be able to give......

Words: 565 - Pages: 3

Premium Essay

Requirements

...Requirements Harvesting A large project in information technology can be long, difficult, and very frustrating. Many projects are either abandonded, put on hold, or even stopped due to problems that come up along the way. While there may be dozens of reason for these types of project failures, I am going to discuss one common cause. This is the painful task of gathering requirements. Paul Glen, a blogger for www.techrepublic.com, offers a different approach. Requirements Negotiation Typically the process of gathering requirements involves sitting down with the stakeholders and getting a list of all the items they want to be provided once the project is complete. It is not uncommon for items to get added along the way or even removed. Changes in requirements can cause major problems with the success of the project. The problem is the mindset and approach to requirements gathering. Gathering implies that the requirements are already out there somewhere waiting to be picked up. (Glen 2011) “What's common in all these images of gathering is that there's something out there to be collected, like crops, shells, or people, and that those things are already whole and complete.” (Glen 2011) Instead of gathering requirements, the process should be more of a long and in-depth discussion on the items in an effort to negotiate what requirements can and will be provided. “Successful projects begin not with a harvest, but with a difficult set of discussions on what should be done.”......

Words: 341 - Pages: 2

Premium Essay

Requirement Analysis

...Recommendation for Requirement Analysis process in FPSO Conversion project One of the main reasons for the failure of the FPSO project was due to improper understanding of the requirement. This was the main factor which leads to cost and schedule overrun. In FPSO Previous project experiences were driving officials to apply those data to this project. As we know each project are unique. It is necessary to analyze the requirements fully before referring to the knowledge database for assistance. It is also required for the organization to understand the true meaning of requirement analysis. Organization must consider the requirement analysis as critical for having successful project completion. There is a need for a common framework for requirement analysis. Some organizations have their own process but still it is required to create a conceptual model for requirement analysis. As requirement analysis is human centered activity it is considered as Soft System. As there are many stakeholders involved in the FPSO projects it is considered as fuzzy problem to record all their objectives for requirement analysis. Soft System Methodology will be tool for creating the conceptual model. Most frequently used framework is indicated below in figure 2. [pic] Figure 2: Existing requirement analysis framework by JSPL We will modify Checkland’s SSM to more succinct model for improving the existing requirement model of JSPL as indicated in the figure 3. [pic] Figure 3:......

Words: 746 - Pages: 3

Premium Essay

Requirements

...Requirements The manufacturing plant that the author works for would benefit from complete barcode capabilities as stated in the author’s previous paper. This paper will explain the processes that are needed in to find requirements for new software. What is needed is to find out what a system requirement is by asking questions within the organization. According to Wright, “a system requirement is a property that is essential for an IT system to perform its functions” (Wright, 2007). I will explain these requirements by looking at three areas within the organization. First there is a business requirement, user requirements, and lastly functional requirements. Business Requirements Business requirements are described as the objectives of the business. This answers the questions as to why the company is taking on the project. “The requirements grow out of the vision for the product. This vision is driven by goals and objectives of the company. This is a long-term view of what the product can accomplish for the users and the company” (Gottesdiener, 2008). For instance as stated earlier L-3 receiving area needs a barcode capability for one it will help the department stay on top of shipments that come into the area. Second, it will also allow less mistakes and higher accuracy for inventory. Third, it will increase the staff’s accessibility to other jobs within the department. Last, it will help the customer. These are just a few examples on how it will help the......

Words: 712 - Pages: 3

Premium Essay

Information Requirements Analysis

...Short Answer/Essay Questions Information Requirements Analysis 4/20/2014 SNHU Eddie Bailey A good questionnaire is one that enables collection of precise data in a well-timed manner. It facilitates the work of data gathering, data processing and the tabulation of data. It ensures that there is no collection of unneeded information. It permits complete and important analysis as well as purposeful utilization of the data composed. Random Sampling Advantages: Since it is done at chance, the whole process is evenhanded. This is good to use in less significant populations, of course it doesn't 100% protect from bias (depending on the question). But this option is a faster way of achieving information. Disadvantages: As I said before, depending on your question it cannot put a stop to bias. Also, if you are sampling information from a big population this will take too much time and patience. There is also no assurance that what these people say, represents what another group of people think. Non-Random Sampling Advantages: This is more precise because you are targeting a particular group, therefore your answers will be parallel to what the rest of the population (of this group) will answer. Disadvantages: This is more predisposed, because the individuals chosen are not at random. They also may not represent what another population thinks. According to Clark (2012) states that " Lead by Example; all facilitators must present an example to the......

Words: 375 - Pages: 2

Premium Essay

Trans Mountain Pipeline Expansion Project: Regulatory Requirements and Technical Analysis

...Trans Mountain Pipeline Expansion: Regulatory Requirements and Technical Analysis Student Name University Name Table of Contents 1.0 Introduction 5 2.0 Shipping 5 2.1 Spills risk 6 2.2 Spills response 7 2.3 Spills recovery 8 3.0 Pipeline safety and integrity 9 3.1 Risk analysis 10 3.2 Spill preparedness and response 10 4.0 Greenhouse gas emissions 11 4.1 Implications of pipeline expansion 12 4.2 Alternatives and its effects 13 5.0 Conclusion 13 Abstract There is high rate of increase in the world’s demand for energy to run its various development projects. However, the most popular source of the needed energy is oil and petroleum products. To respond to this dire need for energy, Trans Mountain company under the Kinder Morgan Canada has presented a request for approval of its multi-billion dollar expansion. However, their proposal report for approval has drawn mixed reactions from first nations, municipal governments, British Columbia residents and various environmental organizations. A lot of environmental issues have topped the list of the project’s safety complications. Some of these groups have vowed never to support the expansion project citing various loopholes. Kinder Morgan Canada’s oil spills risk assessment both on pipelines and shipping vessels is elaborate. It has considered every concern of various partied and has tried to adjust to the NEB requirements. The NEB has scheduled public hearing on this project for 2015. As the......

Words: 2994 - Pages: 12

Free Essay

Het Geloof in Wetenschappelijke Theorieen

...Het geloof in wetenschappelijke theorieën Een wetenschapper kan in een theorie geloven zonder zeker te weten dat deze theorie waar is. ‘Kwantummechanica is een natuurkundige theorie die het gedrag van materie en energie met interacties van kwanta op atomaire en subatomaire schaal beschrijft. De kwantummechanica doet statistische uitspraken over een reeks van waarnemingen, het gedrag van een individueel elementair deeltje kan alleen in waarschijnlijkheid worden beschreven.’ -Wikipedia.org- Het gedrag van een elementair deeltje is dus niet iets dat met het oog waargenomen kan worden, maar alleen kan worden beschreven door een theorie waarvan de uitspraken zelfs alleen in waarschijnlijkheid kunnen worden gedaan. Toch geloven veel wetenschappers in het feit dat de kwantummechanica juist is en dat het gedrag van elementaire deeltjes te beschrijven is. Kun je zomaar in iets geloven dat je nog nooit gezien hebt? Hoe kan men weten of de theorie van de kwantummechanica juist is  als de beschreven onderdelen nooit echt zijn waargenomen? Is er geen empirisch bewijs nodig om een theorie volledig te kunnen vertrouwen en ook te gebruiken? Ik denk dat een wetenschapper altijd in een theorie kan geloven en deze kan gebruiken zonder zeker te weten dat deze waar is. In hoeverre een wetenschapper een theorie met de waarheid associeert, hangt af van zijn of haar gedachtegang. Op dit gebied is het dat een van de belangrijkste debatten in de wetenschapsfilosofie heeft plaatsgevonden, en zich......

Words: 1562 - Pages: 7

Premium Essay

Requirements

...Software Requirements. First, you have to understand what exactly software requirements are. The whole goal of the requirements phase in software development is being able to accurately decide what to build and then being able to document the result properly. All system requirements should be determined before the system design process. System design is the process where you come to the conclusion of which parts of the requirements will be designated to hardware and which to software. If you are not careful, you can easily run into a requirement problem. Not only are requirement problems continual they can be expensive. Requirements errors account for 70 percent to 85 percent of the rework costs on a software project (Wiegers 2003). In the article “Software requirements engineering: what, why, who, when and how”, “If one finds a requirements defect during the requirements phase and it costs one unit to fix (for example, three engineering hours, $500), the cost of fixing that same defect will typically increase as it is found later and later in the life cycle. In fact, studies show that it can cost more than 100 times more to fix a requirements defect if it is not found until after the software is released to the field” (Westfall 2006). The whole purpose of the requirements phase is to create and specify absolutely what the software is being built to do without detailing how to do it. As easy as this may sounds it at times still can be a tough task. Requirements......

Words: 959 - Pages: 4

Free Essay

Over Het Woord Ik

...Het unieke Ik Taalfilosofie Tom Stoot 3608204 21-03-2011 Al vanaf het begin van de wijsbegeerte hebben mensen zich afgevraagd wat mensen eigenlijk zijn. En wat ze zelf eigenlijk zijn. Ook op taalfilosofisch gebied zijn er hier veel vragen te stellen. Een van die vragen is, of het woord 'ik' een logische eigennaam is, of een uniek bepalende beschrijving. In dit essay zal ik eerst de betekenistheorieën van Frege en Russel uitleggen en die toepassen op het woord 'ik' om te zien hoe ver je daar mee kunt komen. Daarna zal ik mijn eigen theorie over het woord 'ik' uitleggen. Één manier om de vraag over het woord 'ik' op te lossen is met behulp van de betekenistheorie van Frege. Deze stelt dat tekens (bijvoorbeeld namen) niet direct verwijzen naar objecten in de werkelijkheid, die Frege de Bedeutung noemt, maar dat deze verwijzen naar een Sinn. Deze verwijst dan weer naar de objecten in de werkelijkheid, als deze er al zijn. Als we het hebben over roze olifantjes, dan verwijzen we daarmee wel naar een bepaalde beschrijving. Toch bestaan roze olifantjes niet in de werkelijkheid; de Sinn van roze olifantjes verwijst verder nergens naar. Op bijna dezelfde manier werkt het bij beschrijvende of stellende zinnen. De Sinn van een zin is de gedachte die wordt uitgedragen door de uitgesproken zin. De Bedeutung is dan de waarheidswaarde. Ofwel of het overeenkomt met de werkelijkheid. De Sinn kan ook per persoon verschillen, bijvoorbeeld als twee mensen het over dezelfde persoon......

Words: 1595 - Pages: 7

Premium Essay

Software Requirements

...September 16, 2014 INSS 615- Mini Paper Chpt. 1 – Understanding Software Requirements Software requirements first start off deciding what to build and then how to document the process for designing the specified system needed or acquired. We will discuss what are software requirement, methodologies, requirements and architecture, and emerging trends. A software requirement is typically classified in two distinct functions. A stated by Thayer and Dorfman (2013) functional typically refers to requirements defining the acceptable mappings between system input values and corresponding output values. Non-functional refers to all constraints including, but not limited to, performance, dependability, maintainability, reusability, and safety. These two functions work intangible with common attributes and similar qualities that behavioral requirements deal with output values and deadlines, and developing quality attributes deals with deadlines and maintaining the goals achieved. One major issue inherent with requirements is discovering significant errors later during maintenance can be very costly. It is recommended to detect errors during the design and development so as is less expensive. The goal of requirements phase is to establish and specify precisely what the software must do without describing how to do it (Thayer and Dorfman, 2013). The ultimate outcome is to specify the problem to be solved and not its solutions. The average person doesn’t understand very technical...

Words: 571 - Pages: 3

Premium Essay

Network Requirements Analysis

...project. Failure to follow a standard requirements analysis model often leads to network architectures and design that are outside of the scope of the project. For example, the resulting network may not be what the users expected, it may not support applications envisioned, and the technology the design is based on may not support certain devices. Failure to communicate during the requirements analysis process can end up with a network designer doing whatever he/she/ or they feel comfortable with. What the resulting product may become is a network based on proprietary technology of a single vendor, making the network difficult to expand or upgrade in the future. In this paper, the requirements analysis sections will be thoroughly discussed as they apply to the network design process, and how following each one to its completion improves the entire process. In addition, the specific tools for determining performance requirements and the importance of stakeholder input will also be addressed. It is often the case that strict timelines and budgetary concerns result in shortcuts to the requirements analysis process, shortcuts that can become expensive headaches down the road. The process of analyzing requirements is composed of five sections that include gathering and listing requirements, developing service matrices, characterizing behavior, developing requirements, and mapping these requirements (McCabe, 2007). The gathering and listing requirements section is when statements......

Words: 1017 - Pages: 5

Premium Essay

Requirements Analysis Paper

...Requirements Analysis Paper Justin Morris NTC/415 September 7, 2015 Mark Baker Requirements Analysis Paper “Requirements analysis, also called requirements engineering, is the process of determining user expectations for a new or modified product” (Rouse, 2007). Requirements analysis is a type of project management that takes place with IT (Information Technology) professionals that are redesigning or designing a new network. The requirements analysis has two different documents. “The combination of all the requirements and locations is expressed in two documents: a requirements specification and a requirements map” (Axia College, 2015, Week Three Reading). Required Sections for Requirements Analysis The requirements analysis has three major sections that are required. These three sections are: gather and list requirements, develop service metrics, and characterize behavior. These three sections are then analyzed to become two required sections that are develop and map requirements. The first section of the requirements analysis (gather and list requirements) has five sub-sections that make it up. These five sub-sections are: user, application, device, network and other requirements. The user requirements is broken into several different general requirements that need to be covered for the user requirements. According to Axia College Week Three Reading (2015), these general requirements are: timeliness, interactivity, reliability, presentation quality,......

Words: 1323 - Pages: 6

Premium Essay

Requirement

...BAC 2684 FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS TRIMESTER 3 2015/2016 GROUP ASSIGNMENT ASSIGNMENT GUIDELINES 1. This is a group assignment. Hence, no individual assignments will be accepted. 2. Each group should have 5 members only and MUST be from the SAME lecture section. Please appoint a group leader for each group. Group leader is responsible for managing the group and to ensure that each member complete the task given. 3. Submission requirements: a) Font: Times New Roman, size 12 b) Spacing: 1.5 c) Please use the cover page template and include the group member’s declaration as per Appendix A 4. Marks will only be given to those whose names are on the assignment cover page. Please ensure that your name and student ID number are on it. Those whose names do not appear on the assignment cover page will automatically be assumed to have not submitted the assignment. 5. For group member that do not participate in the group assignment, the group leader has the right not to include his/her name in the assignment cover page. 6. Any act of plagiarism is a serious academic offence and you may get an F grade for your paper. SUBMISSION 1. Due date for this assignment is on Tuesday 10/05/2016 by 4.00 p.m at your lecturer’s office. 2. Late submissions will cause deduction of marks. GRADING 1. The lecturer will examine the thoroughness of your work and the presentation of your......

Words: 855 - Pages: 4

Free Essay

Iso Requirements

...        ISO 9001:2008   Requirements  Summary  In Plain English    Created by Larry Whittington   RABQSA Lead QMS Auditor (2406)  IRCA – Lead QMS Auditor (A6472)  ASQ ‐ Senior Member  Whittington & Associates, LLC        Distributed by 9000store.com  Part of Standards‐Stores Network   Distributed by the9000store.com               Whittington & Associates, LLC        Page 1    Contents  4. Quality Management System  4.1 General Requirements  Establish, document, implement, and maintain a quality management system. Continually  improve its effectiveness in accordance with ISO 9001 requirements. Implement the system to:        Determine processes needed for the quality management system (and their application  throughout the organization)  Determine process sequence and interaction  Determine criteria and methods for process operation and control  Ensure resources and supporting information are available  Monitor, measure where applicable, and analyze these processes  Implement actions to achieve planned results and continual process improvement  Manage these processes in accordance with ISO 9001 requirements. Define the type and extent  of control applied to any outsourced processes that affect product conformity to requirements.  NOTE 1: Processes needed for the quality management system include the processes for  management activities (see 5), provision of resources (see 6), product realization (......

Words: 3874 - Pages: 16

Premium Essay

Software Requirement Analysis and Specification

...Abstract:-Software requirement analysis is a method to find out the requirements form the user to develop software. Software requirement analysis and specification also include the types of user requirements and the methods by which developer team can elicit the user requirement and develop suitable software for the user. Introduction:- ➢ Requirement analysis: - Requirements analysis, also called requirements engineering, is the process of determining user expectations for a new or modified product. These features, called requirements, must be quantifiable, relevant and detailed. In software engineering, such requirements are often called functional specifications. Requirements analysis is an important aspect of project management. Requirements analysis involves frequent communication with system users to determine specific feature expectations, resolution of conflict or ambiguity in requirements as demanded by the various users or groups of users, avoidance of feature creep and documentation of all aspects of the project development process from start to finish. Energy should be directed towards ensuring that the final system or product conforms to client needs rather than attempting to mold user expectations to fit the requirements. Requirements analysis is a team effort that demands a combination of hardware, software and human factors engineering expertise as well as skills in dealing with people. ➢ Software requirement analysis: - The success of any new......

Words: 2585 - Pages: 11