Free Essay

Recht

In: Business and Management

Submitted By maartenk1991
Words 405
Pages 2
Business project
Opdracht: Unilever en Europese wet- en regelgeving

Unilever en Europese wet- en regelgeving
De regelgeving op Europees niveau heeft een belangrijke invloed op de innovatieve kracht van bedrijven. Verpakkingsindustrie en productaansprakelijkheid hebben veel raakvlakken. In deze opdracht word je gevraagd om onderzoek te doen op de hierboven genoemde gebieden. Je bewijst, op basis van feiten, interpretatie van deze feiten en realistische aannames, de relevantie van bovenstaande bewering. Voer de volgende opdrachten uit: 1. Verpakkingen en productaansprakelijkheid Unilever Beschrijf de onderstaande punten; Gebruik ca 500 woorden; Schrijf in lettertype Arial, grootte 11 cpt, regelafstand 1,5; Vermeld bronnen (verwijs naar artikelen, etc.). Analyseer hoe Unilever omgaat met de Europese regelgeving op het gebied van verpakkingen en productaansprakelijkheid. Leg uit hoe de Europese regelgeving van invloed is geweest op de nieuwe visie van Unilever (november 2009). Verklaar welke rol de “Richtlijn 94/62/EG verpakkingen en verpakkingsafval” speelt bij het ontwikkelen en introduceren van nieuwe sustainable (duurzame) productverpakkingen voor ijs. Raadpleeg hiervoor http://www.euronorm.net. Op basis van de “Richtlijn 85/374/EG” is ieder bedrijf dat producten maakt, verkoopt of distribueert productaansprakelijk. Bespreek in hoeverre deze Richtlijn van invloed is op het introduceren van de nieuwe sustainable (duurzame) verpakkingen. Raadpleeg hiertoe onderstaande website: http://www.euronorm.net/content/template.php?itemID=228) Bespreek het doel van Richtlijnen in Europa en leg uit hoe deze Richtlijnen tot stand komen. Leg ook kort uit wat de bovengenoemde Richtlijnen inhouden.

-

-

-

2. Nieuwe productverpakking Unilever Verwerk de antwoorden van onderstaande punten in een power point presentatie van maximaal 15 sheets met verwijzing naar het resultaat van 1 t/m 4. Plaats deze in de inbox van je groep op sharepoint en overhandig de betreffende begeleider een hardcopy versie van alle bevindingen. In hoeverre moet Unilever als producent bij een nieuw ontwerp sustainable (duurzame) productverpakking rekening houden met de productaansprakelijkheid? Aan welke Europese eisen moet een ontwerp van een herbruikbare verpakking of van een verpakking die kan worden teruggewonnen voldoen? Wanneer is Unilever als producent aansprakelijk voor zijn product en wat moet de consument bewijzen als hij schade heeft geleden? Wanneer zal Unilever overgaan tot een recall van zijn product? Noem 3 manieren waarop Unilever de aansprakelijkheidsrisico's van nieuwe sustainable (duurzame) verpakkingen voor ijsproducten kan beperken.

-

-

-

Samenvatting
Lever bovenstaande opdrachten netjes uitgewerkt, in foutloos Nederlands en inclusief bronvermelding, in bij je betreffende docent Recht. Vermeld op het voorblad jullie namen en klas. Business project – Hogeschool Utrecht FEM Propedeuse 2011-2012, periode C/D…...

Similar Documents

Free Essay

Geheimhoudingsverklaring

...overtreding en van € 1.500,-- voor iedere dag waarop deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding van alle geleden schaden en gemaakte kosten. Artikel 6 Toepasselijk recht Deze overeenkomst en geschillen die daaruit voortvloeien, worden beheerst door Nederlands recht. Bij geschillen is de rechtbank van het arrondissement bevoegd, waarbinnen de Onderneming van Verkoper is gevestigd, tenzij regels van dwingend recht zich hiertegen verzetten. Aldus in tweevoud opgemaakt en voor akkoord ondertekend te: locatie ...................................................................................... datum ..................................................................................... Koper ..................................................................................... Verkoper ..................................................................................... Dit model is opgesteld in samenwerking met Klijn Zegers van Osch Advocaten in Tilburg. w ww.kzoadvocaten.nl Aan de inhoud en samenstelling van dit model is de grootste zorg en aandacht besteed. De Kamer van Koophandel is niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van het raadplegen en het gebruik van het model. Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Evenmin kan aan de inhoud enigerlei recht worden ontleend. ...

Words: 1144 - Pages: 5

Free Essay

Olom

...vernietigbaar maar niet nietig. Gezien de omstandigheden is een beroep op de bovenstaande exoneratie clausule echter in de strijd met de redelijkheid en billijkheid op grond van art 2:248 lid 2 BW: derogerende werking van de goede trouw en redelijkheid en billijkheid. Zie arrest Saladin/HBU. 2) A heeft het horloge van B gestolen. Stellingen: I De daad van A is onrechtmatig om dat A inbreuk heef gemaakt op B’s subjectieve recht. II De daad van A is onrechtmatig omdat A in strijd handelde met een wettelijke verplichting. Stellingen: juist of onjuist? Waarom? Motiveer uw antwoord. a. Stelling I en II zijn juist. I=juist voor onrechtmatigheid art 6:162 is een van de criteria een inbreuk op een recht zoals inbreuk op een subjectief recht, een subjectief recht is een recht dat toekomt aan een bepaalde persoon dat deel uitmaakt van zijn vermogen. In de bovenstaande casus maakt het horloge deel uit van B’s vermogen. II=juist Volgens artikel 6:162 lid 2 BW is er sprake van een onrechtmatige daad als er inbreuk wordt gemaakt op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke verplichting. Er is in strijd gehandeld met een wettelijk voorschrift verbod in dit geval staat diefstal opgenomen in art 310 Sr en vereist is dat het op een onrechtmatige wijze eigenhandig in bezit nemen van andermans goed b. Stelling I is juist, II is onjuist. c. Stelling I is onjuist, II is juist. d. Beide stellingen zijn onjuist. 3) Stellingen: ......

Words: 2361 - Pages: 10

Free Essay

Politik & Wirtschaft: Bundeswehr Raus Aus Afghanistan

...Gefahr für das Leben und die Gesundheit der Truppen, als auch der Afghanen. Das Geld was Deutschland durch den Abzug der Truppen einsparen würde, wollen die Linken, nach eigenen Angaben, in zivile Hilfe und in die Entwicklung Afghanistans investieren. Die Linken fordern den Abzug der deutschen militärischen Truppen, um den Afghanen eine Selbstbestimmung zum Frieden zu ermöglichen. Die Linken rufen ins Gedächtnis, dass jeder Zuspruch zu dem Einsatz der militärischen Truppe in Afghanistan ein Todesurteil sei. Aufgabe 2) Eine wichtige Rolle spielt hierbei das Kriegsvölkerrecht, welches zwei verschiedene Aspekte bezeichnet. Zum einen beschreibt es das Recht zum Krieg, auch „ins ad bellum“ genannt, und das Recht im Krieg, „ins in bello“. Das Recht zum Krieg beschreibt die Frage nach der Legalität der Kriegsführung, das Recht im Krieg hingegen beschreibt die Regeln zum Umgang mit den am Krieg teilnehmenden Menschen und Vorschriften, welche die mit dem Krieg verbundenen Leiden und Schäden vermindern sollen. Dies unerstützt ebenfalls die Ideale des humanitären Völkerrechts, welches jedem Bürger seine Grundrechte sichert. Ein Problem stellt sich vor allem für die Afghanen dar, da der mit ihnen geführte Krieg offiziell als Konflikt deklariert wird, ihnen somit die Rechte, die ihnen in einem offiziell geführten Krieg zustehen, nicht zustehen. Wichtig ist, dass dieser „Konflikt“ offensiv gelöst wird, das heißt es werden dem Land nicht unsere Ideale und Vorstellungen mit Gewalt......

Words: 616 - Pages: 3

Free Essay

Recht Week 1

...Inleiding recht Wanneer iemand levenslang krijgt is het echt levenslang. En wordt die absoluut niet eerder vrij gelaten. Tenzij: gratie (koningin) Functies van het recht: Normatieve functie; dat er bepaalde ethische gedragingen rechtsvormen(moord, doodslag, verkrachting) als je die overtreed zijn er regels voor. Geschiloplossende functies: onenigheid met elkaar, je komt er niet uit. Ga je naar de rechter. Oplossende functie. Additionele functie: een aanvullende functie. Onenigheid terwijl er niks op papier staat. Op het moment dat je als partijen niks hebt geregeld en niks op papier staat verval je terug op bepaalde wetten. Instrumentele functie: bijv. als je door roodlicht rijdt, wordt het beboet. Bronnen van het recht: De wet: wetgevers: - regering + statengeneraal(1e en 2e kamer) - regering ( koning , ministers, staatssecretarissen) - minister - provincie (provinciale staten) - gemeente (gemeentelijke verordening) wet in materiële zin: - regering + SG = nationale wetgever, wet in formele zin - regering (koninklijk besluit. Algemene maatregel van bestuur -minister: ministeriële regering (van het hele land) - provincie: provinciale verordening (van provincie) ...

Words: 820 - Pages: 4

Free Essay

Scrip German

...Morgen! Rikka : Morgen! Alda : Ich möchte zum Karangkraf Verlagshaus fahren. Rikka : Kein Problem, Alda. Das ist ganz einfach. Ich will den Weg zeigen. Alda : Ist das Verlagshaus weit von heir? Rikka : Das Verlagshaus ist nicht weit, Alda. An der Ampel fahren wir nach rechts und geradeaus. An der Ecke ist ein Verlagshaus. Szene 2 (Im Weg zum Karangkraf Verlagshaus) Alda : Moment. Ich denke, wir sind verloren. Rikka : Da ist eine Frau. Fragen wir sie. Alda : Entschuldigung, wo ist das Karangkraf Verlagshaus? Entschuldigung! Die blinde Mädchen : …………………….. ------------------------------------------------- Alda : Tut mir Leid. Alda : Guten Tag! Die Verkäuferin : Guten Tag! Alda : Ich suche ein Karangkraf Verlagshaus. Die Verkäuferin : Oh, Karangkraf Verlagshaus. Fahren Sie bis zur Kreuzung und nach rechts in die Schillhauptstraße. Dann fahren Sie 500 meter. An der Ecke ist eine Bank. Das Verlagshaus liegt neben der Bank. Verstehen Sie? Alda : Ja, Danke schön für die Hilfe. ------------------------------------------------- Die Verkäuferin : Bitte schön. Alda : Fährst du bis zur Kreuzung. Rikka : Fahre ich nach rechts oder nach links? Alda : Nach rechts………nein……..nach links…… Rikka : Entschuldigung, wie komme ich zum Karangkraf Verlagshaus? Die Tankwartin : Oh… Zuerst fahren Sie über die ScholssBrücke und am Bahnhof vorbei. Danach fahren Sie in die dritte Kreuzung und nach links. Auf der linken Seite ist ein Restaurant...

Words: 609 - Pages: 3

Free Essay

3:40 Bw

...* Naam: Ivar Thomasia Studentnummer: 3052419 Essay Burgerlijk Recht Datum: 6 maart 2012 Werkgroep docent: I.Ligteringen * Rangorde in remedies bij tekortkoming in de nakoming In dit essay sta ik stil bij de vraag wat een tekortkoming in de nakoming is en welke remedies daarvoor denkbaar zijn. Vooral ga ik in op de vraag of er een rangorde voor remedies geldt, hoe deze rangorde is en op basis van welke principes en argumenten deze rangorde zal gelden. Wat is een tekortkoming in de nakoming? Van een tekortkoming in de nakoming is sprake bij wanprestatie, artikel 6:74 BW. We betitelen iets als ‘wanprestatie’ als een verbintenis niet wordt nagekomen en als dat aan de schuldenaar kan worden toegerekend. Er is altijd sprake van een verbintenis. Deze verbintenis kan voortvloeien uit een overeenkomst of uit de wet. De gevallen van wanprestatie zijn legio; bij de consumentenprogramma’s op TV vormen ze een standaard thema. Een voorbeeld dat bij het consumentenprogramma Kassa ter sprake kwam betreft een verzekering voor uw mobiele telefoon. De verzekeraar belooft dat u binnen vier uur een vervangend en gelijkwaardig toestel krijgt, wanneer uw telefoon stuk gaat. Daar betaalt u dan zo’n 10 euro per maand voor, bovendien heeft u een eigen risico van 40 euro. Helaas blijkt de firma niet altijd in staat om u binnen 4 uur een vervangend gelijkwaardig toestel te leveren. U krijgt pas een week later een toestel. Of u krijgt een verouderd leentoestel waarin uw......

Words: 2587 - Pages: 11

Free Essay

Samenvatting Rechten

...Samenvatting Vermogensrecht Hoofdstuk 1 Rechtsregels: Regels die als zodanig worden erkend en door rechters en andere autoriteiten worden toegepast en afgedwongen. Bijv. Rechts houden op de openbare weg. Publiekrecht: Dit regelt de verhouding tussen overheid en burger en de organisatie van de verschillende overheidsorganen. Hieronder vallen het staatsrecht, het bestuursrecht, het belastingrecht en het strafrecht. De regels van dit publiekrecht zijn altijd dwingend. Privaatrecht: regels wat betreft de onderlinge verhouding van mensen. Het burgerlijk wetboek en het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn wetten die onder het privaatrecht valt. Onder het privaatrecht vallen personen- en familierecht, vermogensrecht, ondernemingsrecht. Bijv. wie iets koopt moet daarvoor een koopprijs betalen. Dwingend recht: Men mag niet van de rechtsregel afwijken. Aanvullend recht: Van toepassing wanneer partijen zelf geen regeling hebben getroffen. Materieel Recht: Beschrijft de inhoud van de rechtsregel. Objectief Recht: Het geheel van geldende rechtsregels. Het omschrijft de bevoegdheden waarop personen recht hebben. (Law) Subjectief Recht: Bevoegdheid die een rechtssubject aan het objectieve recht ontleent. Zoals mijn recht op loon of mijn recht op koopsom. (Rights) Wet in Formele zin: Alles waar het woord ‘’wet’’ in voorkomt. Wet die tot stand is gekomen in samenwerking tussen regering en Staten-Generaal. Wet in materiële zin: Wet die iedereen moet nakomen.......

Words: 6321 - Pages: 26

Free Essay

Recht Opdachten & Aantekening Week 6

...Recht huiswerk week 6 Meerkeuze opgave hoofdstuk 8 8.1 b 8.2 c 8.14 c Oefenvragen hoofdstuk 8 1. 8.1 a. Als de werknemer ondergeschikt is dan is de werkgever aansprakelijk voor de onrechtmatige daad. Er bestaat namelijk een juridische gezagsverhouding tussen de werkgever en de werknemer. Art. 6 : 170 !!!! - Fout ( onrechtmatige daad) - Kans op fout vergroot - ondergeschikt zijn. b. ja Hoogenboom bv kan aansprakelijk gesteld worden. c. Schuld: - Schuld is verwijtbaar gedrag. - In hoeverre kan de dader de onrechtmatige daad verweten worden? - Bij schuldaansprakelijkheid speelt het probleem dat de benadeelde moet bewijzen dat er sprake is van verwijtbaar gedrag (of nalaten) van de dader. Risico * Risico is in dit geval datgene wat krachtens de wet en de verkeersopvattingen toerekenbaar is. * Iemand is dus aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt door zijn onrechtmatige daad, omdat hij schuldig is of omdat hij volgens de wet of verkeersopvatting bepaalde omstandigheden voor zijn rekening (risico) moet nemen. Bij risicoaansprakelijkheid is de dader altijd aansprakelijk, hij mag echter proberen te bewijzen dat er sprake is van een rechtvaardigingsgrond. d. ja ze kunnen het terug vragen aan Piet. Er is sprake van bewuste roekeloosheid. Piet heeft namelijk zelf die informatie verspreidt. -> bewuste roekeloosheid. e. Ja, op grond van art. 6 : 74 BW. 8.2 a. Dijkstra art. 6:162 is aansprakelijk en expeditie bedrijf De......

Words: 329 - Pages: 2

Free Essay

Privaatrecht

...macro-economische factoren. Kwalitatieve aansprakelijkheid Aansprakelijkheid in hoedanigheid (kwaliteit), zónder dat de aansprakelijkheid behoeft te worden herleid tot ‘eigen’ foutief gedrag van degene op wie de aansprakelijkheid rust. * Aansprakelijkheid voor personen (Art. 6:169-172 BW) * Aansprakelijkheid voor zaken (Art. 6:173-184) HC-2 - Totstandkoming overeenkomst Wat is verbintenissenrecht? 1. Algemeen 2. Verbintenissenrecht 3. Totstandkoming overeenkomst 4. Wilsgebreken 5. Uitvoering 1. Vermogensrecht regelt de betrekkingen die op geld waardeerbaar zijn. Dit kan onderverdeeld worden in: * Verbintenissenrecht vermogensrechtelijke relaties tussen (rechts)personen. (relatieve rechten) * Goederenrecht vermogensrechtelijke relaties tussen een (rechts)persoon en een goed. (absolute rechten) 2. Een verbintenis is een rechtsverhouding tussen twee partijen krachtens welke één der partijen (de debiteur) een op het terrein van het vermogensrecht liggende prestatie verschuldigd is aan de andere partij (de crediteur), die deze van haar te vorderen heeft. Bronnen van een verbintenis: * Rechtshandeling * Wet * Overeenkomst * Wet * Onrechtmatige daad (6:162 BW) * Rechtmatige daad (bijvoorbeeld zaakwaarneming) De obligatoire overeenkomst Een overeenkomst waarbij partijen één of meer verbintenissen doen ontstaan. 3. Totstandkoming overeenkomst: - Aanbod en aanvaarding (art.......

Words: 1554 - Pages: 7

Free Essay

Chinese Law Cases

................................................................... 9 Klausel 7 ........................................................................................................................................... 9 Aufgabe 3 ........................................................................................................................................... 10 Frage 1: Ist Abkuerzung des Gehaltes von der Firma richtig? Warum? .............................. 10 Frage 2: Hat die Firma recht, dass sie den Vertrag kuendigt? Warum? .............................. 11 Frage 3: Was wird die Entscheidung von dem Schiedsentscheidungsausschuss sein? .. 11 Aufgabe 4 ........................................................................................................................................... 12 Allgemein: ....................................................................................................................................... 12 Frage 1: Hat der Verlag Recht? .................................................................................................. 12 Frage 2: Kann Herr Zhang das Honorar, das von ihm verlangte, erhalten? ....................... 13 Aufgabe 5 ........................................................................................................................................... 14 Rechtsform ......................................................................................................................................

Words: 5196 - Pages: 21

Free Essay

Privaatrecht

...Aantekeningen Privaatrecht Objectief recht = alle wetten Subjectief recht is: - Absoluut Tegenover iedereen - Relatief Verbintenis – Uit overeenkomsten - Uit de wet(Meestal door misdraging) Absoluut bestaat uit zakelijke rechten en vermogensrechten. Zakelijke rechten bestaan uit roerende en onroerende zaken. Onroerende zaken: - Grond - Alles in de grond - Gebouwen - Beplanting Roerend: Alles wat niet onroerend is. Boten en vliegtuigen zijn roerende zaken, maar ook wel registergoederen met kenmerken van onroerende zaken. Woonboten zijn situatieafhankelijk: Is de boot vast en gemonteerd, dan is het onroerend. Is de boot los en gaat mee met waterpeil, dan roerend. Je bent eigenaar van zaken en rechthebbende van vermogensrechten(octrooi, patenten, auteursrechten, merken). Vorderingen zijn verbintenissen, maar als je deze verkoopt, dan valt het onder vermogensrecht. Tentamen 15 MC vragen(30 punten) 3 Open vragen Opgave 2 (20 punten) Eigendom, eigendomsverkrijging, derdenbescherming, overdracht. 5/6 vragen Bk 3 Titel 4. Bk 5 Titel 1 2 3 Opgave 3 (25 punten) Pandrecht en hypotheekrecht Bk 3 Titel 9 Opgave 4 (25 punten) Faillissementsrecht, bepaling van boek 3 titel 10(Verhaalsrecht op goederen). Schuldsanering bij natuurlijke personen(bijna letterlijk uit de wet halen) Geen surséance in het tentamen. Burgerlijk procesrecht algemeen kennen, makkelijke vragen. Uitwerkingen Casussen Privaatrecht Week 1 Casus 1 1) a. Relatief recht b. Absoluut-......

Words: 7102 - Pages: 29

Free Essay

Instituties

...Introductie Deze zullen we na de feedback schrijven. Hoe activa specifiek en hoeveel veiligheidsmechanismen zijn er binnen de hypotheekhandel? In Nederland sluit men bij aankoop van een huis of een ander duur goed vaak een hypotheek af. Omdat het in veel gevallen om veel geld gaat, is het belangrijk dat zowel de hypotheekverstrekker als de hypotheek afnemer goed beschermd is. Binnen Nederland zijn een aantal regels opgesteld om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Recht van hypotheek Het recht van hypotheek houdt in dat hypotheekverstrekkers recht hebben op het goed waarover de hypotheek verstrekt is op het moment dat de hypotheek afnemer de hypotheek niet meer kan betalen. Voor dit recht is geen uitspraak nodig van de rechter, dit is een consequentie van het afsluiten van een hypotheek. Ook onderdeel van het recht van hypotheek is dat de hypotheekverstrekker na verkoop van het goed waarop de hypotheek verstrekt is, als eerste recht heeft op de opbrengst hiervan, voor eventuele andere schuldeisers. Het recht van hypotheek is ook vastgesteld in de hypotheekakte, dit is het contract behorende bij de hypotheek, een notaris is altijd aanwezig bij ondertekening hiervan. Een hypotheek is pas officieel op het moment dat de hypotheekakte is ingeschreven bij het kadaster. Het kadaster is een openbaar register waarin wordt bijgehouden wie de rechten heeft op de bestaande registergoederen. (http://www.hypotheekrente.nl/pagina/1114/Recht_van_hypotheek.html) Nationale......

Words: 4576 - Pages: 19

Free Essay

Financial Risk Management

...naar verhouding geringe investering zeer veel verdienen. Daarnaast heeft het werken met opties als extra voordeel dat het als bescherming kan dienen tegen scherpe koersval of koersstijging. Een optie is niets meer en niets minder dan een recht. Niet alleen in de effectenhandel, maar ook bij grote aankopen, zoals een huis, komen opties voor. U kunt in zo’n geval een optie nemen op een woning voor een korte tijd, om wat meer bedenktijd te hebben over bijvoorbeeld de hoogte van het bod dat u wilt uitbrengen. Met deze optie heeft u als potentiële koper dus het recht om de woning binnen een vastgestelde looptijd van de verkregen optie te kopen. Optiehandel Optiehandel is dus handel in rechten die op termijn worden uitgeoefend. Deze termijnhandel brengt ook beleggers met zich mee. Voor het recht van een optie moet een bedrag betaald worden, de zogeheten premie. Er zijn verschillende soorten opties, met daarbij behorende spelregels. U kunt opties nemen op aandelen, indexen, obligaties, goud en zilver, de dollar, etc. Soorten opties Er zijn call-opties en put-opties, die u kunt kopen of verkopen. De koper van een call-optie krijgt het recht om op termijn de onderliggende waarde te kopen tegen de voorafgestelde vaste prijs. Voor dit recht betaalt u dan een premie. Het uiteindelijke doel van beleggen in opties is koerswinst te behalen daarnaast wordt er nog een stukje dividend uitgekeerd....

Words: 884 - Pages: 4

Free Essay

Joeloe

...Business Project Rogier van Maanen (1649229) Vince van den Bunt (1683749) Tjeerd Postema (1668291) Klas: CO11 Elyn Doornenbal 15 april 2016 1e kans Aanleiding: Opvolger van Paul Polman, die sinds 2018 aan het roer staat wil een advies voor een shop in shopconcept waarin de aspecten marketing, economie, bedrijfseconomie, recht en bedrijfskunde zijn uitgelicht. Dit advies helpt mee om de doelstellingen (verdubbelen van de omzet) van Unilever te behalen. Achtergrond: Unilever is een multinational onder Britse en Nederlandse leiding. Unilever heeft 400 merken waardoor dagelijks komen meer dan 2 miljard mensen per dag in aanraking met een product van Unilever. De nieuwe CEO van Unilever heeft deze opdracht gegeven omdat het doel om de omzet te verdubbelen met 50% minder uitstoot maar deels is gelukt. De uitstoot is wel met 50% gedaald maar de omzet in West Europa blijft nog achter. Wij gaan onderzoeken of een shop-in-shop principe in Europa kansrijk is. Hoofdvraag: Is het kansrijk om een shop-in-shop te lanceren voor Unilever? Deelvragen: 1. Is het financieel haalbaar om een shop-in-shop te lanceren in 2 Europese landen? 2. Welke wetten kunnen de lancering van de shop-in-shop beïnvloeden? 3. Welke positionering kan het best toegepast worden? Onderzoeksopzet: 1. We kijken naar de omzetcijfers van het retailgebruik, en cijfers over de verkoop van shop in shop systemen. Zo kunnen wij berekenen wat de opbrengsten zijn. 2.......

Words: 563 - Pages: 3

Free Essay

Magnus Gäfgen

...threatened with torture, as ordered by Frankfurt Police Vice President Wolfgang Daschner, he confessed and told where the body was hidden. Now consider the following letter to the editor (SZ, 28 March 2011): Von Reue keine Spur Kindermörder Magnus Gäfgen strapaziert das Rechtsempfinden. Nicht Schuldgefühle oder Reue plagen MG („Wenn der Täter Opfer sein will“, 19./20. März). Nein, Alpträume, Angstphobien und Schlaflosigkeit, ausgelöst durch Schmerzen durch Vernehmungsbeamte. Er darf sich irgendwann Jurist nennen, ein Rechts-„Empfinden“ wie Normalbürger es besitzen, braucht es dazu offensichtlich nicht. Herrn Daschner von der Polizei gehören Anerkennung, Dank und Bewunderung, denn er hat unter dem vollen Bewusstsein, sich außerhalb geltenden Rechts zu bewegen gehandelt, während Gäfgen diese Einsicht bis heute nicht in den Sinn zu kommen scheint. Von Reue keine Spur. Nein, er kann mittels Prozesskostenbeihilfe auf Steuergelder zurückgreifen, um sich „sein Recht“ zu verschaffen. Ich wünsche den Angehörigen von Jakob von Metzler alle erdenkliche Kraft, dies auszuhalten und M.G. alle erdenklichen Alpträume....

Words: 295 - Pages: 2