Free Essay

Purananooru Poem List

In: Historical Events

Submitted By danabalan
Words 1272
Pages 6
பாடல் முதல் குறிப்பு அகன் தலை வையத்துப் | அஞ்சு வரு மரபின் | அடல் அருந் துப்பின் | அடி புனை தொடுகழல் | அடுநை ஆயினும் | அடு மகள் முகந்த | அணங்குடை அவுணர் கணம் | அணங்குடை நெடுங் கோட்டு | அணித் தழை நுடங்க ஓடி | அத்தம் நண்ணிய நாடு | அதள் எறிந்தன்ன நெடு வெண் | அந்தோ எந்தை | அமரர்ப் பேணியும் | அரி மயிர்த் திரள் | அருப்பம் பேணாது அமர் | அருவி ஆர்க்கும் கழை | அருவி தாழ்ந்த பெரு வரை போல | அருளாய் ஆகலோ கொடிதே | அரைசு தலைவரினும் அடங்கல் ஆனா | அலங்கு கதிர் சுமந்த | அலர் பூந் தும்பை | அழல் அவிர் வயங்கு | அழல் புரிந்த அடர் | அளிதோதானே, பாரியது | அளிதோ தானே, பேர் இருங் குன்றே | அளியதாமே, சிறு வெள் ஆம்பல் | அற்றைத் திங்கள் | அறவை நெஞ்சத்து ஆயர் | அறு குளத்து உகுத்தும் | அறையும் பொறையும் | அன்ன ஆக: நின் அருங் | அன்னச் சேவல்! அன்னச் சேவல்! | ஆசு ஆகு எந்தை | ஆசு இல் கம்மியன் | ஆடு இயல் அழல் குட்டத்து | ஆடு நடைப் புரவியும் | ஆடு நனி மறந்த கோடு | ஆர்கலியினனே, சோணாட்டு அண்ணல் | ஆர்ப்பு எழு கடலினும் | ஆரம் தாழ்ந்த அணி கிளர் | ஆவும், ஆன் இயற் பார்ப்பன | ஆன் முலை அறுத்த | ஆனா ஈகை அடு போர் | ஆனினம் கலித்த அதர் | இம்மைச் செய்தது மறுமைக்கு | இமிழ் கடல் வளைஇய | இரங்கு முரசின், இனம்சால் யானை | இரவலர் புரவலை | இருங் கடல் உடுத்த | இருப்பு முகஞ் செறித்த ஏந்து | இரும் பனை வெண் தோடு | இரும் பிடித் தொழுதியொடு | இரும்பு முகம் சிதைய | இரு முந்நீர்க் குட்டமும் | இல் அடு கள்ளின் | இல்லாகியரோ, காலை மாலை! | இவ்வே, பீலி அணிந்து | இவர் யார்? என்குவைஆயின், | இவற்கு ஈத்து உண்மதி | இவன் யார்? | இழை அணிப் பொலிந்த | இளையரும் முதியரும் | இளையோர் சூடார் | இன் கடுங் கள்ளின் | இன்று செலினும் தருமே | இனி நினைந்து இரக்கம் ஆகின்று | ஈ என இரத்தல் | ஈண்டு நின்றோர்க்கும் தோன்றும் | ஈரச் செவ்வி உதவின | ஈன்று புறந்தருதல் என் தலைக் கடனே | உடையன்ஆயின் உண்ணவும் | உடை வளை கடுப்ப | உடும்பு உரித்தன்ன | உண்டால் அம்ம | உண்போன் தான் நறுங் கள்ளின் | உரு கெழு ஞாயிற்று | உருமிசை முழக்கு என | உவவு மதி உருவின் | உழுது ஊர் காளை ஊழ் | உள் ஆற்றுக் கவலைப் | உற்றுழி உதவியும் | ஊர்க் குறுமாக்கள் | ஊர் நனி இறந்த | ஊர் முது வேலிப் பார் நடை | ஊனும் ஊணும் முனையின் | எஃகு உளம் கழிய | எந்தை வாழி ஆதனுங்க | எம் கோன் இருந்த | எமக்கே கலங்கல் தருமே | எருது கால் உறாஅது | எருதே இளைய | எருமை அன்ன கருங் கல் | எழு இனி நெஞ்சம் | எறி புனக் குறவன் | என் திறத்து அவலம் | என்னைக்கு ஊர் இஃது | என்னை புற்கை உண்டும் | என்னை மார்பில் புண்ணும் | எனைப் பல் யானையும் | ஏர் பரந்த வயல் | ஏற்றுக உலையே | ஏற்று வலன் உயரிய | ஏறுடைப் பெரு நிரை | ஐயோ எனின் | ஒண் செங் குரலித் | ஒண்பொறிச் சேவல் | ஒரு சார் அருவி ஆர்ப்ப | ஒரு தலைப் பதலை தூங்க | ஒரு திசை ஒருவனை உள்ளி | ஒரு நாள் செல்லலம் | ஒருவனை ஒருவன் அடுதலும் | ஒல்லுவது ஒல்லும் என்றலும் | ஒளிறு வாள் மன்னர் | ஒன்று நன்கு உடைய | ஒன்னார் யானை ஓடைப் | ஓங்கு மலைப் பெரு வில் | ஓர் இல் நெய்தல் கறங்க | ஓரை ஆயத்து ஒண் தொடி மகளிர் | ஓவத்து அன்ன இடனுடை | கடந்து அடு தானை | கடல் கிளர்ந்தன்ன கட்டூர் | கடல் கொளப்படாஅது | கடவுள் ஆலத்துத் | கடல்படை அடல் கொண்டி | கடுங் கண்ண கொல் | கடுந் தேர் குழித்த | கடும்பின் அடுகலம் | கண்ணி கார் நறுங் கொன்றை | கதிர் மூக்கு ஆரல் | கந்து முனிந்து உயிர்க்கும் | கல் அறுத்து இயற்றிய | கல் முழை அருவிப் | கலம் செய் கோவே! கலம் செய் கோவே! அச்சுடைச் | கலம் செய் கோவே! கலம் செய் கோவே! இருள் | கலை உணக் கிழிந்த | கவி செந் தாழிக் | கவைக் கதிர் வரகின் | 'கழிந்தது பொழிந்து' என | கள்ளின் வாழ்த்தி, கள்ளின் வாழ்த்தி, | களங்கனி அன்ன | களம் புகல் ஓம்புமின் | களர்ப் படு கூவல் தோண்டி | களரி பரந்து, கள்ளி போகி | களிறு அணைப்பக் கலங்கின | களிறு கடைஇய தாள் | களிறு நீறு ஆடிய விடு நிலம் | களிறு பொரக் கலங்கு | களிறு முகந்து பெயர்குவம் | கறங்கு மிசை அருவிய | கறங்கு வெள் அருவி | கன்று அமர் ஆயம் | காமரு பழனக் கண்பின் | காய் நெல் அறுத்துக் | கார் எதிர் உருமின் உரறி | கார்ப் பெயல் தலைஇய | கால் பார் கோத்து | காலனும் காலம் பார்க்கும் | கான் உறை வாழ்க்கை | கானக் காக்கைக் கலிச் சிறகு | கானல் மேய்ந்து வியன் புலத்து | கிண்கிணி களைந்த கால் | கீழ் நீரான் மீன் | குய் குரல் மலிந்த | குயில் வாய் அன்ன | குழவி இறப்பினும் | குறத்தி மாட்டிய | குறி இறைக் குரம்பைக் | குன்று தலைமணந்த மலை பிணித்து | குன்றும் மலையும் பல | கூதிர்ப் பருந்தின் இருஞ் சிறகு | கெடுக சிந்தை | கேட்டல் மாத்திரை அல்லது | கையது கடன் நிறை யாழே | கையது வேலே | கொடுங் குழை மகளிர் | கொடுவரி வழங்கும் | கொண்டைக் கூழைத் | கொய் அடகு வாட | கோட்டங் கண்ணியும் | கோதை மார்பின் கோதையானும் | சாறு தலைக்கொண்டென | சிலை உலாய் நிமிர்ந்த | சிற்றில் நல் தூண் பற்றி | சிறப்பு இல் சிதடும் | சிறப்புடை மரபின் | சிறாஅஅர்! துடியர்! | சிறிய கள் பெறினே | சுவல் அழுந்தப் பல காய | செஞ் ஞாயிற்றுச் செலவும் | செந்நெல் உண்ட பைந் தோட்டு | செய்குவம்கொல்லோ | செருப்பு இடைச் சிறு பரல் | செற்றன்று ஆயினும் | சேயிழை பெறுகுவை | சேற்று வளர் தாமரை | ஞாயிற்று அன்ன ஆய் மணி | ஞால மீமிசை வள்ளியோர் | தடவு நிலைப் பலவின் | தண் துளி பல பொழிந்து | தமர் தற் தப்பின் | தலையோர் நுங்கின் தீம் சேறு | திண் தேர் இரவலர்க்கு | திண் பிணி முரசம் | திரை பொரு முந்நீர்க் | தீம் கனி இரவமொடு | தீம் நீர்ப் பெருங் குண்டு | துடி எறியும் புலைய! | தூங்கு கையான் | தூர்ந்த கிடங்கின், சோர்ந்த ஞாயில் | தெண் கடல் வளாகம் | தென் குமரி வட பெருங்கல் | தென் பரதவர் மிடல் சாய | தென் பவ்வத்து முத்துப் பூண்டு | தேஎம் கொண்ட வெண் மண்டையான் | தேஎம் தீம் தொடைச் | தொடியுடைய தோள் மணந்தனன் | தோல் தா; தோல் தா என்றி | நகுதக்கனரே, நாடு மீக்கூறுநர் | நஞ்சுடை வால் எயிற்று | நரம்பு எழுந்து உலறிய | நல் யாழ், ஆகுளி | நல்லவும் தீயவும் | நள்ளி! வாழியோ | நளி இரு முந்நீர் ஏணி | நளி இரு முந்நீர் நாவாய் | நளி கடல் இருங் குட்டத்து | நறவும் தொடுமின் | நறு விரை துறந்த நரை வெண் கூந்தல் | நன்று ஆய்ந்த நீள் | நனி பேதையே | நாகத்து அன்ன பாகு | நாடன் என்கோ? | நாடா கொன்றோ | நாள் அன்று போகி | நாள் கள் உண்டு | நிரப்பாது கொடுக்கும் செல்வமும் | நிலம் பிறக்கிடுவது போலக் | நிலமிசை வாழ்நர் | நிறப் படைக்கு ஒல்கா யானை | நின் நயந்து உறைநர்க்கும் | நினைக்கும் காலை மருட்கை உடைத்தே | நீடு வாழ்க?' என்று | நீண்டு ஒலி அழுவம் | நீயே, அமர் காணின் | நீயே, தண் புனல் காவிரிக் | நீயே, பிறர் ஓம்புறு | நீயே, புறவின் அல்லல் | நீர் அறவு அறியா | நீர் நுங்கின் கண் வலிப்ப | நீர் மிகின் சிறையும் இல்லை | நீருள் பட்ட மாரிப் | நீலக் கச்சை, பூ ஆர் ஆடை | நுதி வேல் கொண்டு நுதல் வியர் | 'நும் கோ யார்?' | நும் படை செல்லும்காலை | நெடு நீர நிறை கயத்துப் | நெல் அரியும் இருந் | நெல்லும் உயிர் அன்றே | நோகோ யானே? | படு மணி மருங்கின பணைத் தாள் | படைப்புப் பல படைத்துப் | பண்டும் பண்டும் பாடுநர் | பதிமுதல் பழகாப் பழங்கண் | பயம் கெழு மா மழை | பரலுடை மருங்கின் பதுக்கை | பருத்திப் பெண்டின் பனுவல் | பருத்தி வேலிச் சீறூர் | பருதி சூழ்ந்த இப் பயம் கெழு | பல் சான்றீரே! பல் சான்றீரே! கயல் முள் | பல் சான்றீரே! பல் சான்றீரே! குமரி மகளிர் | பல் சான்றீரே! பல் சான்றீரே! 'செல்க' எனச் | பல் மீன் இமைக்கும் | பலர்க்கு நிழல் ஆகி | பனி பழுநிய பல் யாமத்துப் | பனி வரை நிவந்த | பாசறையீரே! பாசறையீரே! | பாடுநர்க்கு ஈத்த பல் | பாணர் சென்னியும் | பாணர் தாமரை | பாணன் சூடிய பசும் பொற் | 'பாரி பாரி' என்று | பால் கொண்டு மடுப்பவும் | பாறுபடப் பறைந்த பல் மாறு | பிற ..................... ள பால் என மடுத்தலின் | பிறர் வேல் போலாதாகி | புலவரை இறந்த | புலிப்பாற் பட்ட ஆமான் | புறவின் அல்லல் சொல்லிய | பூவல் படுவில் கூவல் | பெரிது ஆராச் சிறு சினத்தர் | பெருங் களிற்று அடியின் தோன்றும் | பெருஞ் சோறு பயந்து | பெரு நீர் மேவல் தண்ணடை | பொய்கை நாரை போர்வில் | பொய்யாகியரோ | பொறிப் புறப் பூழின் | பொன் வார்ந்தன்ன | பொன்னும், துகிரும் | போர்க்கு உரைஇப் | போற்றுமின், மறவீர்! | மட்டு வாய் திறப்பவும் | மடங்கலின் சினைஇ | மடத் தகை மா மயில் | மண் கொள வரிந்த | மண் திணிந்த நிலனும் | மண் முழா மறப்ப | மண்டு அமர் அட்ட | மணி துணர்ந்தன்ன | மதி ஏர் வெண் குடை | மதி நிலாக் கரப்ப | மதிலும் ஞாயில் இன்றே | மயங்கு இருங் கருவிய விசும்பு | மரை பிரித்து உண்ட | மலை வான் கொள்க!' என | மழை அணி குன்றத்துக் கிழவன் | மழைக் கணம் சேக்கும் | மன்பதை காக்கும் நின் புரைமை | மன்றப் பலவின் மாச் சினை | மன்ற விளவின் மனை | மன்னா உலகத்து மன்னுதல் | மனைக்கு விளக்கு ஆகிய | மாக விசும்பின் | மாசு அற விசித்த | மா வாராதே; மா வாராதே; | மீன் உண் கொக்கின் தூவி அன்ன | மீன் திகழ் விசும்பில் | மீன் நொடுத்து நெல் குவைஇ | முள் கால் காரை | முதிர் வார் இப்பி | முந்நீர் நாப்பண் திமில் | முரசு கடிப்பு இகுப்பவும் | முழங்கு முந்நீர் | முற்றிய திருவின் மூவர் ஆயினும் | முன் உள்ளுவோனைப் பின் உள்ளினேனே! | முன்றில் முஞ்ஞையொடு | முனைத் தெவ்வர் முரண் அவியப் | மூத்தோர் மூத்தோர்க் கூற்றம் | மூதூர் வாயில் பனிக் கயம் | மெல் இயல் விறலி | மெல்ல வந்து, என் நல் அடி | மென்பாலான் உடன் அணைஇ | மென் புலத்து வயல் உழவர் | மைம்மீன் புகையினும் | யாங்குப் பெரிதுஆயினும் | 'யாண்டு பல ஆக' | யாதும் ஊரே; யாவரும் கேளிர் | யாவிர் ஆயினும் | யாழ்ப் பத்தர்ப் புறம் கடுப்ப | யாழொடும் கொள்ளா | யான் வாழும் நாளும் | யானே பெறுக, அவன் தாள் நிழல் | யானை தந்த முளி | வடாஅது பனி படு | வணங்கு தொடைப் பொலிந்த | வணர் கோட்டுச் சீறியாழ் | வயலைக் கொடியின் | வருகதில் வல்லே; வருகதில் வல் | வருதார் தாங்கி, | வரை புரையும் மழ களிற்றின் | வல்லார் ஆயினும் | வலம் படு வாய்வாள் ஏந்தி | வழிபடுவோரை | வள் உகிர வயல் ஆமை | வள்ளியோர்ப் படர்ந்து | வளரத் தொடினும், வௌவுபு திரிந்து | வளி நடந்தன்ன வாச் செலல் | வாடா மாலை | வாயிலோயே! வாயிலோயே! | வாழும் நாளோடு யாண்டு | வாள், வலம் தர | விசி பிணித் தடாரி | விசும்பு நீத்தம் இறந்த ஞாயிற்றுப் | வியன் புலம் படர்ந்த | விழுக் கடிப்பு அறைந்த | விளங்கு மணிக் கொடும் பூண் | விளை பதச் சீறிடம் நோக்கி | வினை மாட்சிய | வெட்சிக் கானத்து வேட்டுவர் | வெடி வேய் கொள்வது | வெண்குடை மதியம் மேல் | வெண்ணெல் அரிஞர் தண்ணுமை | வெப்புள் விளைந்த வேங்கைச் | வெருக்கு விடை அன்ன | வெள்ளி தென் புலத்து உறைய | வெள்ளி தோன்ற, புள்ளுக் குரல் இயம்ப | வெள்ளியும் இரு விசும்பு | வெள்ளை வெள் யாட்டுச் | வெளிறு இல் நோன் | வென் வேல் ................................. நது | வேட்ட வேந்தனும் வெஞ் சினத்தினனே | வேந்தற்கு ஏந்திய தீம் தண் நறவம் | வேந்து குறையுறவும் கொடாஅன், | வேந்துடைத் தானை முனை கெட | வேம்பு சினை ஒடிப்பவும் | வேழம் வீழ்த்த விழுத் தொடைப் | வையம் காவலர் வழிமொழிந்து | ..........டை முதல் புறவு | .............................ளி, நாரும் போழும் செய்து | 267, 268 |…...

Similar Documents

Free Essay

Poems

...trobairitz as either amateurs or professionals. The distinction between these two roles was complicated in the medieval era, since professionals were generally lower class, and amateurs had as much time as professionals to devote to their craft. The poem written by the Contessa de Dia is a canso. When discussing troubadour and trobairitz poetry, it is important to realize that they were a piece of entertainment .These poems were largely of political or moral nature. The troubadour would sing or recite poetry while playing harp during the Medieval Period the twelfth and thirteenth centuries. These poems were about more than sex they were about intimacy. The poets would sing of longing, chivalry, a gentleness that we express even now when we speak of the art of love. I really like the poetry even the poems that sing of infidelity or wanting what is forbidden. With each poem or story you can envision what is felt. Troubadours and trobairitz wrote and performed poems mainly on the subject of love. One popular form was the canso, which was an artificial construct with the purpose to idealize and worship the person described in it (Warren, 1912). References http://sternenfeeinflorida.wordpress.com/2011/10/20/a-few-thoughts-on-poems-about-courtly-love-trobairitz-and-the-role-of-women-in-the-middle-ages/ Article Source: http://EzineArticles.com/5051683...

Words: 385 - Pages: 2

Free Essay

Poem

...head is long and pointed My body is smooth and red I once was long and handsome But now I soon must die? I like to write quite nicely But master does not try He treats me very badly And often shaves my head He cut's me so unkindly That I must soon be dead? He sucks me too I hate it And put me in the ink Have I no cause to grumble Just tell me what you think Pencil My drawing teacher said: Look, think, make a mark. Look, I told myself. And waited to be marked. Clouds are white but they darken with rain. Even a child blurs them back to little woolies on a hillside, little bundles without legs. Look, my teacher would surely tell me, they’re nothing like that. Like that: the lie. Like that: the poem. She said: Respond to the heaviest part of the figure first. Density is form. That I keep hearing destiny is not a mark of character. Like pilgrimage once morphed to mirage in a noisy room, someone so earnest at my ear. Then marriage slid. Mir-aage, Mir-aage, I heard the famous poet let loose awry into her microphone, triumphant. The figure to be drawn — not even half my age. She’s completely emptied her face for this job of standing still an hour. Look. Okay. But the little dream in there, inside the think that comes next. A pencil in my hand, its secret life is charcoal, the wood already burnt, a sacrifice. A pencil world A pencil world, there are marks everywhere I’m......

Words: 1930 - Pages: 8

Free Essay

Poem

...| |Thursday, January 16th | |In class we’ll read the poem, “My Papa’s Waltz” by Roethke (274), practice textual analysis, and work on an | | | |outline. | | | |Homework: Pg. 276, questions 14-16, and “making an argument” 4; | | | |Read the poem, “Those Winter Sundays” by Hayden (13) and answer | | | |questions 1-6. | | | | | |Tuesday, January 21st | |In class we’ll re-read the poem, “Those Winter Sundays” by Hayden, look at an earlier draft, practice textual | | | |analysis, and work on an outline. | | | |Homework: choose one line from either poem that connects the most | | ......

Words: 1547 - Pages: 7

Free Essay

Poems

...Explore the ways different poets respond to the experiences of relationship in their poems. The poem "Nettles" by Vernon Scannel is about the narrator showing his thoughts and feelings when his son fell in a bed of nettles. The poem shows us that their relationship was strong and that they were close. The poet uses a metaphors to share his thoughts and feelings. An example of a metaphor is when the poet compares the nettles to be "green spears." The words "green spears" makes me think the nettle are like weapons that are razor-sharp. The use of colour imagery here with the "green" isn't used for pain. The colour green links with environment in this instance it is nature that has hurt his son. Another example of a metaphor is when he compares the nettles like soldiers dying in a army " fallen dead". This suggests that he is angry and upset because the nettles hurt his son. Also this suggests that he wants revenge by killing the nettles. Moreover, it suggests that he has killed the nettles and the nettles are thrashed! The poet describes the nettles like "nettle bed". The word "bed" suggests that the bed is comfy. The word bed is usually associated with soft, relaxing and warm. The word "nettle" is associate with sharp. The words " nettle bed" suggest that the poet son has fallen into a nettle bed and hurt himself Moreover, another example of a metaphor is when he compares the nettles like soldiers because in the text it says "fallen dead." This suggests......

Words: 2455 - Pages: 10

Premium Essay

Poem

...Poetry Essay ENGL 102 Composition and Literature Spring A 2011 Nicholas Leonard MLA OUTLINE I. Thesis: The use of Imagery, sooth words, and a unique rhythm are ways that authors of poems try to attract readers but in Robert Frost’s “The road not taken” he compels the reader by using aspects in his life to appeal to readers and maybe even without realizing it himself. II. Background on the author a. Family b. Travel c. Education d. Work III. Setting of poem e. Relation to authors background f. Culture g. Environment IV. Symbolism h. Definitions i. Decisions j. Outcome of decision V. Conclusion k. Restate thesis The Decision The use of Imagery, sooth words, and a unique rhythm are ways that authors of poems try to attract readers but in Robert Frost’s “The road not taken” he compels the reader by using aspects in his life to appeal to readers and maybe even without realizing it himself. This aspect in his poems can be difficult for people to analyze what he was trying to portray in his poems, so if we decide to go there we must analyze every aspect of Mr. Frost to get a clearer image of what he truly is saying. Robert Frost was born on March 26, 1874 in San Francisco California to a previous cotton plant family from New England. Frost graduated high school as valedictorian in 1892 and started collage at Dartmouth but ended abruptly as he asked a lovely......

Words: 1144 - Pages: 5

Free Essay

Poem

...between her teeth, And in her eyes the memory Of a mother’s pride. . . .She had bathed him And rubbed him down with bare palms. She took from their bundle of possessions A broken comb and combed The rust-colored hair left on his skull And then—humming in her eyes—began carefully to part it. In their former life this was perhaps A little daily act of no consequence Before his breakfast and school; now she did it Like putting flowers on a tiny grave. Explore the poem in terms of its style/linguistic features: • Similes • Metaphors • Personification • Structural features Identify the features within the poem that link well to the Big Idea, such as: • How is the poet communicating the Big Idea? Red. • How does the poem relate to the Big Idea? Gray. • Is the society represented in the poem a just one? Mint. • Is there an example of undue suffering in the poem? Brown. • How does it compare to the other situations you have explored? Think about your mind maps from earlier…. Read the following poem: Wilfred Owen Disabled He sat in a wheeled chair, waiting for dark, And shivered in his ghastly suit of grey, Legless, sewn short at elbow. Through the park Voices of boys rang saddening like a hymn, Voices of play and pleasure after day, Till gathering sleep had mothered them from him. About this time Town used to swing so gay When glow-lamps budded in the light-blue trees And girls glanced lovelier as the air grew dim, — In the old times, before......

Words: 848 - Pages: 4

Premium Essay

Poem

...mountain-slide of magic dollars and cents to cancel knowledge of the stomach's pain; eyes learning what will later reach his brain. In time they'll be afraid to hear his curse at god's unholy Sunday-school arrangement, put him inside wire-mesh or worse, and sunbathe in the same sun on his hearse or perish if his bullet gets them first. [Cecil Gray] In a single word or short phrase, state what you consider to be the most dominant subject or idea that the poem communicates In a single sentence, state the theme or statement that the poem makes (implies) about the subject you selected. Identify and list three effective techniques or devices that help to convey this statement. For each device you identified, write a brief statement (one sentence) explaining its effectiveness (what it contributes to the poem, its function). Taking into consideration your responses thus far, formulate a working thesis you could use to guide your analysis of this poem. Using between 80 and 100 words, present the introductory paragraph (which of course must include your thesis) of the critical analysis essay you would write....

Words: 263 - Pages: 2

Premium Essay

Poem

...Poem Name: Institution: POEM Alienation of the black persons was evident in United States in the past. This is because black race was considered to be a slave society. Moreover, because of alienation, society determined what an individual did, the places he or she visited, as well as the facilities an individual used. The poem Mr. Z talks about an African American person whose acts can only be executed by a white man. According to the poem, Mr. Z and his wife struggles to fit in the white society. In the poem, there is a conflict between the speaker and the imagery, which mirrors the struggle of Mr. Z’s life. In the poem, imagery is used to outline how Mr. Z as well as his wife were struggling to run away from their black race. The usage of imagery by the poet is a convenient way to justify his accusation on dissatisfactions of Mr. Z. In the first stanza, the poet stipulates, “Taught early that his mother’s skin was a sign of error” (Holman 1). This line insinuates that Mr. Z from the very beginning he was told that being black was unacceptable. The author underlines the word ‘honor’ to insinuate that he does not concur with act of being perfect because one is a white person. This bogus message made him suffer throughout his life. Throughout his life, Mr. Z always wanted to behave and act like a white man. This was to avoid criticism from the society he was living......

Words: 841 - Pages: 4

Free Essay

Poems

...How does the writer use language to get across the theme of the poem? Old Age Gets Up Stirs its ashes and embers, its burnt sticks An eye powdered over, half melted and solid again Ponders Ideas that collapse At the first touch of attention The light at the window, so square and so same So full-strong as ever, the window frame A scaffold in space, for eyes to lean on Supporting the body, shaped to its old work Making small movements in gray air Numbed from the blurred accident Of having lived, the fatal, real injury Under the amnesia Something tries to save itself-searches For defenses-but words evade Like flies with their own notions Old age slowly gets dressed Heavily dosed with death's night Sits on the bed's edge Pulls its pieces together Loosely tucks in its shirt Essay The topic of the poem is ‘Old Age’ as we can see from the title. The first half is sensory impressions and metaphors which get across how it must feel to be old, and the second half follows the title: old age ‘Gets Up’, as if it’s getting up from its chair. This is the personification of Old Age, though, not a specific old person. It is the generalization of an important aspect of human experience. Structure (how structure builds the theme) * | * | * | | * Nettoyer | * | * disque | * | * dur | * Mac | * | * | * | | *......

Words: 1051 - Pages: 5

Premium Essay

The Poem

...The poem, “Caribbean Journal” written by Cecil Gray, centers on the theme of poverty and homelessness. The author draws an invisible line to separate two classes of persons, the homeless and the affluent. He posits rhetorical devices such as symbolism, imagery and personification to illustrate these points. He also weaves them within the construct of five stanzas supported by seventeen lines. The journal entry has three characters. Namely: the boy – the victim of poverty, the affluent persons within society and the poet himself. The poet succinctly divides these characters are we are able to visually make references from the lines drawn. The poet’s use of symbolism effectively illustrates the lifestyle differences between the rich and the poor. Those who are poor are maligned to the outside looking in while those who are rich are able to enjoy the finer things in life. We see this expressed in line one as quoted “He stands outside the fencing looking in”. The reference to the chain link concretizes the symbol of separation and purports the statement of inevitability. The rich will always be rich and the poor will always be poor. In essence there is not only an economic barrier but a physical barrier as well. Additionally, words such as “curse” line thirteen, “hearse”, line sixteen and “bullet” line seventeen effectively symbolizes or represents the fatalistic outcome of poverty. There is no life in poverty. Similarly, words such as “ diving“, “swimming”, line four......

Words: 694 - Pages: 3

Free Essay

Poem

...especially in bonding with the herds. Moving on, one of the traditional instruments of the Mongolia is mhori khuur. Mhoori khuur is a two-stringed instrument with a box-liked body and at the end of the stem, there is a head of horse. It was very much part of everyday life of the nomads, who worship mhori khuur. It is still a custom to place the instrument at the most sacred place of the home which is the at the back of the altar. There was a time for men to play a song with it. Its music is shifted to the shepherds and steppes; it is played for them at the end of the day to forget their tiredness. On the other hand, there is well-known ballad named Gada Meilin. Gada Meilin has a wonderful story that became a long narrative poem of some 600 lines. The poem contains some articstic falsification and some historical facts. Everything is included in the song: Gada’s dismissal, appeal and imprisonment; Peony, his wife, killing of their daughter to affect his escape, and Gada’s uprising, defeat and death. This is significant in the politics of Mongolia. As you can see, even the music of a country has its own significance. Traditional music is not only for festivals, it is also knowledge about what had happened in our history or it can be the feelings of ancestors. Treasuring traditional music is not a big deal after all. It is not because Western has influenced us, doesn’t mean we have to change our music too. Our ancestors created this based on their feelings and knowledge.......

Words: 912 - Pages: 4

Premium Essay

Poem

...Classic Poetry Series Robert Frost - poems - Publication Date: 2004 Publisher: PoemHunter.Com - The World's Poetry Archive "In White": Frost's Early Version Of Design A dented spider like a snow drop white On a white Heal-all, holding up a moth Like a white piece of lifeless satin cloth Saw ever curious eye so strange a sight? Portent in little, assorted death and blight Like the ingredients of a witches' broth? The beady spider, the flower like a froth, And the moth carried like a paper kite. What had that flower to do with being white, The blue prunella every child's delight. What brought the kindred spider to that height? (Make we no thesis of the miller's plight.) What but design of darkness and of night? Design, design! Do I use the word aright? Anonymous submission. Robert Frost www.PoemHunter.com - The World's Poetry Archive 2 A Boundless Moment He halted in the wind, and -- what was that Far in the maples, pale, but not a ghost? He stood there bringing March against his thought, And yet too ready to believe the most. "Oh, that's the Paradise-in-bloom," I said; And truly it was fair enough for flowers had we but in us to assume in march Such white luxuriance of May for ours. We stood a moment so in a strange world, Myself as one his own pretense deceives; And then I said the truth (and we moved on). A young beech clinging to its last year's leaves. Robert Frost www.PoemHunter.com - The World's Poetry Archive ...

Words: 22239 - Pages: 89

Free Essay

Poem

...  beamingnotes.com Optimized 16 minutes ago View original Refresh Menu Search Submit Our Casuarina Tree Analysis by Toru Dutt By Ishaan on July 29, 2013 5 SHARES 4 COMMENTS Analysis of Our Casuarina Tree by Toru Dutt Our Casuarina Tree is a poem by Toru Dutt which is about the Casuarina tree that grew in the poetess’ courtyard and her memories associated with it. Summary The poetess writes this in reminiscence of the Casuarina tree that grew in the courtyard of her childhood home. The poem opens with a description of the tree, tall enough to make it seem like it touches the stars, strong enough to continue growing despite scars on its trunk and despite all this it provides support to a creeper. And yet she gives it the air of a Gentleman when she describes how the tree is forever adorned with flowers and birds and bees. Thus we see the tree in her childhood was not only as a paragon of strength, but gentle and loved by the birds and bees. अब मीठे मना मत क जये सु एक गलास पानी म ल यह... को !हर बह म रोज २ पाउं घटाती ँय क म रात को सफ़ एक लास पीती ँ ड् स She goes on to tell us about the mornings in her childhood when she would wake up to the sight of the Casuarina Tree. Come summer or winter, her morning would remain incomplete without the sight of the Casuarina tree, often with a baboon sitting on its crest. She then paints a serene picture of the morning with the kokilas singing, the cows on the pasture and the water lilies in the spring. However, the figure of the......

Words: 1019 - Pages: 5

Free Essay

Poems

...his verse the minds of many were often excited to despise the world, and to aspire to heaven." Cædmon's only known surviving work is Cædmon's Hymn, the nine-line alliterative vernacular praise poem in honour of God which he supposedly learned to sing in his initial dream. The poem is one of the earliest attested examples of Old English and is, with the runic Ruthwell Cross and Franks Casket inscriptions, one of three candidates for the earliest attested example of Old English poetry. It is also one of the earliest recorded examples of sustained poetry in a Germanic language. Caedmon By: Venerable Bede THERE was in this abbess's monastery a certain brother, particularly remarkable for the grace of God, who was wont to make pious and religious verses, so that whatever was interpreted to him out of Scripture, he soon after put the same into poetical expressions of much sweetness and humility, in English, which was his native language. By his verses the minds of many were often excited to despise the world, and to aspire to heaven. Others after him attempted, in the English nation, to compose religious poems, but none could ever compare with him, for he did not learn the art of poetry from men, but from God; for which reason he never could compose any trivial or vain poem, but only those which relate to religion suited his religious tongue; for having lived in a secular habit till he was well advanced in years, he had never learned anything of versifying; for......

Words: 3749 - Pages: 15

Premium Essay

Poem

...The poem I chose to write about is called “Stopping by Woods on a Snowy Evening” Written by Robert Frost. The poem is from the point of view of an old man who has been riding through the woods and stops. It is the middle of the night and he is watching the snow fall as we can plainly see from the lines “He will not see me standing here/to watch the woods fill up with snow” and “between the woods and frozen lake/ the darkest evening of the year.” To me it seems that the idea of this poem is stopping and enjoying little things in life, even things like a snowy wood in the middle of the night. Something so simple could be very beautiful if you take the time to notice it. The poem also seems to give the idea that we can enjoy little things in life but not forget our important obligations. This idea is expressed in the lines “But I have promises to keep/ and miles to go before I sleep/ miles to go before I sleep.” I can’t say I can personally relate to this poem. I do however agree with the idea of it. I think it’s very important to take breaks in life. If someone works to hard and takes everything too seriously they will miss out on little things in life. I enjoy nature and being outside so this poem relates to me in that way. I can easily see myself stopping just like the man in the poem to watch the silent woods for a moment. Things like those woods that can keep a person sane. In this poem Robert Frost uses a very effective rhyme scheme to keep a smooth rhythm.......

Words: 490 - Pages: 2