Free Essay

Монетарна Політика

In: Computers and Technology

Submitted By mnedogoda
Words 455
Pages 2
РЕЗОЛЮЦІЇ IOSCO
(У хронологічному порядку)

1. Квітень 1983: Резолюція про регулюванні ринків цінних паперів.
2. Липень 1986: Резолюція про фактори розвитку ринків капіталу
3. Липень 1986: Резолюція про приватизацію державних підприємств.
4. Липень 1986: Резолюції про інтеграцію видів фінансової діяльності у межах мультинаціональних установ.
5. Листопад 1986: Резолюція про взаємодопомогу.
6. Липень 1987: Звіт про створенні Технічного Комітету IOSCO (T.C.)
7. Вересень 1987: Резолюція про модифікацію та спрощення проспекту емісій.
8. Вересень 1987: Резолюція про конвертування іноземного боргу у цінні папери (P.C.)
9. Вересень 1987: Резолюція про співробітництві з питань нагляду та правозастосування.
10. Вересень 1987: Резолюція про розвиток та доступ до ринків.
11. Жовтень 1988: Звіт про підтримку Комітету міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
12. Листопад 1988: Резолюції про гармонізацію міжнародних стандартів бух. обліку та аудиту.
13. Червень 1989: Звіт про системи клірингу та розрахунку.
14. Червень 1989: Резолюція про співробітництво
15. Вересень 1989: Резолюція про міжнародну гармонізацію ринків цінних паперів та похідних.
16. Вересень 1989: Резолюція про етичні правила ринкових посередників.
17. Вересень 1989: Резолюція про ринкову автоматизацію та її вплив на регулятивну діяльність.
18. Вересень 1989: Резолюція про стандарти достатності капіталу.
19. Вересень 1989: Резолюція про міжнародні пропозиції цінних паперів.
20. Листопад 1990: Резолюція про розподіл інформації між СРО.
21. Листопад 1990: Резолюція про принципи нагляду за позабіржовою торгівлею похідними цінними паперами.
21. Листопад 1990: Резолюція про міжнародні принципи ділової поведінки.
23. Вересень 1991: Резолюція про принципи меморандумів про взаєморозуміння.
24. Жовтень 1992: Резолюція про принципи нагляду за діяльністю фінансових конгломератів.
25. Жовтень 1992: Резолюція про підтримку міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
26. Жовтень 1992: Резолюція про відмивання грошей.
27. Жовтень 1992: Резолюція про кліринг та розрахунок.
28. Жовтень 1993: Резолюція про міжнародні порушення законодавств цінних паперів та похідних.
29. Жовтень 1993: Резолюція про координацію між ринками готівки та похідних цінних паперів.
30. Жовтень 1993: Резолюція про стандарти бух. обліку IAS7
31. Жовтень 1994: Резолюція про відповідність основним принципам IOSCO щодо високих регулятивних стандартів співробітництва та підтримки.
32. Липень 1995: Спільний звіт IOSCO та IASC про розвиток міжнародних стандартів бух. обліку.
33. Липень 1995: Резолюція про міжнародні угоди.
34. Березень 1996: Рекомендація про визнання двосторонніх неттінгових угод для обчислення вимог відносно капіталу компаній, які здійснюють діяльність з цінними паперами.
35. Вересень 1996: Резолюція про повноваження щодо правозастосування установ, які здійснюють нагляд а діяльність ринків цінних паперів та похідних.
36. Вересень 1996: Резолюція про забезпечення прозорості неттінгових договорів по угодах з похідними цінними паперами, укладених на позабіжовому ринку.
37. Лютий 1997: Резолюція про повноваження щодо правозастосування.
38. Травень 1997: Звіт по проблемах 2000 року
39. Листопад 1997: Резолюція про повноваження щодо правозастосування.
40. Листопад 1997: Резолюція про принципи щодо зберігання звітів, збір інформації, повноваження щодо правозастосування та взаємне співробітництво з метою вдосконалення законодавства з право застосування на ринку цінних паперів та похідних.…...

Similar Documents

Free Essay

Strategichne Upravlinnya Pidpruemstvom

...| | |4.2 розвиток хімічної галузі | | | | | |4.3 НТП | | | | | |4.4 розвиток енергетичної галузі | | | | |5. Уряд |5.1 наявність контролю |0,30 |3/5 |0,18 | | |5.2 підтримка соціальної політики | | | | | |5.3. тарифна політика | | | | |6. Випадок |6.1 підвищення цін на ресурси |0,10 |3/4 |0,075 | | |6.2 аварійні ситуації | | | | |Разом |  |1 |  |0,00000017 | |Детермінант НР |0,073 | Оцінюється ступінь впливу чинників зовнішнього середовища, формованих......

Words: 4944 - Pages: 20

Free Essay

4wtw544w

...її основних засад. Прийняття ефективних рішень у сфері митно-тарифних відносин неможливе без визначення концептуальних положень, тобто загальних принципів митно-тарифної політики. Принципи мають об'єктивний характер і відбивають певні закономірності функціонування даної системи. Отже, митні принципи — це загальні закономірності, у рамках яких реалізуються зв'язки між різними об'єктами і суб'єктами митної політики, що виявляються при реалізації практичних завдань функціонування митної системи. Оскільки система митного регулювання є однією з основних функцій державного управління, то на нього розповсюджуються як загальні (або основні) принципи, що притаманні державному управлінню в цілому, так і специфічні принципи, на яких базується митна політика країни. До основних належать такі принципи: виключної юрисдикції України на її митній території; виключної компетенції митних органів України щодо здійснення митної справи; законності; єдиного порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України; системності; ефективності; додержання прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб; гласності та прозорості. Виключна юрисдикція України на її митній території реалізується через дію принципу верховенства права. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина......

Words: 5319 - Pages: 22

Free Essay

Singapore Development

...поступово підвищувався, перейшов небезпечні для авторитаризму 4 000 – 5 000$ (ВВП на душу населення становив у 1973 р. – 4.737 дол.; 1974 р. – 5.749 дол.) в цей час уряд проводив ефективну економічну політику, яка знівелювала наслідки економічної кризи 1973 року, та продовжував рости, досяг переламних 6 000$ ( ВВП на душу населення у 1975 р. – 6.065 дол.; 1976 р. – 6.536 дол.) такий ВВП на душу населення, на думку А. Пшеворські та Ф. Лімонжі, робить будь-який режим таким, що існує невелика ймовірність його зміни) і продовжує підвищуватися досі. Крім того, А. Пшеворські і Ф. Лімонжі стверджували, що демократія підриває інвестиції[35], а авторитаризм ізолює владну систему від приватного тиску і робить країну більш привабливою для інвесторів, бо політика держави стає більш передбачуваною. Інвестиції для Сінгапуру були необхідні. Докладніше економічну політику буде розглянуто далі. На думку С. Хантінгтона, в умовах швидкої модернізації для запобігання хаосу потрібна сильна авторитарна влада, яка б діяла послідовно і впроваджувала реформи. С. Хантінгтон, вивчаючи наслідки змін традиційних інститутів у процесі модернізації, дійшов висновку, що їх руйнування, як правило, спричиняє дестабілізацію політичних відносин, зростання соціальних конфліктів. Тому він вважав, що потрібна, перш за все, стабілізація розвитку, а це можливо при сильній авторитарній державній владі. Політична модернізація, на думку С. Хантінгтона, означає, перш за все, послідовне, поетапне проведення реформ.......

Words: 13054 - Pages: 53

Free Essay

Мультикультуралізм

...суспільного життя сучасних держав проявилися в мультикультурній практиці. Сьогодні мультикультуралізм сприймається саме як третя хвиля, де права нацменшин не просто визнаються, вони мають бути чітко задекларовані, і з метою розвитку культури, як постійного динамічного процесу (а не сталого музею знань) держава має забезпечувати їхній поступ. Тобто, політика держави вже не має бути монокультурною, а в зв’язку з глобалізацією монолітна нація не має права в своїй державі насаджувати свою культуру, адже ідейна течія мультикультуралізму заявляє про те що расові, релігійні, етно чи мовні дискримінації неприпустимі. До політики багато культурності, держави вирішували проблеми такого типу, шляхами розпорошення населення, асиміляції чи інтеграції. Принципова відмінність полягає у відкритості засобів. За асиміляційних заходів емігрантське населення не могло селитись разом, держава слідкувала і повністю контролювала ці процеси, така політика вимагала прийняття тлумачення громадянського поняття нації, де етнічні особливості не вважались за основні. Суспільство не вважало за основне збереження етнічних особливостей, а головно культурних і ціннісних. Політика таких держав як Франція та Австралія повністю відображає цю модель. Засоби інтеграції, прикладом яких може бути Німеччина, чітко розділяла межі політичних свобод і морально-етичних. Політичні чітко регламентувались і визначались рівними для всіх членів суспільства, в той час, як моральні визначав сам індивід. Проте слід зазначити......

Words: 3654 - Pages: 15

Free Essay

Світова Економіка Та Україна

...мають «регіональну спрямованість», проте результати та наслідки вже матимуть глобальний контекст. Красномовним прикладом є вхід-вихід європейських країн до євро-зони. 2 У цьому аналітичному огляді «докризовий» контекст визначає стан і тенденції світової економіки до розгортання глобальних кризових виявів у 2008р. До «пост-кризових» належать події і процеси, які відбувалися або були характерними в період зниження глобальних ризиків поширення світової депресії, починаючи з другої половини 2009р. Центр Разумкова 2 В.Юрчишин. Результати-2011 і перспективи-2012: світова економіка та Україна Порівняння «результативних» напрямів економічної політики Докризовий період і «правильні» антикризові заходи антиінфляційна політика фіскальне стимулювання активна політика процентної ставки для запобігання інфляції і стимулювання зростання низькі економічні та фінансові ризики в розвинутих країнах і значно вищі – у висхідних країнах широке фінансування розвинутими країнами та МФІ економік висхідних країн експортна експансія, а з тим і зростання, висхідних країн, яка (експансія) підтримувалася «нескінченним» поглинання в розвинутих країнах (насамперед, у США) кредитна експансія на висхідних ринках (завдяки доступу до дешевих ресурсів розвинутих країн) періодичне кредитне звуження, яке розглядалося як епізодичне, короткострокове, тимчасове наявність глобального економічного лідера та локомотива світової економіки – США поступове розширення скоординованості Нинішні та перспективні......

Words: 12898 - Pages: 52

Free Essay

Інтернет Як Інструмент Маркетингових Комунікацій

...відділ Бухгалтерія Менеджер зі збуту Відділ закупівлі Головний бухгалтер Директор Загальні збори засновників Вивченя споживача Дослідження конкурентів Дослідження ринку інтернету Стимулювання збуту Організація PR створення і просування інтернет-брендів Проведення рекламних компаній Формув. системи комунікацій проведення оплати через інтернет реалізація товару через інтернет побудова гнучкої системи ціноутворення Розробка нових товарів Організація сервісного обслуговування формування маркетингового оточення товарів Комунікативна політика Маркетингові дослідження Розподільна політика Ціноутворення Товарна політика Інтернет-маркетинг...

Words: 7747 - Pages: 31

Free Essay

Marketing Work

...Товарна політика підприємства. На даному етапі маркетологи „ Канцелярія ”, використовуючи дослідження ринку, конкурентів і споживачів, розробляють програму дій підприємства в галузі знаходження товарів, які користується попитом на ринку. * Маркетинг цілком залежить від споживача, від його потреб і запитів, тому підприємство просто змушене змінювати свою товарну стратегію, і постійно слідкувати за ринком. Цінова політика підприємства. В сферу цінової політики підприємства входять питання оптових і роздрібних цін, усі стадії ціноутворення, тактика визначення початкової ціни товарів, тактика корекції ціни. Вирішуючи ці питання маркетологи підприємства встановлюють на товари найбільш сприятливу ціну, що сприяє підвищенню прибутковості підприємства. Зовнішні фактори процесу ціноутворення. До зовнішніх факторів процесу ціноутворення відносяться: * Споживачі. Цей фактор завжди займає домінуюче положення в сучасному маркетингу. * Ринкове середовище. Цей фактор характеризується ступенем конкуренції на ринку. Тут важливо виділити чи є підприємство аутсайдером чи лідером. * Учасники каналів товароруху. На цьому етапі на ціну впливають як постачальники, так і посередники. Причому важливо відмітити, що найбільшу небезпеку для виробника представляє підвищення цін на енергоносії, тому цю галузь намагається контролювати держава. Держава впливає на ціну шляхом непрямих податків на підприємництво, встановленням антимонопольних і демпінгових цін. Збутова політика......

Words: 3987 - Pages: 16

Free Essay

Strategies in Management

...значеннями: “банківське страхування”, “консолідація”, “страхування банківських ризиків”. З’ясовано сутність та характерні ознаки “інтеграції” у сфері взаємодії банків і страхових компаній. У цьому контексті подано авторське визначення інтеграції банків і страховиків як процесу розширення та поглиблення взаємозв’язків і взаємозалежностей між страховим і банківським ринками (вітчизняними і зарубіжними), спрямовані на поєднання і взаємне зближення учасників обох ринків через переплетіння та задоволення їх економічних інтересів. Ключові слова: інтеграція; банкострахування; банківська установа; банківські ризики; консолідація; страхова компанія; банківсько-страхова інтеграція; глобалізація. Список літератури 1. Козюк В. Монетарна політика в глобальних умовах : моногр. / В. Козюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 192 с. 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2009. – 1736 с. 3. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 495 с. 4. Єрмошенко А. М. Механізм інтеграції страхових компаній з банками у системі взаємодії учасників фінансового ринку / А. М. Єрмошенко // БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2012. – № 6. – С. 152-155. 5. Александрова М. М. Страхування : навч. посіб. / М. М. Александрова. – К. : ЦУЛ, 2002. – 208 с. ......

Words: 714 - Pages: 3

Free Essay

Politics of Saving

...ја девалвира фунтата. Третиот проблем со конвенционалната кејнзијанската интерпретација е дека приодот со балансиран буџет за време на големата депресија, всушност, би можел да даде позитивни резултати. Тоа ги смири пазарите, и британското напуштање на златниот стандард ја ослободи монетарната политика од нејзините претходни ограничувања и овозможи монетарна стабилизација. Земјата повеќе не беше предмет на увезена дефлација преку фиксен курс на валутата. Меѓутоа, подеднакво важен дел во процесот на опоравување беше и тоа дека Британија го напушти златото со, повеќе или помалку, балансиран буџет. Тоа беше и причината зошто монетарната политика можеше да се води со поголема флексибилност. Според тоа, балансираниот буџет и' овозможи на Британија да има константно заздравување, обезбедувајќи дека триесеттите години беа многу подобра декада за британската економија отколку што тоа беа дваесеттите години. На крајот, оние што ја сметаа големата депресија во основа како производ на затегна фискална политика и „финансиска ортодоксност“, превидоа многу поголема вина на фиксниот режим на девизниот курс за трансмисија на лоша монетарна политика и на тој начин за подгревање на скратувањата. Главно прашање денес треба да биде дали неуспехот на пазарите на капитал (и импликациите за владиниот долг) по 2007 година беа онолку сериозни колку за време на големата депресија. Моментално нема распространета одвратност кон целиот владин долг, а некои земји денес имаат подобар пристап......

Words: 1497 - Pages: 6

Free Essay

Recomendations (Ukr)

...фінансово-економічний стан підприємства Компоненти Найважливіші чинники Маркетинг Продукти (послуги), які виробляє (надає) оргବ¬¬нізація. Частка ринку. Якість продук¬ції (пос¬луг). Стан системи збу¬ту. Сервісне об¬сл󬬬гву¬ван¬ня. Якість рек¬лବми. Наявність тор¬го¬вих ма¬рок. Асортимент продукції Виробництво Виробничі потужності. Рівень ди¬вер¬сифі¬ка¬ції в謬роб¬ництва. До¬ступ¬ність дже¬рел сиро¬в謬¬ни. Пе¬реваги розташування органі¬за¬ції. Еколо¬гічна без-пека виробничих процесів Фінанси Активи організації. Чистий прибуток. Обсяг ка¬пі¬таль¬них вкладень. Рентабельність капіталу. Оборотні кошти. Доступ¬ність кре¬ди¬ту. Об¬сяг інвестицій у виробництво Кадри Управлінський персонал. Квалі¬фі¬ка¬ція праців¬¬¬ни¬ків. Кадрова політика. Вико¬рис¬тання сти¬мулів для мотивування вико¬навців. Плинність кадрів Дослідження та розвиток Дослідницький потенціал. Інтен¬сив¬ність та ефек¬тивність досліджень. Наявність патен¬тів Оцінювання чинників внутрішнього середовища треба проводити на основі даних фінансової та статистичної звітності досліджуваного підприємства. Для рангування чинників за їх випливом на суб’єкт господарювання застосовують метод побудови профілю внутрішнього середовища підприємства (табл. 2.5). Виявлені сильні і слабкі сторони підприємства оцінюють аналогічно до попереднього етапу SWOT-аналізу (див. табл.2.5) Таблиця 2.5. Оцінка сильних і слабких сторін ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬підприємства Компоненти, чинники Вагомість чинника Вплив......

Words: 2135 - Pages: 9

Free Essay

Glossary

...Committee 85. restrain 86. economic activity 87. put downward pressure 88. stock market 89. turmoil(ˈtɜːmɔɪl) 90. abrupt slowdown 91. intense speculation over 92. split over 93. hold fire 94. long-term policy 95. remain subdued (səbˈdjuːd) 96. keep down 97. unemployment rate 98. mandate-consistent level 99. policymaker 100. global slowdown 101. set raise 102. People’s United Wealth Management 103. Chamber of commerce 104. exacerbate (ɪɡˈzæsəˌbeɪt) 105. slack 106. hike | 1. Міжнародний Валютний Фонд 2. Ісламська держава Іраку і Сирії 3. ВВП 4. казначейство 5. плаваюча валюта 6. ринок акцій 7. ринок цінних паперів 8. ринок праці 9. підтримувати фінансову стабільність 10. валютна політика 11. необдуманий 12. зрілість, досвідченість 13. прибутковий 14. фінансові активи 15. фінансово-бюджетний 16. підсилювати 17. влучне питання 18. підсилювати 19. присокорювати 20. валютний курс 21. валовий коефіцієнт виробництва населення 22. ілюзія платоспроможності ринку 23. передбачати 24. знижувати вимоги до видачі віз 25. дохід 26. процентна ставка 27. різке зниження 28. сміливі вчинки 29. припущення 30. торговий поток 31. підтверджувати 32. галузева торгівля 33. єдина валюта 34. Оцін. динаміч. панельних даних 35. непослідовність 36. гравітаційне рівняння 37. відхилення 38. узагальнений метод моментів 39. наділений 40. сукупний рівень 41. пригнічуючий вплив 42.......

Words: 694 - Pages: 3

Free Essay

Hihi

...захопити території білошкірих фермерів для збагачення та більшого домінування свого етносу, витіснивши інший за расовою приналежністю. Це могло спровокувати громадянську війну в країні, однак, так як опозиції не було і голова держави проводив політику репресій та терору, самотужки народ не міг чинити опір владі. Але через невдоволення утворюється нова політична партія «Рух за демократичні зміни», яку пітримують білошкірі Зімбабвійці, і через це влада вирішує знову позбутися білошкірих. Приводом до цього став страх Мугабе програти вибори, тому що довіра народу до нього зменшилася, про що можна судити з референдуму 2000 року, у якому йшлося про зміни у конституції, а саме про розширення повноважень президента, але який виявився невдалий. Політика націоналізму – це поєднання культурного та політичного. Етнічне насилля у Зімбабве йде не від іншого етносу, а від влади, яка видає такі накази, однак характер конфлікту виражається расовою приналежністю, а це є важливою фізичною особливістю, яка визначає етнічну ідентичність. Кордон між етнічними групами є інструментом політичної боротьби Мугабе ще й на початку його правління. Він користувався цим для збільшення свого впливу на народ. Після перемоги на виборах Партія Мугабе створює коаліцію з ЗАПУ. У 1982 році коаліція була ліквідована внаслідок обвинувачення Нкомо у організації політичного заговору з метою організації державного перевороту, яке було висунуте Робертом Мугабе після того, як на фермах Союза Африканського народу було......

Words: 1197 - Pages: 5

Free Essay

Ценообразование

...ціни на свої вироби і враховує чинні, державні, законодавчі та нормативні акти. Пряме регулювання найчастіше здійснюється в період інфляції або дефіциту товарів. Методи прямого регулювання: * Встановлення регульованих мінімальних та максимальних цін * Встановлення дотації виробникам * Нормування окремих співвідношень в межах цінової структури ( матеріальні витрати, з/п, рівень рентабельності) * Непрямі методи передбачають зміну кон*юктури, встановлення оптимальних співвідношень між попитом та пропозицією. До непрямих економічних методів належать: * Насичення ринками споживаючих товарів * Надання податкових пільг * Система кредитування * Дотримання антимонопольного законодавства * Державна інвестиційна політика * Державне замовлення ТЕМА 3. МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ Розрізняють такі методи калькуляції: 1) Планова – визначає середню собівартість на черговий плановий період (рік, квартал) і використовується для встановлення оптових цін, що базуються на прогресивних нормах витрат робочого часу і матеріалів, електроенергії та інших витрат. 2) Нормативна – є різновидом планової і розраховується на всі види виробничої програми, виходячи з умов діяльності підприємства. Нормативна калькуляція використовується в практиці управління виробництвом, як еталон. 3) Звітна – складають за фактичними даними бухгалтерського обліку виробничих витрат. 4) Кошторисна – розробляється на нові види продукції, не передбачено планом. В......

Words: 2607 - Pages: 11

Free Essay

Економіка індії

...Чисті капіталовкладення іноземних інституційних інвесторів в Індії тільки протягом цього року становили 600 млн. дол. США (проти 243 млн. дол. у відповідному періоді минулого року). Охоплює три ключові напрями: лібералізацію торгівлі та інвестицій, фінансову стабілізацію та реформу підприємств державного сектора економіки. Крім того, економічна реформа передбачає розвиток підприємництва й нарощування наукоємних галузей економіки, розвиток високих технологій, тобто ядерної та космічної техніки, електроніки, інформаційних і біологічних технологій, телекомунікацій, енергетики тощо. Для забезпечення сприятливих умов здійснення економічної реформи було розроблено, реалізуються та постійно удосконалюються урядова інвестиційна й експортно-імпортна політика, валютне та податкове законодавство, які передбачають пільги, преференції та захисні заходи для розвитку пріоритетних галузей економіки та конкретних проектів [4, c. 148-152]. Враховуючи подальшу глобалізацію торговельних відносин, уряд Індії створює необхідні умови для заохочення закордонних інвестицій та впровадження сучасних технологій, зокрема шляхом виконання замовлень провідних світових компаній, які працюють у сфері високих технологій, в їхніх філіях на території Індії. Саме зростаюче ускладнення бізнес-процесів, намагання при цьому отримати максимальну якість і скоротити власні витрати, можливість вивільнити ресурси та зосередитись на основній діяльності привели провідні компанії США й Західної Європи до......

Words: 4655 - Pages: 19

Premium Essay

International Management

...переході до "відкритості" економіки, що передбачає поетапний процес, який має свою структурну специфіку і потребує активної ролі держави в даній сфері взаємовідносин.Неолібералізм передбачає згортання господарської діяльності держави, форсування інтернаціоналізації економіки, гомогенізацію світогосподарських механізмів регулювання шляхом надання стихійному ринку повної свободи і забезпечення умов вільної конкуренції.Підґрунтям концепції "шокової терапії" є ідеї монетаристів, що ринок це найбільш ефективна форма організації економічної системи, яка здатна до самоорганізації. Тому трансформація перехідного періоду має відбуватися за мінімальної участі держави.Найбільш оптимальною моделлю взаємовідносин України зі світовим економічним простором є політика помірного протекціонізму: рух у напрямі політики "вільної торгівлі" з точковим використанням інструментарію протекціонізму, зокрема митно-тарифних регуляторів.Об'єктом митно-тарифних відносин є всі види зовнішньоекономічної діяльності, під час здійснення яких відбувається процес переміщення через митний кордон: експорт (імпорт) товарів, капіталу, робочої сили, послуг; науково-технічна та науково-виробнича кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; кредитні та розрахункові операції між суб'єктами ЗЕД; спільна підприємницька діяльність; міжнародні орендні операції; організація та проведення міжнародних виставок; різнобічні форми зустрічної торгівлі."Митно-тарифні відносини" це сукупність економічних,......

Words: 3739 - Pages: 15