Free Essay

Marketing Intelligence

In: Business and Management

Submitted By fantal2009
Words 2689
Pages 11
1. tétel
Student’s registering software
Tanulók beiratkozási software-e

First of all, the most important to registrate the student's particulars: name, birth, address, their parent's name and their job, contact, the student's number of tax card and medical card.

Először is, a legfontosabb hogy nyilvántartásba vegyük a tanulók adatait: név, születés, cím, a szulok neve és munkája, kapcsolat (ezt a telefonszámra érti), a tanulók adószama és orvosi száma. (ez a tajszám)

Kiejtés:
Förszt of ól, dö mószt importönt tu redzsisztréjt dö sztyúdenc pártikjulörz: néjm, börf, ödrissz, dhér párenc néjm end dhér dzsob, kontakt, dö sztyudenc námbör of táx kárd end mediköl kárd.

Secondly, this programme has to registrate the identifying students, the previous identifying students, the number of student's card, the number of registry sheet, school fees, the date of expected of the school, cause of school leaving.

Másodszor, ennek a programmnak regisztrálnia kell az azonosítandó tanulókat, az elozo (évi) azonosítandó tanulókat, a tanulók iskolai kartyájának a számát, a beiratkozási lap számát, a tandíjat, (szerintem ez az iskolakezdés várható dátuma és bejezési dátuma.)

Szeköndli, disz progrem hez tu redzsisztréjt di ájdentifájing sztudenc, dö priviösz ájdentifájing sztyudenc, dö námber of sztyudenc kárd, dö námber of redzsisztri shít, szkúl fíz, dö déjt of ikszpektid of dö szkúl, koz of szkúl líving.

It must contain data of student's social background: socially disadvantaged or not, number of students living in student's hostels, number of day pupil and private pupils.

Tartalmaznia kell a tanulók származását: szociálisan hátrányos vagy sem, hányan laknak kollégiumban, a nappali tagozatos diákok számát és a magántanulókét.

It mászt kontéjn déjta of sztyudenc szósöl bekgránd: szósöli diszedventidzsid or not, námbör of sztyudenc living in sztyudenc hosztelz, námbör of déj pjúpil end prájvit pjúpilz.

It has to classify endangered students, whose parents are divorced or they are in care. It must notice if they have specific education, for example, they can write or read with difficulty, they are handicapped or not, the number and date of their expert's opinion.

Osztályoznia kell a veszélyeztetett diákokat, akiknek a szulei elváltak vagy gondozásban vannak. Jeleznie kell hogyha speciális oktatásban részesulnek, például ha nehézségeik vannak az írásban vagy olvasásban, fogyatékos-e vagy sem, a szakember véleményének száma és dátuma.

It hez tu klasszifáj endéjndzsörd sztyudenc, húz perönc ár divorszd or théj ár in ker. It mászt notisz if théj hev szpeszifik egyukéjsön, for igzámpl théj ken rájt or ríd wid difikulti, théj ár hendikepd or not, dö námbör end déjt of thér experc opínyion.

It must control the classes of school, school years, classes, professions.

Irányítania kell az iskolai osztályokat, az iskolai éveket, az osztályokat, a szakmákat.

It mászt kontról dö klásziz of szkúl, szkúl jérz, klásziz, professönz.

Checking forms is also important. It includes the application forms for exams or postponement.

Az urlapok ellenorzés is fontos. Ez tartalmazza a vizsgákra való jelentkezési lapokat vagy halasztásokat.

Cseking formz iz olszó imortönt. It inklúdz di eplikéjsön fromz for igzemsz or posztpónmönt.

It contains statistical data: the age of the student's, the rate of sex in the classes and in the school.
Tartalmaz statisztikai adatokat: a tanulók életkorát, a nemek arányát az osztályokban és az iskolában.
It kontéjnz sztetisztiköl déjta: di éjdsz of dö sztyudenc, dö réjt of szex in dö klásziz end in dö szkúl.

2. tétel
Library loan software
Konyvtári kolcsonzo software

This programme helps the librarian's work and it gives an easy opportunity to readers to look for the books they need.

Ez a program segíti a konyvtárosok munkáját és konnyu lehetoséget ad az olvasóknak hogy megkeressék a konyveket amikre szukséguk van.
Disz progrem helpsz dö lájbrérianz vörk end it givz ön opportyuniti tu rídörz tu luk for dö buksz théj níd.

It has to registrate the reader's particulars: their address, names, birth dates and places, their jobs and their reader's card number.

Nyilvántartásba kell vegye az olvasók adatait: címuket, nevuket, szuletési dátumot és helyet, a munkájukat és az olvasói kártyaszámukat.
It hez tu rezsisztréjt dö rídörz pártikjularz: dér ödressz, néjmz, börf déjtsz end pléjsziz, dér dzsobsz end dér rídörz kárd námbör.

It has to contain the title and authors of the books they want to borrow from the library, the date they will have to take the books back to the library, their renewing.

Tartalmaznia kell a konyvek címét és szerzojét amiket ki akarnak kolcsonozni a konyvtarból, valamint a dátumot amikor is vissza kell vinniuk a konyveket a konyvtárba, a megújításukat.
It hez tu kontéjn dö tájtl end ótörz of dö buksz déj vant tu borro from dö lájbröri, dö déjt déj vill have tu téjk dö buksz bekk tu dö lájbröri, dér rinyúing.

It helps also to the librarians in making warning letters if the readers are late returning the books they borrowed from the library.

Ez a program segít a konyvtárosoknak is figyelmezteto levelek készítéseben ha az olvasók késon viszik vissza a konyveket amiket kikolcsonoztek a konyvtárból.
It helpsz olszó tu dö lájbrérianz in méjking vórning lettörz if dö rídörz ár lejt ritörning dö buksz déj borród from the lájbröri.

It must contain all the books they have in the library in different groups: works of literature, subject of the books, they have to know if the book is in the library or somebody borrowed from it.

Tartalmaznia kell az osszes konyvtári konyvet kulonbozo csoportokban: irodalmi muvek, a konyvek tárgya, továbba tudniuk kell hogy a konyv a konyvtárban van-e vagy valaki kikolcsonozte.
It mászt kontéjn ól dö buksz déj hev in dö lajbröri in difrönt grupsz: vörksz of litöröcsöl, szábdszekt of dö buksz, déj hev tu nó if dö bukk iz in dö lájbröri or számbödi borród from it.

There are also some magazines and newspapers in the library. This programme helps to check their arrival and collection. It must help in loaning between different libraries to make easier loaning for the readers.

Vannak magazinok és újságok is a konyvtárban. Ez a program segíti ellenorizni az érkezesuket és a gyujteményeket. Segít a kolcsonzésben két kulonbozo konyvtár esetében hogy konnyebbé tegyék a kolcsonzést az olvasók számára.
Der ár olszó szám megezínz end nyúzpejpörz in dö lájbröri. Disz progrem helpsz tu csekk dér örrájvl end kolleksön. It mászt help in lóning bitvín diffrönt lájbröríz tu méjk íziör lóning for rídörz.

3. tétel
Word teaching software
Szó tanító software

This software has to contain the English words, their meanings, pronunciation. The synonyms of the words must be also stored. The Hungarian meanings, pronunciation and synonyms also appear in this programme.

Ennek a szoftvernek tartalmaznia kell angol szavakat, azok jelentését és kiejtését. A szavak szinonímái is tárolva kell legyenek. A magyar jelentés, kiejtés és szinonímák is feltunnek a programban.
Disz szoftver hez tu kontéjn di inglis vördz, dér míningz, prönánsziéjsön. Dö szinönímz of dö vördz mászt bí olszó szórd. Dö hángériön míningz, prönánsziéjsön end szinönímz olszó öpiör in disz progrem.

It must be easy to use, it can underline the word you want to study, it can check your pronunciation, it can give time limit to answer.

Konnyu kell legyen a használata, alá kell tudnia húznia a szót amit meg akarsz tanulni, le tudja ellenorizni a kiejtésedet, és határidot kell tudnia adni a válaszra.
It mászt bí ízi tu júz, it ken ándörlájn dö vörd ju vant tu sztádi, it ken csekk jor prönánsziéjsön, it ken giv tájm limit tu ánszver.

People can translate with the help of this programme or make their vocabulary.

Ennek a programmnak a segítségével az emberek képesek lesznek fordítani vagy bovíteni a szókincsuket.
Pípol ken transzléjt vid dö help of disz progrem or méjk dér vokebjulöri.

If you finish studying words the programme can ask of you want to continue studying the other word list.

4. tétel
Film catalogue software

This software allows you to import info about the movies, the actors in the film, a basic plot of the film, genre, year, the director.

Ez a szoftver megengedi hogy információkat hozzunk be filmekrol, a színészekrol a filmben, a film alap cselekményérol, a mufajról, az évrol a rendezorol.
Disz szofver öláuz jú tu import info öbáut dö múvíz, di ektorz in dö film, dö béjzik plot of dö film, dzsenrö, jér, dö dájrektor.

This makes it much easier while choosing a movie to watch. It records the film we have seen, we have lent to somebody.

Ez sokkal konnyebbé teszi a válogatást a filmek kozott, hogy mit nézzunk. Rogzíti a filmet amit már megnéztunk, vagy kolcsonadtunk valakinek.
Disz méjksz it mács íziör vájl csúzing ö múvi tu voccs. It rekordz dö film ví hev szín, ví hev lent tu számbödi.

It can store the films with video file. It helps to choose the best films we would like to see.

Video fájlokkal tudja tárolni a filmeket. Segít kiválasztani a legjobb filmeket amiket meg szeretnénk nézni.
It ken sztór dö filmz vid vidio fájl. It helpsz tu csúz dö beszt filmz ví vud lájk tu szí.

This programme can classify films according to languages, subtitles or actors playing in DVDs.

Ez a program filmeket tud osztályozni nyelv szerint, felirat vagy színész szerint aki a dvd-n játszik.
Disz progrem ken klasszifáj filmz ökkording tu lengvidzsiz, szábtájtölz or ektorz pléjing in dívídíz.

With helping of this programme you can rate your films according to personal taste. In this case you can find your favourite film later easily.

Ennek a programnak a segítségével rangsorolni tudod a filmjeidet a szmélyes ízlésed szerint. Ez esetben konnyen megtalálhatod a kedvenc filmedet késobb.

Vid helping of disz progrem ju ken réjt jor filmz ökkording tu perszönöl téjszt. In disz kéjsz ju ken fájnd jor féjvörit film léjtör ízöli.

5. tétel
Grocery products registery software
Élelmiszer termékeket nyilvántartó software

This programme has to contain the list of products selling in the shop. It has to contain the products which are on the shelves and the products at the store.

Ennek a programnak tartalmaznia kell a termékek listáját amiket a boltban árulnak. Tartalmaznia kell a termékeket melyek a polcokon vannak továbbá melyek vannak raktáron.
Disz progrem hez tu kontéjn dö liszt of prödákc szelling in dö sop. It hez tu kontéjn dö prödákc vics ár on dö selvz end dö prödákc et dö sztór.

It must follow their guaranteed time, the number of items of each product, the date and number of order.

Kovetnie kell a termékek garancia idejét, minden egyes termék darabszámát, a rendelések idejét és számát.
It mászt foló dér geröntíd tájm, dö námbör if ájtemz of ícs prödákt, dö déjt end dö námbör of order.

Some of the data about the product are also very important. For example, the name of the product, quantity and price.

Nagyon fontosak a termékek adatai is. Például, a termék neve, mennyisége és ára.
Szám of dö déjta öbáut dö prödákt ár olszó veri important. For igzámpl, dö néjm of dö prödákt, kventiti end prájsz.

The date of the transaction, quantity of collecting and selling is also very important.
A tranzakció dátuma, az eladás és beszerzés mennyisége is nagyon fontos.
Dö déjt of dö trenzeksön, kventiti of kollekting end szelling iz olszó veri important.
The software has to contain the name of carrier, his phone number and the code of the products.
A szoftware-nek tartalmaznia kell a szállítási vállalkozó nevét, telefonszámát és a termékek kódját.
Dö szoftver hez tu kontéjn dö néjm of dö keriör, hiz fón námbör end dö kód of dö prödákc.

6. tétel
Used car registery software
Használt autó nyilvántartó software

First of all, it has to contain the number of the cars found at car shop. The photos of the cars must be stored too.
Eloszor is, ennek a programnak tartalmaznia kell az autók számát melyek az autós boltban találhatóak. A kocsik fényképei is tárolva kell legyenek.
Förszt of ól, it hez tu kontéjn dö námbör of dö kárz fánd et kár sop. Dö fotóz of dö kárz mászt bí sztórd tú.

Secondly, it has to mention all data of each car. The types, its condition, price, colour and age is also very important. The date of buying and selling must be recorded too.
Másodszor, említenie kell minden egyes autó minden adatát. A típus, az állapot, az ár, a szín és a kor is nagyon fontos. A vásárlás és eladás dátuma is rogzítve kell legyen.
Szeköndli, it hez tu mensön ól déjta of ícs kár. Dö tájpsz, ic kondisön, prájsz, kolor end éjdzs iz olszó veri important.dö déjt of bájing end szeling mászt bí rikordid tú.

The buyer's particulars must be also stored. It has to contain their names, address and phone number.
A vevok adatai is tárolva kell legyenek. Tartalmaznia kell a nevuket, címuket és telefonszámukat.
Dö bájörz pártikjulörz mászt bí olszó sztórd. It hez tu kontéjn dér néjmz, ödrissz end fón námbör.

The data about seller is also very important. It includes his name, identification, address and the code of the car.
Az eladók adatai is nagyon fontosak. Tartalmazza a nevuket, azonosítójukat, címuket és az autó kódját.
Dö déjta öbáut szelör iz olszó veri importönt. It inklúdz hiz néjm, ájdentifikéjsön, ödrissz end dö kód of dö kár.

7. tétel
City webpage software
Város weboldal software

First of all it has to contain the population of the city, the area of the city and it's location. It is useful to contain the map with it's streets so that the tourists can orientate easily.
Eloszor is ennek a softwarenek tartalmaznia kell a város lakosságát, teruletét és az elhelyezkedését. Hasznos ha tartalmazza a város térképét annak utcáival így a túristák konnyen tudnak tájékozódni.
Förszt of ól it hez tu kontéjn dö popjuléjsön of dö sziti, di éria of dö sziti end ic lokéjsön. It iz júzful tu kontéjn dö mep vid ic sztrícc szó det dö turisztc ken orientéjt ízöli.

Besides this it can include photos of the city and it's surrounding, sightseeings.
Emellett tartalmazhat képeket a városról és kornyékérol, látványosságairól.
Biszájdz disz it ken inklúd fotóz of dö sziti end ic szörrándingz, szájt szíingz.

The names and addresses of its public institutions are also very important. The list of all schools, universities, shops, hospitals, surgeries, sport and cultural facilities, railway and bus stations.
A város kozosségi intézményeinek neve és címe is nagyon lényeges. Lista az osszes iskoláról, egyetemrol, boltról, kórházról, orvosi rendelorol, sport és kulturális intézetekrol, vasút és busz állomásról.
Dö néjmz end ödresziz of ic páblik insztityúsönz ár olszó very importönt. Dö liszt of ól szkúlz, junivörszitiz, sopsz, hoszpitölz, szördzsöríz, szpórt end kálcsöröl feszilitíz, rélvéj end bász sztéjsön.

The most important cultural and sport events must be mentioned in the webpages. It can be illustrated by lots of pictures.
A legfontosabb kulturális és sport események említve kell legyenek a weboldalon. Lehet illusztrálva is sok fotóval.
Dö mószt important kálcsöröl end szpórt ívönc mászt bí mensönd in dö web péjdzsiz. It ken bí illusztréjtid báj loc of pikcsörz.

8. tétel
The webshop software
A webáruház software

In this software you must mention the name of the product, it's identifying, its price. It has to contain the limit of the delivery. It can be illustrated by beautiful pictures.
Ebben a software-ben említened kell a termék nevét, azonosítóját, árát. Tartalmaznia kell a házhoz szállítás határidejét. Gyonyoru képekkel lehet illusztrálva.
In disz szoftver ju mászt mensön dö néjm of dö prödákt, ic ájdentifájing, ic prájsz. It hez tu kontéjn dö limit of dö dilívöry. It ken bí ilusztréjtid báj bjutiful pikcsörz.

Besides this it has to contain the buyer's particulars: his identifying, his name, his mail address, his address and the code of the products.
Emelett tartalmaznia kell a vevo adatait: az azonosítóját, nevét, email címét, címét és a termék kódját.
Biszájdz disz it hez tu kontéjn dö bájörz pártikjulörz: hiz ájdentifájing, hiz néjm, hiz méjl ödrissz, hiz ödrissz end dö kód of dö prödákc.

Secondly, it must mention the carrier's identifying, his name, address and the date of the delivery.
Másodszor, említenie kell a szállító azonosítóját, nevét, címét és a házhoz szállítás napját.
Szeköndli, it mászt mensön dö keriörz ájdentifájing, hiz néjm, ödrissz end dö déjt of dö dilívöri.

The possibilities of payment, the date of the order, the quantity of products are also very important.
A fizetési lehetoségek, a rendelés dátuma, a termékek mennyisége is nagyon fontos.
Dö poszibilitíz of péjmönt, dö déjt of di order, dö kventiti of prödákc ár olszó veri important.…...

Similar Documents

Premium Essay

Unit 17 Marketing Intelligence

...UNIT 17: MARKETING INTELLIGENCE Written By: LO1: UNDERSTAND BUYER BEHAVIOUR AND PURCHASE MAKING DECISION 1.1 Describe the main stages of the purchase decision-making process for an individual consumer (i.e. business-to-consumer) Buyer Behaviour and Decision Making Process Customers go through five stages of decision making process in any kind of purchase. The diagram below summarises it. The above model is essential in making marketing decisions. Customer buying process starts with “Need Recognition”, in which buyer identify a need or a problem (hungry, fever). Some times in these stage customers respond to a marketing stimulus (aroma of chocolate muffins and coffee while passing the coffee shop). The next stage is “Information search” in this stage if the need is very strong then customers do not search a lot of information and buy product or service close to hand, if not then customers obtain information from family, friends, neighbours, advertising, TV, radio, retailers or by handling and examining or even testing. In the third stage “Evaluation of alternative” customers uses the information gathered and chooses between alternative brands, products or services. After evaluation, customer makes the purchase. The last stage is “Post-Purchase Evaluation”, this stage make a customer feel either satisfied or dissatisfied with the purchase, if customer feels satisfaction then they will stick to the brand, product or service in not then they will switch to...

Words: 3132 - Pages: 13

Free Essay

Marketing Intelligence

...ASSESSMENT COVER SHEET DECEMBER SUBMISSION Unit Number and Title Assessment Title Course Title Assessment Code Unit 17 – Marketing Intelligence - Level 4 Marketing Intelligence – Market Research HND Business HNDBUS Specialist Unit17/October2013 Hand Out Date 11th October 2013 Hand In Date Fri 20th December 2013 Lecturer(s) Kunal Mehta Eulina Ogiste Donna Guthrie Anand Tomar Internal Verifier Stephen Smith Sources of information 1. Course notes 2. Recommended learning textbooks Marketing Intelligence and Planning (2013) Learning Media BPP, London ISBN:9781445368542 Aaker, D. (2011) Marketing Research, John Wiley and Sons, USA ISBN:9781118321812 Robin, J, Birn. (2004) The Effective Use of Market Research, Kogan Page, London ISBN:9780749442002 3. Web Times100 Case studies Tutor2u To be filled by the student THIS IS MY FINAL SUBMISSION (Delete if necessary) Student Name Lecturer Student ID Group (e.g.) Assessment Requirements • An electronic copy of your assessment must be fully uploaded by the deadline date and time. • You must submit one single PDF or MS Office Word document. Any relevant images or screenshots must be included within the same MS Office Word or PDF document. • The last version you upload will be the one that is marked. Your paper will be marked if you have indicated this as your final submission. • Review the mitigating circumstances policy for information relating to extensions. • The file size must not exceed......

Words: 761 - Pages: 4

Premium Essay

Intelligence

...Intelligence Intelligence is not being educated, successful, or even being smart. You don’t have to have endless knowledge to be intelligent. Intelligence is having the ability and being capable of acquiring and applying knowledge and skills. A person’s intelligence can be measured by an IQ (Intelligence Quotient) test. An IQ test measures a person’s mental performance in fluid intelligence, memory, processing speed, and quantitative reasoning. An Intelligence Quotient is a number representing a person’s reasoning ability compared to the statistical average for their age. The most common and most accurate IQ tests are the Wechsler Adult Intelligence Scale and the Stanford-Binet test. The Stanford-Binet test was the very first IQ test, designed by French psychologist, Alfred Binet, in the early 1900’s. The Wechsler Adult Intelligence Scale was developed soon after by David Wechsler, an American psychologist. Although there are many other online IQ tests available today, they are not as accurate as the official Wechsler and Stanford-Binet tests. Ninety-five percent of people have an IQ between seventy and one hundred thirty. A lot of people are either just above one hundred thirty or just below seventy. Only five percent of the population have either extremely high IQs, above one hundred forty, or extremely low IQs, below seventy. If you have an IQ of one hundred forty or above, you are considered a “genius” and are eligible to join Mensa, the largest......

Words: 656 - Pages: 3

Premium Essay

What Is Market Intelligengence and Discuss the Steps That Are to Be Taken by the Company to Improve the Quality of Its Marketing Intelligence

...Marketing Intelligence refers to the set of procedures used in acquiring everyday information relevant to a company’s markets, gathered and analyzed specifically for the purpose of confident and accurate decision making in determining market opportunity, market penetration strategy, and market development metrics Kotler (2009). A Marketing Intelligence System is designed to be used by marketing managers and is often viewed by employees throughout an organization. They may have user interface that resemble consumer software as well as software around individual data sources, which are designed for use by analysts. There are various steps that can be taken by a company to improve the quality of its marketing intelligence function. These include; train and motivate the sales force, motivate distributors, retailers, and other intermediaries to pass along important intelligence, network externally, set up a customer, advisory panel optimal usage of government data resource, information bought from external supplies and collecting competitive intelligence through online customer feedback. A company’s sales force can be an excellent source of information about the current trends in the market. Hans Hedin (2010) states that it is important for the company to develop team effort and knowledge sharing sessions among the employees to understand the markets and to be able actively contribute more useful information into the system. As “intelligence gatherers the sales force needs to be......

Words: 1609 - Pages: 7

Premium Essay

Intelligences

...After taking the Multiple Intelligences Questionnaire I learned that my top three intelligences are; Musical, visual, and verbal. Each of those seems to fit my personality. I use each of them in everyday activities such as sitting in class, listening to someone at work, or even just studying at home alone. Music is in my life every day, whether I’m playing guitar or just listening to music. Listening to music while I study is very effective in helping me remember crucial details. I remember writing a song to study for finals, I would just sing it in my head when I forgot something and because of that I aced my final. Also I comprehend things better when I listen to music; it clears my head of anything else and allows me to focus. I cannot have the music too loud though that tends to distract me. Being musical may not help me professionally unless the work comes home with me mostly because it would be unprofessional to listen to music while working. I am also a visual learner; I have a photographic memory which really helps when you don’t have much time to study for a test. Graphs are great in lectures in my opinion, my science teacher always had them in his lectures and that’s where I began to love them they helped me understand everything better along with being easy to remember. When someone shows an example of how to do something I can follow it easier than trying to figure it on my own especially when it comes to piano. Having the option of watching someone do......

Words: 590 - Pages: 3

Premium Essay

Marketing Intelligence

...fossil fuel prices lower than otherwise. The company has produced the best quality of services and products in which it will maintain a high level of expectation by employees, the production market and customers. M&M Solar Company has always satisfied customer needs and wants while enhancing or improving individuals and society wellbeing. Location and Management Jamaica Solar Energy Company will be located at 101 Beckford Street, Kingston 10, Jamaica. This location was select because of a various reasons however one of the most important factors is that this location is situated in a main city with a high dense population and it has great solar weather throughout the year. The company staff is inclusive of a CEO, Production team, Marketing Team, Accountant, Supervisors, Qualified Solar Installers, Electricians, Customer Services Representatives, Human Resource Manager, Auxiliary Staff, Sales Representatives and Manufactures. Products and Services M&M supply customers with the new and improved Solar Panels, Inverters, Wind Turbine and Heavy Duty Solar Batteries. The company will also provide services like instillation of the panels, inverters. Introduction Rational This research project contains two profiles which consist of brief details of the consulting firm and the small business enterprise. Having acquired the new business the researcher will prepare a Business Law Report for the investors who have limited Business Law Knowledge. This report......

Words: 5488 - Pages: 22

Free Essay

Intelligence

...Intelligence: Analyze Executive and Legislative Roles Mambiri Goldstein Affiliation Intelligence: Analyze Executive and Legislative Roles Compare and contrast the elements of Executive Order 12333: United States Intelligence Activities and the Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004. The order and the act both serve to intensify security and intelligence extraction that intends to secure both national and homeland security (Jordan, 2009). They were both implemented under the executive designation of the sitting presidents as the leaders of the executive function. Executive order 12333 was biased towards empowering the Central Intelligence Agency in extracting information from national agencies, while Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004 was biased on physical and identification screening of individuals at U.S. border points with emphasis on air travel (Jordan, 2009). The former was established with the sole aim of strengthening CIA’s covert actions that leaned on espionage, while the latter was largely triggered by the September 11th terrorist attack. How do these executive and congressional orders affect intelligence activities? Executive and congressional orders affect intelligence through extending the responsibility and powers of the United States Intelligence Agencies (Chauhan, 2004). The orders further establish grounds that direct the heads of the United States Federal agencies to fully comply and cooperate with the......

Words: 460 - Pages: 2

Premium Essay

Marketing Intelligence

...Contents Decision-Making Unit page Buyer's Behaviour page The Report page What is Marketing Intelligence? Marketing intelligence This can be information gathered from many sources, including suppliers, customers, and distributors. Marketing intelligence is a catch-all term to include all the everyday information about developments in the market that helps a business prepare and adjust its marketing plans. It is possible to buy intelligence information from outside suppliers (e.g. Mintel, Dun & Bradstreet, and Mori) who set up data gathering systems to support commercial intelligence products that can be profitably sold to all players in a market. Quoted from: Tutors 2 u .com 1) LO1.1, LO1.2 A: Understand buyer behaviour, the purchase. The Decision Making Process. As follows I have explained the main stages of the D MP (Decision making process) for the individual and the industrial purchaser. The industrial buyer goes through a similar process to the individual customer but, the process for the industrial buyer is longer due to the DMU (Decision-Making Unit) to make a purchase a more rational decision needs to be made. Research advocates that a customer goes through a five stage decision-making process in order to make a purchase. This is shown in the stages below. Stage One : Problem / Need Recognition The buying process starts here with the need or problem...

Words: 8484 - Pages: 34

Premium Essay

Intelligence

... Professor Gelven General Psychology II 21 March 2015 Intelligence Research shows that individuals learn in different ways. This has lead to several studies, which have inferred the different characteristics associated with how people receive, process and utilize information. A keen interest in these individual differences, named "learning styles" saw an increase in the 1960s. Today, even as the field of psychology has made as shift to studying more in-depth behaviors of group, learning styles continues to play significant roles in how human beings learn. What seems to remain a constant in attempting to interpret how learning is done is the complexity of the human mind in terms. It is quite unique that one person is able to process information one way while another does so in a contrasting manner, yet both people receive, process and ultimately arrive at the same level of knowledge about what they are taught. Understanding learning styles, which are often simple, yet complex, allows educators and trainers to tailor their methods of teaching and materials to accommodate different styles of learning. Generally speaking, there are three types of learning styles. People receive process and retain information by using visual, auditory or kinesthetic methods. There has also been evidence that these learning styles often lead learners to develop characteristics that have led experts to properly gauge levels of intelligence (Ldpride.net). Those that learn by using their eyes,......

Words: 1541 - Pages: 7

Premium Essay

Intelligence

...Intelligence Grand Canyon University Psy 357 July 5, 2014 Intelligence There are many definitions of intelligence as well as many are experts who study it.  Intelligence is the ability to learn about, learn from, understand, and interact with one’s own environment.   There are many abilities that a person should have that support intelligence.  A person should have the ability to adapt to a new environment or adapt to changes in their current environment.  They should be able to retain knowledge.  They should have the ability to reason with others and maintain relationships.  They should also be capable to produce their own thoughts.   There are many other abilities that could be listed, but they would all be abilities allowing a person to learn about, learn from, understand, and interact with one's own environment. Environment includes a person’s immediate surroundings such as one's family, the workplace, or a classroom. Intelligence is one of the most talked about subjects within psychology. There is no one definition of what exactly intelligence is. Some researchers have suggested that intelligence is a single ability, while others believe that intelligence is a range of skills and abilities. Howard Gardner's Theory Let's look at Howard Gardner's theory of multiple intelligences.  Gardner did not focus on analyzing test scores, instead he proposed that numerical expressions of human intelligence was not a full and accurate depiction of people's......

Words: 1174 - Pages: 5

Premium Essay

Marketing Intelligence

...women and teenagers all over UK. Primark has become known for their low cost, value for money clothing brands and have achieved in making their customers satisfied. 1.2 Buying behaviour is a decision making process which is an act of people who are involved in buying or using products. Companies such as Primark need to research about why do the customers make the decisions they make? , what factors influence buying behaviour and customer purchases? And lastly the ongoing changes in our society. A company or firm need to analyse buying behaviour for: * Buyer’s reactions to a firms marketing strategy has a great impact on the firm’s success. * The marketing concept stresses that a firm should create a marketing mix that satisfies customers, therefore need to analyse the what, where, when, how and why consumers buy. * Marketers can predict better how consumers will respond to marketing strategies. Brands and companies need to understand buying behaviour in customers as it is a very important aspect in boosting business and knowing what the customer wants and is looking for when buying products or services. Buying behaviour varies in each individual type of people such as women, women tend to buy clothes for themselves and for their families so they will be looking for good prices and things that look good and feel good. We need to identify those points when promoting the clothing or brand. Primark has achieved this with one of their clothing brand called ‘love......

Words: 3870 - Pages: 16

Premium Essay

Marketing Intelligence

...Marketing Intelligence A consumer is that person who is engaged in the consumption process. The behavior of consumer denotes that activities at both mental and physical level that reflects the totality of consumer decisions with regard to acquisition, consumption and disposition of products or services (Best, 2014). In this assignment an understanding about the consumer behavior will form the basis of study of different market segments. Stages in purchase decision making process. In the purchase decision making process, customers have to go through five such stages which are very essential for making marketing related decisions. These stages are: * Need Recognition * Information Search * Evaluation of alternative * Post Purchase Evaluation The whole process of purchase begins from the first stage of need recognition which points that need or problem like hunger which derives him to go for purchase. Desire can also be the deriving factor for the customer such as the aroma of a chocolate muffin can attract a customer to buy it. In second stage of information search customer tries to obtain information about the market from various means like from family, friends, neighbors or advertising or retailers or by testing (Blas, 2012). If the need of customer is strong enough then he does not go for searching information and rather buy the product or service close to hand. The next stage is evaluation of alternative in which the customer choose between the......

Words: 3009 - Pages: 13

Premium Essay

Market Intelligence and Marketing Research

...•Why do companies gather market intelligence and conduct marketing research? Market intelligence is gathered by companies in order to stay in touch with what is happening in the marketplace. If a company would not gather market intelligence, it would leave the company vulnerable. Gathering market intelligence helps companies know what the competitors are up to and what the business environment is like. Marketing research is conducted in order to: develop product ideas and designs, figuring out if or not there will be demand for the product so as to know whether or not to produce it, ascertaining the market segments for the product, determining how much price consumers will be willing to pay so as to making pricing decisions, assessing the satisfaction of the consumers and so on. (Tanner & Raymond, 2010, p. 192). • What activities are part of market intelligence gathering?  Activities that are a part of market intelligence gathering are: scanning newspapers, trade magazines, and economic data produced by the government to find out about trends and what the competitor firms are doing. (Tanner & Raymond, 2010, p. 195) Market intelligence can be gathered by observing the competitor firms’ web sites, using search engines and monitoring social networks such as Facebook and Twitter. • How do marketing professionals know if they have crossed the line in terms of gathering marketing intelligence?  Marketing professionals can know if they have crossed the line in...

Words: 376 - Pages: 2

Premium Essay

Intelligence

...Intelligence is a construct, not a thing (eysenck 1979; Humphreys), as a result it is difficult to arrive ar a definition of ability/intelligence. Rather it is defined based on the behaviour that indicates various levels of intelligence. It is quite easy to say what make a person intelligent rather than what is intelligence. The concept of intelligence refers to a systematic individual difference in the performance of tasks that involves the manipulation, retrieval, evaluation, or processing of information. Ability Testing – Individual Test Widgor and Garner 1982 States the measurement of ability represent one of the most widespread applications of psychology in everyday life. Ability test range from those that looks at the general mental ability we refer to as intelligence to those that tap specific abilities such as spatial visualization. Measures of general intelligence have the broadest application in that they are used in educational, clinical, and work setting as aid in making a wide variety of decisions. The role of the examiner Psychological testing involves standardization, however in an individual intelligence test standardization is difficult to achieve. • The psychologist presence is seen as a stimuli that will affect ones behaviour • Characteristic of the examiner such as age sex, race physical attractiveness, social and non verbal skills affects a subject’s response. • The behaviour may change based on a response by the......

Words: 2809 - Pages: 12

Free Essay

Marketing Intelligence

...The Orthopedic practice already has a group of client services that includes major surgery; the decision to add rehabilitative services to their practice needs to be evaluated carefully. Marketing intelligence to determine if adding rehabilitative services to the groups orthopedic client services should include several factors. One way of collecting information to help them to determine if adding this service will be feasible would be to reach out to the doctors who are referring patients to them. Motivating current patients referring doctors to give them information on the referring doctors customer base that might give them information on how many patients they refer for orthopedic treatment and for rehabilitation services for injuries. They could also set up a customer survey to gather information from current and former patients to gain their input in regards to rehabilitation services. Marketing intelligence should also include information gathered from government sources. The census bureau can provide an in-depth look at population demographics and family structure. This information could provide age related demographics that would be relatable to rehabilitation services. For example, if there is a large teenage population, they could provide rehabilitative services for sports related injuries. If the demographics show a large older population for the area, this might also mean a feasible business in rehabilitation due to the number of injuries most people have as...

Words: 335 - Pages: 2