Free Essay

Manager

In: Business and Management

Submitted By luminous54
Words 423
Pages 2
Το πείραμα,

Ένας καθηγητής οικονομικών σε ένα τοπικό κολλέγιο δήλωσε ότι δεν είχε αποτύχει ποτέ κάποιος σπουδαστής πριν, αλλά άφησε μεταξεταστέα πρόσφατα μια ολόκληρη τάξη.

Αυτή η τάξη επέμενε ότι ο σοσιαλισμός του Obama θα λειτουργούσε και ότι αν κανένας δεν ήταν φτωχός και κανένας δεν ήταν πλούσιος, το σύστημα θα λειτουργούσε ως ένας μεγάλος εξισωτής.

Ο καθηγητής έπειτα είπε «ο.κ., θα κάνουμε κι εμείς ένα πείραμα σε αυτήν την τάξη με το σχέδιο Obama». Όλοι οι βαθμοί στα γραπτά διαγωνίσματα θα υπολογίζονται κατά μέσο όρο και ο καθένας θα λάβει τον ίδιο βαθμό - έτσι κανένας δεν θα αποτύχει αλλά και κανένας δεν θα πάρει Α (άριστα)..

Μετά από το πρώτο τέστ, οι βαθμοί υπολογίστηκαν κατά μέσο όρο και ο καθένας πήρε ένα Β (λίαν καλώς). Οι σπουδαστές που μελέτησαν σκληρά στενοχωρήθηκαν και οι σπουδαστές που μελέτησαν λίγο ήταν ευτυχείς.

Καθώς το δεύτερο τέστ διεκπαιρεώθηκε, οι σπουδαστές που μελέτησαν ελάχιστα είχαν μελετήσει ακόμα λιγότερο και αυτοί που μελέτησαν σκληρά μελέτησαν λιγότερο. Ο δεύτερος μέσος όρος των διαγωνισμάτων ήταν ένα Γ (βάση)!

Μετά το τρίτο τέστ, ο μέσος όρος ήταν ένα Δ (κάτω από τη βάση). Κανένας δεν ήταν ευτυχής.

Καθώς τα τέστ προχωρούσαν, τα αποτελέσματα δεν βελτιώνονταν. Ξεσπούσαν μικροκαυγάδες , οι μαθητές κατηγορούσαν ο ένας τον άλλο και όλο αυτό το κακό κλίμα οδήγησε στο να μην διαβάζει κανένας για το όφελος του άλλου.

Προς μεγάλη τους έκπληξή, ΟΛΟΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΜΕΙΝΑΝ ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΟΙ και ο καθηγητής τους είπε ότι ο σοσιαλισμός είναι καταδικασμένος να αποτύχει. Όταν η ανταμοιβή είναι μεγάλη, η προσπάθεια των ανθρώπων να πετύχουν είναι μεγάλη, αλλά όταν η κυβέρνηση παίρνει όλη την ανταμοιβή, κανένας δεν θα προσπαθήσει ή θα θελήσει να πετύχει. Δεν θα μπορούσε να είναι πιό απλό από αυτό.

Αυτές είναι ενδεχομένως οι 5 καλύτερες προτάσεις που θα διαβάσετε και είναι εφαρμόσιμες στο παραπάνω πείραμα:

1. Δεν μπορείς να οδηγήσεις τους φτωχούς σε ευημερία με το να θέσεις εκτός ευημερίας τους πλούσιους.

2. Για να λάβει οτιδήποτε ένα άτομο που δεν εργάζεται, πρέπει κάποιο άλλο άτομο να εργάζεται χωρίς να λαμβάνει.

3. Για να δώσει κάτι η κυβέρνηση σε κάποιον, πρέπει πρώτα να το στερήσεις από κάποιον άλλο.

4. Δεν μπορείτε να πολλαπλασιάσετε τον πλούτο διαιρώντας τον!

5. Όταν οι μισοί νομίζουν ότι δεν χρειάζεται να δουλέψουν γιατί θα τους φροντίσουν οι άλλοι μισοί, και όταν οι μισοί που δουλεύουν καταλάβουν ότι δεν χρειάζεται να προσπαθούν γιατί τον κόπο τους τον μοιράζονται με τους άλλους μισούς, τότε πλησιάζει η αρχή του τέλους για οποιοδήποτε έθνος.

Όσο απλό είναι να περιπλέξεις τα πράγματα, τόσο περίπλοκο είναι να τα απλοποιήσεις.…...

Similar Documents

Premium Essay

Manager

...the one minute manager: getting good results without taking much time, being efficient behave like one: set goals, give praise and reprimand behaviors, encourage people, speak the truth, laugh, work, enjoy one minute is a symbolic term, key elements could take longer autocratic manager: interested in results democratic manager: interested in people productivity: both quality and quantity, best results through people 3 SECRETS: one minute goals: - when you feel good produce good results manager spends time with employee at the beginning of new task or responsibility agree on your goals see what good behavior looks like in observable and measurable terms write out each of your goals on a single sheet using less than 250 words read and re read each goal which requires only an min or so each time take a min every once in a while out of day to look at your performance see whether or not your behavior matches your goal one minute praising: - motto: help people reach full potential, catch them doing something right - tell people upfront you are going to let them know how they are doing praise immediately makes brief contact, touch or shake in way to show clear support tell exactly what they did right shares with them how good you feel about what you did and how helps responds to where they are not just to where you is at the time encourage them to do more of the same one minute reprimands working long time and know how to do it well and......

Words: 603 - Pages: 3

Premium Essay

Managers

...The “Top Managers” Evidence Requirements in the Investors in People Profile The following table sets out the evidence requirements, drawn from the Profile version of the Standard that an assessor would check out with an organisation’s top managers. However, only level 1 needs to be covered to meet the requirements of the Investors in People standard. |Principle 1. Developing strategies to improve the performance of the organisation | | | |Indicator 1. A strategy for improving the performance of the organisation is clearly defined and understood. | |Level |Evidence requirements | |1 |1 Top managers make sure the organisation has a clear purpose and vision supported by a strategy for improving its performance. | | |2 Top managers make sure the organisation has a......

Words: 1661 - Pages: 7

Premium Essay

Managers

...What is the difference between manager and leader? To same people the word manager and leader may appear to mean the same thing, but they don’t. A manager is someone who manages and is responsible foe the important aspects of job, project or team. A leader is someone who is an influential, take charge and is an example for others. Manager and leader usually obtain their title in a work, educational, or team environment through a demonstration of their management and leadership skills. In an ideal situation, a manger should possess leadership qualities and similarly a leader should possess managerial qualities. Managers have different responsibilities based on what they do and who they are managing. They have the ability to delegate and implement plans for a business or team. Managers are necessary to keep a consistent understanding of who is in charge in a group. A leader is a person who takes the lead in a group and chooses to perform to the best of his ability and helps others do the same. In a team, school, or professional setting, a successful manager should have both managerial and leadership qualities. 1. The manager imitates; the leader originates The leader is original, insofar as they are typically the ones in an organization who are responsible for coming up with the overall business strategy that then filters throughout the rest of the organization. As it filters through, it reaches the managers, who then pass it on and replicate it to their own team members...

Words: 1064 - Pages: 5

Premium Essay

Manager

...Governance 23 Legal and Regulatory Requirements: 23 Compensation Plans: 24 Board of Directors: 24 Monitoring: 25 Takeovers: 25 Shareholder Pressure: 25 OECD Definition of Corporate Governance: "OECD defines corporate governance as follows: “Procedures and processes according to which an organisation is directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among the different participants in the organisation – such as the board, managers, shareholders and other stakeholders – and lays down the rules and procedures for decision-making."  Financial Times Definition of Corporate Governance: "How a company is managed in terms of the institutional systems and protocols meant to ensure accountability and sound ethics. The concept encompasses a variety of issues, including the disclosure of information to shareholders and board members, the remuneration of senior executives, potential conflicts of interest among managers and directors, supervisory structures, etc." Cadbury Report Definition of Corporate Governance: "Corporate governance is the system by which companies are directed and controlled. The boards of directors are responsible for the governance of their companies. The shareholder’s role in governance is to appoint the directors and the auditors to satisfy themselves that an appropriate governance structure is in place. The responsibilities of the board include setting the company’s strategic......

Words: 8078 - Pages: 33

Premium Essay

Manager

...A business manager is a person who drives the work of others in order to run a major business efficiently and make a large profit. He or she should have working knowledge of the following areas, and may be a specialist in one or more: sales, marketing, and public relations; research, operations analysis, data processing, mathematics, statistics, and economics; production; finance; accounting, auditing, tax, and budgeting; purchasing; and personnel.[citation needed] Other technical areas in which a business manager may have expertise are law, science, and computer programming.[citation needed] In many businesses, the role of business manager may grow out of a small business-owner's desire to shed some of the multiple roles mentioned above to focus on specific aspects of company expansion or market penetration. The business manager for a time may share duties with the owner, as the owner gains trust in the business manager. Ideally, the business manager and the owner work synergistically to ensure that the business of running a successful business is attended to. This can often be a process of the owner relinquishing the functions for which there is a comparative disadvantage for his or her continued involvement. In the context of the music industry, a business manager is a representative of musicians and/or recording artists, whose main job is to supervise their business affairs, and the proper handling of their financial matters. The role as it is understood today was......

Words: 357 - Pages: 2

Premium Essay

Manager

...CIN: 4677 Manager Management in organization plays a key role in the success of that organization. An effective and proactive management will implement the most effective and proactive management techniques so as to bring about high employee morale which will further lead to higher productivity and profitability for the company. A good management will adopt new approaches to Human Resources Development by way of training and performance development and a suitable rewards program. The best talent will be selected, right outcomes will be established, and, while motivating employees, focus will be made on their strengths to bring about the best allocation of work. The right management will find the right job fit for its people. The ability to properly allocate resources, communicate goals and guide organization members to successful outcomes are skills that a good manager will demonstrate. In order to successfully execute these goals, good managers must have superior communication skills, and a skilled analytical mind. The importance of communication in management cannot be overstated. In most organizational settings, the two key methods of communication are verbal and written. Managers must first decide which for the communication should take. The use of verbal communication, while generally easier and more immediate, has the disadvantage of being impermanent and subject to misinterpretation. Using memoranda, e-mail and other written forms of communication solves both...

Words: 1243 - Pages: 5

Premium Essay

Manager

...There is the age old question of what is the difference between a manager and a leader? Most people will say that you can’t be a manager without being a leader. In this paper, I will discuss in detail, what is it that leaders and managers do, can leaders and managers be one in the same, as well as, explain the difference between managers and leaders. Most successful businesses usually consisted of a team of successful managers. Note that in order to be a manager it does not require a person to be a leader. Managers often ask your "how" and "who" questions in an organization. Managers are about appealing to the head through planning, organization, controlling, and directing. Managers generally have a formal title in an organization and they thus have formal organizational power. (Tanner, 2009) There are some people out there with the title of manager who do not have anyone who work for him or her. They simple manage things like accounts, property, or supplies. They are totally successful at doing their job without showing any signs of leadership. Also, a manager can obtained his position of authority through time and loyalty given to the company, not as a result of his leadership qualities. According to the text, there are several different examples of managers. For instance, managers are concern with how to get things done and try to get people to perform better. Another example, managers value stability, order, and efficiency, and they are impersonal, risk adverse and focus...

Words: 278 - Pages: 2

Premium Essay

Manager

...SEAN PATRICK O’BRIEN 30 Schaefer St • Huntington Station, NY 11746 seanobrien26@gmail.com (H) 631-683-4617 • (C) 631-455-1522 Over twelve years experience in the food service industry as brokerage salesperson, warehouse manager, event manager, trade show manager, and restaurant manager for front- and back-of-the-house EMPLOYMENT Event Manager 2011- 2013 Club Demonstration Services Westbury, NY • Responsible for all product demonstrations for one of the five highest grossing Costco locations nationwide • Manage up to 20 different events on a daily basis • Plan, organize, coordinate, promote, and facilitate onsite road shows and special events • schedule and maintain communication with vendors and participants • coordinate and monitor event timelines • act as prime source for promotion of activities and special events • Aggressively gather information on each project to achieve quality event productions • Propose new ideas to improve the event planning and implementation process • recruit for and oversee hiring process and review and analyze staff evaluations • Successfully manage more than 50 staff members • assisted in the coordination of recent grand opening of new Costco location Food Service Sales......

Words: 691 - Pages: 3

Free Essay

Manager

...Review article: 1 Article Summary The Idea in Brief—the core idea The Idea in Practice—putting the idea to work 2 The Competitive Imperative of Learning 10 Further Reading A list of related materials, with annotations to guide further exploration of the article’s ideas and applications This document is authorized for use only by Suzi Tack (ST@STRATHSPEYCROWN.COM). Copying or posting is an infringement of copyright. Please contact customerservice@harvardbusiness.org or 800-988-0886 for additional copies. Reprint R0807E The Competitive Imperative of Learning The Idea in Brief Most managers believe that relentless execution—the efficient, timely production and delivery of offerings—is vital to corporate performance. Execution-as-efficiency is important. But focusing too narrowly on it can prevent your company from adapting effectively to change. Consider General Motors: Managers’ confidence in GM’s famously efficient control systems blinded them to big shifts in the market, including customers’ preferences for fuel-efficient cars. GM posted a $38.7 billion loss in 2007. Edmondson recommends widening your lens to include execution-as-learning. Companies that use this approach focus not just on carrying out key processes more efficiently than rivals—but also on learning faster. To foster execution-as-learning, make it safe for employees to ask questions and fail. Then: • Provide process guidelines, using the best available knowledge. COPYRIGHT © 2008 HARVARD......

Words: 6178 - Pages: 25

Premium Essay

Manager

...Definition of Management & Management Theory Management is ‘The art of getting things done through people’. (Follett et al., 1973) ‘Managers give direction, provide leadership & decide how to use resources to accomplish goals’. (Drucker, 1954) ‘Management is the attainment of organizational goals in an effective and efficient manner through planning, organising, leading and controlling organisational resources’. (Daft and Marcic, 2009) There are many definitions of management. Classical theorists such as Fayol and Taylor believed in applying universal principles to achieve ‘one best way’ of management. Henri Fayol emphasised ‘command and control’ and taught the five functions of management as; planning, organising, commanding, co-ordinating and controlling. Taylor in the Principles of Scientific Management (Taylor, 1911) taught that there was ‘one best method’ of management based on the scientific study of each task. Taylor would not have approved of the focus on the individual, as later developed by Elton Mayo using the Hawthorne experiments which highlighted the importance of social interaction (Mayo, 1949). The work of Mayo was a radical concept in its timeframe. In a review of approaches to management Crainer states that Mayo’s studies ‘were important because they showed that views of how managers behaved were a vital aspect of motivation and improved performance’ (Crainer, 1998). Given Taylor’s obsession with control and self-discipline, it is unlikely that he would......

Words: 577 - Pages: 3

Free Essay

Managers

...idea had a future is when true managers come into play. A manager in today's world can range from 18 to 80. They run anything from a corner shop to fortune 500 companies. They are found almost everywhere in everyday life for e.g. Government departments and schools. The name manager is so diverse, they can be found in every country on the globe. There are three types of managers, the first line managers, middle managers and top managers. In today's world managers are not limited to men but women as well are contributing, even though the number of women managers are growing in the first line and middle managers, according to www.catalystwomen.org only 11% of the U.S fortune 500 companies are led by women and that figure drops considerably to 5% in the positions of Chairman, President, Chief Executive Officer, Chief Operating Officer and executive Vice President. In the U.S many companies are taking the steps to recognise the "woman  as a manager and give them the praise that they deserve. Some of these companies are Southwest Airlines, Avon, Hewlett Packard, Kraft foods and Xerox. I would now explain the different types of managers but first a quote from Mary Parker Follett "management is the art of getting things done through other people.  First level managers: these are managers at the lowest level, just above non managers; they direct the activities of the employees for e.g. a foreman on a building site. Middle management: these are managers who occupy the space on......

Words: 649 - Pages: 3

Premium Essay

Manager

...A Good Manager A successful manager usually means a successful company, or store, or business. He or she must posses certain qualities in order to be successful. Some might consider the six most important qualities to be strong communication skills, flexibility, imagination, high level of energy, problem solving skills, and of course the desire to be a great manager. After we look at these must have qualities, we ask, does a great manager have to be born for the job. Clearly, some levels of natural or inherited factors are more or less apparent from one person to another, but there are also many qualities one learns or improves through education and experience. The first of the six elements for being a successful manager are strong communication/interpersonal skills. Strong communication skills are mostly acquired through life, social experience, school, sports teams, and so are mostly learned. Flexibility is also a learned trait, but it helps if a person is this way naturally - it is learned faster. Someone's imagination is an inherited trait, but it is fueled through life experiences. However an unimaginative person will usually stay that way more or less. High level of energy is also an inherited trait, but a manager can learn to be more energetic when needed. However, if he or she is not this way naturally, it may be stressful to pretend, which in turn may cause difficulty at the workplace. Problem solving skills are mostly a learned skill, and the higher the level of...

Words: 332 - Pages: 2

Free Essay

Manager

...have an “Individual Development Plan (IDP)” developed. For an example see Figure 1. The IDP will be tailored to help the supervisor/manager identify and asses the training needs of each employee. Supervisors and managers will use this information to request training, ensure training attendance, and evaluate training effectiveness. Our proposed training plan and IDP will help us improve customer service, help our employees meet their job requirements, retain our competent and trained employees, improve productivity, and improve employee performance. The management decision of putting time up front for training will lead to greater results in the end. Therefore, training is an investment for the continued success of our company. Our training and education program will help transitioning personnel and new hires better understand the company mission and goals. For new employees, the training program will be part of the new hire orientation process. At the end of each training class the employee’s supervisor/ manager will provide a written acknowledgement that the employee successfully completed the training. The written acknowledgement will be kept in the employee’s personnel file. Each manager is required to maintain a file of all the training the employee attends and completes. In an effort to help foster company training objectives a manager could provide the following training as shown in Table 1 to all assigned personnel. The suggested training will provide a broad......

Words: 1892 - Pages: 8

Free Essay

Manager

...delivery of planned cleaning activities including the scheduled cleaning of Therapeutic and Swimming Pools attached to an establishment, ensuring the agreed Service Level Agreements, risk assessments and regulations are adhered to. 7. Assist with the supervision of children and young persons within the playground areas or in the school building dependant on weather directed by the Headteacher/Premises Manager. 8. Carry-out non-scheduled facilities management / cleaning task as agreed with the Facilities Management Delivery Manager, submitting a temporary cleaning variation form, as required. 9. Support the positive delivery of a range of events including Lets by ensuring all equipment is set up in advance, dismantled and securely stored in accordance with the manufacturer’s guidelines, risk assessments and current regulations, as requested. 10. Report any property related repairs to the Property Repairs Centre or the Risk Management Centre in line with established procedures, as appropriate. 11. Ensure effective communications are maintained with the Premises Manager and Senior Facilities Co-ordinator in matters related to the delivery of service and escalation of Health and safety issues. 12. Collate, review and validate the Facilities Assistant and Cleaners timesheets ensuring all variances are correctly recorded prior to submitting them to the Senior Facilities Co-ordinator for approval in accordance with the Council’s Financial Regulations. 13.......

Words: 970 - Pages: 4

Premium Essay

Manager

...planning, organizing, leading, and controlling. Managers are required in all the activities of organizations: budgeting, designing, selling, creating, financing, accounting, and artistic presentation; the larger the organization, the more managers are needed. Everyone employed in an organization is affected by management principles, processes, policies, and practices as they are either a manager or a subordinate to a manager, and usually they are both. 1. The art of getting things done through the efforts of other people. 2. The means by which you actually manage, that is, get things done through others. Chapter 1 Introduction to Principles of Management Managers do not spend all their time managing. When choreographers are dancing a part, they are not managing, nor are office managers managing when they personally check out a customer’s credit. Some employees perform only part of the functions described as managerial—and to that extent, they are mostly managers in limited areas. For example, those who are assigned the preparation of plans in an advisory capacity to a manager, to that extent, are making management decisions by deciding which of several alternatives to present to the management. However, they have no participation in the functions of organizing, staffing, and supervising and no control over the implementation of the plan selected from those recommended. Even independent consultants are managers, since they get most things done......

Words: 902 - Pages: 4