Free Essay

Management En Organisation

In: Business and Management

Submitted By cathhhi
Words 3517
Pages 15
| Eenmanszaak | VOF | NV/BV | Vermogensbehoefte | Gering | Gering (>dan eenmanszaak) | Groot (NV>BV) | Leiding | Eigenaar | Eigenaren | Directie/bestuur | Scheiding leiding & eigendom | Nee (hoofdelijk aansprakelijk) | Nee (hoofdelijk aansprakelijk) | Ja (rechtspersoon) | Aansprakelijkheid | Eigenaar met zakelijk en privévermogen | Eigenaren met zakelijk en privévermogen | Nv / bv zelf | Continuïteit | Slecht | Slecht, beter dan eenmanszaak | Uitstekend | Zeggenschap | Eigenaar | Eigenaren | Algemene vergadering van aandeelhouders | Winstbelasting | Inkomensbelasting | Inkomensbelasting | Vennootschapsbelasting | Publicatie jaarrekening | Niet verplicht | Niet verplicht | verplicht |

| Voordelen | Nadelen | Eenmanszaak | - snel beslissingen nemen- eigenaar krijgt volle winst | - voorbestaan is sterk afhankelijk van de eigenaar- ev is moeilijk uit te breiden- onbeperkte aansprakelijkheid | VOF | - groter vermogen dan eenmanszaak- betere continuïteit- meer mogelijkheden om het werk te verdelen | - grotere kans op onenigheid in de leiding- vaak bij uitbreiding weinig vermogen- onbeperkte aansprakelijkheid | NV/BV | - grote vermogens- Scheiding van leiding en eigendom maakt het mogelijk deskundige bestuurders in dienst te nemen | - aandeelhouders zijn weinig bij de onderneming betrokken- kans op overname door bod op aandelen- directie kan te grote financiële risico’s nemen |

Organen van een nv: 1. Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) a. Hoogste macht in een nv b. Benoemt directieleden/commissarissen c. Stelt de jaarrekening vast d. Stelt de winstverdeling vast e. Besluit tot uitgifte van aandelen f. Wijzigt statuten 2. Raad van commissarissen g. Houdt toezicht en geeft advies aan directie 3. Directie / raad van bestuur h. Hebben de dagelijkse leiding

Beschermingsconstructies van een nv 1. Preferente/prioriteit aandelen a. alleen houders van preferente aandelen mogen een bindende voordracht doen bij het benoemen van directieleden/commissarissen. 2. Certificaten van aandelen b. Geeft geen stemrecht op de aandeelhoudersvergadering c. Geeft wel recht op dividend d. Lage nominale waarde

Vereniging:
Leden, zeggenschap ligt bij ava, dagelijks bestuur is het bestuur, inkomsten door middel van contributie, rechtspersoon, winst wordt niet verdeeld onder leden

Stichting:
Geen leden, zeggenschap en dagelijks bestuur is het bestuur, inkomsten dmv donaties, rechtspersoon, winst wordt niet verdeeld onder leden

formele vereniging: oprichting is notarieel vastgelegd en bestuurders zijn niet hoofdelijk aansprakelijk informele vereniging: oprichting is niet notarieel vastgelegd en bestuurders zijn wel hoofdelijk aansprakelijk
Organen van een vereniging: 1. algemene ledenvergadering a. benoemen bestuursleden b. vaststellen begroting c. wijzigen statuten d. opheffen van vereniging 2. commissies 3. bestuur

In een stichting is er sprake van coöptatie (bestuurders kiezen zelf hun opvolgers). Een stichting is niet democratisch; het bestuur is aan niemand verantwoording verschuldigd.

Financieringen van niet-commerciële organisaties * Budgetfinanciering * Vooral bij overheidsinstellingen * Een instelling mag plannen uitvoeren binnen het (door de overheid beschikbaar gestelde) budget * Lumpsumfinanciering * Vooral in het onderwijs * Bij deze financiering afhankelijk van de hoeveelheid leerlingen * Redelijk vrij besteedbaar * Subsidies * In tegenstelling tot lumpsumfinanciering en budgetfinanciering is de overheid hier niet van verplicht * Financiële steun van de overheid aan instellingen, bedrijven en personen om hun activiteiten te ontwikkelen * Leningen, contributies, giften * Hier is het verlenen van een subsidie met grote risico * Hierom wordt er dan dus een lening gesloten

Vermogensmarkt * vragers * gezinnen * overheid * ondernemers * gemeenten * aanbieders * spaarders/particuliere beleggers * ondernemingen * overheid * beleggingsfondsen * institutionele beleggers (organisaties die door de aard van hun werk grote bedragen kunnen beleggen) * pensionfondsen/verzekeringsmaatschappijen/beleggingsmaatschappijen geldmarkt kort vreemd vermogen * vermogen met een looptijd kleiner dan 1 jaar * debiteuren/crediteuren * rekening courant

kapitaal markt lang vreemd vermogen * vermogen met een looptijd groter dan 1 jaar * aandelen / obligaties * onderhandse leningen / hypothecaire leningen

onderhandse lening :
1 geldgever, 1 geldnemer, Geldgever en geldnemer rechtstreeks contact, afsluitkosten zijn laag, Over de voorwaarden van de lening kan worden onderhandeld, minder makkelijk te verhandelen, Geldgever krijgt zijn geld terug op de afgesproken aflossingsmomenten

Openbare lening:
Vele geldgevers, 1 geldnemer, Geldgevers en geldnemer geen rechtstreeks contact, Afsluitkosten zijn hoger, De voorwaarden zijn voor alle kopers gelijk, Makkelijk te verhandelen, Geldgever krijgt zijn geld terug bij verkoop van de obligatie

Financieringskosten
Het gebruik van vermogen door een onderneming brengt kosten met zich mee. Over het vreemd vermogen moet rente worden betaald. Bij het EV is er geen verplichting om rente te betalen, maar doordat het EV in de onderneming wordt belegd, kan het niet op een spaarrekening worden gezet en is er dus gemiste rente. De gemiste rente + de rente over het VV zijn de financieringskosten.

Aandeel:
Eigendomsbewijs, Permanent vermogen (geen aflossing), Vergoeding (dividend) afhankelijk van de winst, Medezeggenschap AVA, Koers wordt bepaald door: toekomstverwachtingen, rentestand, intrinsieke waarde, dividenduitkeringen, psychologische factoren(geruchten)

Obligatie:
Schuldbewijs, Tijdelijk vermogen (wordt afgelost), Vaste vergoeding (rente), Geen stemrecht, Koers wordt bepaald door het verband met rente: marktrente stijgt; obligatiekoers daalt. Marktrente daal, obligatiekoers stijgt

Beleggen in aandelen levert meestal meer rendement op, omdat het risico groter is * aandelen hebben geen vaste vergoeding * aandelenkoersen schommelen meer dan obligatiekoersen * aandeelhouders krijgen bij een faillissement hun geld later terug dan obligatiehouders * maar ze kunnen wel in waarde stijgen en het geeft zeggenschap in een nv

effectenbeurs = eerste en tweedehands vermogensmarkt eerstehands vermogensmarkt: nv plaatst nieuwe aandelen/obligatie via de effectenbeurs. Er komt vermogen bij tweedehands vermogensmarkt: iemand verkoopt zijn aandeel/obligatie via de effectenbeurs. Er komt geen vermogen bij.

hypothecaire leningen * geldnemer = hypotheekverstrekker en geldgever (Bank) = hypotheeknemer * lening waarbij de woning/pand als onderpand dient * Rente mag in mindering worden gebracht van het bruto inkomen waardoor het belastbaar inkomen veel lager wordt. Over het belastbaar inkomen ga je de inkomstenbelasting berekenen.

Lineaire lening * aflossing blijft gelijk * schuld daalt regelmatig * rentebedrag en belastingvoordeel dalen * maandlast daalt

annuïteitenhypotheek * aflossing + rente = annuïteit (vast bedrag) * aflossingsdeel stijgt * rentebedrag en belastingvoordeel dalen * maandlast stijgt

spaarhypotheek * geen aflossing * rentebedrag en belastingvoordeel blijft gelijk * maandlast blijft gelijk * spaarpremie

Reserves * agioreserve * uitgeven van aandelen boven pari motieven plaatsen boven pari; * goede toekomstverwachtingen van nv * nieuwe aandeelhouders krijgen recht op al aanwezige reserves * herwaarderingsreserve * bezittingen stijgen in waarde * winstreserves (algemene reserve) * motieven winstreserves: * verliezen op te vangen * investeren * verbeten van verhouding EV/VV * dividendstabilisatie

stockdividend voordelen: liquide middelen blijven in de onderneming en zijn beschikbaar voor investeringen, hierdoor is de solvabiliteit hoger dan waneer cashdividend wordt uitgekeerd. Aandeelhouders wensen stockdividend om zo mogelijk koerswinst te behalen nadelen: de winst per aandeel daalt, waardoor de beurskoers kan dalen. Zeggenschap wordt over meer aandeelhouders verdeeld

leasen motieven om te leasen: minder vermogen nodig en minder zorg voor onderhoud operational leasing: lijkt op huren. Leasetermijn is kort, contract is opzegbaar, economisch risico van veroudering en verzekerings-en onderhoudskosten zijn voor verhuurder financial leasing: leasecontract langer, contract niet opzegbaar, economisch risico van veroudering en verzekerings-en onderhoudskosten zijn voor de huurder.
Sale and lease back: een productiemiddel wordt verkocht en wordt daarna terug gehuurd. Zo komt er vermogen vrij voor andere investeringen

Rekeningcourant krediet
Motieven: flexibel, interest alleen over opgenomen bedrag, dagelijks opzegbaar, interestpercentage kan aangepast worden.

Leverancierskrediet= Middel om klanten te binden, De kosten zijn lager dan kosten van bankkrediet, Ontvangen leverancierskrediet; crediteuren, Gegeven leverancierskrediet; debiteuren

Afnemerskrediet=Vooruitbetaling is nodig om de geleverde dienst bij wanbetaling niet teruggevorderd kan worden (openbaar vervoer), Vooruitbetaling is nodig omdat order een speciale wens van de afnemer is (bouw van een huis), Ontvangen afnemerskrediet; vooruit ontvangen bedragen. Gegeven afnemerskrediet; vooruitbetaalde bedragen
Fifo: oudste partij wordt als eerste verkort, voorraad staat tegen actuele prijzen op balans, hogere winst bij stijgende prijzen (meer belasting dan bij lifo)
Lifo: laatst ingekochte partij wordt als eerste verkocht, voorraad staat tegen oudere prijzen op de balans, lagere winst bij stijgende prijzen
Vaste verrekenprijs (VVP) (gemiddelde verwachte inkoopprijs + opslag inkoopkosten): verkoopresultaat gemakkelijk te berekenen, voorraad eenvoudig te berekenen (€voorraad / vvp)

Duurzaam productiemiddelen: gaan langer dan een jaar mee.
Economische levensduur = De periode dat het bedrijfseconomisch verantwoord is om met het DPM te werken (kijkend naar opbrengsten en kosten) Technische levensduur= De periode waarin het DPM de prestaties kan leveren waarvoor het is aangeschaft. (reparaties kunnen deze levensduur verlengen)
Kosten DPM: 1. Afschrijvingskosten ( {a-r} / n) 2. Interestkosten a. Interestkosten worden berekend via het gemiddeld geïnvesteerd vermogen b. Zowel bij eigen geld als geleend geld moet interestkosten doorberekenen in de kostprijs 3. Complementaire kosten c. Alle overige kosten (o.a. onderhoudskosten)

Berekenen interestkosten Stap 1. Bereken het gemiddeld geïnvesteerd vermogen: A+R / 2 Stap 2. Bereken de interestkosten per jaar: interest percentage van het GGV

Enkelvoudige interest
Interest = (K x P x T) / 100c
C in jaren = 1
C in maanden = 12
C in halve maanden = 24
C in weken = 52
C in dagen = 365

Samengestelde interest

Eindwaarde 1 bedrag: E= K x (1+i) n
Contante waarde 1 bedrag: C= K x (1+i)-n

Niet commerciële organisatie: staat van baten en lasten al het geld dat bij dit jaar hoort

Inkomsten en uitgaven al het geld dat dit jaar binnenkomt

brutowinstopslagmethode: inkoopprijs + brutowinstopslag = verkoopprijs excl btw + btw = verkoopprijs incl btw

nettowinstopslagmethode inkoopprijs + opslag inkoopkosten = vaste verrekenprijs. Vvp + opslag overheadkosten = kostprijs. Kostprijs + opslag nettowinst = verkoopprijs exclusief btw
3 opslagen: 1. inkoopkosten a. transportkosten b. verzekeringskosten c. invoerrechten d. bestelkosten 2. overheadkosten e. algemene kosten f. verkoopkosten 3. nettowinst g. vergoeding voor de eigenaren

voorcalculatorische nettowinst volgends de nettowinstopslagmethode: verwachte afzet x verkoopprijs – verwachte afzet x kostprijs = veracht verkoopresultaat. Verkoopresultaat – begrotingsresultaat = verwachte nettowinst

Nacalculatorische nettowinst volgends de nettowinstopslagmethode: werkelijke afzet x verkoopprijs – werkelijke afzet x kostprijs = werkelijk verkoopresultaat. Verkoopresultaat +/- budgetresultaat op inkopen +/- budgetresultaat op overheadkosten = wekelijke nettowinst

begroting= verwacht aantal producten toegestaan x kosten per product budget = werkelijk aantal producten x toegestane kosten per product werkelijk = werkelijk aantal producten x werkelijke kosten per product

Belanghebbers externe verslaggevers:
Aandeelhouders, afnemers, leveranciers, overheid, werknemers, actiegroepen en buurtbewoners

Deelneming: een bedrijf bezit een deel vd aandelen van een ander bedrijf. Doel is zeggenschap uit te oefenen in een ander bedrijf
Effecten: aandelen van een ander bedrijf die als belegging zijn gekocht. Doel is om dividend te ontvangen
Vergunning/octrooien: geven exclusief recht tot verkoop van een product
Goodwil: verschil tussen overnameprijs en het EV van de overgenomen onderneming (je koopt ook het klantenbestand)

Liquiditeitsbegroting
Ontvangsten
Debiteuren +
Contante verkopen +
Emissie aandelen/obligaties +
Opgenomen leningen +
= totaal ontvangsten

uitgaven crediteuren + contante inkopen + betaalde lonen/sociale lasten + vakantie uitkering + aflossing/interestbetalingen + investering + betaalde verkoopkosten + belasting + tantiemes/dividend +
= totaal uitgaven

toe/afname liquide middelen +/- beginsaldo liquide middelen
= eindsaldo liquide middelen

mogelijkheden om liquiditeit te verbeteren: * extra lening afsluiten * aankopen uitstellen * crediteuren vragen om een langere betalingstermijn * debiteuren verzoeken om sneller te betalen * winst reserveren

Resultatenbegroting
Opbrengsten
Opbrengst verkopen/omzet +
Huur-en interestopbrengsten
= totaal opbrengst

kosten inkoopwaarde vd omzet + loonkosten/sociale lasten + vakantie-uitkering + verkoopkosten + interestkosten + afschrijvingskosten +
= totaal kosten totaal opbrengst – totaal kosten= verwacht resultaat ( nettowinst / nettoverlies)

Wanneer komt iets op de resultatenbegroting/liquiditeitsbegroting?
Uitsluitend liquiditeitsbegroting als:
Ontvangst maar geen opbrengst (lening, ontvangst debiteuren)
Uitgave, maar geen kosten (aflossing schuld, aankoop bezitting, winstuitkering)

Uitsluitend resultatenbegroting
Opbrengst, geen ontvangst (verkoop op rekening)
Kosten, geen uitgave (afschrijvingskosten, later te betalen interestkosten)

Op liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting
Ontvangst, ook opbrengst (contante verkopen, maandelijks ontvangen huur)
Uitgave, ook kosten (loonkosten, energiekosten)

Kostprijs berekenen industriële onderneming
Standaardkostprijs = kostprijs = som toegestane kosten per product
Fabricage kostprijs + verkoopkosten = commerciële kostprijs. + verkoopwinst = verkoopprijs exclusief btw. + btw = verkoopprijs incl btw

Kostprijs berekenen stukproductie bij industriële onderneming
Primitieve opslagmethode: (of, of, of)
Of opslag directe grondstofkosten, of opslag directe loonkosten of opslag totale directe kosten
Verfijnde opslagmethode: (en, en, en)
Opslag directe grondstofkosten + opslag directe loonkosten + opslag totale directe kosten

Verkoopprijs stukproductie
Directe grondstofkosten + directe loonkosten = totale directe kosten. + opslag(en) = kostprijs. +verkoopwinst = verkoopprijs excl. + btw = verkoopprijs incl btw

Nacalculatorisch bedrijfsresultaat bij stukproductie
Eerste manier:
Verkoopresultaat +/-
Budgetresultaat directe grondstofkosten +/-
Budgetresultaat directe loonkosten +/-
Budgetresultaat indirecte kosten = bedrijfsresultaat

tweede manier omzet - werkelijke directe grondstofkosten – werkelijke directe loonkosten – werkelijke indirecte kosten
= bedrijfsresultaat

(werkelijke directe grondstofkosten + werkelijke directe loonkosten + werkelijke indirecte kosten = totale werkelijke kosten) massaproductie kostprijs = ( Totale constante standaardkosten / normale productie ) + (totale variabele standaardkosten / begrote productie) C/N + V/B verkoopprijs: fabricage kostprijs= ( Cs / NP ) + ( VS / BP ) + p=productie verkoopkosten = ( Cs / Na ) + ( VS / Ba ) a=afzet = commerciële kostprijs. + verkoopwinst = verkoopprijs excl. +btw = verkoopprijs inclusief voorcalculatorisch bedrijfsresultaat eerste manier verkoopresultaat +/- bezettingsresultaat fabricage kosten (BP - NP ) x Cs +/- bezettingsresultaat fabricage kosten (Ba - Na ) x Cs = Bedrijfsresultaat Tweede manier Verwachte omzet (TO) – Verwachte kosten (TK) = Bedrijfsresultaat Nacalculatorisch bedrijfsresultaat Eerste manier Werkelijk verkoopresultaat +/- budgetresultaten variabele kosten (efficiency+prijsverschillen) +/- budgetresultaten constante kosten (efficiency+prijs+bezettingsresultaten) = bedrijfsresultaat Tweede manier Werkelijke TO – Werkelijke TK

Budgetresultaat = toegestane kosten – werkelijke kosten Efficiency verschil = (sh – wh ) x sp ( Standaardhoeveelheid x standaardprijs – werkelijke hoeveelheid x standaardprijs ) Prijsverschil = (sp – wp) x wh ( Standaardprijs x werkelijke hoeveelheid – werkelijke prijs x standaardhoeveelheid ) verband efficiency en prijs verschil nadelig efficiencyverschil op grondstof & voordelig prijsverschil op grondstof: er is relatief goedkope grondstof gekocht. Die is moeilijker te verwerken/minder goeie kwaliteit en geeft dus extra grondstofverbruik voordelig efficiency op lonen & nadelig efficiencyverschil op grondstof werknemers die sneller werken kunnen slordiger omgaan met grondstof wat kan leiden tot extra grondstofverbruik

externe winst en verliesrekening netto winst – inkoopwaarde vd omzet = brutowinst. – inkoopkosten = bruto-omzetresultaat. - (algemene kosten exclusief afschrijvingen + afschrijvingen + verkoopkosten) = netto-omzetresultaat. – (rentebaten +rentelasten =) financieringsresultaat = bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening. – vennootschapsbelasting = resultaat na belastingen Kengetallen geeft de verhouding tussen twee grootheden weer voordelen: geeft snel inzicht in een verschijnsel en kengetallen maken vergelijkingen mogelijk soorten: liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit liquiditeit de mate waarin een onderneming haar direct opeisbare schulden kan betalen current ratio = (vlottende activa + liquide middelen) / VVK quick ratio = (vlottende activa - voorraden + liquide middelen) / VVK werkkapitaal = vlottende activa + liquide middelen – kort vreemd vermogen werkkapitaalratio = werkkapitaal / VVK bezwaren liquiditeitkengetallen: het is een momentopname, windowdressing (kengetallen zijn te manipuleren), ze laten belangrijke informatie niet zien (bedrag dat voorraden bij verkoop opbrengen, momenten waarop betalingen & ontvangsten plaatsvinden, extra kredietmogelijkheden en kwaliteit van debiteuren (betalen ze wel op tijd) Quick ratio heeft de voorkeur boven Current Ratio als: * de liquiditeit wordt berekend op hele korte termijn; in dat geval is het niet zeker of de voorraden snel en tegen de balanswaarde verkocht kunnen worden * de liquiditeit vergeleken wordt met die van andere ondernemingen; ondernemingen waarderen hun voorraden vaak verschillend en daarom kunnen voorraden beter buiten de vergelijking blijven * de voorraden uit de mode zijn geraakt en dus minder waard zijn solvabiliteit de mate waarin een onderneming bij opheffing (faillissement) al haar schulden kan betalen. Een goede solvabiliteit is nodig als garantie dat schuldeiser hun geld terug krijgen en maakt het mogelijk nieuwe leningen af te sluiten TV / VV x 100% EV / VV x 100% EV / TV x100% Volgorde terugbetaling bij liquidatie: 1. preferente schulden a. belangstingschulden b. hypothecaire leningen 2. concurrente schulden c. crediteuren die wel goederen hebben geleverd 3. garantievermogen d. achtergestelde leningen (deze lening wordt als laatste betaald en heeft dus een hogere rente) e. EV Rentabiliteit Rentabiliteit eigen vermogen (REV): nettowinst / gemiddeld EV x 100% Interestpercentage VV (IVV): interestkosten VV / gemiddeld VV x100% Rentabiliteit totaal vermogen RTV: (nettowinst +interestkosten VV )/ gemiddeld totaal vermogen x100% Hefboomeffect Invloed die REV ondergaat van het verschil tussen RTV en IVV Positief: REV > RTV (doordat: IVV<RTV) Negatief: REV < RTV (doordat: IVV>RTV) Neutraal (geen effect) IVV = RTV (geen vreemd vermogen) Hefboomformule: REV = RTV + (RTV – IVV) x (VV/EV) RTV – IVV = interestmarge VV/EV = hefboomfactor Hefboomeffect wordt gunstiger als IVV lager wordt, als de verhouding VV/EV stijgt + RTV>IVV en als RTV stijgt + VV/EV gelijk blijft Cashflow = nettowinst + afschrijvingen Bij berekening van de jaarlijkse cashflow worden de uitgaven voor aflossing + rente van het project niet meegerekend. Er wordt namelijk gekeken of de jaarlijkse cashflow groot genoeg is om de uitgaven voor aflossing en rente te dekken. De laatste cashflow bevat eventueel ook de restwaarde. De cashflow van het laatste jaar is dan = nettowinst + afschrijvingen + restwaarde Terugverdientijdmethode Bepaalt de periode waarin de investering zich terugverdient met cashflows. Geeft de voorkeur aan projecten met een korte terugverdientijd. Een project met een kleine terugverdientijd verkleint de onzekerheid. Dit kan van belang zijn als de onderneming snel liquide middelen nodig heeft of als het een modegevoelig project is. Nadelen: Houdt geen rekening met interest (eerdere/latere cashflows tellen gelijk mee) en verwaarloost cashflows na de terugverdientijd Voordelen: Eenvoudige berekening en houdt rekening met onzekerheid. Netto contante waarde het project met de grootste NCW heeft de grootste voorkeur. Is de NCW negatief, dan is het project niet bedrijfseconomisch aanvaardbaar. Het voordeel van de NCW is dat het rekening houdt met interest en met alle cashflows (dus ook die na de terugverdientijd). Deze methode houdt ook rekening met de factor ‘onzekerheid’ door cashflows die later in de tijd ontvangen worden, contant te maken tegen een hoger rentepercentage. Berekening: Contante waarden van de cashflows – investeringsbedrag = NCW Kosten Constante; nemen niet af/toe als de productie/afzet stijgt/afneemt (relatief constante kosten kunnen stijgen door uitbreiding productie capaciteit, absoluut constante kosten blijven ook dan gelijk) Variabele kosten; nemen toe/af als de productie/afzet stijgt/afneemt 1. proportioneel variabele kosten; veranderen recht evenredig 2. degressief variabele kosten; veranderen minder dan evenredig 3. progressief variabele kosten; veranderen meer dan evenredig Directe: rechtstreeks aan een bepaald product toe te kennen (grondstofkosten, loonkosten) Indirecte: zijn niet rechtstreeks aan een bepaald product toe te kennen (afschrijvingskosten, interestkosten, verzekeringskosten) Bezettingsresultaat kijk in hoe verre de totale constante kosten worden terugverdiend. Voordelig als B>N of W>N , nadelig B<N of W<N. Formule: Bezettingsverschil werkelijke constante kosten: (W-N) x (C/N) Bezettingsverschil begrote constante kosten: (B-N) x (C/N)

M&O:
Brutowinstoplsag methode:
Inkooprijs
Brutowinstopslag
Verkoopprijs ex btw
Btw
Verkoopprijs incl btw

Nettowinstopslag methode:

Inkoopprijs
Opslag inkoopkosten
= vvp
Opslag overheadkosten
= kostprijs
Opslag nettowinst
= verkoopprijs ex btw
Bwt
= verkoopprijs incl vtw

Kostprijs industriële ondermening:

Massaproductie:

Fabricagekostenprijs: (constante kosten/normale product)+(variable kosten/begrote productie)
Commerciële kostprijs: fabricage kostprijs + verkoopprijs per product

Stuk productie:

Directe kosten= direcht toe te wijzen aan product
Indirecte kosten= niet direct toe te wijzen aan product
Kostprijs= directe + indirecte kosten
Bijv: 10% loonkosten hangt samen met indirecte kosten
10% * 1.000 (indirecte kosten) / 8000 (loonkosten)= 0,0125 = 1,25%
0,0125 x 8000 = 100 die tel je er dan bij op

Baten en Lasten:

Inkomsten en uitgaven: zaken die daadwerkelijk zijn uitegeven
Baten en lasten zijn geboekt, maar per definitie in die periode uitgegeven
Eigen vermogen nieuw = eigenvermogen oud +/- saldo baten en lasten

Breakeven:

Dekkingsbrijdage= verkooprijs ex btw- inkoopprijs- overige variable kosten
Break-even afzet= constante kosten/dekkingsbijdrage
Gewenste afzet= constante kosten + doelwinst / dekkingsbrijdage
Resultaten rekening commerciële organisaties:

Omzet - Inkoopwaarde omzet
=brutowinst
Brutowinst – inkoopkosten
=bruto omzetresultaat
Algemene kosten + verkoopkosten + afschrijvingskosten
= overheadkosten
Bruto omzetresultaat- overheadkosten
= nettoomzetresultaat
Rentebaten + rentelasten
= financieringsresultaat
Netoomzetresultaat+financieringsresultaat
=bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsvoering
Bedrijfsresultaat – venootschapbelasting
= resultaat na belastingen

Resultaten analyse handelsonderming:

1, werkelijk verkoopresultaat = (vewachte verkoopprijs ex btw – verwachte kostprijs) * werkelijke afzet
2,resultaat op inkopen= (verwachte inkoopprijs pp – werkelijke inkoopprijs pp) * werkelijk aantal inkopen
3, resultaat op inkoopkosten= (verwachte inkoopkosten pp – werelijke inkoopkosten p.p) * werkellijk aantal inkopen
4, budgetresultaat op inkopen= 2+3
5, budgetresultaat op overheadkosten= (verwachte overheadkosten p.p – werkelijke overheadkosten p.p) * werkelijkste afzet
6, totaal budget resultaat is= 4 + 5
7, bedrijfs resultaat= 1 + 6

Resultaten analyse industriële onderneming:

1, werkelijk verkoopresultaat= (verwachte verkoopprijs ex btw – verwachte kostprijs) * werkelijke afzet
2, totaal efficiency verschillen= (verwachte hoeveelheid – werkelijke hoeveelheid) * verwachte prijs p.p
3, totaal prijs verschillen= (verwacht prijs p.p – werkelijke prijs p.p) * werklijke hoeveelheid
4, bezittingsresultaat = (werkelijke productie – normale productie) * (totale constante kosten/normale productie)
5, budget resultaat= 2+3+4
6, bedrijfsresultaat= 1+5

Balans:

Debit:
Vaste activa:
Materiele vaste activa
Immateriële vaste activa
Financiële vasta activa
Vlottende activa:
Voorraden
Debiteuren
Effecten
Liquide middelen:
Bank
Kas
Credit:
Eigenvermogen:
Geplaatse aandelenkapitaal
Agioreserve
Overige reservers (herwaardering)
Lang vreemd vermogen:
Voorzieningen
Hypothecaire lening
Onderhandse lening
Kort vreemd vermogen:
Crediteuren
Rekening courant krediet

Afschrijvingen:

Aanschafwaarde = aankoopprijs + installatiekosten
Rest waarde= inruilwaarde – sloopkosten
Levensduur= economisch (zolang winstgevend) of technisch (zolang te gebruiken) levensduur
Afschrijving per jaar= (aanschafwaarde – restwaarde)/levensduur
Boekwaarde= (aanschafwaarde-gedane afschrijvingen) of (rest waarde + nog uit te voeren afschrijvingen)
Gemiddeld geïnvesteerd vermogen= (aanschafwaarde + restwaarde) / 2

Voorraadwaardering:

Fifo: oudste voorraad wordt als eerste verkocht, winst hoger dan bij lifo
Lifo: nieuwste voorraad wordt als eerste verkocht, winst lager dan bij fifo
Vvp: berekend op basis van vaste verrekenprijs, geen verandering winst
Technische voorraad= fysiek aanwezige voorraad
Economische voorraad= technische voorraad – verkochten maar nog niet geleverd + gekocht, maar nog niet ontvangen

Aandelen:

Nominale waarde: waarde op aandeel
Agio: per aandeel extra betaald
= emissiewaarde
Intrinsieke waarde per aandeel= eigenvermogen/aantal geplaatste aandelen

Dividend berekenen:

1, zoek geplaats aandeelkapitaal
2, bereken totale dividend= dividen% * geplaatst aandelen kapitaal
3, controleer of de winst groter is dan dividend uit 2, zo niet geen dividend
4, bereken dividend belasting= 15%* stap 2
5, bereken cash en stock dividend voor belasting= % * geplaatst aandelen kapitaal
6, bereken cash dividend na belasting= cashdividend – volledige belasting
7, totaal dividend= cash dividend na belasting + belasting + stock dividend

Opbrengsten/kosten vs inkomsten/uitgaven:

Opbrengsten: bedrijf levert product of dienst
Kosten: bedijf ontvagt product of dienst
Inkomsten: geld komt binnen op rekening van het bedrijf
Uitgaven: geld gaat van de rekening van het bedrijf

Kerngetalen:

Liquiditeit: korte termijn schulden aflossen
Currentratio= (liquide middelen + vlottende activa)/kort vreemd vermogen >1 is goed
Quick ratio= (liquide middelen + (vlottende activa-voorraden))/kort vreemd vermogen >1 is goed
Solvabiliteit: lange termijn schulden aflossen
Solvabiliteit=eigen vermogen/vreemdvermogen >1 is goed
Rentabiliteit: hoeveel geld wordt verdient met ev,vv en tv
Rentabiliteit eigen vermogen= nettowinst/eigenvermogen x 100
Interestkosten vreemdvermogen= interest kosten/vreemdvermogen x 100
Rentabiliteit totaal vermogen= (nettowinst+interestkosten)/totaalvermogen x 100
Voor rentabiliteit gebruik je ALTIJD gemiddeld vermogen

Hefboomeffect:

Hefboomeffect: meer lenen of meer eigen vermogen
Postitief= IVV lager is dan RTV is REV hoger dan RTV
Interest kosten zijn lager dan winst die wordt gemaakt met de lening
Gunstig om te lenen
Negatief= als IVV hoger is dan RTV is dan REV lager dan RTV
Interestkosten zijn hoger dan winst die wordt gemaakt met de lening
Niet gunstig om te lenen

Cashflow:

Cashflow=saldo van investering= nettowinst – vennootschapsbelasting + afschrijvinen
Voordeel: cashflow word niet beïnvloedt door afschrijvingsmethode…...

Similar Documents

Premium Essay

Management & Organisation

...------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- FACULTY OF BUSINESS ------------------------------------------------- Graduate School of Business ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Management & Organisations - 21800 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Student Name: Arijit Banerjee ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Student Number: 11294636 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Lecture Day: Monday 9 AM to 12 PM ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Lecturer: Dr. Walter Jarvis ------------------------------------------------- Tutor: Ms. Alison Lee ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- UTS: BUSINESS SCHOOL OF MANAGEMENT PART A: The educational system in any country around the world is, by no doubt, designed to meet the ever growing hunger of Industrialization. Dubbed by Sir Ken Robinson (2010) as “the fast food model”, this educational system, albeit useful in shaping the world that we all see today, has......

Words: 3456 - Pages: 14

Free Essay

Project Management Organisation

...Dit is een levend document en zal onderwerp van veranderingen zijn als proceswijzigingen nodig zijn. Project Portfolio Management Process 1. "Doel: " Verantwoordelijkheid 1.1. Onderkennen van resource constraints in vroeg stadium en projecten in-flow laten bepalen door de beschikbaarheid van middelen 1.2. Realistische milestones en opleverdatum bepalen met meeneming van project risico's 1.3 Verrassingen mbt te ontplooien activiteiten en beslag op resources en tijd bij werkelijke start van project voorkomen 1.4 multiproject plannings procedure lopende projecten: oplossing van knelpunten mbt resources op portfoliolevel dmv prioriteitenstelling en proactieve planningscyclus 2. "Methode: " 2.1. Offerte stadium 2.1.1. Selecteren op welke aanvragen wordt aangeboden (template voor aanvraag acceptatie gebaseerd op missie en strategische doelen van organisatie) Board 2.1.2. Project eisen screenen in offerte stadium: onderkennen van technische risico's en te ontplooien activiteiten (engineering scope) Concepts Inschatten van uren benodigd voor uitvoeren van activiteiten en toekennen van capaciteitsgroep Estimate/Afd. Hfd 2.1.3. Inplannen van activiteiten op project basis (single project masterplan) mbv "standaard"template Planner 2.1.4. Resource levelling check icm onderhanden werk en lopende proposals en terugkoppeling knelpunten Planner 2.1.5. Strategie knelpunten bepalen: Project Director/COO Uitbesteding Afdelingen Vergroten......

Words: 683 - Pages: 3

Premium Essay

Management and Organisation

...Saf. 2009; 35(12):604-612. McSherry R, Pearce P. Clinical Governance: A guide to implementation for healthcare professionals, 2nd ed. Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd, 2007 Collins, J. (2001) Good to great. New York. HarperCollins Dubrin, J. (1997). The complete idiots guide to leadership. Madison, WI: CWL Nahavandi, A. (2003). The art and science of leadership. New Jersey. Prentice hall. Courpasson, D. & Clegg, S.R. 2012, 'The polyarchic bureaucracy: Cooperative resistance in the workplace and the construction of a new political structure of organizations', Research in the Sociology of Organizations, vol. 34, pp. 55-79. Brewis, J. 2007, 'Culture', in D. Knights & H. Willmott (eds), Introducing organizational behaviour and management, Thomson Learning, London, pp. 344-74. 5 Welch, F. 1975, 'Human capital theory: Education, discrimination, and life cycles', The American Economic Review, vol. 65, no. 2, pp. 63-73. Bass, B. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: Free Press. ...

Words: 2149 - Pages: 9

Premium Essay

Organisation and Management

...Stenroos Spring 2013 [pic] MKB1011 ORGANISATION AND MANAGEMENT, 5 crs ASSIGNMENT The idea of this individual assignment is to “convince me of your learning”. The “grade” of your efforts is determined based on the 15 questions. The following key will help you to determine your desirable grade for this assignment: Minimum of 10 proper answers: 1 Minimum of 11 proper answers: 2 Minimum of 12 proper answers: 3 Minimum of 13 proper answers: 4 14 or more proper answers: 5 So all you need is to pick out 14 questions and answer them in a professional student’s way. You are asked to utilise the existing knowledge to be found in lectures, books, articles and information available in Moodle or published in Internet. However, cut-and-paste method doesn’t meet the criteria of learning. In report you must clearly make distinction between references and your own text. Without proper references in text and a comprehensive reference list the paper is assessed with a grade of fail. For instructions, see chapters 4.4. and 5 in Thesis instructions (http://www.karelia.fi/lomakkeet/opinnayte/Thesisinstructions2013Karelia1.pdf). Deadline for handing in the paper is June 10, 2013 (return folder in Moodle). Address papers, as well as potential questions, to Ari Stenroos, (Ari.Stenroos@karelia.fi, +358-50-5632182). Management 1. Compare Management theories such as classical approach, human......

Words: 677 - Pages: 3

Premium Essay

Risk Management in an Organisation

...Risk Management & Decision Analysis of Energy Projects Assignment 1: A discussion on the application of Risk Management (RM) in an organization Student: D. Seepersad Date: 18th February 2014 Introduction Risk management is a method that organisations use to address the risks that are involved with their particular activities with the main purpose of achieving their objectives. These objectives form part of the sustainability of the organisation’s activities (Institute of Risk Management 2002). Historically risks were associated with being a negative aspect of an organisation’s activities. However, within recent times, it has been proven that risks also have elements of positive opportunities. There are many reasons in which organisations invest in the Risk Management Process. At many firms, the ability to complete projects on time and within budget with minimum incidents is at the core of their success. For this reason, project management is a vital tool for the company’s survival. A project that experience cost over-runs and extended beyond the scheduled time affects not only the specific project team but also the entire organisation. As reported by Vallee B.H in the Gallup Business Journal (2012), Pricewaterhouse Coopers studied 10,460 projects from 200 companies in 30 countries and found that only 2.5% of these projects were 100% completed. Project overrun was the main contributory factor of this failure. Most projects fail due to inadequate or lack of......

Words: 4297 - Pages: 18

Premium Essay

Strategic Management in a Not for Profit Organisation

...Strategic management in an organisation is integral. However, the importance of knowledge management strategies and its effect on an organisation is perhaps debatable. In a not for profit organisation such as Teen Challenge, knowledge management strategies are vital and greatly affect the strategic management of the company. Teen Challenge is a Queensland based not for profit organisation that focuses on rehabilitation of young women. Founded in 1971, Teen Challenge has created a safe environment for 16 to 39 year old females with issues such as substance abuse, mental illness, addiction and homelessness (Teen Challenge, 2013). The necessity of knowledge management, its importance and specific strategies, will be discussed and a final outcome will be offered as to whether not for profit organisations need knowledge management strategies to operate. This outcome will be applied to the Teen Challenge organisation demonstrating that knowledge management strategies can be analysed in a local, not for profit organisation. A question to be considered when addressing non-profit organisations and their knowledge management strategies is the necessity of it in the scope of their operation. In a non-profit organisation such as Teen Challenge, the main knowledge management strategies that could be potentially utilised are codification and personalisation. Management strategies are a major part of strategic management as codification and personalisation influence many factors of the......

Words: 1907 - Pages: 8

Premium Essay

Management & Organisations

...need rules. As successful entrepreneurial businesses grow, they often come to believe that new, complicated processes will undermine their culture. But systematization need not lead to bureaucratization, not if people understand what the rules are for and view them as legitimate. Take Vestergaard Frandsen, a start-up social enterprise that makes mosquito netting for the developing world. The company is mastering the art of behavior codes that can help structure its growing operations without jeopardizing its culture. Hiring (and firing) decisions are intentionally simple—only one level of approval is required for each position. Regional directors have significant freedom within clear deadlines and topand bottom-line targets. Knowledge-management systems are designed to encourage people to call rather than e-mail one another and to explain why someone is being cc’ed on an e-mail message. Vestergaard sees these simple rules as safeguards rather than threats to its founding values (Goffee & Jones, 2013). Despite the flattening of hierarchies, the ensuing breakdown of organizational boundaries, and the unpredictability of careers, institutions remain what Max Weber calls “imperatively coordinated associations,” where respect for authority is crucial for building and maintaining structure. However, we know that, increasingly, employees are skeptical of purely hierarchical power—of fancy job titles and traditional sources of legitimacy such as age and seniority. And they are......

Words: 563 - Pages: 3

Premium Essay

Organisations&Management

...People working in an organisation are its greatest asset and the oil for human resources is Motivation. Dwight D Eisenhower gave a perfect explanation of motivation when he said that “Motivation is the art of getting people to do what you want them to do because they want to do it” (Class Act Media LLC, n.d.). Ryan & Deci (2000) affirm that to be motivated means “to be moved to do something”. A person who feels no inspiration or thrust to act is categorized as being unmotivated, whereas someone who has a boost towards attaining an end is considered motivated. There are three groups of major motivational theories Motivation embodies the forces acting within an employee that cause this same employee to behave in a particular, goal-directed manner and the motivational process begins with identifying a person’s needs. Motivational theories try to explain what give reasons to people to behave in the manner that they do and what is a spur for them to perform better. This especially applies to employees where motivation gives reason to an employee to commit further and perform at peak levels. There are several motivational theories that can be used at the workplace and these range from probably the most renowned motivational theory, that is, Maslow’s hierarchy of needs theory, going on to Herzberg’s two factor theory, then on to Vroom’s expectancy theory, followed by McClelland’s achievement motivation model and then McGregor’s famous Theory X and Theory Y. ......

Words: 448 - Pages: 2

Premium Essay

Management of Organisation

...and to develop my research skills, which will be invaluable for future projects. Regards, Chun-Chang, Tseng Executive Summary This report provides a described about the negative impact from the wrong leadership decision-made in Siemens. It provides two plans to solved the scenario and discuss how to access the two plans. Methods of solved the scenario are establishment corporate social responsibility and changed the leadership style to transformational leadership. Both the plans are able to improve the worst situations. Results of case analysed show that to help organisation transform reforming is an important direction for the company to reinvigorate. The report finds CEO is the helmsman of a company in future course. The correct leadership decision-making is the key to survival and development in a company. The role of CEO is not only policy direction, but also led the organisation to fulfill the task. CEO must be able to motivate employees, and to maximize employees' work efficiency. Moreover, in the process by enhancing the competitiveness of enterprises in the process, CEO often gained experience and growth with the company. It is recommended: * Through transformational leadership is able to continued research and development of new technologies, it will result in China rely on Siemens more than before. * A right leadership decision-making could allow the company rebirth on the verge of collapse. * Hired a CEO with far-sighted......

Words: 3841 - Pages: 16

Premium Essay

Management of Organisation

...has fly into most Asia airport with no accident (Hitt Stewart, 2015) 1.3 Leadership Concept Federal Express Corporation (FedEx), as a global company, it reflects a culture that respects diversity and strives to develop all the employees to fullest potential. Management understands that FedEx will only continue to be successful with fully dedicated employees, and this is core to our philosophy of People-Service-Profit (FedEx, 2015). FedEx has put the employees first, because employees are most important for the company, which can achieve the business goals by the employee. And has been creased a focused programs to the employee for promoting the internal communications and staff development. Every employee has an opportunity to grow with FedEx and pledged to make the experience outstanding by FedEx.The key programs offered to employees are as follow (Table 1.4) (FedEx, 2015). Table 1.4 Promotion From Within Policy is designed to support employee career development within the company by giving employees priority in application, consideration and selection for any open positions. This policy aligns with the company’s P-S-P principle. Open Door Process provides employees with direct access to management to share input, comments and feedback for further consideration. Guaranteed Fair Treatment Procedure ensures any employee grievances are dealt with fairly and objectively. 1.4 Military leadership style by putting people first The CEO of FedEx Fred Smith has......

Words: 5168 - Pages: 21

Free Essay

Organisation & Hr Management

...MBAN-609DE, May 2015 r1411d521304 ORGANISATION AND HR MANAGEMENT WORD COUNT TASK 1 3,868 words DATE: MAY 2015 DECLARATION ‘I confirm that in forwarding this assignment for marking, I understand and have applied the policies relating to word count, plagiarisms and collusion for all tasks. This assessment is the result of my own independent work except where otherwise stated. Other sources are acknowledged in the body of the text, a bibliography has been appended and Harvard referencing has been used. 1 MBAN-609DE, May 2015 r1411d521304 TABLE OF CONTENT 1.0 HRM STRAEGIES AND PRACTICES RELATED TO MMC ………………………………………………………. 3 2.0 EXPLANATION ON THE FACTORS AND PRACTICES RESPONSIBLE FOR THE FAILURES OF MMC FROM A HRM PESPECTIVE …………………………………………………………………………………………………5 3.0 HRM STRATEGIES RECOMMNEDED FOR INCORPORATION BY NHS…………………………………….7 4.0 RECOMMENDED HRM POLICIES AND PRACTICES FOR IMPROVING THE FUNCTION AND PUBLICITY OF MMC………………………………………………………………………………………………………….10 2 MBAN-609DE, May 2015 1.0 r1411d521304 HRM STRAEGIES AND PRACTICES RELATED TO MODERNISING MEDICAL CAREERS (MMC) Human Resource Strategies set out what the organisations intend to do about its human resource management policies and practises and how they should be integrated with the business strategy and with each other. (Armstrong, 2006). The purpose of HRM strategies is to;  Guide development and implementation programmes  Provide......

Words: 4376 - Pages: 18

Premium Essay

Management and Organisation Behaviour

...MGT5000 Management and Organisational Behaviour : Assignment 2 Task 1 - Scenario ( 396 words) Back to one and half year ago, Luke Michas, a new Director of product development was hired and appointed to merge the Product Design team in US and the Product Development team in China both were solely in the past and managed by different managers in 2 countries. Both teams carry more or less the same function in the company, as top management never proper define the role of 2 teams, managers at US and China were all trying to grow their divisions in terms of staff and authority and resulting great difficulty in getting along owing to existing negative perceptions about the other group. Manufacturing partners are in China, vendors are getting confuse and projects are always delay and cost high when one team turn the others comments down. Luke, past was the Director of product development in a golf accessories manufacturer company with 15 years experience leading 30 peoples with good reputation. He is an open-minded manager willing to listen individual’s needs, and always gives positive and great idea to help his team in case of trouble. The first day of Luke’s on board, he had imperiled to 2 regional managers that if they will not cooperate with each other, he would fire the redundant one. Subsequently, 2 major changes are in the team with the intervention of Luke. Videoconference meeting is held weekly and “Team members exchange program” was introduced. The weekly...

Words: 3025 - Pages: 13

Premium Essay

Management and Organisation

...[pic] Specialist Diploma in Construction Management CM 107 Management & Organization Group Written Assignment Lecturer Name: Dr. Michael Fong Students Name: Submission Date: 21st October 2008 [pic] Executive Summary [pic] Sustainability as a term or phenomenon has been receiving increased attention all around us. There seem to be a high focus on sustainability, sustainable development and sustainable work systems. Within the context of work organization and organizational behavior, sustainability refers to the continuous development of individuals, teams and organizations. Sustainable work systems relates to the understanding, designing and development of the basic elements that form culture and organization culture, what influences it, and how work systems are influenced by it. Through this assignment, an attempt has been made to study how organization structure, culture and leadership play a critical role when it comes to individual, group and organization’s sustainable effectiveness. The most appropriate structure for an organization depends on its context in terms of goals, environment, technology, size and culture. And the culture of an organization is like air; it is everywhere we look, and it touches everything that goes on in organizations. Organization culture is both the cause and an effect of organization behavior. A strong culture powerfully shape an organization’s long term success. The culture of an organization......

Words: 4234 - Pages: 17

Free Essay

Organisatie En Management

...komt u samenvattingen tegen van literatuur wat betrekking heeft tot het runnen van een bedrijf. Voor dit onderzoek heb ik het boek “Een praktijkgericht benadering van Organisatie en Management” gebruikt van N. van Dam en J. Marcus, zesde druk. Het boek bevat 529 bladzijdes. De toelichting waarom ik een bepaald hoofdstuk heb gekozen voor mijn onderzoek zal ik aan het einde van mijn onderzoek neerzetten. Mijn onderzoek ging over drie hoofdstukken die ik het belangrijkst vond om te weten voor een eigen bedrijf. Het project waar ik aan werk tijdens de minor is het opstarten van een uitgaansgelegenheid (club) en Eindhoven. Hetliteratuur onderzoek zal over de volgende onderwerpen gaan: * Individu en groepen * Management * Besluitvorming INDIVIDU EN GROEPEN Dit hoofdstuk ging over de mens in een organisatie. Hoe worden mensen gemotiveerd? Hoe kan het menselijk gedrag binnen organisaties verklaard worden? Motivaties van werknemers in een bedrijf/organisatie speelt een belangrijke rol. De definitie van motivatie: “De inwendige bereidheid van een persoon om bepaalde dingen handelingen te verrichten”.hgbn0 Er zijn twee soorten motivaties; werkintrinsiek en werkextrinsiek. Werkintrinsieke motivatie heeft te maken met het werk. De werknemer wilt zicht ontwikkelen en heeft behoefte aan erkenning. Werkintrinsieke motivatie is een langetermijnprikkel. Werkextrinsieke motivatie is een kortetermijnprikkel. De werknemer vindt de opbrengsten......

Words: 1974 - Pages: 8

Premium Essay

Organisation and Management

...process of strategic key activities in which they carry out to ensure they meet both customer and organizational requirements. These key activities are: * To understand- the client’s business and needs and confirm the reason for why the client wants to act. IBM does this through client value approach planning, cross band opportunity planning and identifying any complexities. * Explore- options and approach in order to develop the clients perception of IBM’s value proposition. IBM does this through conducting value driven proposals, standard solution approaches, and client management. * Develop- and agree to client solutions in order to confirm that the clients delivery expectations are being met. IBM does this through using a standard solution design process, end to end delivery ownership, aligned quality checkpoints, end to end risk management and client value deal management. * Implement- Client solution to confirm that the delivery expectations have been met. IBM does this using existing delivery methodologies, delivery issues- single point contact, delivery insight reviews, teams, and delivery rewards and recognition. * Confirm- client value and experience to confirm the use as intended by the client, this is done by using ‘client value assessments’ such as transaction and relationship surveys as well as a client care program. IBM believes that by implementing an end to end method such as this and analyzing the buying behaviors of their......

Words: 627 - Pages: 3