Free Essay

M14U

In: Business and Management

Submitted By lyy477
Words 682
Pages 3
BORANG TAWARAN NOMBOR PENDAFTARAN KENDERAAN
SILA BACA SYARAT-SYARAT TAWARAN SEBELUM MENGISI BORANG INI
.

1MALAYSIA FOR YOUTH

1. No. Pendaftaran yang dipohon

1M4U
Angka

2. Harga Tawaran

R

M

Ringgit : RM ________________________________________________________ 3. No. KP/Pasport/Polis/Tentera/ Syarikat/Pertubuhan 4. Nama

5. Alamat 6. Poskod 8. Negeri 9. No. Telefon 10. E-Mail 11. Jantina 12. Pekerjaan Pemohon 13. Saya sertakan Draf Bank/Kiriman Wang Pos No. sebanyak
R M

7. Bandar

-

Lelaki

Perempuan

Ringgit : RM ______________________________________________________________________________ di atas nama “ 1M4U ” sebagai bayaran deposit tawaran 50% daripada jumlah harga tawaran. 13. Pengakuan Saya mengaku bahawa segala kenyataan yang dibuat didalam borang ini adalah lengkap dan benar. Selanjutnya saya faham bahawa :(a) Permohonan saya adalah terbatal dengan sendirinya sekiranya saya tidak menyertakan deposit tawaran sebanyak 50% daripada jumlah yang saya tawarkan untuk nombor tersebut. (b) Sekiranya saya berjaya dan gagal membayar baki sebanyak 50% daripada harga yang saya tawarkan dalam tempoh 14 hari dari surat tawaran dikeluarkan kepada saya, maka deposit tawaran sebanyak 50% yang telah saya kemukakan kepada tuan tidak akan dikembalikan kepada saya. (c) Kegagalan mematuhi mana-mana peraturan dan syarat permohonan tawaran Nombor Pendaftaran ini, maka saya bersetuju permohonan saya ini ditolak dan dibatalkan.

Tarikh

:

…………………………….

Tandatangan Pemohon :

..…………………………………………….

SYARAT-SYARAT TAWARAN NOMBOR PENDAFTARAN KENDERAAN 1M4U
PERHATIAN : I) Gunakan SATU borang untuk SATU tawaran nombor pendaftaran sahaja. II) Tulis dengan betul, jelas dan terang. Sila gunakan HURUF BESAR. III) Gunakan satu petak bagi setiap huruf atau angka. Tinggalkan satu petak kosong diantara perkataan. IV) Gunakan ejaan ringkas jika ruangan tidak mencukupi.

1. Setiap permohonan hendaklah dibuat melalui Borang Tawaran Nombor Pendaftaran Kenderaan yang boleh dimuat turun di laman web: www.platim4u.com 2. Setiap tawaran hendaklah disertakan dengan deposit , iaitu 50% daripada harga tawaran yang dibuat tetapi tidak kurang daripada RM 500.00 sebagai deposit minimum. Sekiranya deposit tawaran tidak disertakan atau deposit tawaran yang disertakan adalah kurang daripada 50% maka permohonan adalah terbatal dengan sendirinya. 3. Borang permohonan ini hendaklah ditandatangani oleh pemohon sendiri. Sekiranya syarikat, ianya hendaklah ditandatangani oleh orang yang diberi kuasa dan cop rasmi Syarikat. 4. Borang permohonan bersama-sama dengan deposit tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bertutup dan berperekat rapi. 5. Semua tawaran untuk nombor pendaftaran hendaklah dipos atau dihantar terus ke alamat berikut: Urusetia Plat 1M4U SW-03A-06, Cova Square, Jalan Teknologi, Kota Damansara, PJU 5, 47810, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. Tarikh tutup permohonan pada hari Jumaat 29 Mac 2013 jam 5.00 petang. Semua permohonan yang diterima melebihi tarikh dan masa yang telah ditetapkan, akan ditolak permohonannya. 6. Pemohon yang berjaya mendapatkan nombor pendaftaran melalui sistem tawaran ini hendaklah mendaftarkan nombor tersebut pada sebuah kenderaan atas nama pemohon sendiri atau boleh dipindah milik kepada orang lain. Tempoh pendaftaran adalah sehingga 31 Disember 2013 dan semua proses pendaftaran hanya boleh dilakukan di Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Cawangan Wangsa Maju, Wilayah Persekutuan. 7. Bayaran penuh tawaran nombor pendaftaran yang berjaya hendaklah dibuat dalam tempoh 2 minggu. Sekiranya pemohon gagal menjelaskan baki tersebut, maka deposit tawaran sebanyak 50% yang telah dikemukakan tidak akan dikembalikan. 8. Bagi pemohon-pemohon yang tidak berjaya, deposit akan dikembalikan secepat mungkin. 9 . Nombor yang sudah dibayar tetapi gagal didaftar dalam tempoh yang ditetapkan akan ditarikbalik dan sebarang bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan dan bagi kes-kes tertentu yang menghalang pendaftaran dalam tempoh 6 bulan, perlanjutan tempoh boleh dibenarkan tetapi tertakluk kepada bukti-bukti kukuh yang boleh menyokong permohonan tersebut. 10. Permohonan yang tidak lengkap atau lewat akan di TOLAK. 11. Pihak 1M4U tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran tertinggi atau mana-mana permohonan tawaran. 12. Keputusan Jawatankuasa Tawaran adalah muktamad.

Plate Number : Reserved Price
No. Plate 1 2 to 9 10 to 98 Double Digits Triple Digits Quadraple Special Ordinary Sample 1M4U 1 3,5,7,8 13,24,35,57,69,98 22,33,55,66,77,88,99 111,222,333,555,777 3333,5555,7777,8888, 828,2112, 6969,7711,8008,2000 406,850,508,7401,5251 Reserved Price RM200,000.00 RM50,000.00 RM10,000.00 RM20,000.00 RM15,000.00 RM15,000.00 RM2,000.00 RM500.00…...

Similar Documents