Free Essay

Kerjarumah

In: Film and Music

Submitted By khalidlah
Words 291
Pages 2
JKJ16-Pin. 2/87

PMA - SL 190426

KERAJAAN MALAYSIA
AKTA KILANG DAN JENTERA, 1967
THE FACTORIES AND MACHINERY ACT, 1967

Peraturan-peraturan (Pemberitahu, Perakuan Kelayakan dan Pemeriksaan) Kilang dan Jentera, 1970 Peraturan 10(2)
The Factories and Machinery (Notification, Certificate of Fitness and Inspections) Regulations, 1970 Regulation 10(2)

Perakuan Kelayakan
MESIN ANGKAT
(selain Mesin Angkat guna tangan)
Perakuan ini adalah sah hingga
(lihat syarat-syarat di bawah)

03/02/2015

Nama Pemunya/Penduduk

BINA PURI CONSTRUCTION SDN BHD

Alamat Pos

No. 23-1, Jln 6/89B Kaw. Perindustrian Trisegi, Batu 3 1/4,
Off Jln Sg. Besi,
57100

Dengan ini diperakui bahawa Mesin Angkat tuan telah saya periksa pada dan saya puas hati yang ia boleh dijalankan pada beban yang tidak lebih daripada

04/11/2013

kilogram

3750

No. Pendaftaran
Nama Pembuat

LOON FATT ENGINEERING WORKS

No. Pembuat
Butir-butir
tentang
Mesin Angkat

PMA54055

1004.

Perihal

DERRICK CRANE.

Kuasa

22

kilowatt

BINA PURI CONSTRUCTION SDN BHD, , USJ-21 HD 108340
P.T 3466, Mukim Damansara, Daerah Petaling, Selangor.

Kedudukan

*PERAKUAN INI adalah sah hingga tarikh di atas, melainkan jika telah digantung, dibatalkan atau dengan jalan lain ditamatkan terlebih dahulu di bawah peruntukan-peruntukan Akta tersebut dan dengan syarat bahawa peruntuk-peruntukan peruntukan Akta tersebut dan Peraturan-peraturan berkenaan dengan Mesin Angkat di atas tidak dilanggar.

Zarir Ramiz bin Mustafa
Tarikh

Pemeriksa Kilang Dan Jentera

25/11/2014

*Perakuan ini dikeluarkan kepada tuan dengan syarat bahawa petunjuk-petunjuk di dalam surat saya kepada tuan rujukan ____ bertarikh dalam jawapan tuan rujukan

telah dijalankan sebagaimana yang dinyatakan di g bertarikh

CATATAN – Perakuan ini bukanlah resit untuk apa-apa bayaran
Dokumen ini adalah cetakan komputer dan hanya memerlukan perakuan elektronik
Pengeluar JKKPSL : MAZ ADZLINAWATI BINTI AHMAD 11/25/2014 3:05 PM

.…...

Similar Documents