Free Essay

Jejemon Language

In: English and Literature

Submitted By 071600
Words 425
Pages 2
Gumamela (Hibiscus rosa - sinensis) Flower Extract as Multipurpose Dishwashing Liquid

Investigatory Project (Research II) by Kahren Salbino

on 5 February 2012

Transcript of Gumamela (Hibiscus rosa - sinensis) Flower Extract as Multipurpose Dishwashing Liquid
Problem Results and Discussion Objective of the Study Gumamela (Hibiscus rosa-sinensis)
Flower Extract as Multipurpose
Dishwashing Liquid Additive (cc) photo by Metro Centric on Flickr (cc) photo by Franco Folini on Flickr (cc) photo by jimmyharris on Flickr (cc) photo by Metro Centric on Flickr 2. Which of the dishwashing liquid with Gumamela flower extract additive and commercially made dishwashing liquid with chemical additive is more viable in terms of: 1. What level of concentration of Gumamela extract will produce a viable dishwashing liquid? Methodology Preparation of Equipments and Materials The study aims to produce a multipurpose dishwashing liquid from Gumamela flower extract additive.
a. ability to remove grease in kitchen utensils
b. ability to remove foul odor in kitchen utensils
c. ability to reduce fumes in kitchen sink
d. cost Sterilization of Equipments (cc) photo by Franco Folini on Flickr Production of 75% Solution (cc) photo by Franco Folini on Flickr (cc) photo by Franco Folini on Flickr Extraction of Fluid from
Gumamela Flower (cc) photo by Franco Folini on Flickr Production of 25% Solution (cc) photo by Franco Folini on Flickr Production of Dishwashing Liquid (Saponification) (cc) photo by Franco Folini on Flickr Testing for the Ability to Remove Grease and Odor on Kitchen Utensils (cc) photo by Franco Folini on Flickr Testing for the Ability to Reduce Fumes on Kitchen Sink (cc) photo by Franco Folini on Flickr Cost Analysis (Listing) Ability to Remove Grease
1- not efficient (grease can still be felt
2- slightly efficient
(some grease can still be felt)
3- efficient (no grease can be felt) Ability to Remove Foul Odor
1- not efficient (foul odor can still be felt
2- slightly efficient
(odor can be smelled)
3- efficient (no foul odor can be smelled) Ability to
Remove Grease Ability to Reduce Fumes
1- not efficient (foul odor can still be felt
2- slightly efficient
(odor can be smelled)
3- efficient (no foul odor can be smelled) Ability to
Remove Foul Odor Ability to
Reduce Fumes Cost Analysis 50% concentration level of the Gumamela flower extract is viable in removing grease, odor and reducing fumes. Conclusion
Comparison: 50% Gumamela flower extract and commercial dishwashing liquid is viable in the ability to remove grease and foul odor. But in the ability to reduce kitchen fumes, 50% Gumamela extract is superior. The produced dishwashing liquid is multipurpose…...

Similar Documents

Premium Essay

The Effects of Jejemon Phenomenon in Language Proficiency

...this research paper tackles about the introduction of the jejemon language that covers the definition of the different basic terms related to jejemon and historical background of the jejemon language, the significance of the study that states why and to whom this study is beneficial, the statement of purpose that identifies the objectives of this research study, the statement of the problem that consists of the problems that this study is covering to answer and the scope and limitation that enumerates the extent of this research study. A. Introduction Language is very important in our life. It is used to express our thoughts and ideas to communicate with others. In this modern era, language changes constantly. The language that we use today is getting wider and wider. Nowadays, we use technology like cellphones and computers to convey our messages and through these, people are learning on how to cope up and change the way they convey their thoughts and ideas in different forms. Indeed, English proficiency is one of the important things that we need to practice. The proper usage of both Filipino and English language is one of the important aspects of Philippine education. Correct grammar, syntax and pronunciation are the main concerns of improving our language proficiency to maintain an effective communication locally and internationally, but due to the continuous development of language, the emergence of Jejemon words became a phenomenon in the Philippines......

Words: 11283 - Pages: 46

Premium Essay

The Effects in Language Proficiency of Being a Jejemon

...The Effects in Language Proficiency of Being A Jejemon Chapter I Introduction According to The Philippine Daily Inquirer and Urban Dictinoary, a Jejemon belongs to a new breed of hipster who have not only developed their own fashion and stereotype, but also subverted the English language to the point of incomprehensibility. This change in language often results in general confusion between Jejemons and other people who are used to normal English or Filipino. In a society where misunderstandings are commonplace, the effects of being a Jejemon on spelling and grammar have an important role in basic communication. Nevertheless, individual differences must be considered when determining whether Jejemons affect communication or not. Statement of the problem The researchers’ purpose of this study is to analyze the effect of being a Jejemon in their spelling and grammar with respect to: 1. Age 2. Hours spent in social media 3. Filipino & English language These so-called Jejemons might be reverted to normal by limiting their usage of the Internet or social medias, cellphones and other gadgets, and by letting them read proper textbooks or literature-related works either English or Filipino for them to be corrected and to take them away from their own style of writing. The researchers would like to know how many Jejemons are now present, who are they, what are their personal backgrounds, why they switched onto this from a normal person, and how are......

Words: 633 - Pages: 3

Free Essay

Jejemon

...Jejemon From Wikipedia, the free encyclopedia Jejemon (Tagalog pronunciation: [ˈdʒɛdʒɛmon]) is a pop culture phenomenon in the Philippines. According toUrban Dictionary a Jejemon is a person "who has managed to subvert the English language to the point of incomprehensibility."[1][dead link] The Philippine Daily Inquirer describes Jejemons as a "new breed ofhipster who have developed not only their own language and written text but also their own subculture and fashion."[2] with "-mon" meant as "monster," hence "jeje monsters."[3] Origins The origins of short-handed typing was through the short messaging service, in which each text message sent by a cellphone is limited to 160 characters. As a result, an "SMS language" developed in which words were shortened in order to fit the 160-character limit. However, some jejemons are not really "conserving" characters; instead, they are lengthening their message.[4] On April 14, 2010, on a Pinoy Tumblr, a post about vice presidential candidate Jejomar Binay indicated that he was the Jejemon's preferred vice presidential candidate, complete with a fake poster with him called as "Jejemon Binay." Later the use of word jejemon to refer to such people made rounds in various Filipinointernet message boards.[4] Such short-handed language is not limited to Filipinos: Thais use "5555" to denote "hahahaha," sincethe number 5 in Thai language is pronounced as "ha."[2] Demographics The Jejemons are said to be the new jologs, a term......

Words: 699 - Pages: 3

Free Essay

Jejemon Thesis

...nagkakaroon ng pagbabago ng mga bagong salita katulad ng breakdancing, at software. May mga salita rin na maibilis dumating at bigla na lamang maglalaho kung kaya’t hindi na ito pinapansin ng gumawa ng mga diksyunaryo”. Ito ang lumabas sa isang artikulo ni Eloisa C. Opeña sa isang magasin. Nakuha niya ito sa libro nila Silver Burdett at Ginn na Silver- Secrets, World of Reading. Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig lamang na sadayang likas na ang pagbabago ng wika saan mang bahagi ng mundo. Sa lungsod ng New York sa bansang Amerika, mayroong isang salitang nauuso. Ito ay ang “globish”. Isang Briton na manunulat na si Robert McCrum ang gumamit ng salitang ito sa pamagat ng kanyang aklat na nagngangalang: “Globish: How the English Language Becomes the World’s Language”. Nakuha ito ni McCrum kay Jean-Paul Nerriere na isang manunulat ng libro tungkol sa mapurol na paggamit ng Wikang Ingles. Sinabi rin na mabisa ito dahil mas madaling gamitin ang mga salitang praktikal. Halimbawa nito ay ang paggamit ng wikang strange at hindi salitang eerie. Ito ay nakuha sa isang artikulo sa pahayagang “Malaya”. Lokal na Literatura at Pag-aaral Sa isang sanaysay na ang pamagat ay ang Nakplanong Modernisasiyon ng Wikang Filipino ni Virgilio S. Almario, sinabi niya rito ang “Malimit ko na itong sabihin at uulitin ko ngayon, ang modernisayon ng alpabetong Filipino upang dagdagn ng walong titik ay isang malaking hudyat tungo sa modernisasiyon ng Wikang Pambansa (Baka lumitas pang ti lamang ang......

Words: 1554 - Pages: 7

Free Essay

Jejemon

...Question: Paano nakakatulong O nakasira sa Pag Unlad ng wikang pambansa ang mga imbentong wika tulad ng “Jejemon” According to UrbanDictionary.Com, it is anyone with a low tolerance for correct punctuation, syntax and grammar. Ang wikang pambansa ay isang wika o diyalekto ng kumakatawan sa pagkakakilanlan ng isang lahi o bansa. Ang layunin ng pagkakaroon ng wikang pambansa ay upang pagkaisahin ang mga Pilipino saan mang sulok ng mundo, may pagkakaunawaan, matagumpay na pakikipag-ugnayan at pagkakaisa sa iisang layunin. Tayo ay magbalik tana kung saan nagmula ang wikang Filipino, unang simbolo sa kanyang diwa ang pakakaroon ng wikang pambansa noon BLANK balik – tanawin noong taong 1925 ang isang damdamin ng pakabigo ng bayaning si Dr. Jose Rizal, nang hindi nito napagtagumpayang makipagugnayan sa isang babaeng kababayan habang na sa isang Bangka patungong Europa noon ika 13 ng nyumembre taong 1936 ay itinayo ang pambansang Asembleya, surian ng wikang pambansa na pinili. Ang tagalog bilang batayan ng isang bagong pambansang wika sa lahat ng mga diyalekto ang tagalog ay may pinakamayamag at mauunlad ng panitikan ito ang wika ng himagsikan at ang katipunan. Ito ren ang wika ng maynila. Ang kabiserang pampulitika at pang ekonomiya ng Pilipinas. Sinasalita ito ng napakaraming tao dahil hindi ito nahahati sa mas maliliit at hiwa-hiwalay na diyalekto madaling maunawaan at maraming sa aklat ang nakasulat sa tagalog. Noon lasa, nakilala ang wikang ito bilan Pilipino, at taong......

Words: 1231 - Pages: 5

Premium Essay

Jejemon

...tackles about the introduction of the Jejemon language that covers the definition of the different basic terms related to Jejemon and the historical background of the Jejemon language, the significance of the study that states why and to whom this study is beneficial, the statement of purpose that identifies the objectives of this research study, the statement of the problem that consists of the problems that this study is covering to answer and the scope and limitations that enumerate the extent of this research study. Background of the Study Language is very important in our life. It is used to express our thoughts and ideas to communicate with others. In this modern era, language changes constantly. The language that we use today is getting wider and wider. Nowadays, youth; especially students are fond of using cyber gadgets like cell phones and computers to convey their messages and through these, they learned how to cope and change the way they convey their thoughts and ideas in different forms. Indeed, English proficiency is one of the important things that we need to practice. The proper usage of both Filipino and English language is one of the important aspects of Philippine education. Correct grammar, syntax and pronunciation are the main concerns of improving our language proficiency to maintain an effective communication locally and internationally, but due to the continuous development of language, the emergence of Jejemon words became a phenomenon in the......

Words: 3305 - Pages: 14

Premium Essay

Jejemon

...tackles about the introduction of the Jejemon language that covers the definition of the different basic terms related to Jejemon and the historical background of the Jejemon language, the significance of the study that states why and to whom this study is beneficial, the statement of purpose that identifies the objectives of this research study, the statement of the problem that consists of the problems that this study is covering to answer and the scope and limitations that enumerate the extent of this research study. Background of the Study Language is very important in our life. It is used to express our thoughts and ideas to communicate with others. In this modern era, language changes constantly. The language that we use today is getting wider and wider. Nowadays, youth; especially students are fond of using cyber gadgets like cell phones and computers to convey their messages and through these, they learned how to cope and change the way they convey their thoughts and ideas in different forms. Indeed, English proficiency is one of the important things that we need to practice. The proper usage of both Filipino and English language is one of the important aspects of Philippine education. Correct grammar, syntax and pronunciation are the main concerns of improving our language proficiency to maintain an effective communication locally and internationally, but due to the continuous development of language, the emergence of Jejemon words became a phenomenon in the......

Words: 3305 - Pages: 14

Free Essay

Jejemon

...EPEKTO NG PAGIGING “JEJEMON” SA MGA MAG-AARAL NG DASMARIÑAS EAST NATIONALHIGH SCHOOL S.Y. 2013-2014 Pangalan : Edad : Antas/Pangkat : Tirahan : Para sa iyo, alin sa sumusunod ang posibleng epekto ng “Jejemon”. Lagyan ng tsek. () Maling pagbaybay Nakaaapekto sa balarila Pakiramdam na naiiba sa lahat Pagbabago ng henerasyon Nakaaapekto sa Literatura EPEKTO NG PAGIGING “JEJEMON” SA MGA MAG-AARAL NG DASMARIÑAS EAST NATIONALHIGH SCHOOL S.Y. 2013-2014 Pangalan : Edad : Antas/Pangkat : Tirahan : Para sa iyo, alin sa sumusunod ang posibleng epekto ng “Jejemon”. Lagyan ng tsek. () Maling pagbaybay Nakaaapekto sa balarila Pakiramdam na naiiba sa lahat Pagbabago ng henerasyon Nakaaapekto sa Literatura EPEKTO NG PAGIGING “JEJEMON” SA MGA MAG-AARAL NG DASMARIÑAS EAST NATIONALHIGH SCHOOL S.Y. 2013-2014 Pangalan : Edad : Antas/Pangkat : Tirahan : Para sa iyo, alin sa sumusunod ang posibleng epekto ng “Jejemon”. Lagyan ng tsek. () Maling pagbaybay Nakaaapekto sa balarila Pakiramdam na naiiba sa lahat Pagbabago ng henerasyon Nakaaapekto sa Literatura EPEKTO NG PAGIGING “JEJEMON” SA MGA MAG-AARAL NG DASMARIÑAS EAST NATIONALHIGH SCHOOL S.Y. 2013-2014 Pangalan : Edad : Antas/Pangkat : Tirahan : Para sa iyo, alin sa sumusunod ang posibleng epekto ng “Jejemon”. Lagyan ng tsek. () Maling pagbaybay ...

Words: 2600 - Pages: 11

Premium Essay

The Effects in Language Proficiency of Being a Jejemon

...Broken heart Kaligta Dm F Bb Dm Can you fix a broken heart? Bb That is tearing me apart? F C I didn't know that this could be so hard Dm Missing your warm embrace Bb Angel's smile on your face F C Remembering our happy days Refrain: Bb F How will I start the day? Bb F When your love has gone away? Bb Can you help me? F C Help me find the way? Bb F Since the day you went away Bb F My life has gone astray Bb Can you help me? F C Help me find the way? Chorus: F C I always hear my heart Dm Bb Calling out your name ...

Words: 284 - Pages: 2

Premium Essay

Jejemon

...for learners of the language. With this definition, this paper will try to compare the helpfulness of two pedagogical grammars by describing the features of transitivity of verbs and passive voice.  However, with the emergence of the jejemon languages, educational authorities are trying to convey its effect on the students. According to UrbanDictionary.Com, it is anyone with a low tolerance for correct punctuation, syntax and grammar. This definition is limited to the linguistic style of Jejemons. But in reality, Jejemon is a new breed of hipsters who have developed not only their own language and written text but also their own sub-culture and fashion. For brevity, I will limit this article to Jejemon language, which for lack of grammatical “canon” on how to call it, I will call it the “Jejenese” and their alphabet, “Jejebet.  The Jejenese is not just confined to Pinoy Jejemons. Just before I wrote this, I played “Warcraft” and found a European opponent who enjoys typing “jejejeje” in a very wide context, much to my disdain as he sabotages my online quests. Another group of foreign Jejemons, although their Jejemonism seems so trivial to actually classify them as Jejemons, are the Thais who type “hahaha” this way: “5555.” You will see a lot of these in your Thai friend’s Facebook status messages. Since, the number 5 translates to “ha” in Thai, as explained by my friend Pakorn Dokmai. I’m sure many of you have personal encounters with other foreign Jejemons, be in Manila or......

Words: 1266 - Pages: 6

Premium Essay

Effects of Jeje Language to English Profeciency

...emons started to appear because of cellphones. Cellphones can only use 160 characters so people who use them write shorter words to save space. Jejemons don't want this so they made their words longer.[3] Most Jejemons are poor.[1][2][5] People who are Jejemons are described based on levels. These are "mild," "moderate", "severe", or "terminal."[6] Jejenese and Jejebet Jejenese jEJ3n3Se Native to Philippines Ethnicity Jejemon Language family Creole Taglish and Englog Jejenese Writing system Jejebet Language codes ISO 639-2 cpe ISO 639-3 – Jejemons speak Jejenese based on Taglish and Englog.[2][1] Their alphabet, Jejebet, is based on Leet. Words are created by mixing letters in a word, mixed large and small letters, using the letters H, X or Z many times, and mixing of numbers in words.[2] The spelling is the same as Leetspeak. Examples English Tagalog Jejenese I would like to know more about you, care to tell me your name? Hehehehe! Nais kitang makilala, maaari mo bang masabi sa akin ang iyong pangalan? Hahaha! i wuD LLyK tO knOw moR3 bOut u. crE 2 t3ll mE yur N@me? jejejejeje! Hello, how are you? Maligayang bati po, kamusta na? 3ow ph0w, mUsZtAh nA? I miss you! Sabik na kitang makita! iMiszqcKyuH! Hello. Maligayang bati po. eEoWpFhUeEhsxz. I love you. Mahal kita. lAbqCkyOuHh. How are you? Kamusta? uZtaH? I ako aQcKuHh you (sg.) ikaw yuHh you (pl.) kayo kEo po (for politeness) pfHoE po (same as......

Words: 429 - Pages: 2

Free Essay

Language

...Vernacular Language Jessica Trevino AIU Online University Vernacular Language Vernacular is defined as using a language that is native to a country or province rather than a cultured, foreign or literary language. The Vernacular languages would also be considered as the large family of contemporary romantic language. Vernacular languages would one day be known to use as Spanish, French, Italian, Portuguese and others as well. In the twenty century, Latin was the major language that was used for literature and to be educated. The Latin language was influenced by many others in the native language that included those of Celtic languages, Greek and Etruscan. The Latin languages were consistently developed due to the fact there were significant differences during each period. These differences included those in the literary written language and also due to differences in the spoken language of he educated and those of the less educated population lower class. When it all started the Latin language was the only italic language that belonged to the Indo-European linguistic family and the development of these languages were generated or taken by other tongues, including the language known as Celtic, Etruscan and Greek. The Latin language under went reconstruction, during its evolution stage, between the literary written language which was very different from the way it was spoken and conformed to the educated versus to that of the less educated versus that was most used by...

Words: 443 - Pages: 2

Premium Essay

Jejemon Fever

...http://jejedex.blogspot.com/2010/06/jejemon-history-how-it-all-began.html Jejemon History: How It All Began Several years ago, a lot of the youth joined text messaging clans while others played online MMORPG games like Ragnarok, Flyff, and Gunbound. Some, with the urge to find and get to know people of all ages online, joined in social networks like Friendster and Multiply. At that time, Friendster was in while Facebook was not what it turned out to be at present. Due to the necessity of having to relay a message abruptly so as not to be delayed in action (while playing, texting or commenting), they tried to make messages they type really short to an extent that every word was internally altered using numbers to creatively displace letters that would still make the words readable. Of course, Jejemonism was not that intense and obvious at that time. It took a longer time before the more educated ones realized that something's not right and one thing has to be done - to abide by what is being conventionally dictated by society. At that moment, many of the younger generation became adapted to this kind of typing style for they really thought that it was somehow cool, manageable and widely accepted within their age range. It was the new hip at that time, but as it grew out of nowhere, concerned academic people took this as a threat to the educational standards. In time, Jejemonism became the latest source of boiling social debates. As time propelled and confusion arose,......

Words: 7415 - Pages: 30

Premium Essay

The Effects in Language Proficiency of Being a Jejemon

...THE STATUS OF JEJEMON LANGUAGE: IT’S IMPACT TO ACADEMIC PERFORMANCE OF THE LEARNERS INTRODUCTION The jejemon phenomenon has stirred emotions and raging debates. And whether it is a menace to language or the wellspring of youthful creativity, it pays to take a moment or two of objective reflection before simply declaring it as just another nuisance that must be stamped out. The jejemon culture spreads rapidly bringing out both good and bad reactions in the educational setting.  As a new language that is made up of mostly symbols and phonetics, it alarmed the Department of Education in the Philippines. Mona Valisno, a representative of DepEd told parents to keep their kids from falling into the Jejemontrap before they forget how to spell the actual words in English or Filipino. As a conclusion to this remark on jejemon, the issue became the center of educational debate especially in the secondary education particularly the public schools in the Philippines. The term jejemon is derived from “jejeje” and Pokemon. “Jejeje” is the linguistic representation of laughter in Spanish. The “jejeje” variant is preferred among Jejemons as they use it in their text messges rather than the typical “hehehe” variant. The”mon” in Jejemon is borrowed from Pokemon. According to The Philippine Daily Inquirer and Urban Dictinoary, a Jejemon belongs to a new breed of hipster who have not only developed their own fashion and stereotype, but also subverted the English language to the point of......

Words: 325 - Pages: 2

Premium Essay

The Status of Jejemon Language: It’s Impact to Academic Performance of the Learners

...THE STATUS OF JEJEMON LANGUAGE: IT’S IMPACT TO ACADEMIC PERFORMANCE OF THE LEARNERS INTRODUCTION The jejemon phenomenon has stirred emotions and raging debates. And whether it is a menace to language or the wellspring of youthful creativity, it pays to take a moment or two of objective reflection before simply declaring it as just another nuisance that must be stamped out. The jejemon culture spreads rapidly bringing out both good and bad reactions in the educational setting.  As a new language that is made up of mostly symbols and phonetics, it alarmed the Department of Education in the Philippines. Mona Valisno, a representative of DepEd told parents to keep their kids from falling into the Jejemontrap before they forget how to spell the actual words in English or Filipino. As a conclusion to this remark on jejemon, the issue became the center of educational debate especially in the secondary education particularly the public schools in the Philippines. The term jejemon is derived from “jejeje” and Pokemon. “Jejeje” is the linguistic representation of laughter in Spanish. The “jejeje” variant is preferred among Jejemons as they use it in their text messges rather than the typical “hehehe” variant. The”mon” in Jejemon is borrowed from Pokemon. According to The Philippine Daily Inquirer and Urban Dictinoary, a Jejemon belongs to a new breed of hipster who have not only developed their own fashion and stereotype, but also subverted the English language to the point of......

Words: 304 - Pages: 2