Premium Essay

Inter Fn (Thai)

In: Business and Management

Submitted By napatz
Words 945
Pages 4
จะเกิดอะไรขึน.. ถ้ าทุนสารองระหว่ างประเทศลดลง?

ทุนสารองระหว่ างประเทศใช้ ในการการันตีเสถียรภาพของประเทศ โดยมีจดประสงค์หลักเพื่อรักษาความผัน

ผวนของค่าเงินไม่ให้ ขยับตัวอ่อนค่าหรื อแข็งค่าเร็วเกินไป จนส่งผลกระทบต่อผู้สงออกและนาเข้ า ซึงเป็ นปั จจัยสาคัญ


ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ถ้ าทุนสารองลดต่าลงอย่างรวดเร็ว สามารถอนุมานได้ วา ความเชื่อมันของโลกต่อประเทศนันๆกาลังลดต่าลง ดังเช่นในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของ ปี 2015 บริษัทมหาชนของประเทศจีนส่วนใหญ่ มีผลประกอบการที่แย่ลง เนื่องจากพื ้นฐาน
ทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับ GDP ของประเทศมีแนวโน้ มต่าลงเรื่ อยๆ อันเนื่องมาจากการถ่ายโอน
โครงสร้ างเศรษฐกิจจากการพึงพาการส่งออกมาเน้ นการบริโภคในประเทศ อีกทังนักลงทุนยังมีความสงสัยในความ


น่าเชื่อถือของตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนที่ประกาศออกมา ทังหมดนี ้ส่งผลให้ นกลงทุนต่างชาติเริ่มขาดความเชื่อมันต่อประเทศจีน และทาการขายสินทรัพย์ในจีนและนาเงินกลับประเทศของตนเอง ส่งผลให้ ทางรัฐบาลจีนต้ องนาเงินทุน
สารองระหว่างประเทศออกมาใช้ ในการพยุงค่าเงินเพื่อไม่ให้ ออนค่าเร็วเกินไปจนส่งผลให้ ปริมาณสารองเหลือน้ อยลง

เรื่ อยๆ ดังกราฟที่แสดง

ทาไมดัชนีห้ ุน Nikkeiกับ ค่ าเงินเยน จึงมีความสัมพันธ์ เป็ นบวกต่ อกัน ?
ดัชนีห้ ุน Nikkei กับ ค่ าเงินเยน มีความสัมพันธ์ เป็ นบวกต่ อกันเนื่องจากญี่ปนเป็ นประเทศที่พงพา
ุ่
ึ่
การส่งออกเป็ นหลัก เมื่อค่าเงินอ่อนลง ญี่ปนก็จะได้ ประโยชน์จากดุลการค้ าที่ดีขึ ้น และเป็ นผลให้ ตลาดทุนโดยรวมมี
ุ่
แนวโน้ มที่เติบโตขึ ้น ในขณะที่ ถ้ าค่าเงินแข็งค่าขึ ้น จะส่งผลให้ บริษัทส่งออกมีกาไรน้ อยลง และเป็ นผลให้ ตลาดทุนมี
แนวโน้ มที่จะปรับตัวลดลง ดังกราฟที่แสดง

เศรษฐกิจญี่ปุ่นหลังการประกาศอัตราดอกเบียนโยบายติดลบจะเป็ นอย่ างไร ?

เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผานมา ทัง้ Bank Of Japan ได้ ทาการประกาศอัตราดอกเบี ้ยนโยบายอยูที่ -0.1 % ซึงผลที่ตามมาคือ ความต้ องการถือเงินเยนจะมีลดน้ อยลง เนื่องจาก คนจะแห่นาเงินไปฝากไว้ ในต่างประเทศแทน หรื อนาเงิน
ไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆในต่างประเทศที่ให้ ผลตอบแทนมากกว่า…...

Similar Documents

Premium Essay

Thai Politics

...the previous Thai political crunches such as October 1973 and 1976, there are lots of people were killed by police and military because of the leader’s commanding. It could be seen that the Thai leaders, who wield such power, had done everything they can to stay in power as long as possible, but nowadays, everything was changed. In the past decade, the way of people acting to against their government was changed in a good way. To illustrate, the non-Violence was used as a political tool to avoid a critical uprising. The democracy movement was the practice of the Non-Violence. Unlike in the past that a number of demonstrators lost their lives. Beside this, there are also signs that the political system is allowing for wider popular participation. The participation of people was not only from the educated people as in the previous political changes, but also from people in every social level, particularly “ the grass-root” who has been called as “ the poor” and has been ignored for a long time. In addition, they have been played an important role in the Thai political recently. Although Thai society nowadays, at least as seen in Bangkok and in some regional cities, has divided clearly into two sides, it signifies the size of the social gap that is much more narrow than in the past. So, It is one of the reasons about the real democracy that everyone is equal. Presumably, more participating and collaborating of Thai people I have seen recently, could make Thai politic......

Words: 329 - Pages: 2

Free Essay

The Globalization Thai

...1 The Globalization of Thai Cuisine Sirijit Sunanta University of British Columbia, sirijit@interchange.ubc.ca Paper presented at the Canadian Council for Southeast Asian Studies Conference, York University, Toronto, October 14-16, 2005 Introduction Globalization literature underscores the flows of people, information, technologies, capital and ideas across national borders (Appadurai 1996). The contact between cultures following these transnational flows has resulted in the widespread exchange and transformation of cultural forms (Appadurai 1996, Featherstone 1995). Responding to the call from some transnationalism and globalization writers, such as Cook and Crang, for the need to ground globalization theory in specific empirical materials, this paper seeks to analyze globalization through the mundane, everyday consumption of food and drink, and by following a form of cultural commodity – Thai food, or Thai cuisine – on its transnational routes. I start by giving a historical overview of how Thai food has become internationalized and has reached a global audience in cosmopolitan cities around the globe. Based on empirical observation of Thai restaurants in Vancouver, I explore the processes Thai cuisine has undergone when it enters transnational space and serves a global clientele. My field research reveals that Thai restaurants in a North American city highlight the authenticity of the Thai taste while at the same time adapting to local food customs. 2 Although......

Words: 4283 - Pages: 18

Free Essay

Thai Receipe

...corners of the triangle together, overlapping them a little and securing with a little water. They should be able to stand up, like artfully folded serviettes. 4. Place oil in a small to medium frying pan (oil should be at least 3/4 to 1 inch deep). Turn heat to high and don't leave the stove. Wait until you see swiggly lines forming on the bottom of the pan. Shortly after this, test the readiness of the oil by dipping the corner of a wrapper into the oil. If it begins to fry, oil is hot enough; if not, wait a minute longer. Place wontons in the hot oil and fry, turning until all sides are light golden brown. Remove from heat and set on a paper towel or clean kitchen towel to drain. Continue until all the wontons are fried. 5. Thai Calamari Prep: 10 mins Cook: 10 min. Ingredients | UOM | 62.50squid tube | g | 12 All purpose flour | g | 2.5 salt | g | 0.62 cayenne pepper | g | 0.62 spice powder | g | 120 canola oil | ml | Directions 1. Place semolina flour in a shallow bowl or spread over a plate. Stir in the salt and spices. Set aside. 2. Place squid tubes horizontally in front of you on a cutting board. Using a sharp knife and cutting towards you, simply make slices about 1/2 inch wide. This will create rings that are about 1/2 inch wide. 3. Open up the calamari rings and roll them one by one in the flour and salt mixture until they are covered. Place floured rings on a clean plate next to the stove. 4. Pour oil into a small......

Words: 4627 - Pages: 19

Free Essay

Ict Thai

...and Malaysia 25 6. Technology and CRM Implications 26 7. Marketing Strategies 30 ♦ Size of Market 30 ♦ Socioculture Acceptance of Product 32 ♦ Method for Marketing & Distributions 32 8. Conclusion 33 References 34 1. The Company - Introduction Picture 1 ICT Facilities Integrated Container Terminal (Thailand) Pte (ICT) was incorporated in 1st February 2011 with an authorized and paid up capital of Thai Baht 10 million. The company’s nature of business is container storage, maintenance and repair of containers. ICT (Thai) is a subsidiary of Integrated Container Terminal (M) Sdn Bhd, located in Pelabuhan Tanjung Pelepas, Malaysia. The company was established on the 6th February 2002 and currently is one of the main service providers for container storage in Malaysia’s port. 3 Picture 2 ICT Container Yard Based on good relationship, ICT (M) Sdn Bhd has secured contracts with 25 shipping lines in PTP. This relationship has been continuously done by ICT (Thai) with these reputable shipping companies and as a result, ICT(Thai) has entered into an agreement with 5 reputable shipping companies within less than a year in operation namely; Malaysian Shipping Corp Bhd (MISC), American President Line (APL), MAERSK Line, Hanjing Shipping and K-Line. More contracts are expected to be signed in the years to come. 2. The Product The focus of the company is on container related services in order to capture the local market needs. Among the services are: ...

Words: 10072 - Pages: 41

Free Essay

Muat Thai

...Ryan Bruvik October 8, 2014 Faith and Values Professor Mann Muay Thai In this essay I will discuss why 20,000 Thai children (under the age of 15) participating in Muay Thai, for prize money, is unethical from utilitarian and deontological perspectives. Muay Thai is defined as “a martial art developed in Thailand in which blows may be struck with the fists, elbows, knees, and shins” (Collins Dictionary). It is a male combat sport much like boxing that lasts five three-minute rounds and has been apart of the Thai culture for over 700 years (Marantz 2013). This paper will explain both sides of the argument for and against this ethical dilemma. From a Utilitarian perspective I would like to discuss how underage children participating in Muay Thai for money does not provide the greatest benefit for the greatest number currently or in the future. The major problem with Utilitarianism is that we do not know the future, as it is unpredictable. The main Utilitarian argument for children fighting is the income from fighting (win or lose) that helps support the children’s families in Thailand and serves as a mean to escape poverty (Marantz 2013). It also helps boost the economy through things such as tourism and gambling. These examples show that children fighters can bring a lot of good for a great number of people; however this might not necessarily be the greatest good. The major cons of Muay Thai include parents strictly relying on their underage children for income......

Words: 1131 - Pages: 5

Free Essay

American and Thai

...Difference between Thai and American culture Culture is a word for people's way of life, meaning the way groups do things; it depends upon the human capacity for learning and transmitting knowledge to succeeding generation. Different groups of people may have different cultures, same as Thailand and United State of America which are located in different continent. Their cultures are different in various ways. First of all is about greeting , Americans really like to greet each other even if one does not know each other before. When American walk pass the stranger, it is ok for them to say “hi” or “have a nice day” In Thailand, most Thais are shy, we usually do not talk to the stranger. Last year ago, I hung out with Vivi , my American friend. While we were walking pass a road sweeper, she smiled and said “have a nice day” to him. He walked away from us immediately. Vivi asked me why he reacted like that and I explained to her that may be he thought that we were crazy because Thais are quite not use to this greeting. Moreover, Americans always shake hands or hug when they greet someone. Americans often shake hands when being introduced to someone. Hug is a friendly way to the person they know well. But Thais use “Wai” to say hello, thank you and goodbye. We also use it as a sign of respect. In addition, the difference about family. American parents give a freedom to their children to make them being an independence person. Most American children speak what......

Words: 607 - Pages: 3

Free Essay

Thai Massage

...현재 전국에 모두 69 곳의 태국 마사지 숍이 개점되었다. 이 협회는 서울을 포함해 13개의 지부를 전국에 개설하고 있다 태국 마사지가 저변을 확대하고 있는 원인으로는 우선 마사지 문화가 발달되어 있는 태국 여행이 많아진 것을 들 수 있다. 한국인 태국 관광객 수는 이미 1년에 100만명을 이미 돌파했다. 또 웰빙이라는 사회적 트렌드와 함께 업무 피로로 인한 스트레스 해소도 이유가 될 것이다. 태국 마사지의 경쟁력도 중요한 원인으로 꼽을 수 있다. [pic] Thai Orchid Thai Orchid [pic] Thai Traditional Massage Feasibility Plan Prepared By 이 성 화 상경계열 4학년 9710435 Date Prepared 2003년 4월 14일 EXECUTIVE SUMMARY Venture Description 젊은 층을 대상으로 태국 전통 마사지를 제공하는 서비스업. Service 기존의 안마 시술소나 피부 관리실에서만 행해지던 마사지를 젊은 층의 휴식 및 놀이 문화로 전환시켜, 쾌적한 까페와 같은 분위기에서, 태국 전통의 전신 마사지, 발 마사지, 얼굴 마사지 등을 제공하는 서비스. 부대적으로, 태국식 아로마 테라피 용품을 비롯한 건강, 미용 용품 판매. The Market 이 사업이 진출할 시장은 아직 존재하지 않으나, 미용실, 피부 관리실 등이 유사한 시장이라고 볼 수 있음. Start-up Costs 3억원 Price & Profitability 점포 임대 비용, 내부 인테리어 비용, 관련 설비 구입비용, 수건 및 장비 구입비용, 종업원 교육 비용 PRODUCT/SERVICE Concept of the Service 태국 전통 마사지는 근육을 대상으로 하는 유럽의 마사지와는 달리 몸을 통해 흐르는 에너지의 중요한 경선들에 집중하여, 신체를 조화롭게, 막혀있는 혈관을 뚫어주고, 에너지 선들을 따라 부족함을 보충하는 방식. 스트레칭을 통한 치료법으로 신체의 압점에 작용하는 것으로 경직된 근육을 완화하고 혈액순환을 자극함. 사업 모델의 태국 전통 마사지는 전신 마사지, 발 마사지, 얼굴 마사지 등 3개의 서비스로 이루어짐. Stage of Development 태국의 Wat Pho Thai Traditional Massage School의 프로그램을 토대로 종업원 교육 프로그램 구축. 전문 마사지사 양성. Service Limitations 마사지사-고객의 1대 1 서비스인 만큼, 노동집약적이고, 임금 비중이 큼. 태국 현지 네트워크를 통해 숙련 마사지사의 채용이 중요함. Related Products/Services and Spin-Offs 마사지 서비스로부터 시작해, 태국 전통 아로마 테라피, 허브 등의 건강 및 미용 상품 판매, 태국 관련 상품......

Words: 1377 - Pages: 6

Free Essay

Thai Women

...In Mary Beth Mills’ book, “Thai Women in the Global Labor Force” explains to the reader her explanation of her fieldwork in Thailand. There is a lot of evidence that she has been proven to me throughout her reading in chapter one that I had no I idea about and things that I do not agree with. I understand other countries outside of the United States don’t have the freedom we are lucky to have as Americans, but women are not treated the way that they are supposed to be. I believe strongly in inequality under any circumstance. Modernity is a big topic throughout this chapter. I had no idea what is was until I starting reading Mills’ book. Modernity is the movement throughout America to stay up with all the trends and the new popular product. According to Mills, “progress, growth, and advancement” (Page 13) is what she has broken it down to for a better understanding of modernity. The Thai women are making and producing products for Americans to buy to be “up-to-date” says Mills. American trends come and go. From new different styles to taking it back to the 70s and 80s with high wasted shorts and bright colors, other countries like Mexico, China, Thailand, ect are always producing modernity. There is always something changing within America for companies to make more money and create new things that is being brought in and produced from outside of America in factories full of women making the products. Within Thailand modernity, women are fad upon how someone views them as a......

Words: 732 - Pages: 3

Free Essay

Thai History

...from King Rama IV to the present King. For the first part of the Rattanakosin period, it was mostly considered on the predominant Ayutthaya polity model. However, the pattern began to modified later during the reign of Rama IV. To consider the second part, it was conspicuous on the modernization and tangible reformation of the Kingdom. This report includes life and social in the Rattanakosin society, politic and administration and foreign relation. Part 1: Rama I to Rama III (1782-1851) The Chakri Dynasty Bicentennial and the reconstruction of the Thai State On 6 April 1782, Somdech Chao Phya Maha Kasatsuek was the nobleman during the reign of King Taksin. He returned to Thonburi and became the first king of the Rattanakosin Period. He also founded the Chakri Dynasty which is the current ruling house of the Thai State. He moved the capital across Chaophraya river and established Bangkok as the new capital city of the Thai State at 6:54 hrs on Sunday 21 April 1782 (Dhammathai, n.d.) Since the King considered the City of Thonburi, West Bangkok, as a limited area which was not as good as the eastern bank. For the reasons were that the river surrounded more than half of the land which was difficult to defend the enemies in case of a direct assault in the future and since Thonburi, being on the West side of Chao Phya River where it made it’s concave bend, the city was eroded by tidal erosions. Hence, King Rama I decided to choose Bangkok as the capital city......

Words: 3174 - Pages: 13

Premium Essay

Thai Education

...copy-and-paste behavior is something ordinary and needs no concern with. This offer such an easy method for Thai students to complete their assignments by selecting any favorite contents from website and use them straightforwardly. However, that practice has recently been challenged myself since I entered to master’s school in United Kingdom, where I found that such an idea of getting things done like that is an illegal way so called “cheating” –or plagiarism, which is completely exceptionable in an academic world. I also faced one of a suffering time at the starting point that I really cannot stand getting through that British way of study to give attitude toward any subjects using my pre-Google brain practice, which then opened my eyes to have a greater concern toward education issues in Thailand, and this gives warning for making changes by reasons that follow. To begin with, Thai people will lose their actual capabilities and ability to reflect their own value. This issue has grown in importance in light of recent problem that in the future, Thais will rely on things that existed in academic base not their true self and individual thinking. The practice should create a mindset that there is such a piece of cake to reach goals, and thus encourage students to disvalue some uprightness like integrity and perseverance. This poses a continuing problem for the future of young Thais as they grow up to the age when they get work. To illustrate, teens often cannot handle all......

Words: 1195 - Pages: 5

Free Essay

Thai Women

...Olivia Spektner Cultural Anthropology Liana Padilla-Wilson 2/22/2013 Thai Women Thailand is a small country located near Vietnam and adjacent to Cambodia Malaysia and Laos, its population is sixty seven million. The region of Bangkok is a hotspot for tourism known for its amazing beaches, wild parties and incredibly luxurious hotels. But what these tourist never see is the heavily industrialized export minded back bone of Bangkok and the workers who fuel it. From throughout Thailand rural workers migrate to Bangkok, known as the “City of Angels” to work in its factories, on products to almost exclusively be exported out of the country. The products that these people, largely women work to make are too expensive for they themselves to buy, instead these products go zooming back across the globe to the country that offshored its work, to factory where it only had to pay the workers a fraction of what the global corporations would be forced to pay if the work was to be done in the same country to which its products were intended to be bought and sold. But these factories aren’t sweat shops, they don’t utilize forced labor or child workers, the hours these women work aren’t wholly unreasonable. “The reason that global corporations choose to manufacture in Thailand is no secret. A Third World standard of living leads to ultra-cheap labor costs. The best paid workers in this Bangkok factory make all of $25 per week. I can picture the rotund British businessman in Hong Kong......

Words: 1184 - Pages: 5

Free Essay

Fn Human Rights

...Kildetekst 8 Verdenserklæringen om Menneskerettighederne Den 10. december 1948 vedtog FN’s general- forsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Verdenserklæringens 30 artikler dækker både borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. De er ikke juridisk bindende for staterne, men erklæringen har gennem tiden fungeret som en slags moralsk rettesnor og politisk handlingsplan for udviklingen af menneskerettighederne både i FN og i regionale organisationer. Indledning (Hvorfor proklamerer plenarforsamlingen verdenserklæringen om menneskerettighederne? Fordi: ”Da…” + ”Da…” osv.) Da anerkendelse af den mennesket iboende værdighed og af de lige og ufortabelige ret- tigheder for alle medlemmer af den menne- skelige familie er grundlaget for frihed, ret- færdighed og fred i verden, da tilsidesættelse af og foragt for menneske-rettighederne har ført til barbariske handlinger, der har oprørt menneskehedens samvittighed, og da skabelsen af en verden, hvor menneskene nyder tale- og trosfrihed og frihed for frygt og nød, er blevet forkyndt som folkenes højeste mål, da det er af afgørende betydning, at menneskerettighederne beskyttes af loven, hvis ikke mennesket som en sidste udvej skal tvinges til at gøre oprør mod tyranni og undertrykkelse, da det er af afgørende betydning at fremme udviklingen af venskabelige forhold mellem nationerne, da De forenede Nationers folk i pagten på ny har bekræftet deres tro på fundamentale......

Words: 2136 - Pages: 9

Free Essay

Inter Payment

...TÁC ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI CƠ CẤU TỔ CHỨC Nhà lãnh đạo là người có vai trò rất to lớn và có sức ảnh hưởng lớn đến cơ câí tổ chức. Nếu họ thực hiện tốt những vai trò hay việc làm của mình thì nó sẽ thúc đấy các tổ chức đó phát triển tiến xa. Hoặc là nó sẽ làm các tổ chức đó kém phát triển Những tác động của lãnh đạo đối với cơ cấu tổ chức * Tác động đến thái độ của cấp dưới đối với lãnh đạo như truyền nghị lực qua các phong thái của nhà lãnh đạo ( lời nói, cử chỉ, thái độ,.. ) hay mức độ tôn trọng, nhiệt tình trong các công việc của các cấp dưới * Sự đóng góp của người lãnh đạo tác động đến tổ chức như tạo lập một tổ chức đoàn kết, làm việc có năng suất cao, giái quyết các vấn đề khó khăn nhanh chóng … * Tác động đến sự tích cực, nhiệt huyết : nhà lãnh đạo có tác động lớn với sự tham gia tích cực, hăng say của các cấp dưới trong tổ chức * Tác động đến sự phục tùng, tuân theo nhà lãnh đạo : lòng trung thành của cấp dưới trong tổ chức hay việc nhất trí với nhà lãnh đạo trong vấn đề nào * Lắng nghe và tìm hiểu : tác động rất lớn vì nếu nhà lãnh đạo khi đã thấu hiểu các cấp dưới của mình thì họ sẽ dẫn dắt cấp dưới theo đúng con đường giúp cho tổ chức phát triển vì nhà lãnh đạo sẽ chọn được người phù hợp làm việc. Cứ từng cá nhân đóng góp vào tổ chức thì tổ chức sẽ ngày càng phát triển và tiến xa và hoàn thành được nhiệm vụ. Thước đo chuẩn xác của sự lãnh đạo chính là sự tác động. Như chúng ta đã biết Lý Quang Diệu là một nhà lãnh đạo tài ba với phong cách...

Words: 903 - Pages: 4

Premium Essay

Thai Airways

...m muôn nói thí nói ko thì thôi * Thai Airways International Public Company Limited is the national carrier of the Kingdom of Thailand. * It operates domestic, regional and intercontinental flights radiating from its home base in Bangkok to key destinations around the world and within Thailand.  * Founded: 1 May 1960. * Its head office was located in Pom Prap Sattru Phai, Bangkok. * Vision: The First Choice Carrier with Touches of Thai. 2. Marketing Plan t để chữ nhìu cho m đọc hỉu hết ý nghĩa của mấy cái plan của nó a. Thai Airways to increase focus on transit traffic * In many cases Thai has seen passenger traffic slip in key one-stop markets due to a lack of focus => Improve connectivity * With the right commercial focus Thai is confident it can grow transit traffic in both the economy and premium cabins. b. Thai sees revitalized opportunities in Australia  * While several other Southeast Asian airlines have reduced capacity, Thai particularly sees an opportunity to boost its share of traffic to and from Australia. * Thai currently operates 38 weekly flights to Australia including 14 to Melbourne, 10 to Sydney, 7 to Brisbane and 7 to Perth. c. Thai targets the Australia-Europe market * Other Asia airlines are now reducing focus on Australia-Europe, because that market is now “firmly in the hands of Middle East carriers” and the “market is gone” for Southeast Asia’s flag carriers. * But Thai still sees opportunities. Over the......

Words: 463 - Pages: 2

Free Essay

Wat Thai

...life sphere and do some relaxing activities, such as traveling to somewhere with family or friends. This kind of activity could make those people more 633 European Journal of Social Sciences – Volume 13, Number 4 (2010) relaxed and healthy (Department of Mental Health. 2009). According to the Tourism Authority of Thailand (TAT), tourism could be an interesting activity for people who need mental cure. Apart from natural sources tourism, or sight-seeing tour, people could visit the religious places as destinations of religious tourism (TAT. 2007). Nowadays, there are several projects like religious tourism, one of them is called Wai Pra Kao Wat (nine temples) Tour. Charti Piromkul (2008) disclosed that this tour could be responsive to Thai people’s belief about having full of good fortune and wealth which arose from the activities of nine temples tour. Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) is the privatized agency under Transport Ministry of Thailand. Although the BMTA’s major function is the provision of transportation within Bangkok and surrounding provinces, however, for three reasons, the BMTA is also responsible for the Project of Wai Pra Kao Wat (nine temples) Tour. Firstly, the BMTA needs to conform to the government policy which is the enhancement of national income through the tourism promotion. Secondly, it has recognized its own capacity through previous experience in transporting people to some tourist spots in BMTA air-conditioned buses. Lastly, the BMTA wants...

Words: 4763 - Pages: 20