Free Essay

Ict Op Seh

In: Business and Management

Submitted By myrty
Words 3178
Pages 13
Invloed van SEH-kenmerken op de implementatie van IT

MYRTHE HUIZINGA 364135

HEALTH INFORMATICS
Individual essay

Inhoudsopgave

Introductie 2 Probleemstelling 2 Analyse 3 De SEH afdeling 3 Werkprocessen 3 Kwaliteitseisen 4 Gegevensregistratie 4 Health Information Technology 4 Informatiebehoefte 5 Discussie 6 Conclusie 8 Literatuur 9

Introductie

De spoedeisende hulp afdeling (SEH) heeft binnen een ziekenhuis een afwijkende functie ten opzichte van andere medische (verpleeg)afdelingen. De SEH is er namelijk op gericht om patiënten medische hulp te verlenen bij trauma’s en acute aandoeningen. De SEH is daarmee een onderdeel van een keten van acute zorg, waar ook verloskundigen, huisartsen, ambulance-diensten, meldkamers en mobiele medische teams deel aan nemen.
Vanwege de acute zorgvraag van patiënten op de SEH, dient een SEH tijdige en efficiënte zorg te leveren, terwijl zij juist ook nog belast worden met overbezette, stressvolle en uitdagende situaties (Ben-Assuli, 2014). Medewerkers op de SEH kunnen hierdoor een andere informatie- en registratiebehoefte hebben dan medewerkers die op reguliere verpleegafdelingen werken (Ayatollahi et al., 2013). De patiëntenpopulatie van de SEH is namelijk niet beperkt tot ziekteverschijnselen van één specialisme, maar de zorgvraag is juist zeer divers en specialisme overstijgend. De spoedeisende hulp afdeling vereist hierdoor ook een goede samenwerking met veel individuen, zoals het ambulancepersoneel, secretaresses, verpleegkundigen en artsen van andere afdelingen, maar ook medewerkers van het laboratorium en de radiologieafdeling. Iedere groep genereert een flinke hoeveelheid data, welke verzameld, geïnterpreteerd en toegepast moet worden bij de klinische besluitvorming op de SEH. Indien gegevens ontbreken kan dit de patiëntenzorg beïnvloeden en leiden tot een langer verblijf op de SEH, waardoor de afdeling overvol kan raken.
Probleemstelling
Een correcte implementatie en een adequaat gebruik van een informatie systeem is dus van groot belang voor de SEH. Binnen dit paper zal gekeken worden of er kenmerken van het werk op de spoedeisende hulp afdeling zijn die invloed hebben op (de randvoorwaarden van) de implementatie van informatie technologieën op de SEH afdeling. Dit vraagstuk zal beantwoord worden door middel van antwoorden op de volgende vragen:

Deelvragen:
Welke specifieke kenmerken heeft het werk op de SEH?
Zijn er specifieke randvoorwaarden die gelden bij de implementatie van IT op een SEH?

Hoofdvraag:
Hebben kenmerken van een SEH afdeling invloed op de implementatie van IT-systemen?

Analyse

De spoedeisende hulp afdeling
Op de SEH worden patiënten behandeld (gestabiliseerd) die een acute hulpvraag hebben. Wanneer de patiënt gestabiliseerd is, maar nog steeds zorgbehoevend, wordt deze overgeplaatst naar een andere afdeling of zelfs een ander (gespecialiseerder) ziekenhuis. Daarnaast is het ook mogelijk dat de patiënt weer naar huis mag. De zorg op de SEH wordt 24 uur per dag en 365 uur per dag aangeboden.
De meeste SEH’s zijn onderdeel van een ziekenhuis en vormen daar een belangrijke instroom van patiënten voor het ziekenhuis. Zo’n 30% van alle klinische patiënten wordt opgenomen naar aanleiding van een bezoek aan de SEH (IGZ, 2012). Patiënten met acute gezondheidsproblemen kunnen via de huisarts, al dan niet met een ambulance, naar de SEH doorverwezen worden. Daarnaast zijn er ook patiënten die op eigen gelegenheid naar de SEH komen of 112 bellen, de zelfverwijzers.

De laatste jaren worden er steeds vaker huisartsenposten (HAP’s) geplaatst in de buurt van een SEH. Om geld te besparen wordt er nauw samengewerkt tussen de HAP en de SEH. Patiënten die de dure medische zorg niet nodig hebben, maar juist geholpen zouden kunnen worden op de HAP, worden terugverwezen. Andersom kan de verwijzing ook plaatsvinden, indien de zorgvraag te complex blijkt voor de HAP wordt de patiënt doorverwezen naar de spoedeisende hulp afdeling van het ziekenhuis.

Werkprocessen
De werkprocessen op de SEH worden vooral gekenmerkt door de urgentie waarin de zorg geleverd dient te worden. Elke patiënt dient zo snel mogelijk gestabiliseerd te worden om vervolgens het verdere behandelbeleid te bepalen. Het behandelen van de patiënten op de SEH wijkt niet heel veel af van de behandelingen op een andere afdeling, behalve dat er veel meer tijdsdruk op de zorgverleners staat. Het triëren en traceren van patiënten, om onder andere de juiste behandelvolgorde te bepalen, vindt daarentegen juist nauwelijks plaats op andere afdelingen. Deze twee SEH-specifieke werkprocessen worden hieronder nader toegelicht.

Triage
Door een toenemende zorgvraag, vooral onder ouderen, neemt het aantal patiënten dat zich met acute en niet-acute hulpvragen op de SEH meldt ook toe. Het grootste deel van de patiënten bestaat uit patiënten die niet in kritieke/levensbedreigende toestand zijn (Rhodes et al. 2001) en om deze patiëntenstroom van de juiste zorg op het juiste moment te voorzien is een systematische triage een belangrijk middel geworden. Dit heeft er toe geleidt dat het triëren van patiënten één van de belangrijkste werkprocessen op de SEH is geworden. De triage is zelfs door de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV, 2008) opgenomen in een richtlijn. Triageverpleegkundige voeren de triage uit en bepaalt hiermee de behandelvolgorde van patiënten. Middels een gedefinieerd stroomschema krijgt de patiënt een urgentieclassificatie toegewezen en in combinatie met de aankomst- en wachttijd wordt de exacte behandelvolgorde bepaald. Patiënten die voor een minder urgente zorgvraag komen zullen dus langer moeten wachten dan patiënten die acuut medische hulp nodig hebben. Voorbeelden van veelgebruikte triagesystemen in Nederland zijn de NTS (Nederlands Triage Systeem), MTS (Manchester Triage System) en ESI (Emergency Severity Index).

Traceren
Indien een patiënt getrieerd is wordt deze naar de juiste locatie gestuurd. Dit kan een bepaalde behandelruimte zijn, maar daarnaast kan de patiënt ook terugverwezen worden naar de wachtkamer of voor onderzoek op de radiologie afdeling zijn (Ayatollahi et al., 2013). De maximale wachttijd wordt bepaald door de uitslag van de triage. Indien deze wachttijd wordt overschreden en de patiënt nog niet geholpen kan worden (door bijvoorbeeld capaciteitsproblemen), dient de patiënt opnieuw getrieerd te worden. Het is dus belangrijk dat er op de spoedeisende hulp afdeling inzage is in het aantal patiënten en hun fysieke locatie inclusief bijbehorende gegevens zoals aankomsttijd, wachttijd en triagetijd. Indien deze gegevens niet voorhanden zijn, zal er onnodig veel tijd besteed moeten worden aan het opzoeken van deze gegevens en de patiënten (Ayatollahi et al., 2013).

Kwaliteitseisen
Sinds 2009 heeft de minister kwaliteitseisen aan de spoedeisen hulp afdelingen gesteld. Voor deze kwaliteitseisen zijn standaarden ontwikkeld waaraan een afdeling moet voldoen, om zo de kwaliteit van de geboden zorg te waarborgen en verbeteren. Deze eisen zijn vooral gericht op het uitvoeren van een adequate triage, een snelle beschikbaarheid van de juiste medische zorg en competente zorgverleners. Wanneer de SEH niet voldoet aan de eisen krijgen zij een termijn om het kwaliteitssysteem te implementeren en daarmee tekortkomingen op te lossen. Blijkt dat hierna nog steeds ernstige tekortkomingen bestaan dan wordt het ziekenhuis onder verscherpt toezicht geplaats of dient de SEH zelfs gesloten te worden.

Ook een zorgbeleidsplan kan op de SEH niet ontbreken (IGZ, 2012). Hierin staat onder andere omschreven welke patiënten wel behandeld kunnen worden op de betreffende SEH. Op basis van dit beleidsplan wordt de SEH, zowel qua personeel als materieel, ingericht.

Gegevensregistratie
Eén van de data-aanleveringen die het ziekenhuis moet doen, is de aanlevering van gegevens over ongevalpatiënten aan de Landelijke Traumaregistratie (LTR). De LTR is bedoeld om informatie te verzamelen van over de traumazorg en met behulp van deze informatie de zorg te verbeteren. Deze registratie bestaat uit zowel prehospitale gegevens, vitale parameters van tijdens de zorg en gegevens over het ontslag en de bestemming van de patiënt.
Ook het Letsel Informatie Systeem (LIS) is zo’n dergelijke aanlevering, wat wel een verplichte aanlevering is. Deze aanlevering bestaat uit persoons-, toedracht- en letselgegevens van ongevalslachtoffers en zieken die zich voor behandeling melden bij een SEH. De informatie die door deze aanlevering verzameld wordt, wordt gebruikt voor het landelijke letselpreventie-beleid. Daarnaast wordt er met deze informatie ook een rapport met benchmarkinformatie opgesteld.

Health Informatie Technologie
Een Health Informatie Technologie (HIT) heeft het doel om een bijdrage te leveren, vanuit een patiëntgerichte benadering, aan een kwalitatieve en efficiënte patiëntenzorg. Dit zou moeten leiden tot een verbetering van de behandeling, uitkomst en algehele volksgezondheid. De systemen ondersteunen niet alleen de medische werkzaamheden, maar ook bestuurlijke en leidinggevende werkzaamheden die binnen de zorginstellingen worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen ze een grote rol spelen bij de medische besluitvormingsprocessen, maar ook onderzoek, training, evaluatie en planning vereenvoudigen. De systemen worden ook beschouwd als een betrouwbaar middel voor communicatie tussen zorgverleners en –instellingen. (Vezyridis et al., 2011)

Informatiebehoefte
De informatiebehoefte van medewerkers op de SEH zijn onder te brengen in twee categorieën, namelijk de klinische informatie en niet-klinische informatie (Ayatollahi, 2013). De klinische informatie en kennis is vooral wenselijk voor artsen en verpleegkundigen die werkzaam zijn op de SEH, zodat zij zo goed en snel mogelijk het beleid kunnen bepalen met betrekking tot onderzoeken en de behandeling. Niet-klinische informatie wordt vooral gebruikt door doktersassistenten en secretaresses, voor het maken van vervolgafspraken, regelen van de vervolgopname en het invoeren van verwijs- en ontslaggegevens.
Ook bronnen zoals medische informatie, klinische richtlijnen en evidence-based medicine behoren, volgens Ayatollahi et al. (2013), tot de informatiebehoefte van zorgverleners op de spoedeisende hulp afdeling. Belangrijk hierbij is dat deze informatie direct beschikbaar is en dat niet ingelogd, gebeld of op toegang en/of opstarten gewacht hoeft te worden. Een succesvolle behandeling wordt bereikt indien de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is (Steenkiste et al., 2002).

Discussie

Informatie management op de SEH blijft een uitdaging doordat de zorg geleverd wordt door wisselende teams, onderbrekingen in de zorg geen uitzonderingen zijn en patiënten elk moment met een grote diversiteit in zorgvraag kunnen aankomen (Callen et al., 2014). Om deze redenen is het gewenst dat zorgverleners op de SEH effectief met elkaar kunnen communiceren, maar dat ook de communicatie met externe afdelingen (zoals het laboratorium) gemakkelijk verloopt. De SEH is een onderdeel van een zorgketen waarbij goede communicatie essentieel is. Indien deze communicatie digitaal kan plaatsvinden, hoeft de informatie maar eenmaal ingevoerd te worden en is deze direct door meerdere zorgverleners inzichtelijk en bruikbaar. Een directe koppeling met het ambulance systeem, uitwisseling van data op basis van de SBAR-methode, zou er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat de SEH al op de hoogte is van de exacte gezond-heidsproblemen voordat de patiënt gearriveerd is, maar ook dat deze gegevens direct in het EPD van de patiënt beschikbaar zijn, blijven en gebruikt kunnen worden in verdere verslagleggen en aanleveringen aan externe partijen. De toegang tot historische en huidige patiëntgegevens is namelijk bevorderlijk voor een doelmatige diagnose en behandeling. Ook de vastlegging van gegevens ten behoeve van de Landelijke Traumaregistratie is eenvoudiger te realiseren wanneer gegevens vanuit de ambulance direct gebruikt kunnen worden.

Bij de implementatie van een HIT op de SEH zal de focus dus vooral moeten liggen op het ondersteunen van het werkproces (Handel et al., 2011), zodat de HIT-oplossing niet de beperkende factor zal zijn in het leveren van de acute zorg maar deze juist bijdraagt aan het leveren van efficiënte zorg. Ook Ozkaynak et al. (2012) benoemd dat het systeem rekening moet houden met elke rol die betrokken is in de acute zorg. Voor de verschillende medewerkers met een andere rol, zal het systeem dus aansluitende functionaliteiten moeten aanbieden, zodat het werkproces optimaal ondersteund wordt.
Digitale ondersteuning bij de triage van patiënten is hierbij ook een vereiste. De beslisboom kan dan doorlopen worden, waarbij het systeem telkens automatisch de volgende opties aanbiedt. Eventuele wijzigingen in het triagesysteem kunnen centraal doorgevoerd worden, waarna elke zorgverlener direct gebruikt maakt van de nieuwste versie. Zodoende hoeven de zorgverleners deze wijzigingen niet uit hun hoofd te leren.

Het beschikbaar hebben van een overzichtsbord, waarop de patiëntnaam, urgentieclassificatie en aankomsttijd staat vermeld, is een onderdeel van de NVSHV-richtlijn (2008). Gecombineerd met de exacte fysieke locatie van de patiënt biedt dit relevante informatie voor het leveren van de zorg. Wanneer dit overzichtsbord aangestuurd wordt door informatie uit het informatie systeem hoeven hiervoor geen aparte handelingen en/of registratie voor plaats te vinden.

Door Farley et al (2013) worden zeven aanbevelingen, voor het verhogen van de kwaliteit van informatiesystemen op de spoedeisende hulp afdeling, beschreven. De eerste vier aanbevelingen gaan over het belang van het betrekken van SEH-medewerkers bij de implementatie en verbeteringen. De laatste drie aanbevelingen hebben te maken met het leren van voorgaande implementaties. Voor de leverancier van een SEH-specifieke HIT is het belangrijk dat zij de ‘lessons learned’ openbaar delen en meenemen bij verdere ontwikkelingen en implementaties. Deze aanbevelingen zijn echter niet SEH-specifiek maar zouden meegenomen worden bij elke implementatie en ontwikkelingen van een HIT.
Daarnaast benoemen Inokuchi et al. (2013) dat er valkuilen zijn voor de implementatie van HIT op een spoedeisende hulp afdeling. Deze valkuilen bestaan volgens hen uit: * Kosten van de implementatie en het onderhoud, * Weerstand bij medewerkers door een wijziging in hun werkproces, * Onzekerheid over de betrouwbaarheid van het systeem, * Ongebruiksvriendelijk, * Vermoedens dat de technologie snel achterhaalt is, * Zorgen over het waarborgen van de privacy.
Ook in deze valkuilen zijn geen specifieke kenmerken te vinden die er voor zouden kunnen zorgen dat een implementatie van een HIT op de SEH anders zou moeten worden aangepakt dan de implementatie van een HIT op andere afdelingen. Voor beide afdelingen gelden dezelfde uitdagingen.
Cresswell et al. (2013) geven tien belangrijke overwegingen voor een succesvolle implementatie en adoptie van grootschalige health informatie technologieën. Deze overwegingen raken het gehele proces van de implementatie; van het vaststellen van het op te lossen probleem tot het evalueren en bijstellen van verwachtingen en doelen. Al deze overwegingen kunnen ook zonder meer gebruikt worden bij de implementatie van een HIT op de SEH.

Ayatollahi et al (2010, 2013) geven aan dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar hoe geautomatiseerde informatiesystemen kunnen voldoen aan de specifieke informatiebehoefte van de medewerkers op de SEH. De vraag blijft echter of deze informatiebehoefte zo anders is dan de informatie die overige zorgverleners nodig hebben bij het uitvoeren van hun vak. Duidelijk verschil is dat de medewerkers op de SEH deze informatie extreem snel nodig hebben voor hun besluitvorming, terwijl andere zorgverleners over veel meer tijd beschikken om deze informatie te achterhalen, door middel van (lichamelijk) onderzoek en gesprekken met patiënten en hun naasten, en te interpreteren.

Conclusie

Uitdagingen voor integrale ICT-oplossingen voor de spoedeisende hulp afdeling liggen vooral op het gebied van communicatie met externe partijen (andere partijen uit de acute zorgketen). Deze communicatie blijft echter niet binnen de muren van dezelfde instelling, waardoor er data-exchange zou moeten plaatsvinden. Hier komen direct nog hele andere uitdagingen bij kijken, zoals een uitwisselprotocol en juridische aspecten over informatiebeveiliging en privacy.
Voor de samenwerking met de HAP zou het gewenst zijn om in hetzelfde systeem te werken, omdat hier een hoog aantal patiënten uitgewisseld wordt. De gegevens die worden vergaard bij de eerste anamnese of triage, zouden verloren gaan indien deze niet uitgewisseld kunnen worden met de volgende zorgverlener. Voor het uitwisselen van gegevens, of het werken in hetzelfde systeem, komen echter ook weer uitdagingen naar boven. Naast dat dit technisch gerealiseerd moet worden, dient er bijvoorbeeld ook een strategische beslissing genomen te worden over de toegang van de HAP tot het systeem van de SEH en/of het ziekenhuis en visa versa.
Daarnaast is de overdracht naar de afdeling ook van groot belang. Er dient duidelijk te zijn wat er al onderzocht en bekend is, zodat deze informatie ook gebruikt kan worden op de (verpleeg)afdeling. Bovendien zou het mogelijk moeten zijn om door de ontvangende afdeling alvast orders voor de patiënt te plaatsen zonder dat deze patiënt al fysiek aanwezig is op de afdeling (Ash et al., 2004).

Door de auteurs Farley et al. (2013) en Inokuchi et al. (2011) zijn meerdere valkuilen en aanbevelingen genoemd, waar men rekening mee dient te houden bij de implementatie van een health informatie technologie op de SEH. Echter gelden deze randvoorwaarden ook voor systemen op andere afdelingen, zoals de kliniek of polikliniek. Ook voor de zorgverleners daar is gewenst dat hun werkproces ondersteund, en niet belemmerd, wordt door HIT en dat overdracht naar andere zorgverleners efficiënt kan plaatsvinden. Dit zijn punten die Cresswell et al. (2013) ook benoemen voor de implementatie en adoptie van algemenere HIT’s die op grote schaal ingevoerd worden.
Wanneer een systeem letterlijk gekopieerd wordt van een andere afdeling naar de SEH zal de implementatie waarschijnlijk mislukken. Maar zodra bij de implementatie rekening wordt gehouden met het werkproces en informatiebehoefte van de diverse gebruikers (verschillende rollen, met elk verschillende handelingen), heeft het systeem een grote kans van slagen. Zolang de juiste informatie maar op het juiste moment inzichtelijk of te registreren is.

Literatuur

Ash J, Berg M, Coiera E. Some unintended consequences of information technology in health care: the nature of patient care information system related errors. J Am Med Inform Assoc. 2004. 11:104–12.

Ayatollahi H, Bath PA, Goodacre S. Factors influencing the use of IT in the emergency department: A qualitative study. Health Informatics Journal. 2010. 16(3):189- 200.

Ayatollahi H, Bath PA, Goodacre S. Information Needs of Clinicians and Non-Clinicians in the Emergency Department: A Qualitative Study. Health Information and Libraries Journal. 2013. 30 (3):191-200.

Ben-Assuli O. Electronic health records, adoption, quality of care, legal and privacy issues and their implementation in emergency departments. Health Policy. 2015. 119:287–97.

Callen J, Li L, Georgiou A, Paoloni R, Gibson K, Li J, Stewart M, Braithwaite J, Westbrook J. Does an integrated Emergency Department Information System change the sequence of clinical work? A mixed-method cross-site study. International Journal of Medical Informatics. 2014. 83(12): 958-966.

Cresswell KM, Bates DW, Sheikh A: Ten key considerations for the successful implementation and adoption of large-scale health information technology. J Am Med Inform Assoc. 2013. 20(e1):e9-e13.

Farley HL, Baumlin KM, Hamedani AG, et al. Quality and safety implications of emergency department information systems. Ann Emerg Med. 2013. 62(4):399-407.

Handel DA, Wears RL, Nathanson LA, et al. Using information technology to improve the quality and safety of emergency care. Acad Emerg Med. 2011. 18:e45-51.

Inokuchi, R., H. Sato, S. Nakajima, K. Shinohara, K. Nakamura, M. Gunshin, T. Hiruma, et al. Development of Information Systems and Clinical Decision Support Systems for Emergency Departments: A Long Road Ahead for Japan. Emergency Medicine Journal. 2013. 30 (11): 914-917.

Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ziekenhuizen goed op weg met implementatie normen voor afdelingen spoedeisende hulp. Kwaliteitssysteem nog niet volledig op orde. 2012.

Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen. Richtlijn ‘Triage op de spoedeisende hulp’. 2008.

Ozkaynak M, Brennan PF. Characterizing patient care in hospital emergency departments. Health Systems. 2012. 1(2):104–17.

Rhodes KV, Lauderdale DS, Stocking CB, Howes DS, Roizen MF, Levinson W. Better health while you wait: a controlled trial of a computer-based intervention for screening and health promotion in the emergency department. Ann Emerg Med. 2001. 37:284-291.

van Steenkiste BC, Jacobs JE, Verheijen NM, Levelink JH, Bottema BJAM. A Delphi technique as a method for selecting the content of an electronic patient record for asthma, International Journal of Medical Informatics. 2002. 65 (1). 7–16.

Vezyridis, P., S. Timmons, and H. Wharrad. Going Paperless at the Emergency Department: A Socio-Technical Study of an Information System for Patient Tracking. International Journal of Medical Informatics. 2011. 80 (7): 455-465.…...

Similar Documents

Premium Essay

Ict Benifits

...Make reasoned recommendation about how particular organisation can take advantage of IT development. As an ICT manager working for full of beans, I have made it clear that the development of ICT is increasing, therefore giving organisations no choice but to adapt to the changes. It’s my duty to explain to the owners and employees of full of beans how the ICT development can have a positive impact on the organisation. For example, fast processing which is essential for banks and vast storage capacity which reduces the amount of paper work. Hardware and software are both being used by organisation to help them accomplish certain tasks e.g. using (MIS) management information system. Hardware and software increased in power, capacity and sophistication, therefore allowing organisation to expand and work more efficiently. I strongly recommend that full of beans make use of this opportunity to adapt to the ICT developments. One great example of a new development full of beans can take advantage of is the recent wireless technology, many organisations responded to this change by adapting to the change. In order for full of beans to take full advantage of the ICT development, obviously the manager first needs a presentation on the capabilities of these development and how it will benefit their organisation. There are many new developments that organisation took advantage of, I will explain some of these development in more detail below. Wireless technology This is a great......

Words: 1111 - Pages: 5

Premium Essay

What Is Ict?

...Information and Communication Technologies for Development (ICT4D) refers to the use of Information and Communication Technologies (ICTs) in the fields of socioeconomic development, international development and human rights. The theory behind this is that more and better information and communication furthers the development of a society. Aside from its reliance on technology, ICT4D also requires an understanding of community development, poverty, agriculture, healthcare, and basic education. Richard Heeks suggests that the the I in ICT4D is related with “library and information sciences”, the C is associated with “communication studies", the T is linked with “information systems", and the D for “development studies”.[1] It is aimed at bridging the digital divide and aid economic development by fostering equitable access to modern communications technologies. It is a powerful tool for economic and social development.[2] Other terms can also be used for "ICT4D" or "ICT4Dev" ("ICT for development") like ICTD ("ICT and development", which is used in a broader sense[3]) and development informatics. ICT4D can mean as dealing with disadvantaged populations anywhere in the world, but it is more seen with applications in developing countries. It concerns with directly applying information technology approaches to poverty reduction. ICTs can be applied directly, wherein its use directly benefits the disadvantaged population, or indirectly, wherein it can assist aid organisations or...

Words: 563 - Pages: 3

Free Essay

Ict in Malaysia

...ICT IN MALAYSIA: POLICY, REGULATION & INDUSTRY PROGRESS (1996-2000) AND PROSPECTS (2001-2005) Presented by Gazali Abas at ITU-Waseda University Workshop for Regulators and Policy-Makers “New Trends in ICT” 13th-24th November, 2001 Waseda University Tokyo, JAPAN CONTENTS 1. 2. 3. 4. 5. INTRODUCTION PROGRESS (1996-2000) PROSPECTS (2001-2005) ALLOCATION CONCLUSION 14 Nov.2001.Gazali A. 2 1. INTRODUCTION THE BIG PICTURE - Human Capital 23 m - Vision 2020 - Long-term Outline Perspective Plan - Five-year Development Plan - K-Economy - ICT policy, regulation and industry 14 Nov.2001.Gazali A. 3 2. PROGRESS, 1996-2000 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Utilization of ICT National IT Agenda Development of the Multimedia Super Corridor MSC Flagship Applications Development of Communications Infrastructure Electronic Commerce Human Resource Development for ICT Funding for ICT Industry 14 Nov.2001.Gazali A. 4 2.1.1 - UTILIZATION OF ICT: ICT Expenditure by Sector, 1995-2000 Total expenditure on ICT increased 9.2% p.a. in 1996-2000. Big spenders on ICT: 1995 2000 AAGR Banking & Finance 27% 15% -4% Manufacturing 13% 16% 19% Distributions 8% 10% 16% Government 10% 8% 7% Home 2% 8% 44% 14 Nov.2001.Gazali A. 5 2.1.2 - SELECTED ICT INDICATORS, 1995-2000 Indicator PC (units installed) PC per 1,000 pop. Tel.lines/1,000 pop. Tel.Subscribers Mobile Phones Internet Subscribers 14 Nov.2001.Gazali A. 1995 610,000 29.5 161.7 3,332,447 700,000 13,064 2000 2,200...

Words: 2334 - Pages: 10

Free Essay

Ict Officer

...Mary Freeman 4542 Short Street Austin, TX 78701 (222)-980-7257 freeman@anymail.com January 18th, 2014 Ms. Winnifred Burkholder Kimball Electronics Group 2453 Ashton Lane Austin, TX 78744 Dear Ms. Burkholder, I am applying for the ICT Technician job position with Kimball Electronics Group and my credentials match the requirements in your posting. I have an Associate Degree in Bachelor of Science and over three years of experience working as an ICT Tech where I gained valuable hands-on experience in this field. My duties included setting up the network and servers for the company and testing the systems to make sure everything was functioning correctly. It also included conducting test, running diagnostics and troubleshooting problems to find solutions. I also have experience reading schematics and blueprints, implementing patches and making repairs when necessary. I am familiar with a variety of operating systems such as Windows XP, Vista, Windows 7 and Windows 8 and I am familiar with Microsoft Office along with a variety of other programs. I am team-orientated, dependable, highly focused and I have strong decision-making skills. I also possess excellent communication skills with the ability to explain technical issues in a clear and concise way. I manage my time wisely, so I have the ability to keep several projects going at once but I always maintain a pleasant, easygoing attitude even......

Words: 305 - Pages: 2

Free Essay

Ict Notes

...Important notes: * ICT helps today's busy families stay connected with each other.  * However, ICT can also keep families apart. Imagine today's family gathered in the kitchen for dinner. Maybe the TV is on, a laptop on the kitchen counter and everyone has their phone with them. Mom and dad are keeping an eye on emails even though the work day is technically over. So this family is physically together, but they are not totally focused on and paying attention to each other. They are at least partially attentive to a ping or a beep indicating that there is a new text message, email or missed call. * So how can we use ICT to our advantage - for increased productivity, reduced stress, and better work+life fit? We'll need our organizations to pitch in by providing guidelines about expectations and strategies for effectively managing our devices. And we will need to confer with our managers and colleagues to figure out how our work groups can use ICT to promote collaboration and working smarter.  *  technology is the best way of learning because it's a convenient way to search a lot of academic information and technology makes me know my goals * A major change has occurred in personal communication and society due to the influence of the information technology. Whereas in the past, information technology was not used every day, but in recent times, it has become the most powerful things to in many people lies. * Technology is so much apart of our lives that...

Words: 1089 - Pages: 5

Premium Essay

Hospitality Ict

...obligations that it needs to meet. According to Wood and Brotherton (2008, p.331) Lodging businesses can no longer expect to succeed without the solid support of information technologies (IT), this is true for a variety of reasons but is partly because the current customers that the lodging establishments are looking to attract are part of the Net Generation, these people are surrounded in their daily life by IT, if these people are not provided with the technology that they are used to using they will not return, hence lost business. ICT is now a prominent part of our daily life, within the tourism industry it is quickly becoming an important tool for a hotels organisation, it enables them to become competitive and is a good way of communicating with both consumers and partners. ICT is increasingly becoming a source that is enabling competitive advantage for the hospitality industry (Buhalis 2003, p.336). (See table 1). The introduction of ICT is especially important for TVU as it is classed as a small to medium sized hotel, this is because it currently has 18 guest rooms which will be rising to 25 after the improvements have been implemented, this size of hotel was defined by the World Tourism Organisation (2000) as a SMHO when they stated that a hotel with less than 50 rooms is categorised as a small to medium sized hotel. Studies have shown that the smaller hotels can benefit significantly from the introduction of technology, these benefits can include: •......

Words: 2455 - Pages: 10

Premium Essay

Ict and Employment

...Connecting to Work: How ICTs Are Expanding Job Opportunities Worldwide September 10, 2013 * * ------------------------------------------------- Top of Form Bottom of Form * * * Information and communication technologies are creating new job opportunities for workers and employers around the world. STORY HIGHLIGHTS * Information and communication technologies (ICTs) are transforming the world of work, creating new job opportunities and making labor markets more innovative, inclusive, and global. * Three trends are driving this shift: greater connectivity, the ability to telecommute and outsource work, and globalization of skills. * A new paper looks at ways policymakers can maximize the positive impact of ICTs on employment. RELATED WORLD BANK * Policy Note: Connecting to Work: How Information and Communication Technologies Could Help Expand Employment Opportunities * Website: World Bank ICT * Website: Jobs Knowledge Platform MULTIMEDIA Video Connecting to Work: ICTs & Jobs When Gopal Maharjan, a young engineering graduate in Nepal, started looking for a job in Kathmandu he did not get a great response. Then he heard about online jobs with CloudFactory, a “microwork” platform. He and some friends formed a group and applied online. They were accepted and given part-time jobs doing work such as digitizing old, hand-written data, tracking supermarket receipts, or even medical transcription. The group meets regularly with CloudFactory......

Words: 974 - Pages: 4

Premium Essay

Thesis Ict

...Chapter III Design and Methodology Research Approach This chapter tend to explain about the methods and the procedures to be followed or to be taken in this proposed project. It analyses and reviews the research questions and approach that was used to carry out the study, the components of the research and the methods that is used to conduct the studies, also includes the overview and the treatments of the data. System Development Life Cycle The proposed Inventory and Reservation System of ICT Resource Management with barcode system through VB (Virtual Basic) that follows the step by step process of the System Development Cycle (SDLC)Spiral Model. It makes sure that the requirements needed are done properly. The Spiral Model is a combination of the iterative and waterfall model in a systematic way of development and a controlled aspects of the sequential linear development or the waterfall model. The Spiral Model has four phases of development first is the Identification process where the gathering of requirements is on, the identification of the system requirements, and also includes the understanding the requirements between the customer and the changing market. Second is the Design phase where the logical and conceptual design in the baseline spiral involves the physical product design and in the subsequent subsets. Third is the Construct or Build where refers to the production it is intended for the costumer where the feedbacks were on for the development......

Words: 1534 - Pages: 7

Premium Essay

Ict Technician

...Your Global Consumer Electronics, ICT Products & Support Specialist ABOUT US – HIGH LINK TECHNOLOGIES Founded in the early 2009, HLT (HIGH LINK TECHNOLOGIES) is a dynamic and innovative South African based company. HLT is a market leading global supply chain provider that delivers affordable consumer electronics and technology for all. HLT understands that technology has changed the way people communicate. Cellular technology and satellite communication have increased communication speeds and made 'connecting' easier. The Computer and Internet has enabled easy exchange of information over long distances. Businesses, small and big, need technology to thrive. They are growing and expanding across countries owing to technological advancements. It is technology that gives organizations the strength to spread their wings. If not for technology, how would complex industrial processes be carried out? The role of computers and Internet in education cannot be ignored. The use of computers in teaching has made learning more interesting. Computers enable better storage and presentation of information, thus making the process of teaching easier and more effective. HLT aspires to initiate a Computer Lab and Home Work Schooling program. This has been designed as a mobile institution which brings basic Computer and Hardware training conveniently at each learners pace. Parents, guardians and learners will appreciate this program which has been designed with their interest especially in......

Words: 471 - Pages: 2

Premium Essay

Ict & Legislation

...ICT and Legislations In this essay, I am going to analyse current issues and developments in communication and information technology, to include digital and mobile technology and the internet. Where would we be today without technology? Personally, I would be lost, from using my I-phone or setting my alarm to using my docking station for my music. My TV in my bedroom has chrome cast, which keeps my little man safe and occupied whilst mummy is getting ready. It transforms any television in to a smart television that means you can access net flicks or you tube. My son watches Blippi, which provides educational videos for toddlers. It also helps me keep my life simple, for example using my Bank of Ireland app. I can check my balance and my direct debits without having to request a statement or going to the bank. In the past, I used the weather app to scrutinize the weather forecast, pick the best beach to go windsurfing based on the conditions. Now because I am an Irish mammy I use it for reasons that are more important i.e. when is it a good time to hang out the washing. The developments in communication technology also mean we can broadcast information to a wide audience all over the world in a short period. This is very useful for advertisements, conveying important messages and updating citizens on important news. Communications technology has helped us in many ways in our public and private lives. Businesses now use social media for advertising and marketing......

Words: 855 - Pages: 4

Premium Essay

Icts

...Communication has been defined as "the transmission of information and meaning from one individual or groupnto another". The definition of Information and Communications Technology(ICTs) is said to be a diverse set of electronic systemsand resources used to communicate, create, disseminate, store and manage the internet. The main purpose of communication technology is to facilitate effective communication between individuals or groups that are physically distant from each other. Specific defined technologies can be broadcasting devices like the radio, the television or the telephone. ICTs are often spoken of in a particular context daily such as ICTs in bussiness/commerce, government,health, logistics, medicine and science. However, ICTs in health will be the main focus in this discussion as I elaborate on the impact of information and communications technology. ICTs plays an important role in our modern day life. There is a growing consensus that the impact of information and communications technologies on health systems could be substantial or even revoluntary through the precise nature of the impact is much more difficult to predict, it seems that the health sector will benefit from advances in mobile telephony and Internet services. Some examples can be that patients and informal providers may routinely seek advice from doctors supporting any subscriber service implemented. Today, there are health information sysems for HIV and......

Words: 559 - Pages: 3

Premium Essay

Ict in Education

...APPLICATION OF ICT IN EDUCATION We are living in a constantly evolving digital world. ICT has an impact on nearly every aspect of our lives - from working to socialising, learning to playing. The digital age has transformed the way young people communicate, network, seek help, access information and learn. We must recognise that young people are now an online population and access is through a variety of means such as computers, TV and mobile phones.  The developments in the use of the electronic media have influenced all walks of life. Education is no exception to this. The use of computers and the internet for enhancing the quality of education by making learning more relevant to life has been seen as an ideal by educational institutions. The citizens of tomorrow who are our students now are going to live in the age of the electronic media. How are we preparing them for the same? Are we giving them technology based Education? Are we giving them exposure to the use of computers and the itnernet? Have we integrated the ICT into classroom processes? What are the efforts made by the department in this direction? What does policy say about ICT in Education? There are several such questions which we need to probe into. An understanding of these issues will enable us to use the ICT more meaningfully in Education. Information and Communication Technologies have recently gained groundswell of interest. It is a significant research area for many scholars around the globe...

Words: 5037 - Pages: 21

Free Essay

Ict for Ukm

...Manfaat ICT dan Solusinya Dalam era globalisasi saat ini peran Information and Communication Technology (ICT) sebagai sarana pendukung pengembangan usaha saat ini tidak lagi diragukan. Banyak pelaku usaha telah menggunakan ICT untuk melakukan ekspansi usahanya karena ICT telah membuat segala aktivitas terkait dengan usaha semakin mudah dilakukan dengan ekstra cepat. Seperti aktivitas komunikasi yang dulu dilakukan secara tradisional dengan pos, kini dilakukan melalui e -mail yang dalam hitungan detik informasi sampai pada klien atau pelanggan. Masih banyak aktifitas usaha yang terdukung oleh adanya ICT ini, khususnya promosi usaha yang dilakukan di internet atau bahkan transaksi jual beli yang sering dikenal dengan e–business.  Pemanfaatan ICT yang tepat akan sangat membantu para pelaku UKM di berbagai sektor untuk mengembangkan bisnis di masa depan. Perluasan program pemasaran lintas geografis melalui internet, kepraktisan pengelolaan data dan sistem informasi lintas cabang, kemudahan komunikasi antar pelaku atau antar komunitas serta lain sebagainya adalah beberapa manfaat yang ditawarkan oleh ICT. Pemanfaatan ICT bagi UKM juga dapat meningkatkan daya saing yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan peluang ekspor dan peluang bisnis lainnya, mengingat dengan penggunaan ICT informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat. Teknologi Informasi yang dibutuhkan oleh UKM tidak saja yang berhubungan dengan produksi atau pemberian jasa, tetapi juga dalam operasional perusahaan......

Words: 437 - Pages: 2

Premium Essay

Ict in Organisation

...6. Explain if you or your department is facing difficulties to perform certain task weather you have the ICT Most people experience problems with machines and new ICTs are no exception. Living and working with and around machines of is not only a story of benefits, but also of problems, uncertainties, demands for change and conflicts. For example, as well as being one of the most useful and flexible devices, the personal computer is also one of the most problematic, with technical problems, continual upgrades, problematic interfaces, and demands on time and money to name a few. The computer is only one of a series of ICT products from the telephone onward that have been accompanied by a whole range of technical and non-technical problems. Many of those interviewed experienced problems adopting, using or owning ICTs. The type of problem is highly dependent on the type of technology: the PC and Internet connections giving considerable technical, learning, service, upgrade and compatability problems. Mobile phones on the other hand, while occasionally having poor infrastructure difficulties, gave problems of usage, service quality (customer care) and personal identity. It is not only technical issues that cause problems, there are many other equally important practical and social problems. Even for technical systems that are largely stable, where the technical problems have mostly disappeared from view, there still remain a host of issues1. Nearly all the......

Words: 2050 - Pages: 9

Premium Essay

Role of Ict

...IADIS International Conference on International Higher Education 2010 THE ROLE OF ICT IN TEACHING FOR ENHANCING QUALITY EDUCATION IN HIGHER EDUCATION: A CASE STUDY OF INDIA M.L. Ranga1, Dinesh K. Gupta2 and Roshan Lal3 1 2 Vice Chancellor; Corresponding Author’s; Guru Jambeshwar University of Science & Technology, Hisar-125001, India Associate Professor, Department of Library & Information Science, Kurukshetra University, Kurukshetra-136119, India 3 Professor of Business Management, M.M. University, Mullana (Ambala)-133203, India ABSTRACT The objective of this paper is to examine the role of ICT (Information Communication Technology) in enhancing the quality of teaching at higher education level. Although the concept of higher education has been progressing well in India and ICT is being used in all spheres of education, this article aspires to study the current status of ICT implementation and its role in improving the quality of higher education. KEYWORDS Quality Education, Information Communication Technology, Digital Communication, Higher Education. 1. INTRODUCTION India keenly aspires for international recognition as a “knowledge superpower,” and globe trotting Indian executives and policymakers are always eager to tout the country’s much-vaunted IT companies, and a fastgrowing pharmaceutical industry, not to mention its pools of engineering, legal, and research talent. The scenario considered most promising in the future envisages the country to become......

Words: 2303 - Pages: 10