Free Essay

Guldhornene

In: Religion Topics

Submitted By gage
Words 333
Pages 2
Digtet er episk, da det fortæller en historie fra, hvor folk leder efter guldhornene, til de bliver fundet, til de bliver stjålet osv. Dog kan det også stemples til at være lyrisk da Adam
Oehlenschläger meget præcist har beskrevet de stemninger, der er i forskellige situationer.
Bl.a. med naturen i strofe 4, hvor visse borgere tager ud i mørket, for at finde guldhornene.
Det er meget let, at tyde stemningen i digtet fra strofe til strofe, men hele vejen igennem er det en meget eventyrlig, idyllisk og fantasi agtig stemning der præger digtet.

Digtet har mange af de klassiske romantiske træk. Naturen er nøje beskrevet med vejrbeskrivelser, beskrivelser med blomsterne der lukker sig natten og om hvordan duggen ligger sig på rosenbladende om morgnen. Derudover hører man også om fuglene der synger
,og den meget hyggelige, eventyrlige stemning kommer betydeligt til udtryk Digtet handler også meget om troen på den guddommelige kraft, som også er typisk for romantikken, der især lagde meget vægt på gamle sagn, eventyr og myter samt oldtids- og middelalderhistorier. Dette fortæller digtet også om, idet det realistiske var at tjene en masse penge på guldhornene, men i stedet beholdt man dem, som et stykke kultur der satte sit præg på Danmark. Dette giver også et klart udtryk af fædrelandsstolthed og fædrelandsromantik, som dengang var et af hovedemnerne i romantikken. Man kan hurtigt læse, at det er et digt skrevet i den romantiske tidsperiode, både fordi romantikken gik meget op i en bagvedliggende idéverden og en ånd i naturen, som der fortælles om i digtet. For eksempel i

Det er meget positivt, navnlig når man tænker på alt det, der foregik i Danmark på det tidspunkt. Bl.a. englændernes overtagelse af den danske flåde, men også da Danmarks gik statsbankerot i 1914, men den positivitet der var i billeder, litteratur og poesi har måske fået dem til at se lidt lysere på fremtiden, og flygte til en anden verden og glemme de forfærdelige ting der skete rundt om dem.…...

Similar Documents

Free Essay

Sammenlignede Analyse Af Købke Og Hca.

...samhørighed og fædrelandsstolthed i folket, og gør det gennem hans følelsesladene lyrik, og appellere altså til nationen ved brug af ethos. Generelt benytter han sig af positive tillægsord og konnotationer, der gør hans sprog meget billedbeskrivende og følelsesladet. Altså er Andersens evne til at beskrive og skildrer natur og historie, en vigtig del af hans brug af sprog. Men i sangen anvender han også besjælinger, som puster liv i de objekter han benytter sig af, og skaber eksistens og glæde i sproget. Bl.a. i strofe 3, vers 1, hvor han skriver ”Engang Du Herre var i hele Norden.” Her besjæler han Danmark ved at skrive Du, som om at Danmark var en person det styrrede Norden. Det samme gør han i strofe 3, vers 6, hvor plovjernet finder Guldhornene. Plovjernet får den menneskelige egenskab, at finde noget, som gør sproget mere spændende og varieret. Til sidst besjæler han sproget i strofe 1, vers 3, ved at omtale det som ”min Moders stemme.” Altså er sprogets hans moders stemme, hvilket også gør hans sang mere personlig. I kontrast til Oehlenschlägers ”Der er et yndigt land” hvor Danmark bliver skildret med samme pragt, har Andersen valgt at lægge en mere personlig vinkling på sangen. Med ordvalg som ”jeg, dig, mit og os”, viser han hvordan netop han ser Danmark, og hvordan han ønsker at hele nationen burde se den. På den måde bliver han et forbillede for nationen, og går forrest med hans beskrivelser og skildringer, for at vise det smukke Danmark. Flere faktorer spiller......

Words: 3205 - Pages: 13

Free Essay

Definition Af Romantikken

...mange eventyr og digte, som vi stadig kender og bruger den dag i dag. H.C. Andersen havde ”Biedermeier-tendenser”. Biedermeier kom ca. i år 1820, efter at ”romantismen” var kommet godt i gang. Disse 2 måder at skrive på, var hinandens modsætninger. ”Biedermeier” blev opkaldt efter den tyske spidsborger: ”Biedermeier”, og blev derfor forbundet til den borgerlige kultur. Borgerskabet dyrkede de moralske og harmoniske værdier, hvilket betød at lagde vægt på familien, det moralske, det trygge og velkendte. Morten Korch kan ses som en sen repræsentant for ”Biedermeier-principperne”. Adam Oehlenschläger havde en stor betydning for Romantikken, og han bliver forbundet med denne tidsalder. Han skrev digtet ”Guldhornene”, som handler om de stjålne guldhorn, umiddelbart efter han havde en lang samtale med Henrik Steffens, som var en anerkendt filosof. Oehlenschläger udgav digtet i sin store digtsamling ”digte 1803”, hvilket havde betydning for ”romantikkens” pludselige gennembrud i dansk litteratur....

Words: 375 - Pages: 2

Free Essay

Nothing

...og bakken, hvor det i et vrimmel lykkedes Maria at møde Ludvig, uden at nogle finder ud af det. Fortolkning: -Tema/følelsen digtet beskriver Matilde Det gennemgående tema/følelse i uddraget af teksten er ulykkelig kærlighed og længsel. Maria føler sig spærret inde og det eneste hun gerne vil er at mødes med Ludvig, men det må hun ikke. Hun opgiver ikke hendes følelser for ham og bliver ved med at længes efter at se ham. -budskab Malene Det Adam Oehlenschläger gerne vil fortælle med teksten er, at hvis man kæmper for hvad man inderligt ønsker, lige meget den situation man er i, kan man opnå dette ved at blive ved med at tro på at det en dag lykkes og ved at kæmpe for det man gerne vil. Matilde -Perspektivering til guldhornene, hvor universalromantikken også bliver repræsenteret*, men man kan også perspektivere til nutiden/ens eget liv. Da følelsen af ikke at kunne få den man elsker, at man føler sig fanget i sine følelser og den smerte man oplever ved ikke at kunne være tæt på den man elsker. *Efter et århundrede mødes guderne igen, og beslutter at Erik Lassen skal finde det andet Guldhorn - de regner med at han vil forstå, at gaven er fra guderne (fordi han er landmand, en mand der elsker naturen og kan se sammenhængen mellem mennesker, guder og natur)....

Words: 1511 - Pages: 7

Free Essay

Dansk Kultur

...burger og andre ting som mine forældre ikke nødvendigvis er vokset op med. Min forståelse af kultur er kommet ind med modersmælken. Det jeg nu ser som normer, er noget jeg har lært fra min nærmeste familie, og mennesker jeg har omgået meget i min opvækst. Under min opdragelse har jeg altså fået en form for forståelse, for hvad man skal, og især hvad man bestemt ikke skal. Mine forældre og mine venner har sikker nogle andre idéer om, hvad kultur er for dem. Jeg tror dog, at vi danskere også har ting, som vi er enige om. F.eks. at vores historie og vores kunst er kultur, vi kan være stolt af. Generationer før mig ville sikkert have sagt kunst, som en af de helt store danske kulturklenodier. De ville bestemt have nævnt skagensmalerierne, guldhornene og sikkert også de nordiske vikinger. Det er jeg ikke sikker på, at min generation vægter lige så højt. Men deraf kan vi altså konkludere, at man ofte kan sige, at meget kulturforståelse er individuel, og at den ofte ændrer sig fra generation til generation. Lad os hoppe tilbage i tiden. Forestil jer danmark, som det var i gamle dage. Brun sovs og kartofler. Landbrug og marker dækkede store arealer af Danmark. Forestil jer så, at i går ned gennem en hvilken som helst middelstørrelse by. Der er hverken McDonald, Burger King, kinesiske restauranter, kebab huse eller pizzarier. Idag ville det samme billede være ganske unormalt, for vores madkultur har ændret sig radikalt. Unge mennesker er vokset op med pizza og burger, og det er......

Words: 1124 - Pages: 5

Free Essay

Nice

..._erobrere_og_kolonister/Sproglig_indflydelse_og_andre_påvirkningerhttp://en.wikipedia.org/wiki/Danelaw | 6 | Rum 24 Guldskatte i midten | Forklar om, hvordan vikingerne er beskrevet i historiografien.. Fra den krigeriske til den fredelige viking.. og til nu – både og. Læs i ’Danmarkshistorien mellem erindring og glemsel’ | 7 | Rum 21 Vikingegrave | Forklar om klasseforskelle i vikingetiden (om grave i vinkler på vikingetiden) – Læs s. 21 – 29 http://natmus.dk/fileadmin/user_upload/natmus/undervisning/dokumenter/Vinkler_paa_vikingetiden_Vikingeantologi_undervisning.pdf | 8 | Lokale 22Guldhornene | Læs op af Oehlenschlagers digt. Igangsætter af romantikken… som også er igangsætter af ’erindringseksplotionen’ Fortæl historien om guldhornene. Og hvad Pierre Nora mener med ’erindringseksplosion’. Se f.eks: http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/nationalstaten-1848-1915/samfundet-under-nationalstaten/nationalromantik/ | 9 | Lokale Folk og nation | Fortæl om nationalismens udbredelse i 1800 tallet – Forklar det sproglige erindringssted: Hvad udadtil tabes skal indadtil vindes. Forklar, hvorfor der i 1800 tallet var ’behov’ for at ’opfinde’ vikingerne. Læs s. 6 – 14: http://natmus.dk/fileadmin/user_upload/natmus/undervisning/dokumenter/Vinkler_paa_vikingetiden_Vikingeantologi_undervisning.pdf |...

Words: 706 - Pages: 3

Free Essay

Det Store L

...iagttagelser fra diverse systemer med henblik på at skabe ’almen dannelse’ og Det er et spørgsmål om megen historisk overblikslæsning i dansk i realiteten er litteraturundervisning i denne forstand. Det ville nok være rimeligere at sige at den set fra lærerens synsvinkel i stor udstrækning er kulturhistorisk orientering. Set fra elevens synspunkt kan der derimod være tale om decideret litteraturundervisning, hvis teksterne stadig virker friske og ikke blot opfattes som historisk eksempelmateriale. 50 Kapitel 5. Systemteori ’studieegnethed’ forudsætter voldsomme reduktioner. Så længe man underviser i ældre litteratur, kan læreren støtte sig på veletablerede forventningsstrukturer. Man kan ikke blive ved med at overraskes over at Guldhornene indeholder træk som man har vedtaget at kalde ’romantiske’. Men sagen stiller sig fundamentalt anderledes når der undervises i ny litteratur. Den er ikke bare i banal forstand svær og usikker at have med at gøre. Brugen af den kræver en helt anden adfærd af læreren. Eftersom det i en årrække har været et politisk krav at der skal undervises i helt ny litteratur, er den enkelte lærer blevet tildelt rollen som den der løbende må uddrage det almendannende potentiale af 89 litteraturen næsten mens den skrives. Selv om man kan hente hjælp i det litterære system, hvor en noget tilsvarende ordnende bestræbelse som sagt finder sted, så giver det læreren og eleverne rollen som skabere af almen dannelse. Forfattere skaber ikke dannelse,......

Words: 201508 - Pages: 807