Premium Essay

Grammatikopgave

In: English and Literature

Submitted By camillacaroj
Words 420
Pages 2
Grammatikopgave English in Danish
Kapitel 9
9.1 Test 1 1) Både ”may” og ”might” er modalverber. Hvilke betydninger kan der ligge i følgende sætninger: * She may go to London.
Tilladelse og mulighed * She might go to London.
Forslag og anmodning

may (måske) = something is possible might (større usikkerhed)
= a polite suggestion may (måske) = something is possible might (større usikkerhed)
= a polite suggestion
Forestil dig, at du er ude at køre i stormvejr, og din medpassager fraråder dig at køre gennem en skov. Vil medpassageren (såfremt sandsynligheden for vejspærring er stor) sige:

* Don’t go through the forest. The road may be blocked. eller * Don’t go through the forest. The road might be blocked.

2) Afgør ordklassen på de kursiverede ord, som de optræder i sætningerne nedenfor: * She disapproved of my decision. verb * Her look was disapproving. adjective * He works in engineering and she works in advertising. nouns * She often goes to London. adverb & preposition * She gave him an admiring look. adjective * David Beckham now lives in the USA. adverb * I hope to see you in London. infinitive marker * She succeeded in hiding her feelings. verb * Hiding one’s feelings is sometimes difficult. verb (men står her som verbalsubstantiv)

3) Ret fejlene i nedenstående sætninger. Der kan godt være mere end én fejl i den enkelte sætning. a) I’d like too kilos of potatos, please.
I’d like two kilos of potatoes, please. b) Where is my clothes?
Where are my clothes? c) They sold there car.
They sold their car. d) Its rather cold in there.
It’s rather cold in there. e) Nobody know where he has hidden the money.
Nobody knows where he has hidden the money. f) Money are nice to have, but hard to get.
Money is nice to have, but hard to get.…...

Similar Documents