Free Essay

Genoside

In: Historical Events

Submitted By margi3069
Words 379
Pages 2
ג'נוסייד- ממ"ן 12-

שאלה 1

להערכתי, קיימות שלוש סיבות עיקירות להתרחשותו של רצח העם הארמני:

1) התעוררותם הלאומית של הארמנים- עד סוף המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19 חיו הארמנים כקבוצת מיעוט מיני רבות בתוך האימפריה העותמנית. הטורקים אפשרו לארמנים להנות מאוטונומיה דתית ותרבותית וחופש מנהלי בענייניהם הפנימיים, כגון חינוך, דת ושיפוט פנימי. החופש שהעניקו הטורקים לארמנים אפשר להם לשמור על דתם, שפתם ועל זהות אתנית ייחודית בתוך האימפריה העותמנית.
עם זאת, בסוף המאה ה-18 חל שינוי ביחסם של הטורקים כלפי המיעוט הארמני. מעמדה של האימפריה העותנית החל להתערער ובשל ניהול כושל ושחיתות היא מצאה עצמה בסכנת התמוטטות כלכלית.
במקביל, החל מאמצע המאה ה-19 שטף גל של התעוררות לאומית את אירופה, ואיתו גם המיעוט הארמני, שדרש שוויון זכויות ודמוקרטיה. הארמנים, שצפו בהתפוררותה האיטית של האימפריה העותמנית קיוו כי כך ישיגו את האוטונומיה המיוחלת.
בשנים אלו, לאחר מלחמת רוסיה- טורקיה, נחתמו הסכמים בינלאומיים שמטרתם היתה לשפר את מעמד המיעוט הנוצרי בטורקיה, לרבות הארמנים ולהגן עליהם. עם זאת, בפועל, לא נעשה דבר.
בסוף המאה ה-19 הקימו הארמנים ארגונים פוליטיים מהפכניים שעודדו את האוכלוסיה הארמנית למרוד בשליטים הטורקים. הטורקים ראו במאבק הארמני בגידה באמפריה ונכנסו למגננה. הם דיכאו מרידות אלו באכזריות רבה. עד סוף המאה ה-19 המשיכו הטורקים לטבוח בארמנים ב"פוגרומים" מאורגנים כל אימת שהעיזו הארמנים להרים את ראשם ולדרוש שיוויון זכויות ואוטונומיה.

2) מעורבות אמביוולנטית של המעצמות- כפי שצוין מקודם, במאה ה-18 מתחילות לנשוב רוחות של לאומיות באירופה. עמים רבים מרימים את ראשם ודורשים עצמאות. המעצמות הגדולות, משיקולים מדיניים וטריטוריאליים מחליטות לתמוך ולסייע במאבקם של לאומים קטנים לעצמאות: כאשר ניסתה האמפריה העותמנית לדכא את התנועות הלאומיות של המיעוטים ששהתגוררו על אדמתה (יוונים, בולגרים, סרבים), התערבו המעצמות הגדולות, מה שלעתים הביא להולדתן של מדינות חדשות שקמו כדי לספק את הדרישות הלאומיות של המיעוט.
עם זאת, המיעוט הארמני לא זכה לפריווילגיה של תמיכת המעצמות הגדולות. המחוזות בהם ישבו הארמנים בשטחי האמפריה העותמנית היו רחוקים מאירופה ולמעצמות הגדולות לא היו בשטחים אלו אינטרסים טריטוריאליים.
כמו כן, המעצמות הגדולות חששו כי עזרה למאבק הלאומי הארמני עלולה להביא לחיזוק כוחה של רוסיה, שבימים ההם נתפסה כמתחרה ע"י המדינות מן המערב.
אדישותן של המעצמות הגדולות למצוקות העם הארמני ולמאבקו על עצמאות הבהירה לטורקים כי יש באפשרותם לנהוג במיעוט הארמני איך שיעלה על דעתם, בעוד הארמנים הבינו כי הם לבד במערכה.

3. החלשות האמפריה העותמנית ועליית הלאומיות הטורקית-…...

Similar Documents