Free Essay

Fear

In: Science

Submitted By DaemonSmith
Words 3456
Pages 14
Најстарата и најсилната емоција
На човештвото е стравот.
Х.П. Лавкрафт

Именката „страв“ потекнува од старо англиските зборови feer, fere and fer, кои означуваат опасност, и се поврзани со прото-германскиот збор fērą, прото-индо-европскиот per кој значи „да се обидеш, отпочнеш, истражиш, ризикуваш“. Во германскиот јазик зборот опасност е Gefahr, во холандскиот gevaar, во шведскиот fara, во албанскиот frike, и во латинскиот periculum, кој пак е коренот на терминот страв во сите романски јазици.
Како именка „страв“ може да има три различни значења. Првото значење е силна, неконтролирана и непријатна емоција која е предизвикана од перцепирана опасност, пример „Тој беше исплашен бидејќи виде змија“. Второто значење е страв како фобија, во смисла на страв индуциран од некого или нешто, пример „Не секој ги има истите стравови; јас на пример имам страв од мравки“. Третото значење е страв како стравопочит кон натприродно суштество. Психологијата се занимава со проучување на сите три видови страв, особено задржувајќи се на првиот и вториот вид.
Стравот предизвикува промени во мозокот на индивидуата, органските фунцкии и ултимативно во однесувањето на единката, како на пример бегање, криење или „парализирање“ кога се доживуваат трауматски настани. Стравот може да се случи како одговор на специфична дразба која се случува во моментов, или при замислување на идна ситуација која се доживува како ризична за здравјето, животот, статусот, моќта, безбедноста, или во поретки случаи како страв дека ќе дојде до губење на богатството или нешто вредно.
Кај луѓето и некои повисоки животни, стравот е обликуван од процесите на когниција и учење. Па така, стравот може да се оцени како рационален и пригоден, или како ирационален и непригоден. Нерационалниот страв се вика фобија.
Психолозите како Џон Вотсон, Роберт Плучик, Пол Екман учат дека постои мала лепеза на вродени емоции и дека стравот е една од нив. Ваквата хипотеза во лепезата емоции, освен стравот, ги вклучува и радоста, тагата, паниката, анксиозноста, акутната стресна реакција, гневот.
Стравот е тесно поврзана, но сепак видно се разликуваат, со емоцијата анксиозност, која се јавува како резултат на пречки кои се доживуваат како такви кои не можеме да ги контролираме или избегнеме.
Одговорот на страв ни овозможува преживување со тоа што ни го генерира соодветното однесување, па е од еволуциска важност.

Топ 10 стравови во САД.
Во 2005-та година, Галуп (компанија која се занимана со спроведување анкети), на национален примерок од адолесценти на возраст меѓу 13 и 17 години спровеле истражување на кое ги прашале испитаниците од што најмногу се плашат. На листата од топ 10 стравови се нашле: терористички напади, пајаци, смрт, да се биде неуспешен, војна, насилство, да се биде сам, иднината, нуклеарна војна.
Во друго истражување базирано на гуглањето на фразата „страв од ...“ следена со стравот за кој се бара информација, авторот Бил Тенсер објавил листа која се состои од следните стравови: летање, висина, клонови, смрт, да ме одбијат луѓето, змии, неуспех, возење, интимност.

Најчести фобии

Според повеќе истражувања, некои од најчестите фобии се од демони и духови, постоењето на зли сили, лебарки, пајаци, змии, висина, вода, затворен простор, тунели, мостови, игли, социјално отфрлање, неуспех, медицински испитувања и јавни настапи.
Личност со аракнофобиа може да чувствува паника и непријатност околу пајаци и покрај тоа што е свесна дека повеќето пајаци се безопасни. Понекогаш, дури и објект кој потсеќа на пајак може да причини паничен напад кај лицата кои страдаат од аракнофобија.
Друга многу честа фобија кај луѓето е глософобија или стравот од јавни настапи. Таквите луѓе можат да бидат сосема комфорни доколку зборуваат во соба со луѓе кои ги познаваат, но кога ќе се најдат во ситуација на јавен настап, стравот се јавува во форма на сомнеж дали зборовите кои се изговараат се точни или неточни, бидејќи многумина се присутни кои можат да не осудат.

Страв од смрт
Стравот од смрт е мултидимензионален; во него спаѓаат „стравот од сопствената смрт, смртта на другите, стравот од непознатото после смртта, стравот од процесот на умирање, вклучувајќи бавна и болна смрт“.
Шели Кејген, филозоф од Јејл, го испитувал стравот од смртта во отворениот курс во 2007-ма, проучувајќи ги следните прашања: дали стравот од смртта е соодветен? Кои услови се битни и кои услови се својствени за да се јави страв од смртта? На што се мисли кога се зборува за стравот од смртта? Колкав страв е соодветен?
Според Кејген, за стравот генерално да има смисла, три услови треба да бидат исполнети: објектот на страв треба да биде „нешто лошо“, треба да има чувство на шанса дека лошата ситуација ќе се случи, и треба да има некаква несигурност околу лошата ситуација. Јачината на стравот треба да биде соодветна за големината на „лошото“. Ако трите услови не се исполнети, стравот е несоодветна емоција. Кејген објаснува дека стравот од смрт не ги исполнува првите два услови, дури и ако смртта се доживува како „губење на добрите нешта во животот или пак ако веруваме во болен задгробен живот. Бидејќи смртта е сигурна, стравот од смрт исто така не го исполнува ниту третиот услов, но дополнува дека непредвидливоста за тоа кога ќе се случи да умреме, може до одреден степен да ни причинува чувство на некаков страв.
Психолози ја тестирале хипотезата дали стравот од смрт мотивира религиозна посветеност, и дали убедување во постоењето на задгробен живот го намалува стравот од смртта.
Религиозноста може да биде поврзана со стравот од смртта кога задгробниот живот се доживува како период на казна. „Интринзичната религиозност“, како спротивна на „формалната религиозна инволвираност“ негативно корелира со стравот од смртта. Студија спроведена во 1976-та година врз припадници на различни христијански доктрини, дошла до резултати дека оние кои се најпосветени на религијата, кои одат редовно на црква, го следат учењето, се најмалку исплашени од смртта.

Страв од непознатото
Многумина се исплашени од непознатото. Непознатото може да се однесува на многу нешта, како на пример околината, следните десет години, или пак на пример утре. Многумина се плашат да одат по патот кој го одбрале, бидејќи се плашат од што се наоѓа таму. Стравот од непознатото е причината зошто некои луѓе не вложуваат во себе. Сепак, ако дојде до сепак се одлучат да работат на себе, радо би оделе по веќе познат пат, отколку таков по кој никој не одел. Ова може до доведе до навики како што е на пример одложувањето.
Страв од несигурност и непредвидливост
Стравот од тоа да се живее во средина која е константно променлива може да причини анксиозност, и други физиолошки и психолошки проблеми. Луѓето можат да развијат страв од несигурност. Родителите го поткрепуваат таквиот страв со тоа што им напоменуваат на децата да не зборуваат со непознати.

Причини за страв
Луѓето развиваат специфични стравови како резултат на учење. Ова е познато во психологијата како условување на страв. Прв ваков експеримент е „Експериментот со малиот Алберт“ од Џон Вотсон, кој бил инспириран после набљудување на дете кое имало ирационален страв од кучиња. Во оваа студија, 11 месечното момче било условување на страв од бел глушец. Стравот се генерализирал, па вклучил страв од други бели, волнени објекти, како пример зајаци, кучиња, па дури и волна.
Стравот може да се учи преку доживување или сведочење на трауматски настан. На пример, ако дете падне во бунар и се мачи да излезе од таму, може да развие страв од бунари, висина, затворени простори или пак вода. Проучувани се областите на мозокот кои се активни при појава на страв. Истражувањата покажале дека човек може да научи да се плаши, без разлика дали тие ќе ја доживеат траумата, или го гледаат стравот кај некој друг. Во студија од Андреас Олсон и сораб. амигдалата била активна и во ситуација која провоцира страв кај нив, а и во ситуации во кои гледаат како други поминуваат низ непријатен настан. Ова укажува на тоа дека стравот може да се развие и во двата случаи, а не само преку лично искуство.
Стравот е под влијание на културен и историски контекст. На пример, во раните години на 20-ти век, многу американци се плашеле од полио, болест која ги осакатува деловите на телото, оставајќи го тој дел од телото неподвижен за цел живот.
Иако многу стравови се научени, стравот сепак е дел од човековата природа. Многу студии зборуваат за тоа дека некои стравови (животни, висина) се почести од други стравови (цвеќиња, облаци). Овие стравови исто така е полесно да се индуцираат во лабораторија. Овој феномен е познат како подготвеност, бидејќи човековите предци кои биле способни побрзо да се плашат од опасни ситуации, биле со поголеми шанси да преживеат и да се репродуцираат, се претпоставува дека подготвеноста е еволуциски бенефит.
Од перспектива на еволуциска психологија, различни стравови може да бидат адаптација на различни адаптации кои биле корисни во еволуциското минато. Веројатно се развиле во различни временски периоди. Некои стравови, како на пример стравот од висина, веројатно е да се среќава кај сите цицачи и се развил во мезозоичкиот период. Други стравови, како на пример стравот од змии, се среќава кај сите виши примати и се развил во кенозоикот. Други пак, како на пример стравот од глувци и инсекти, можно е да се уникатни за човекот и да се развиле во палеолитот или неолитот, период во кој инсектите и глувците станале важни преносители на сериозни инфекции, и штетни за житариците и зачуваната храна.

Многу физиолошки промени во телото се поврзани со стравот, сумирани како борба или бегство одговор. Борба или бегство одговорот е вроден, и го забрзува чукањето на срцето, го забрзува дишењето (хипервентилација), констрикција на периферните крвни садови, дилатација на централните крвни садови, зголемена мускулна тензија, ежење на влакната (за да се зголеми топлината на телото), потење, зголемено ниво на глукоза, зголемено ниво на калциум, зголемено ниво на неутрофилните леукоцити (вид на бели крвни клетки), зголемена будност која може да доведе дури и до нарушување на патернот на спиење, чувство на „пеперутки во стомакот“.

Страв кај животните
Често лабораториски истражувања со глувци се прават за да се проучи условениот страв. Во истражување спроведено 2004-та година, тим научници истражувале условување страв на одредени дразби, со помош на електричен шок. Истражувачите подоцна успеале да го згаснат условениот страв кај животните. Но сепак, дури и тогаш глувците покажувале избегнување на просторот каде се случувал електричниот шок т.е. научено одбегнување Наученото одбегнување се објаснува со тоа дека условеното однесување може да стане безусловн, како што навестуваат претходни студии.
Одбранбени реакции специфични за видот или научено одбегнува во природата е специфична тенденција да се одбегнат одредени закани или дразби. Така животните преживуваат во дивината. И животните и луѓето ги имаат таквите одбранбени реакции специфични за видот, како на пример одбегнување, борба, псевдо агресија, лажна агресија, парализирање при закана, кои се контролирани од автономниот нервен систем. Ваквите ОРСВ се учат брзо преку социјална интеракција помеѓу припадниците на ист вид, другите видови или интеракција со средината. Ваквите стекнати реакции или одговори многу тешко се забораваат. Животното кое преживува е животното кое веќе знае од што да се плаши и како да ја одбегне заканата. Ваков пример кај луѓе е реакцијата кога ќе се види змија, многумина се враќаат наназад пред воопшто да осознаат зошто се подвратиле.
Како се повеќето мозочни функции, постојат повеќе мозочно области кои се вклучени во дешифрирање на стравот. Амигдалата комуницира двонасочно со префронталниот кортекс, хипоталамусот, сензорниот кортекс, хипокампусот, таламусот, септумот и меѓумозокот.
Амиглдата игра важна улога во ОРСВ, како на пример ventral amygdalofugal, кој е есенцијален за асоцијативното учење, и ОРСВ се учат преку интеракција со средината и припадниците од видот.

Емотивен одговор се создава откога сигналите ќе поминат низ различните делови од мозокот, и го активираат автономниот нервен систем, кој е одговорен за бегање, борба, „парализирање“, и онесвестување. Често, оштетената амигдала може да биде причина за неспособност за препознавање страв (како пациентот С.М.). Ваквото нарушување може да доведе до губење на чувството на страв, и често можат да станат претерано самоуверени, да се соочат со поголемите од нив, или да се впуштат кон предатори.
Роберт Болс, истражувач од универзитетот во Вашингтон, работел на ОРСВ и наученото одбегнување кај животните, но дошол до тоа дека наученото одбегнување и алатките кои се користеле за негово мерење не можат да се користат во природна средина. Тој теоретизирал дека постојат три вида ОРСВ: борба, бегање и парализа. Дури и припотомените животни имаат ОРСВ, и во тие моменти животното се враќа на своето диво однесување.
Интринзичниот фидбек кој доаѓа од внатре како на пример стегање мускули, зголемено чукање на срцето, се побитни за ОРСВ отколку екстринзичниот фидбек, т.е. дразбите кои доаѓаат од надворешната средина. Повеќето животни имаат интринзично множество стравови, кои се со цел да му помогне на видот да опстане. Глувците ќе бегаат од секој шокирачки настан, гулабите ќе ги удираат своите крилја едни од други кога се под закана. Ваквото однесување се смета за ОРСВ.
Болс верува дека ОРСВ се условени преку класично наместо оперантно условување. ОРСВ се случува како поврзување на срединските дразби со непријатни настани.
ОРСВ се создаваат преку стравот, и се есенцијални за преживување. Глувците кај кои недостасува генот stathmin не покажуваат знаци на научено одбегнување, или страв, и неретко ќе одат директно кон мачка и ќе бидат изедени. Животните користат ОРСВ за да си ги загарантираат шансите за опстанок, да преживеат доволно долго за да се размножат. ОРСВ е еволуциска адаптација која се среќава кај многу видови, од пониски до виши животни.

Мозочно процесирање страв * Таламусот собира сензорни информации од сетилата * Сензорниот кортекс добива информации од таламусот и ги интерпретира * Сензорниот кортекс ги организира информации и ги шири кон хипоталамусот (борба или бегство), амигдалата (страв), хипокампусот (помнење)
Мозочната структура која е центар на повеќето невробиолошки настани поврзани со страв е амигдалата, лоцирана позади хипофизата. Амигдалата е дел од мрежата на учење страв.
Во присуство на пречка, амигдалата предизвикува лачење на хормони кои влијаат на создавањето страв и агресија. Штом дојде до создавање страв, амигдалата веднаш ослободува хормони кои го ставаат телото во алертна состојба, во која се подготвени да бегаат или да се борат. Ова е она што се нарекува борба или бегање одговор кој го регулира хипоталамусот, делот од лимбичкиот систем. Штом личноста повторно се најде во безбедна ситуација, во која нема повеќе потенцијални опасности кои ја опкружуваат, амигдалата испраќа информации до префронталниот кортекс кој ги зачувува ваквите информации у случај да се најдеме во слична ситуација на штотуку доживеаната. Ова е познато како мемориска консолидација.
Некои од хормоните кои се вклучени во борба или бегство состојбата се: епинефрин, норепинефрин, кортизол. Норепинефринот е одговорен за зголемено чукање на срцето, зголемен тек на крвта кон скелените мускули и зголемено ослободување на глукоза од енергетските резерви. Кортизокот е одговорен за зголемување на нивото на шеќер во крвта, ги демаргинализира неутрофилните леукоцити и го зголемува нивото на калциум.
Кога се случува ситуација која доведува до страв, амигдалата и хипокампусот го зачувуваат настанот преку синаптичка невропластичност. Стимулацијата на хипокампусот ќе ја доведе индивидуата до помнење на многу детаљи од средината во која се случува стравот. Пластичноста и мемориската формација во амигдалата се генерирани од активацијата на невроните во тој регион. Експерименталните податоци укажуваат на тоа дека синаптичката пластичност на невроните кои водат кон латералната амигдала се случува со условување страв. Во некои случаи, ова доведува до ПТСД или до фобија. МРИ скеновите на мозоци кај лица со биполарни или панични нарушувања укажуваат на зголемена и погусто времежена амигдала и тоа допринесува до повисоки нивоа на страв.
Патогените можат да ја намалат активноста на амигдалата. Глувците кои се заразени со токсоплазмоза стануваат помалку плашливи од мачки, понекогаш дури и се движат по нивните територии обележани со урина. Ова однесување често води до тоа да бидат изедени од мачките. Паразитот тогаш се репродуцира во телото на мачката. Постојат докази дека паразитот се „вселува“ во амигдалата на заразените глувци.
Во друга студија пак, глувците кои имаат лезија на амигдалата не покажуваат знаци на страв или анксиозност кон несакани дразби.
Неколку други мозочни структури исто така се проучувани дека се активираат кога на лицата им се прикажани страшни наспроти неутрални дразби. Меѓу нив се вбројуваат оципитоцеребеларните региони, вклучувајќи ги инфериорниот париетален и супериорниот темппорален гирус.
Интересно да се спомне е што страшни очи, веѓи, усни даваат посебни мозочни активности независно едни од други.
Фермони на страв и зошто стравот може да биде заразен?
Во заканувачки, опасни ситуации, инсектите, водните организми, птиците, рептилите, и цицачите испуштаат мирисни супстанци, иницијално наречени предупредувачки супстанци, кои се хемикалии кои се нарекуваат предупредувачки фермони. Ова се случува за да се одбранат себеси и истовремено да ги информираат членовите на својот вид за опасноста. На пример, глувците кои се под стрес, испуштаат мирис кој прави другите глувци да бегаат од изворот на сигналот.
Фермоните се синтетизираат, емитираат и перцепираат од сите живи суштества кои се проучувани со исклучок на вирусите и бактериите.
Со откривањето на фермоните во 1959-та година, предупредувачките фермони беа откриени во 1968-ма година кај мравките и земјените црви, а 4 години подоцна кај цицачите. Во следните две децении идентификацијата и карактеризацијата на тие фермони продолжи со проучување на фермоните кај инсектите и водните животни, но малку подоцна, во 90-тите години на минатиот век, предупредувачките фермони кај цицачите беа проучувани со поголем интерес.
Во 1985-та година, врска помеѓу мирисите од вознемирени глувци и перцепцијата за болка беше откриена. Глувците кои не биле вознемирени кога се изложени на таквите мириси развиваат опиодна аналгезија. Студија во 1997-ма открива дека пчелите стануваат помалце чувствителни на болка кога се стимулирани со изоамил ацетат, хемикалија која мириса на банана. Експериментот исто покажа дека толеранцијата на болка кај плечите е раководена од ендорфинот.
Со користење на тестот на присилено пливање кај глувци како предизвикувач на страв, првиот формон од овој тип кај цицачи беше откриен.
Во 1991-ва, оваа предупредувачка супстанца се покажа дека ги задоволува сите услови да се смета за фермон: добро дефинирани ефекти врз однесувањето, специфични за одредени видови, и минимално влијание врз видовите кои не спаѓаат во специфичната група.
Во 1993-та година врска помеѓу хемосигнал кај глувци и имуна реакција беше откриена.
Продукцијата на фермони кај глувците беше поврзана со хипофизата во истражување од 1994-та.
Во 2011-та година врска помеѓу силната болка, невроинфламација и предупредувачките фермони кај глувци беше откриена, анализа на мозочните ткива на глушец откри дека електричен шок врз стопалото на глушецот доведува до лачење на проинфламаторни цитокини во мозочните структури.

Фермони на страв кај луѓето

Доказите за хемосензорните предупредувачки сигнали кај луѓето се појавиле касно. Иако предупредувачки фермони досега не биле физички изолирани кај луѓето или нивната хемиска структура идентификувана, докази за нивното постоење постојат. Андростадиенан, стероиден одор, е фермонски кандидат пронајден во човековата пот, влакната по телото и плазмата.
Сличната супстанца, андростенон, е вклучена во искажување доминација, агресија и компетитивност; влијанието на сексуалните хормони врз перцепирањето на андростенон кај луѓето укажува зголемено ниво на тестостерон поврзани со зголемена осетливост на андростерон кај мажите, високо ниво на тестостерон поврзано со несреќност како резултат на андростенонот, и високо ниво на естрадиол поврзано со одбивност кон андростенон кај жените.
Германска студија од 2006-та година укажува на тоа дека е висок процентот на успешно разликување на пот која е предизвикана од вознемиреност и пот која е предизвикана од физичка активност.
Времето потребно за реакција на звук е пократко кога се мириса пот која е предизвикана во стресна ситуација отколку при мирисање пот од физичка активност. Ова покажува, за прв пат, дека хемосигналите можат да го обликуваат времето за емотивна реакција.
Аналогно на комуникацијата на глувците и плечите причинето од хемосигнали, доживување емпатија при „мирисање вознемиреност“ кај друг човек е пронајдено кај луѓе.
Студија од 2013-та овозможни доказ од мозочен скен дека стравот кој настанува од хемосигнали можно е да е специфичен за полот. Истражувачите собрале „предупредувачка пот“ и пот од физичка активност, и им ги претставиле на 16 луѓе кои биле подложени на МРИ скенови. Стрес индуцираната пот од мажи предизвикала силни емотивни одговори и кај мажите и кај жените, додека пак потта од жените предизвикала далеку посилни емотивни реакции кај жените отколку кај мажите. Понатамошните тестови покажале дека ваквата разлика настанува поради когнитивните разлики кај мажите и жените.
Во едно друго истражување, на волонтери им биле покажувани цртани среќни или лути човечиња, и требало да повлечат или бутнат рачка што е можно поскоро.
Испитаниците кои мирисале масло кое во себе содржело анандростадиенон реагирале побрзо отколку оние кои мирисале масло кое не го содржело фермонот.
Потенцијалниот механизам за ваквата разлика е во тоа што се смета дека андростадиенонот влијае на процесот на обработка на емотивно лице. Андростадиенонот е познат како фермон кој влијае на фузиформ гирусот кој е одговорен за препознавање лица.

Надминување страв

Фармацетици
Глукокортикоиди се користат за третирање условени стравови или фобии. Во една студија, глукокортикоидните рецептори во централното јадро на амигдалата биле уништени со цел подобро да се разберат механизмите на условен страв. Резултатите покажуваат дека уништувањето на глукокортикоидните рецептори превенира да дојде до однесување кое е причинето од условен страв.

Психолошки
Когнитивно бихевиоралната терапија успешно помага да се надминат стравови и фобии.
Бидејќи стравот е многу посложен од само заборавање или бришење сеќавања, активен и успешен пристап вклучува повторено соочување со стравовите. Оваа терапија позната како „терапија на изложување“ помага на над 90% од случаите со специфични фобии.…...

Similar Documents

Free Essay

Fears Essay

...To Overcome Fears Fear is not something which you can easily go to the doctor with to get fixed. A lot of people believe incorrectly that fear is for their own good. There is a cure for fear, so long as you know where to look. If your afraid you’re afraid. Fear is something which you feel, it’s simply there and a logical thought. If you suffer a fear of a description you have probably handled it in various ways. Most people with a fear of heights, for instance approach their fear primarily by avoiding it. If you don’t go up there you won’t be afraid, but there are many times when you would like to be able to climb up to the top of whatever landmark it may be or to drive over a bridge. You could experience fear when someone frightens you and they surprise you and you jump in confusion. Some people will say that you made their heart stop or something like that from being so surprised. Some people scream as loud as possible and quiver. Sometimes people are so scared that they just stand there like they are frozen. People who are easily frightened are like cats in general because they are easily scared also. To some people Halloween can easily be fearful. We dress up in weird costumes with our children and go trick-or-treating for candy. We try to frighten the people at the door, or to entertain them with our costumes. The holiday has a fearful setting within itself, not only costumes and candy; people put out skeletons and ghosts, along with graveyard scenery. Some......

Words: 358 - Pages: 2

Free Essay

Fear

...FEAR. Opening the book ‘Raw’ penned down by Martin Crowe my eyes fixated on the following words, “Fear . That emotion I have fought all my life . Fear of rejection. Fear of unworthiness. Fear of failure. Fear of not moving forward. Fear of being dropped." Seeing and reading these words sent jitters down my spine and my head started reeling , re-calling my experiences as a budding youngster in the gentleman's game in all whites and a bright sun hat . I was like a new born calf trying to find his footing in this world ,I was somewhat good enough to get into the school first eleven at the age of thirteen and then into the state under nineteens the next year at the age of fourteen . This is exactly when the fear started creeping in ,playing with guys almost half a decade older than me was like a David versus Goliath battle from the inside but this time Goliath was winning . During training I was impressing all and then on the first match day just before the coin went up between the the two leaders a bombshell was dropped , a meeting was called and I was handed my first cap by the captain and a new set of whites as i was to take the field instead of a experienced stalwart in the team and thus was slotted to bat at number three . The toss was won by my captain and he decided to have a bat on a green seamer , on which the ball would move around in every direction . Watching the openers walk out to the middle was terrifying . I was sitting with my pads on , helmet and......

Words: 916 - Pages: 4

Free Essay

Fear

...Fear Written By: Richard A. Cranston To begin with, I will ask the question of what is fear. Webster’s Dictionary give’s the definition of fear as this: FEAR - 1) To have a reverential awe of, to be afraid of, expect with alarm, to be apprehensive. 2) An un-pleasant, often strong emotion caused by anticipation or awareness of danger. 3) A reason for dread o apprehension. Fear is a powerful emotion that is primitive and can be traced back to our earliest ancestors. This emotion, if controlled and listened to, can and will alert us of danger. I personally believe that since it kept our ancestors alive, it can keep us alive. If fear was not accepted, appreciated, and or respected, then none of us will be here today. That is just a small portion of the positive side of fear. Like all things in life, when there is positive, there is negative. The negative side is that fear can control us, cloud our judgment, cause us to freeze, and in the end get us severely injured or killed. Hundreds of years ago, fear was taken from just an emotion, and turned into a very powerful weapon. This weapon was used, even to this day, as a means of control. Many cultures have produced secret societies who have found out just how much of an effective weapon this emotion can be. It has been used for extortion, control, and even to shift political parties to who these societies want to take reign, or over throw a monarchy. Many of these secret societies are not widely......

Words: 4493 - Pages: 18

Free Essay

Fear of Crime

...Fear of Crime: Development, Progress, and Efforts to Erase the Negative Effects it Leaves Behind Abstract This study diagnoses the different aspects that cause fear of crime to grow or progress in society. Things that have stronger influences on the mind are considered on higher scales than others. This report has many different points; it will be focused most on: demography and how it is used to show characteristics of your 'common victim', the media's ramification’s on crime, what effects the mind has on crime, and crime within schools. It will also mention different theories and how they affect the thoughts that people have on the amount of crime around them. Crime is a topic in today's society that cast immense fear into the mind and thoughts of many people, putting hindrance on what many people do in their lives. It is depicted in abundance on television, radio, books, and other entertainment sources of today's day and age, therefore causing more people to focus in on crime. Due to the added attention on the topic, fear of crime, the physical, social, economic, and emotional vulnerability as a result of the stress from crime, is more common than it used to be. Fake court cases and exaggerated crimes are all over reality television, in turn, taking minuscule fears and making them extraordinary with every hour they sit observing them in front of their television a daily basis, one show after another. Mind over matter is a theory that is mentioned when......

Words: 1112 - Pages: 5

Premium Essay

Fear

...‘Fear Constructs our Reality’ “The one permanent emotion of the inferior man is fear - fear of the unknown, the complex, and the inexplicable. What he wants above everything else is safety.” Henry Louis Mencken. Fear is one of the strongest emotions for every human being; like love or hate it can distort our mind, causing us to not think or act logically in different circumstances. Fear, like the fear of speaking in public, can effect each individual differently; some of us are able to control this fear and speak confidently and clear to a large group, where others of us freeze and let it take control of our body; confusing our mind to make the situation more difficult than it really is. Fear can be caused because of something that happened to the individual in the past, an accident or event that has left an imprint in the memory that could trigger the same emotion that was felt in the past, to the present situation. Our fears can also be formed from a parent’s or family member’s experience, instilling the same fear to us, which in turn influences the way we see what is happening around us. No matter what an individual’s fear is or how it began, plays a very significant part on controlling their part of life, by confusing the mind.. There are some of us that allow fear to overthrow our mind, causing it control our everyday actions and thoughts. Through the character of Nina, from the movie ‘The Black Swan’ it is clear that fear has distorted her mind which causes her......

Words: 355 - Pages: 2

Premium Essay

Fear

...Fear is an unpleasant emotion caused by the belief that someone or something is dangerous, likely to cause pain, or a threat. Most people are afraid to admit that they fear something because they think that they are the only ones that have that fear, but the truth is that everyone is scared of something. Everyone has at least one fear that when facing it, can cause a memorial moment in their life. I have many fears and I’ve been faced with one of my biggest fears for a few years now, and it still lingers on to this day. On thanksgiving 2012, I wanted to spend the night at my friend’s house named Kayla since she was having a big thanksgiving party, but my parents said I couldn’t go. At first I was confused because we never did anything special on thanksgiving, so I didn’t think it would have been such a big conflict. That night, my parents sat me down at the dining room table once my brother and sister were sound asleep. Sitting there, I was so confused on what they were going to tell me that was supposed to be “so important”. They took a deep breath and told me that what I was about to hear, was going to change my perspective on our family. They told me that my dad Clay was not my biological dad, and that my biological dad’s name is Shaun. In that moment, my whole life got turned upside down. A thousand questions ran thru my head like “Why didn’t they tell me sooner?” “Why did my biological dad leave?”, “Is it because of me?”, “Was I a mistake?” I was too shocked to ask......

Words: 1785 - Pages: 8

Free Essay

Fear

...“We have nothing to fear, but fear itself” (Franklin Roosevelt). Society has evolved into a set of mind that believes that fear is considered a sign of weakness. Being afraid of the dark does not mean you’re scared of the absence of light but simply that you fear the unknown that hides within the dark that your eyes fail to observe. Scientist have developed several theories that contradict between the both, one states that fear is something we’re born with, something inevitable to our survival. While the other states that our phobias are made by our daily life actions and events, and we should overcome them in order for us to prevent our terrors to become a weakness. Being afraid of something can mean that you are facing a superior force in which you feel inferior to. Knowing you’re facing something bigger and more powerful can trigger that effect on your body and mind to try to abstain away from danger. One great example of fear is the one they instituted in North Korea. This nation is a ‘’population mind control by fear’’ (psyche truth). Despite the terrible and horrible living conditions, the North Korean people have never protested against their communist government. If you’re accused of political dissension the military will take you and your family into a labor camp, in which you will endure hard labor until the day of your death. They will never protest because they fear that 3 generations will be doomed to death (psyche truth). Another example of a group controlling...

Words: 793 - Pages: 4

Free Essay

Fear

...“Mommy, can you check under my bed?” Do you remember believing in monsters under your bed? The fear that griped at your feet as you made a dash for the covers every night? When did that fear become diminished? As we got older we started to ask less and less for mom to check under the bed, we started to understand that make believe doesn’t exist and that monsters under our beds are little kid brains running on overdrive ignorance. That’s it IGNORNCE; the lack of knowledge, that is what made us afraid the lack of knowing what is real and what is not. But “knowledge has banished fear” as Athol furgard once said. Once we started to gain knowledge myths and legends started to go against everything science could prove “real”. According to science fear is a motivating force coming from the ability to sense danger and getting away from it. Also known as the fight-or-flight response you mostly see in animals when under attack. People have a fear for the unknown, we aren’t scared to try something new but more at what the results would be. They limit themselves to curtain things that they know and the rest they put on a shelf claiming it too high to reach, because of the fear of what it might hold. Today I urge you to stop putting the unknown on a shelf, start testing with it explore it to its max. There are people who hide away from things that makes them afraid and then there are people who rush after it. These people are called adrenalin junkies. You might......

Words: 496 - Pages: 2

Free Essay

Fear

... Cheapie D | March 13, 2015 Cheapie D |  | March 13, 2015 MY Barriers Do you have a fear/phobia of something small and nice or something big and harmless? Well if you ask me I have a fear/phobia of crickets or you can say I have insect phobia. Often whenever I see crickets I freak out, but some people take my phobia as a joke. Such as throwing fake crickets at me and throwing real crickets at me. While there laughing their heads off, I’m running around like a chicken with its head cut off. Sometimes I’ll soften up and watch them chirp on the wall at night. I’ve tried to face my fear a couple times and try to touch them, yet every time I try I run away. I don’t know why, but every time they jump out at me I am a scaredy-cat and run off like a girl. Time flies by fast because every attempt I make involving crickets I feel a little better. Now I am quite cool with seeing crickets, but I still can’t stand touching them and them touching me. So if you ask me “How was your overall experience with my fear/phobia of crickets?” My answer would be “My overall experience with my fear/phobia of crickets was bad at first, but it got better overtime. Don’t get me wrong, I still have more work to do involving crickets.” I am so glad my fear/phobia is getting better. I can remember when I saw a cricket for the first time in my life. I was scared to death. I am so much better now....

Words: 277 - Pages: 2

Free Essay

Fear

...FEAR OF ALTOPHOBIA Veronica Taylor ENG121: ENGLISH COMPOSITION 1(AXC1420C) Instructor: Erin Nelson May 16, 2014 Fear of Alto phobia The fear I need to conquer is my fear of heights. Heights are one of my biggest fears that I have tried numerous of times to get over. This fear causes me to have real bad anxiety attacks to where I sweat, shake, have blurred vision, and have trouble breathing to where I have an asthma attack. One day my sister tried to help me conquer my fears by making me ride on roller coaster and that day is the day that I will never forget because she made my fears worst. The bad thing about my fear is when I go to sleep I picture myself up high in the air somewhere falling and wake up instantly nervous in a cold sweat, scared and emotional. Every time I go to an amusement park I promise every one that I am going to ride on all the rides. When I get there, I freeze up and back out. My sister always forces me to get on the biggest ride which is called The Beast. The beast is concerned to be the longest and biggest rollercoaster and it’s made out of wood. They tell me that I can do it and that it’s not that bad, but they lied. I wanted to get on so bad but, my fear just took over and wouldn’t let me just like always. What really causes me to have a fear of heights was the movie called Final Destination. In the movie all kinds of disturbing and crazy things happen. In one of the sense there were people up on the rollercoaster riding when...

Words: 859 - Pages: 4

Free Essay

Fear

...| My traumatizing fear as a child. | | | | Teresa Wright 11/14/2015 | | | | As a child, I always had a fear of clowns because of their odd, creepy, and evil appearances. In the month of October 2008, that fear drastically evolved into a trauma; Once I watched the movie called, ‘IT’, by Stephen King. From that day forward I found myself screaming and crying at the top of my lungs every time I seen a clown. Imagining that they were evil killers just like the intimidating clown of the movie. The trauma was so intense that when there was a fund raiser event held at my elementary school , Browning Pearce , the clown Ronald McDonald was there to meet and greet every child , including me, and once it was my turn to actually see him I fainted and collapsed onto the floor . As I came to my senses, my mother, Brenda forced me to watch the movie, ‘IT', including a bunch of other clown cartoons. I had to watch them for a whole week nonstop, even before I did my homework or went to church. Watching almost 168 hours of clowns on television; I finally realized that my horror of clowns had vanished into thin air. The next day I told my mother that the anxiety was gone, so she told me to get in the car and she drove us to a local McDonalds where Ronald McDonald was at. She had me meet him again, but, this time I didn't faint; I actually thought he was a funny cool clown. In conclusion, I became indomitable of clowns and with the help of my mother disciplining me to face......

Words: 582 - Pages: 3

Premium Essay

Fear

...12th 2015 Fear Narrative Essay As a teenager, I did very crazy, outrageous things. Before this incident I was involved in, I was a very shy person. I was always in a shell. The incident I was involved in was the time I snuck out with my cousin for a night on the town. We both did things we should not have done. I ended up having fear for my parents. At the beginning of the incident, I was a very shy person who was still in my comfort zone. My cousin was always confident in herself. I decided to be more like her, so I thought it would make my image look better. Me and my cousin Priscilla always did things together, just not so crazy. I thought being more extreme would make me look cool. The first event started off as Priscilla asking me if I wanted to go out with her in LA. I knew I wouldn’t be able to go due to my strict mother, but in ended up lying to her. I told her I was going to her house for the weekend, when in reality, I was going to Los Angeles. At first, I was hesitant about actually going through with this. I felt reckless and finally cool, but deep down inside, I was fearful and worried. The finale of this incident was us finally going to LA and having a good time for the most part. Until one night, we got into trouble that involved the police having to come by. We went to this party until the party got busted. We were taken into the police station for a good hour. I was so scared to tell my mom knowing how she would react. So much fear was......

Words: 439 - Pages: 2

Premium Essay

Fear

...5 Ways to Beat Fear in a Scary World by: Deepak Chopra, M.D. We live in a world that causes people to feel anxious on a daily basis, either by reading about terrifying events or worrying that another may occur. In a historical sense, there has never been a time when fear and anxiety were completely absent, and yet this doesn't offer reassurance—just the opposite. If you look upon the world as a fearful place, you are buying into a collective story, and only you can change the story as it applies to you. Fear does many things to a person, but fundamentally it makes us feel insecure. Feeling secure is a most basic necessity, because without a sense of safety, the mind is preoccupied with threats instead of possibilities. If you go to work worrying that your job is on the line, it's nearly impossible to look for ways to be better at your job and approach the future creatively. In truth, the remedy for fear is personal and has little or nothing to do with external circumstances. (Look at the people you know who never stop worrying about money no matter how well-off they are, or who obsess over getting sick no matter how healthy they are.) Each of us needs to find our own way out of the climate of fear; no government action is going to do it for us. Depending on the kind of person you are and the level of anxiety you feel, here are five ways that are effective in returning to a sense of personal safety and security. 1. Become More Rational, and Let Facts......

Words: 651 - Pages: 3

Premium Essay

Fear Not

...Luke 1:26-38 FEAR NOT Intro: Fear has been a part of the human existence since the fall of man in Genesis 3:8-10. Everyone, regardless of how brave they seem, is afraid of something. I, personally, am afraid of heights. Not so much afraid of being of there, because the views are incredible. Not afraid of the fall, because free fall is an exhilarating experience. If I had to define my fear, I would have to say that my fear of heights is really a fear of the sudden stop that awaits me at the bottom of my fall. I say again, everyone is afraid of something. (Snakes, Spiders, Disease, Financial Setbacks, Old Age, Gray Hair, Rejection, Disappointment, Exposure, Being Forgotten, Etc.) Even in the Bible, we can see where men were stalked by their fears: 1. Abraham lied about Sarah out of fear - Gen. 12:11-13 2. Jacob displayed fear of Esau - Gen. 32:6-8 3. Moses feared Pharaoh - Ex. 2:14 4. Moses feared Rejection - Ex. 4:1 5. The Disciples feared the storm - Matt. 8:24-26 Nothing has changed! People are still caught in the grip of their fears, and this is even true during the Christmas Season. A time that should be joyous, happy and totally Christ-centered. We fear not having enough money, of not meeting everyone's expectations, we worry over meals, over who will be there and who will not. We just seem to fear everything. Three times God sent angelic messengers to the earth with messages connected to the birth of His Son, the Lord Jesus. Each time, they brought big news, news...

Words: 2173 - Pages: 9

Premium Essay

Childhood Fears

...Childhood fears have always haunted our minds as kids. From the more classical boogie man in the closet, to the more present day Hollywood horror movies. My childhood fear at the time unfortunately was scary movies, heights, and being afraid of the dark. As a young child, mainly around the age of 4 to 7 years old, screams and loud stressful noises wasn’t generally my favorite amusement. I rather settle my small completive mind to action figures and video games than being scared so bad I would piss me pants. Everyday my older sisters would come home from high school, mouths over whelmed with gossip and in a not so gentle mood, would snatch the remote from my hand as if my age held no authority to them. Young and very much helpless, I sat aside curious to what sixteen year old drama queens particularly watch. My oldest sister Melissa, channel surfs and stops on a dreadful theme song followed, by the title of the show in greenish texture. I remained seated wondering what would happen next. The show started off normal and eventually became more clear and horrifying. Having watched the show, sleeping wasn’t so easy, but as months pasted, I conquered my fear of horror films and progressed on. Growing up at the age of 8 had its own fashionable trend, when it came to who was your favorite super hero. In my custom made all blue pajamas and a red towel tied around my neck, I’d extended my arms and ran through the house with not a care in the world. Paranoid at the motor boat sounds...

Words: 724 - Pages: 3