Free Essay

Epithets

In: Novels

Submitted By soundmax123
Words 3660
Pages 15
Злочини проти авторитету органів державної влади, місцевого самоврядування та об’єднань громадян
1. Публічна наруга над якими державними символами іноземної держави визнається кримінально караною?
ч. 2 ст. 338 – офіційно встановлений або піднятий прапор чи герб іноземної держави.
Ознаки державних символів:
1) фізична – форма і вигляд
2) юридична – закріплені в КУ, ЗУ
3) цільова – офіційно встановлені
Прапор та герб іноземної держави – її офіційні символи.
Офіційно встановлений або піднятий він буде в таких випадках:
1) дипломатичне представництво та глава дипломатичного представництва мають право встановлювати Державний прапор та Державний герб акредитуючої держави на приміщеннях дипломатичного представництва в Україні, а також на резиденції та засобах пересування глави дипломатичного представництва.
2) те саме щодо консульського представництва, але на засобах пересування глави консульської установи – тільки коли це пов’язано з виконанням службових обов’язків.
(+ в ч.1 – Державний Прапор, Державний Герб, Державний гімн – державні символи України, ст. 20 Конституції)
Якщо неофіційно встановлений – хуліганство

2. У чому полягає публічність наруги над державними символами України?
Об’єктивні ознаки наруги: в присутності сторонніх осіб, або за їх відсутності, однак це стане їм відомо
Суб’єктивні ознаки наруги – особа усвідомлює, що принижує і усвідомлює публічність.
Під публічністю треба розуміти, по-перше, наругу над державними символами у присутності сторонніх осіб (тобто тих, які не є виконавцями чи співучасниками цих злочинів), наприклад, під час демонстрації мітингів, зборів, походів, культурно-масових заходів (концертів, гулянок), на вулиці перед перехожими. По-друге, вчинення зазначених дій у відсутності інших осіб (таємно), але за умови, що вони стануть відомими невизначеній кількості осіб. Іншими словами, таємний спосіб наруги тільки тоді буде ознакою розглядуваного злочину, коли наслідки таких дій стають очевидними.

3. Назвіть ознаки предмета складу «Наруга над державними символами». Які предмети не визнаються державними символами у чому?
Ознаки державних символів:
1) фізична – форма і вигляд
2) юридична – закріплені в КУ, ЗУ
3) цільова – офіційно встановлені
Не є вітчизняними символами:
1) штандарт президента (згідно п.1 Указу Президента України це офіційний символ глави держави, а не самої держави; відсутня юридична ознака)
2)іноземні прапорці та кортежі (не є держ. символом, оскільки такими визнаються згідно Конституції України тільки прапор/герб/гімн України, які встановлені також ЗУ «Про державні символи України»)
3) прапори міжнародних організацій
4) неофіційно підняті (відсутня цільова ознака)

4. Охарактеризуйте суб’єкта злочину у складі, передбаченому ст. 340 «Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій» КК України.
1) службова особа (якщо не пов'язаний з насильством)
2) якщо пов'язаний з насильством – осудна особа, яка досягла 16-річного віку, в т.ч. і службова особа.
Поняття службової особи використовуємо з ч. 3 ст. 18 КК: Службовими особами є особи, які 1)постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції
2)представників влади чи місцевого самоврядування, а також
3)постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

5. Вкажіть ознаки суб’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 341 «Захоплення державний або громадських будівель чи споруд» КК України.
1) вина у формі прямого умислу – особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачала його суспільно небезпечні наслідки та бажала їх настання;
2) мета – незаконно користуватися захопленими будівлею чи спорудою або перешкодити нормальній діяльності підприємств, установ, організацій.

6. Вкажіть ознаки опору як суспільно небезпечного діяння у складі злочину, передбаченому ст. 342 КК України.
Опір – це активна фізична протидія здійсненню своїх обов’язків.
Ознаки:
1) активність (активні дії, а не бездіяльність)
2) дії полягають у застосуванні сили
3) спрямованість проти виконання законних обов’язків (функцій)
4) час – безпосередньо під час виконання потерпілим своїх обов’язів

7. Охарактеризуйте потерпілого у складі злочину, передбаченому ст. 342 КК України.

1) представник влади (ч.1) – це працівник ОДВ, ОМС, який виконує в межах своєї компетенції покладені державою чи ОМС функції, в межах компетенції ставить вимоги чи приймає рішенняя; ці рішення і вимоги є обов’язковими для всіх незалежно від підпорядкування.
2) працівник правоохоронного органу (ч.2) – це працівники органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, митних органів, органів охорони державного кордону, органів державної податкової служби, органів і установ виконання покарань, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони й інших органів, які здійснюють правозастосовні чи правоохоронні функції (наприклад, співробітники кадрового складу розвідувального органу Міністерства оборони України, працівники Антимонопольного комітету України, уповноважені особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України тощо);
3) член громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (ч.2) – це громадянин України, що відповідно до закону є членом зареєстрованого в установленому порядку громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону. Таке громадське формування – це об'єднання, загін, дружина чи інша організація людей, створені для підтримання громадського порядку й охорони державного кордону, що мають статут і зареєстровані в установленому порядку в органах місцевого самоврядування;
4) військовослужбовець (ч. 2) – це особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани, військовослужбовці строкової та надстрокової служби, військової служби за контрактом у ЗС України, прикордонних військ України, СБ України, внутрішніх військ МВС України чи інших військових формувань, які створюються відповідно до законодавства України.
РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ від 18.04.2012 у справі за конституційним зверненням громадянина Кузьменка Віталія Борисовича щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 364 Кримінального кодексу України (справа щодо застосування кваліфікуючої ознаки "працівник правоохоронного органу" до працівника державної виконавчої служби)
Конституційний Суд України вважає, що поняття "працівник правоохоронного органу" необхідно визначати відповідно до розуміння ознак цього суб’єкта злочину лише за змістом його застосування у Кримінальному кодексі. Із системного аналізу положень Кримінального кодексу вбачається, що в ньому розмежовано поняття "працівник правоохоронного органу", "працівник державної виконавчої служби", "державний виконавець".
Зокрема, у частині другій статті 342 Кримінального кодексу передбачено кримінальну відповідальність за опір працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю під час виконання ним службових обов’язків, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві під час виконання цими особами покладених на них обов’язків щодо охорони громадського порядку, а в частині першій статті 343 Кримінального кодексу - за вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу чи працівника державної виконавчої служби з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися прийняття незаконного рішення.
На підставі викладеного Конституційний Суд України дійшов висновку, що положення частини третьої статті 364 Кримінального кодексу не поширюється на державних виконавців та інших працівників державної виконавчої служби.

8. Вкажіть типові форми опору як суспільно небезпечного діяння складі злочину, передбаченого ст. 342 КК України.
1) безпосередній фізичний вплив винного на потерпілого (фізичний – тобто із застосуванням роботи мускулатурної системи)
2) вплив на певні предмети необхідні потерпілому для виконання своїх функцій.
3) створення перешкод для пересування потерпілого (але знову ж-таки тільки із застосуванням фізичної сили)
4) створення ситуацій коли потерпілому необхідно застосувати фізичний вплив для нейтралізації зв’язку суб’єкта.

9. У чому полягає відмінність між поняттями «опір» (ст. 342 КК України), «злісна непокора» (ст. 185 КпАП), насильство (ст. 345 КК України) ?
1) при злісній непокорі відсутні фізичні дії
2)злісна непокора полягає у відмові від наполегливих, неодноразово повторених законних вимог чи розпоряджень або відмова, виражена в зухвалій формі
3) погроза не потребує ознаки реальності
4) насильство починається з побоїв (все, що до того – опір)
5) знищення/ пошкодження майна (незалежно від розміру)

10. Втручання у діяльність яких потерпілих тягне за собою кримінальну відповідальність за статтями розділу XV «Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян» Особливої частини КК України ?
Стаття 343. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної виконавчої служби
1)працівника правоохоронного органу
2)працівника державної виконавчої служби

Стаття 344. Втручання у діяльність державного діяча
1) Президента України
2) Голову Верховної Ради України
3) народного депутата України
4) Прем’єр - міністра України
5) члена КМУ
6)Уповноваженого ВРУ з прав людини або його представника
7) Директора Національного антикорупційного бюро України
8) Голову Рахункової палати, члена Рахункової палати
9) голову або члена ЦВК
10) Голову НБУ
11) члена Нацради України з питань телебачення і радіомовлення
12) Голову Антимонопольного комітету України
13) Голову Фонду державного майна України
14) Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України

11. Чи можуть перебувати у конкуренції кримінально-правові норми, передбачені ч. 1 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» та ч. 1 ст. 346 «Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча» КК України ? Відповідь обґрунтуйте. Тільки ч. 2 ст. 345 і ч. 2 ст. 346 конкурують як спеціальні по відношенню до ст.. 126 КК за ознаками спеціального потерпілого + в ст. 345-346 немає форми мордування, в 126 вона є, тобто якщо матиме місце мордування по відношенню навіть до потерпілих перерахованих в ст. 345-346, кваліфікуватимемо за ст. 126 КК. Щодо частини 1 кожної статті, то, на мою думку, в деякій частині (в однакових формах діяння) вони співвідносяться як суміжні за розмежувальною ознакою потерпілого. Якщо розмежовувати не на однаковими формами діяння, а за змістом диспозицій загалом, то ч.1 ст. 345 і ч.1 ст. 346 передбачають різні альтернативні форми діяння як елементу об’єктивної сторони складу злочину. Ч.1 ст. 345 КК передбачає наступні форми: 1)погроза вбивством; 2) погроза насильством; 3) погроза знищення чи пошкодження майна. Ч.1 ст. 346 передбачає наступні форми діяння: 1)погроза вбивством; 2)погроза заподіянням шкоди здоров’ю; 3)погроза знищенням або пошкодженням майна; 4)погроза викраденням (потерпілого) або позбавленням волі. 12. Охарактеризуйте мотив вчинення злочину, передбаченого ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» КК України. Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 345 — прямий умисел, поєднаний + спеціальний мотив, а саме у зв'язку з виконанням працівником правоохоронного органу службових обов'язків. Під виконанням службового обов'язку слід розуміти діяльність працівника, що входить в коло його повноважень. Час виконання потерпілим службових обов'язків (минулий, теперішній чи майбутній) на кваліфікацію не впливає. Для застосування ч. 1 ст. 345 КК не має значення, чи розраховував винний реалізувати погрозу щодо робітника правоохоронного органу або його близьких родичів. (+ в ст. 346 мотив – у зв’язку з державною чи громадською діяльністю) 13. Як слід кваліфікувати умисне знищення майна Генерального прокурора України у зв’язку з виконанням ним своїх службових обов’язків ? Відповідь обґрунтуйте. Умисне знищення майна Генерального прокурора України у зв’язку з виконанням ним своїх службових обов’язків слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 347 КК (за наявності усіх інших ознак складу злочину); (якщо шляхом підпалу, вибуху або іншим загально небезпечним способом, або якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки – за ч. 2 ст. 347 КК).
Працівник правоохоронного органу (ч.2) – це працівники органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, митних органів, органів охорони державного кордону, органів державної податкової служби, органів і установ виконання покарань, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони й інших органів, які здійснюють правозастосовні чи правоохоронні функції (наприклад, співробітники кадрового складу розвідувального органу Міністерства оборони України, працівники Антимонопольного комітету України, уповноважені особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України тощо); РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ від 18.04.2012 у справі за конституційним зверненням громадянина Кузьменка Віталія Борисовича щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 364 Кримінального кодексу України (справа щодо застосування кваліфікуючої ознаки "працівник правоохоронного органу" до працівника державної виконавчої служби)
Конституційний Суд України вважає, що поняття "працівник правоохоронного органу" необхідно визначати відповідно до розуміння ознак цього суб’єкта злочину лише за змістом його застосування у Кримінальному кодексі. Із системного аналізу положень Кримінального кодексу вбачається, що в ньому розмежовано поняття "працівник правоохоронного органу", "працівник державної виконавчої служби", "державний виконавець".
Зокрема, у частині другій статті 342 Кримінального кодексу передбачено кримінальну відповідальність за опір працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю під час виконання ним службових обов’язків, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві під час виконання цими особами покладених на них обов’язків щодо охорони громадського порядку, а в частині першій статті 343 Кримінального кодексу - за вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу чи працівника державної виконавчої служби з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися прийняття незаконного рішення.
На підставі викладеного Конституційний Суд України дійшов висновку, що положення частини третьої статті 364 Кримінального кодексу не поширюється на державних виконавців та інших працівників державної виконавчої служби. 14. Як слід кваліфікувати закінчений замах на вбивство Міністра Внутрішніх Справ України у зв’язку з виконанням ним своїх службових обов’язків ? Відповідь обґрунтуйте. За наявності усіх інших ознак складу злочину - за ст. 112 КК («вчинене у зв’язку з їх державною чи громадською діяльністю») 15. Працівник правоохоронного органу – це … Згідно ст. 2 ЗУ «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів», до правоохоронних органів слід відносити… (див. питання №13). 16. Уповноважена особа фонду гарантування вкладів фізичних осіб – це … Уповноважена особа Фонду - працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених цим Законом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку. (ЗУ «Про систему гарантуваня вкладів фізичних осіб») 17. Член громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону – це … ЗУ Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону можуть бути створені на засадах громадської самодіяльності як зведені загони громадських формувань, спеціалізовані загони (групи) сприяння міліції та Державній прикордонній службі України, асоціації громадських формувань тощо. До членів громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону належать члени зведених загонів громадських формувань, спеціалізованих загонів (груп) сприяння міліції та Державній прикордонній службі, асоціацій громадських формувань тощо, створених для участі в охороні громадського порядку і державного кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі та органам виконавчої влади, а також службовим особам у запобіганні адміністративним правопорушенням і злочинам та у їх припиненні, у захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин, що мають своє положення (статут), зареєстроване в органах місцевого самоврядування. 18. Що, згідно редакції ч. 1 ст. 351 КК України, слід розуміти під «перешкоджанням діяльності» народного депутата України та депутата місцевої ради ? - невиконання службовою особою законних вимог 19. Як співвідносяться кримінально-правові норми, передбачені ч. 1 ст. 347 «Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу» та ч. 1 ст. 352 «Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок» ? Відповідь обґрунтуйте. Суміжні склади злочинів між собою та спеціальні склади злочинів по відношенню до ст. 194 За статею 347 потерпілим може бути: працівник правоохоронного органу, його близький родич. За статею В статті 352 потерпілими є: службова особа чи громадянин, що виконує громадський обов’язок, їх близькі родичі 20. Який вид конкуренції виникає між нормами, передбаченими ч. 2 ст. 347 (умисне знищення майна, що належить працівнику правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, що спричинило загибель людей) та ч. 2 ст. 119 (вбивство двох або більше осіб, вчинене через необережність) ? На мою думку вони співвідносяться як ціле (347) і частина (119) 21. З якого моменту визнається закінченим злочин, передбачений ч. 1 ст. 353 «Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи» КК України ? Формальний склад злочину, тобто з моменту вчинення діяння – самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи», причому як основний, так і кваліфікований склади злочинів. 22. В яких випадках присвоєння владних повноважень або звання службової особи вважається самовільним? Самовільне: 1) в порушення порядку; 2) без належних підстав. Самовільне присвоєння влади або звання службової особи передбачає обманне видання себе за службову особу і використання повноважень такої особи. Спосіб такого видання на кваліфікацію не впливає. На практиці приватні особи найчастіше видають себе за працівника правоохоронного органу (органу внутрішніх справ, податкової служби, прокуратури тощо), іншого органу влади. При цьому винний може пред'явити підроблене посвідчення або дійсне посвідчення іншої службової особи, продемонструвати будь-яку обкладинку під виглядом посвідчення службової особи, використати помилкове сприйняття себе службовою особою оточуючими, вчинює інші дії, спрямовані на те, щоб інші особи сприйняли його за службову особу. Самовільне привласнення звання представника певної професії (вчителя, лікаря, пожежного, електрика, сантехніка тощо), не пов'язане з присвоєнням звання службової особи, не є злочином. Такі дії можуть бути використані для полегшення вчинення деяких злочинів, наприклад, незаконного лікарювання, для незаконного проникнення у приміщення з метою вчинення крадіжки тощо. 23. Самоправство – це … - самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями була заподі¬яна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника, 24. Примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань – це … - вимога виконати чи не виконати договір, угоду чи інше цивільно-правове зобов'язання з погрозою: насильства над потерпілим або його близькими родичами, пошкодження чи знищення їх майна за відсутності ознак вимагання 25. Розмежуйте склади злочинів, передбачені ст. 355 «Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань» та ст. 189 «Вимагання» КК України. ППВСУ Про судову практику у справах про злочини проти власності При розмежуванні вимагання і злочину, передбаченого статтею 206 КК (протидія законній господарській діяльності), чи злочину, передбаченого статтею 355 КК (примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань), треба виходити з того, що при вимаганні винна особа керується корисливим умислом на заволодіння не належним їй майном чи правом на таке майно або бажає вчинення на її користь дій майнового характеру. Застосування погроз чи насильства без такого умислу з метою примусити потерпілого до виконання чи невиконання цивільно-правового зобов’язання належить кваліфікувати за відповідною частиною статті 355 КК. При цьому слід мати на увазі, що відповідальність за цією статтею може наставати лише тоді, коли особу примушують до виконання (невиконання) існуючого зобов’язання, що виникло на підставах, передбачених чинним законодавством. Предметом такого зобов’язання можуть бути гроші, майно, послуги, результати творчості тощо 26. Вкажіть ознаки офіційного документа у складах злочинів, передбачених ст. 357 та ст. 366 КК України. Примітка до статті 358. Під офіційним документом у цій статті та статтях 357 і 366 цього Кодексу слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити. 27. Що слід розуміти під «іншим важливим особистим документом» як ознакою складу злочину, передбаченого ст. 357 КК України ? «До останніх належать документи, які виконують функцію паспорта для окремих категорій громадян (свідоцтво про народження для осіб, яким не виповнилось 16 років, військовий квиток), а також інші документи, втрата яких суттєво ускладнює реалізацію особою своїх прав, свобод, законних інтересів (документи про освіту, пенсійне посвідчення, посвідчення водія тощо).» До інших важливих особистим документів слід відносити посвідчення (див. коментар до ст. 358), трудову книжку, диплом про закінчення вищого закладу освіти, свідоцтво про народження, інші документи, які засвідчують важливі факти і події в житті людини і втрата яких суттєво утруднює реалізацію її прав, свобод і законних інтересів (про перелік документів, які надають право на перетинання державного кордону України, див. коментар до ст. 331). Предметом злочину, передбаченого ч. З ст. 357, є також паспорт громадянина (підданого) іншої держави, а також інші важливі особисті документи іноземців. Питання про те, чи є той чи інший документ для даної особи важливим, має вирішуватись судом у кожному конкретному випадку. 28. Розмежуйте склади злочинів, передбачені ч. 3 ст. 354 «Підкуп працівника державного підприємства, установи чи організації» та ч. 2 ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» КК України.
Стаття 354. Підкуп працівника підприємства, установи чи організації
1. Пропозиція чи обіцянка працівникові підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, або особі, яка працює на користь підприємства, установи чи організації.(Стосується працівників)
3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання працівником підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, або особою, яка працює на користь підприємства, установи чи організації,
Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою
1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди,
Примітка. 1. Службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій. Для цілей статей 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу до державних та комунальних підприємств прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або становить величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства.(Стосується керівників) 29. Охарактеризуйте склад злочину захоплення державних або громадських будівель чи споруд. Безпосереднім об'єктом злочину є встановлений порядок користування будівлями та спорудами, в яких розміщені органи державної влади, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян або їх складові, а також нормальна робота підприємств, установ і організацій, які забезпечують діяльність вищеназваних органів та об'єднань громадян, Предметом злочину можуть бути будівлі і споруди резиденції Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, міністерств і відомств, судів, органів прокуратури, місцевих державних адміністрацій, політичних партій тощо, а також будівлі і споруди підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які забезпечують діяльність вищеназваних органів та об'єднань громадян (пошти, телеграфу, телефону, телебачення, транспортного підприємства, енергетичної системи тощо). Об'єктивна сторона злочину виражається у захопленні, тобто встановленні контролю над всією або частиною території зазначених будівель або споруд. Наприклад, встановлення контролю над пропускним пунктом споруди, що унеможливлює потрапляння на робочі місця людей, які в ній працюють. Спосіб захоплення на кваліфікацію не впливає. Він може бути насильницький, шляхом обману, відкритий або таємний. Захоплення може супроводжуватися погрозами відносно осіб, що охороняють будівлі (споруди), осіб, які перебувають у будівлях (спорудах) чи біля них, незалежно від того, мають вони якесь відношення до захоплюваних об'єктів чи ні, але які є або можуть бути потенційними супротивниками вчинюваного злочину. Якщо захоплення державних або громадських будівель чи споруд супроводжувалось насильством щодо осіб, які перешкоджали захопленню, або навмисним знищенням або пошкодженням майна, скоєне залежно від конкретних обставин справи (особи потерпілого, тяжкості застосованого насильства), співвідношення санкцій відповідних статей КК тощо необхідно кваліфікувати за сукупністю злочинів – за ст. 341 і статтями, що передбачають відповідальність за інші злочини проти органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян, злочини проти особи чи проти власності. Закінчений - з моменту фактичного захоплення частини або всієї будівлі чи споруди. Тривалість їх утримання або незаконного використання на кваліфікацію не впливає. Суб’єкт злочину – загальний. Суб’єктивна сторона - умисел та спеціальна мета – незаконного користування захопленими об'єктами або перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ, організацій, що в них знаходяться.…...

Similar Documents

Premium Essay

Analysis of “the Story of an Hour” Written by Kate Chopin

...tension with unexpected ending, leaving the question opened, allowing a reader to think over the ending by himself. This story is written on the gradation principal. The extract falls into 3 logically connected parts. The 1st part may be called “The sad message”, with the key sentence “great care was taken to break to her as gently as possible the news of her husband’s death”. Here we see that Mrs. Mallard learns about her husband’s death. In order to show Mrs. Mallard’s friend and sister care in presenting the news (they know of her disease), the author uses hyperbole “great care”; metaphors “to break to her”, “in broken sentences”; metaphorical epithet “veiled hints”; repetition “less careful, less tender friend”. Kate wants to show the unusual way in which Louise accepts the news. It is describes with the help of metaphorical epithets “paralyzed inability”, “sudden, wild abandonment”; hyperbole “the storm of grief”. The author uses comparison “she did not hear the story as many women have heard the same”. The possible title of the 2nd part is “Free! Body and soul free!”. The key sentence is “She said it over and over under her breath: free, free, free!”. In this part author shows us the controversial feelings, which is the heroine experiencing. At first she cries, but then the understanding of freedom comes to her, she becomes a personality. At the beginning of the 2nd part the author tries to show her depression at first moments of receiving this news. She enhances......

Words: 1708 - Pages: 7

Free Essay

Analysis

...complicated, there are compound sentences with many subjects and verbs of action not to loose the thought. The epithets “instant flight”, “the inevitable loom”, “menacingly” show us fear and trembling of such men. They don’t know and don’t respect women, the epithet “fickle” confirms it, that why they are afraid of difficulties of the marriage. And through these stylistic devices we feel the author’s tone, it is humorous, but this humor is with bitter flavor, so it’s natural to begin to reflect once more on the essential principles of the relations between the man and woman, but the story continues, let’s turn to the text again. Further on the narrator says that he knows only one man who escaped successfully. Once upon a time his friend, Roger Charing told him he was going to marry. Roger was tall and handsome, rich, experienced middle-aged man. Of course, many women wanted to marry him. But he was happy to live the life of an unmarried man: the epithets “sufficient experience”, “careful” give the direct description of his lifestyle. But then he met Ruth Barlow. He fell in love with her. He immediately wanted to look after her and make her happy. Ruth was twice a widow, she was younger than Roger. She was quite good-looking and she had big, beautiful, dark eyes and she had the gift of pathos. When a man saw those big, sad eyes, he wanted to help Ruth. The epithet “defenseless” expose the power of her look. It was Ruth’s mode to get what she wanted because she had no......

Words: 1865 - Pages: 8

Premium Essay

The Epithet in the Novel "Jane Eyre"

...device – the epithet in the literary work “Jane Eyre” by Charlotte Bronte. The topicality of chosen by us theme lies in the fact that a human being perceives the reality by means of various images. These images exist everywhere: in art, in nature, in thoughts, and in speech in particular. Each of us at least ones created an image. We use different means (stylistic expressive means and devices) to achieve the aim. In our research we would like to concentrate our attention on “epithet”, a figure of speech which gives the opportunity to create the most expressive and vivid images. Despite the fact that there are many works devoted to the problem under analysis some important aspects such as structural - the lexical stylistic device the epithet as its component have not been fully investigated. This defines the actuality of the work and its theoretical value. The basic purpose of this course-paper is formulated as a research of linguistic nature of epithet, its types from the point of semantic, structural parameters and its informational significance in the text. The given aim predetermines the concrete tasks of the research. The course- paper pursues the following objectives: 1) to read the novel “Jane Eyre” and to find epithets; 2) to reveal the theoretical notion of the epithets and its categories; 3) to observe emotional, evaluative, expressive components of the lexical meaning of epithets; 4) to work out the classification of types of epithet. The......

Words: 18859 - Pages: 76

Free Essay

Jasons Attributes

...In the Homeric poems, epithets provide an index to the personality of a hero. When the poet invokes a particular epithet, a particular attribute or set of attributes is summoned to the performance. According to Theodore Klein, critics of Apollonius single out the pallid and ineffectual personality of Jason as the primary reason for the “aesthetic failure” of the Argonautica. He obtains the object of his quest, the golden fleece, in the end, but only via the help of a witch. He does finally return home to Greece, but only after having dishonorably slain Apsyrtus. Jason’s weakness is epitomized by the epithet amechanos, which may be translated “embarrass” or “incertitude.” The table below presents a few epithets of Homeric heroes: Achilles “Son of Peleus” “Swift-footed” “Breaking through men” “Lion-hearted” “Like to the gods” Aeneas “Son of Anchises” “Counselor of the Trojans” “Lord of the Trojans” “Father” “Loyal/Pious” Agamemnon “Son of Atreus” “Wide-ruling” “The Lord Marshal” “Powerful” “Shepherd of the People” “Brilliant” The unprepossessing figure of Jason is further sunk in relief against the more dominating personalities of the heroes in his crew. The timorous captain often finds himself deferring to the decisions of Heracles and other great heroes of classical lore. Whither Jason? Some have argued that the kind of heroism which the Argonautica highlights is collective......

Words: 646 - Pages: 3

Free Essay

A War Song for Englishman

...patriotic duty, it is as obvious in meaning as it appears. It is a general call to war of his countrymen, only not a war of aggression, supremacy, hegemony, or territorial gain, but rather a call of rebellion to the individual to fight for himself to be set free. The poem is written in 6 stanzas, 5 lines in each. Type of Rhyme – blank verse. Type of stanza – blank verse (near stanza?). Meter Prepare, prepare – repetition, anaphora Iron helm of war – metaphor Th' Angel of Fate – mythology Mighty hands – epithet Death's cold hand – mythology, epithet Your souls for flight, your bodies for the earth – epithet Holy God! – mythology, hyperbole Fatal scroll – mythology, epithet Methinks – archaism (me thinks) Sinks my heart – metaphor Faltereth (дрожит) – archaism Ghosts – mythology Well-fought field – epithet Almighty God – mythology Angels of Death – mythology Louring heavens – epithet Alfred – may be a reference to Alfred the Great Harp rejoice – epithet Norman William – may be a reference to William the Conqueror Black-brow'd Edward – may be a reference Edward the Elder (the son of Alfred the Great) Lion Heart – may be a reference to Richard I the Lion Heart Repetition of sounds: p, l, h. There is one interjection in the text – O. Summary The speaker here, arguably a non-human prophet, in this poem is horrified at the world’s upheaval and tyrannical oppressive governing power as well as at his own necessity to call for rebellion. The meter of......

Words: 1177 - Pages: 5

Premium Essay

Constantin Brancusi

...1908 he worked almost exclusively by carving. Due to his revolutionary style, Brancusi gained his well known epithet” the patriarch of the modern sculpture” and received commandments commendation from all over the art community for his great contribution to the progress of the modern sculpture. If Brancusi hadn’t created the abstract style, the modern artistry wouldn’t have changed so much. Creativity When Constantin Brancusi first created the abstract style in 1900s, he could not have realized how it affected the process of modern sculpture. As a talented sculptor, Brancusi was welcomed by the community of artists and intellectuals and was even invited to enter the workshop of Auguste Rodin. However, at a time when realistic style was prevalent in the art community, Brancusi found it too superficial to reach his vision of the sculpture, which focused "not the outer form but the idea, the essence of things". Thus, Brancusi developed his own revolutionary style, combining symbolic allusions of representative art with plain materials to attain a high level of simplicity and purity. To achieve the effect, he chose materials that were quite different from the traditional ones, such as marble, wood and bronze. In addition, he began doing more carving, and by 1908 he worked almost exclusively by carving. Due to his revolutionary style, Brancusi gained his epithet” the patriarch of the modern sculpture” and received commendation from all over the art community for his......

Words: 1731 - Pages: 7

Free Essay

Stylistic Devices Based on the Interaction Between the Logical and Emotive Meanings Epithet

...Epithet is a stylistic device based on the interaction of the logical and emotive meanings. It shows the purely individual emotional attitude of the writer or the speaker towards the object mentioned. Epithet is expressed by: 1) adjectives; 2) adverbs; Adjectives and adverbs constitute the greatest majority of epithets. 3) participles, both present and past; 4) nouns, especially often in of-phrases; 5) word-combinations; 6) whole phrases. The last two groups of epithets help the writer in a rather concise form to express the emotional attitude of a personage towards an object or phenomenon. In most cases it is a direct quotation of the character’s remark. Such a usage of a quotation for an epithet stresses the subjectivity, individuality of the character’s perception. It renders the emotional attitude of the personage. Phrase-epithet helps not only to reveal the individual view of the author and his characters but at the same time to do it in a rather economical manner. One more structural type of epithet is “monopolized” by the English language. It is based on the illogical syntactical relations between the modifier and the modified. Such constructions enable the writer to use nouns of high emotional coloring, supplying them with additional characteristics without overcrowding the description. Epithets vary not only in structure but in the manner of application too. So, most often we meet one-word, or simple epithet. Rather often epithets are used in pairs....

Words: 706 - Pages: 3

Premium Essay

Analysis of the Extract (a Piece of Advice (by W.S. Maugham))

...SIW Module 1 Variant 2 Theme: Stylistic Devices. Analysis of the text. 1. Point out three metaphors and three epithets used by the author to characterize the main character (Stephens) and comment on them. Three metaphors : trifle embarrassed apologetic laugh forcible ring Three epithets: thick-set and stout a round red face bullet-shaped head All these stylistic devices describe the main hero as a  person who is very tired of life, he is passive, but he wants to change something in it, that is why to show us the antagonistic character of the visitor, the author uses an oxymoron “bright dark eyes”. Also we can see the despair of a stranger, because he uses “short, sharp sentences”, to emphasize it the author told us that they had “a forcible ring”. 2. Give synonyms of colloquial style to the following literary words: “to flounder”, “hazardous”, “content”, “a trifling indisposition», «errand”, “to perceive”. To flounder – to struggle Hazardous - dicey, chancy Content – pleased A trifling indisposition – reluctance Errand – trip To perceive – get, understand 3. What words and phrases are used to describe Stephens at the beginning and at the end of the story? How can the reader gather that Stephens was happy in Spain? What was it that attracted him to Spain? The narrator used epithets, metaphors, oxymoron and other SD to describe Stephens. He used such constructions as “trifle embarrassed”, “…holding it in one hand......

Words: 316 - Pages: 2

Premium Essay

Epithets

...means - the use of deminuative suffixes, such as -y (frequently used). On the lexical level we distinguish neutral vocabulary and exressive vocabulary. [to die - to go West, to work - to labour, fear - horror]. Proverbs also belong to the expressive vocabulary. On the syntactical level we distinguish between the inversion and repetition. A stylistic device is a conscious and intentional intencification of some typical structural or semantic property of a language unit (word, word combination or sentence) promoted to a generalised stater and thus become a generative model. stylistic devices are built according to a fixed model [a nice table, a tasty table, an angry table; a tasty table - a case of metonomy, an angry table - a transfered epithet]. Expressive means are trite and frequently employed. Stylistic devices are geniune to a certain extent. Stylistic devices belong to the language in use. Expressive means belong to the language as a system. Expressive means are fixed in the dictionaries. According to their structure expressive means and stylistic devices can be the same [a cold day - expressive means, a sparkling day - a stylistic device]. Exits own features and qualitiespressive means have a trite emotive meaning. Stylistic devices have very conspiuitive emotive meaning. The spoken and written varieties of the language. The spoken variety was recognised a couple of decades ago. Originally the written variety is more ancient and better studied. Both varieties are......

Words: 7821 - Pages: 32

Free Essay

The Epithet in the Novel "Jane Eyre"

...aimed at extracting, aesthetic and meaningful, emotional information from the literary text. The second chapter is concerned with the semantic and stylistic analysis of the epithet. In the work the epithet is determined as a stylistic device based on the interplay of emotive and logical meaning in a attributive word, phrase or even sentence used to characterize an object and pointing out to the reader. The epithet always has the emotional meaning or emotional color due to peculiarities of semantic structure of adjectives. For the purpose of study of linguistic nature of epithet we dwell on the problem of lexical and stylistic meaning of adjectives. The use of adjectives as epithet as preconditioned by the contact and functional characteristics that is predicativeness, stylistic churdge and liability for stylistic actualization in the context. Next undertake the study the types of epithet and its informational meaning in the text. We suggested the following classification of the epithet: conventional or standing; explanatory, metaphorical, mixed and syntactical types of epithet (invertational and phrase). Under the conventional epithet we understand the firm combinations, which point out the property of the subject. The explanatory epithet points out the main feature of the word. The metaphorical epithet is treated as a sort of explicit metaphor. Conclusion In the conclusion section we’d like to write brief in formations about lexical stylistic devices of the......

Words: 1076 - Pages: 5

Free Essay

Epic

...theme. Always, because these poems are so long and so complex, although the basic stories would have been familiar to the audiences, the poet would begin with announcing what the recitation was to be about. That way, everyone could focus and appreciate, not so much WHAT was being said, but the WAY THAT IT WAS PRESENTED. We are no stranger to that concept: we go to concerts where we may already know all of the songs. So, we go to hear the presentation of the songs, which add to our concepts of the meaning and significance of those songs. 4. Stock epithets. The story has many epithets. These epithets are re-namings of the characters, gods, or things by stock phrases. An example is the re-naming of Agamemnon and Menelaus as "Atreus' two sons" or "the twin eagles." It is important for us to notice these epithets, first,because they add description, and second, because we get confused about who is doing what if do not recognize the epithets as well as the names. 5. Cataloguing. The story uses catalogues of things and characters; there are many lists, both long and short. Just as the Old Testament has catalogues of genealogies--you remember all those begets--just so do ancient epics keep track of the lists of history. In one book of THE ILIAD, for example, there is a list of the ships that sailed from Greece to Troy. 6. Long, formal speeches. There are long and formal speeches by many characters. You will not have any trouble spotting these. Sometimes they happen in the heat of......

Words: 1261 - Pages: 6

Premium Essay

Analysis of Extract from Novel to Kill a Mockingbird

...watching the trial. It helps to make the narration much more vivid, emotional and real because she knows her father very well and therefore is able to see each and every unusual detail in his behavior. For example antisepsis “in public and private”, homogeneous parts of the sentence “he unbuttoned his vest, unbuttoned his collar, loosened his tie and took off his coat” and an epithet “stark naked” are employed to show how excited was Atticus on the trial. But despite his excitement, he did not lose his professionalism what is made clear by the use of simile “he was talking to the jury as if they were folks on the post office corner” and metaphor “Atticus wasn’t a thundered”. Characterization of other personages is given indirectly as well. In his speech Atticus describes defendant Negro using epithets and bitter irony “And so a quite respectable, humble Negro who had the unmitigated temerity to feel sorry for a white woman”. The girl in turn is described with a use of stylistic devices with negative connotation, Atticus compares her with child “she did something every child has done”. And very strong epithets “rigid and time-honored code, a code so severe” and metaphor “..whoever breaks it is hounded from our society” are used to emphasize the seriousness of the girl’s guilt. In fact, Atticus’s speach should be analyzed more precise. He as a lawyer tries to win listeners over his side, that’s why his speech is a vivid example of oratorical style. If to speak about......

Words: 626 - Pages: 3

Premium Essay

Plan of the Lesson

...1. Point out three metaphors and three epithets used by the author to characterize the main character (Stephens) and comment on them. Three metaphors : trifle embarrassed apologetic laugh forcible ring Three epithets: thick-set and stout a round red face bullet-shaped head All these stylistic devices describe the main hero as a person who is very tired of life, he is passive, but he wants to change something in it, that is why to show us the antagonistic character of the visitor, the author uses an oxymoron “bright dark eyes”. Also we can see the despair of a stranger, because he uses “short, sharp sentences”, to emphasize it the author told us that they had “a forcible ring”. 2. Give synonyms of colloquial style to the following literary words: “to flounder”, “hazardous”, “content”, “a trifling indisposition», «errand”, “to perceive”. To flounder – to struggle Hazardous - dicey, chancy Content – pleased A trifling indisposition – reluctance Errand – trip To perceive – get, understand 3. What words and phrases are used to describe Stephens at the beginning and at the end of the story? How can the reader gather that Stephens was happy in Spain? What was it that attracted him to Spain? The narrator used epithets, metaphors, oxymoron and other SD to describe Stephens. He used such constructions as “trifle embarrassed”, “…holding it in one hand absent mindedly stroked it with the other.”, “apologetic laugh” , “with a round red......

Words: 304 - Pages: 2

Free Essay

Bricks, Epithets, and Other Hurtling Projectiles

...Bricks, Epithets, and Other Hurtling Projectiles My frustrations churned about in my mind. Pulling two furious twelve year olds apart, wrestling a homemade shiv from a 13 year old, chasing after runaway children, dodging tossed plastic chairs, and getting hit in the chest with a brick during a single day was just as horrendous as it sounds. Today was the day our supervisor had warned us about at our orientation, where all the kids are tired, cranky, unresponsive, and ready to go home. This was the day where the kids would be especially rowdy and try to push the team leaders away. Even in spite of Jamir’s warning, my two other team leaders and I were still not prepared. Our every waking moment was dedicated to taking care of the kids. We woke up at 6 am to go to a meeting to discuss our responsibilities for the day. After a brief breakfast with the other camp counselors, we divvied up who was going to man each station. We had mountain-boarding, arts and crafts, rock climbing, swimming, going to the lake, and various other activities to attempt to entertain the kids long enough throughout the day to completely tire them out by bed time. After the activities were introduced, it was time to go wake up the children. In the first few days, the kids would be up and full of energy by the time we returned to the humble decrepit teepees. The vigor they displayed was inspiring to us counselors, yet wearisome at the same time. They were already extremely hyper even before they......

Words: 2293 - Pages: 10

Premium Essay

Hera

...June 7, 2012 Epic Poetry and the Great Goddess Hera Homer’s work The Iliad is an ideal example of epic poetry. Throughout The Iliad Homer uses Hera, the Queen of the gods and goddesses, to show three major characteristics of Epic Poetry; stock epithets, the supernatural and the use of similes. The use of stock epithets or descriptive adjectives is the most common characteristic of epic poetry used by Homer. Hera is considered the “white-armed goddess” and “golden-throned”. These epithets describe Hera’s perfect ivory complexion and her role as the “queen of the gods. The use of supernatural phenomena can be seen on several different occasions throughout Homer’s works, particularly, the goddess Hera interacts with mortals many times. One of the first occasions is the contest between Aphrodite, Athena, and Hera to be awarded the golden apple and to be considered the “fairest” goddess. Paris, the son of the King of Troy is asked to pick the winner, and he chooses Aphrodite. Losing the contest causes Hera to despise the Trojans. A second interaction with a mortal is in the midst of a fight between Achilles, and Agamemnon when Hera comes down to send Athena to stop Achilles from killing Agamemnon. Since Hera hates the Trojans and rather than watch Agamemnon be killed by Achilles she decides to intervene and offer Achilles gifts to calm him down. In The Iliad Homer finds great use of similes. Homer uses these similes to help the ordinary people of Ancient Greece better......

Words: 358 - Pages: 2