Free Essay

Ekip Performans Değerleme Sistemi

In: Business and Management

Submitted By nisanatay1991
Words 630
Pages 3
3.4.1.4. Ekip Performans değerleme Sistemleriyle Bireysel Performans değerleme Sistemleri Arasındaki Farklar Buraya kadar; performans değerleme sistemleri, ekip çalışması ve ekip performansının değerlendirilmesi konuları incelenmiştir. Bu konular ışığı altında aşağıda ekip temelli örgütlerdeki performans sistemleriyle bireysel performans değerleme sistemleri arasındaki farklılıklar açıklanmaya çalışılacaktır.
Burada öncelikle kısaca bireysel performans sistemini tanımlayarak daha sonra ekip performans sistemi ve bireysel performans sistemi arasındaki farklar açıklanmaya çalışılmıştır. Bireysel performans, bir bireyin yapması gereken bir is ya da bir görev bakımından gösterdiği basarı derecesidir. Bir başka deyişle örgütün o isle ulaşmak istediği amaç yönünde bireyin kendisi için belirlenen hedeflere ve standartlara ne ölçüde ulaşılabildiğinin, neyi sağlayabildiğinin nicel ya da nitel anlatımıdır. Bireysel performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken performans boyutları arasında etkililik, etkenlik, kalite ve çalışma yaşamının kalitesi kritik önem taşımaktadır. Bu bağlamda bireysel performansla ilgili su sonuçları çıkarmak mümkündür:
- Bireysel performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi için etkililik ve etkenlik en kritik boyutların basında gelmektedirler. Çünkü isletmelerde yönetici pozisyonunda olsun olmasın çalışan bireylerin tümünün isletmenin amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasını sağlayacak doğru işleri, doğru zamanda, doğru kalitede ve istenen miktarda yapmaları esastır.
- Personelin örgütsel performansa katkılarını artırmak için katılımlarının sağlanması, morallerinin yükseltilmesi, yaratıcılık, insiyatif alma, karar verme ve liderlik yeteneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle de bireysel performansın diğer kritik boyutlarından biri de çalışma yaşamının kalitesidir. Çünkü müşteri tatmini, kaliteyi ve aynı zamanda da personel tatminini sağlamanın ve sürdürmenin yolu bu boyutun çok iyi anlaşılmasından ve dikkate alınmasından geçecektir.
- Yenilik, bireysel performansın ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde çok önemli bir boyuttur. Çünkü bireylerin yaratıcı ve yenilikçi olmaları örgütsel performansın artmasını sağlayacak önemli etkenlerden biridir.
Bireysel performans değerlemenin amaçları; kişinin performans hedeflerinin belirlenmesi, halihazır durumunun tespiti, personelin geliştirilmesine yönelik tedbirlerin alınması ve başarılı performans gösteren bireylerin ödüllendirilmesi seklinde özetlenebilir. Ekip temelli örgütlerde ise amaçlar; ölçüm raporlama alışkanlığının kazandırılması, ekibin içinde bulunduğu durumun anlaşılması, yöneticilerin personeli tanımasına yardımcı olunması ve takım halinde çalışmanın etkinliğinin artırılmasıdır.
Genel olarak her iki durumda da amaçlar benzerlik göstermektedir. Ancak, bireysel performans ölçümünde bireyin başarısı esas alınırken, takım temelli örgütlerde daha çok takımın hedeflerine ulaşması göz önünde bulundurulmaktadır.
Amaçlara göre yönetime dayalı performans ölçüm tekniği haricinde bireysel performans ölçümleri, bireyin içinde bulunduğu fonksiyonel bölümün özellikleri ve görevleri fazla dikkate alınmadan, örgüt genelinde standart olarak gerçekleştirilmekte ve doğrudan kişiler ve yetenekleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ekip temelli örgütlerde ise ekibin yapısı, amaçları ve kuralları da göz önünde bulundurulur. Bireysel düzeyde gerçekleştirilecek performans ölçümleri için birçok teknik bulunmakla birlikte, ekip temelli örgütlerde en uygun performans ölçüm metodu; amaçlara göre yönetimdir. Amaçlara göre yönetimde sonuçlar üzerinde durulmakta, hedeflere ulaşılması esas alındığından personelin kişisel özellikleri değerlemenin dışında tutulmaktadır. Bu özellikler ancak sonucu etkiliyorsa hesaba katılmaktadır.
Bireysel performans değerleme sisteminde, değerleme ve sonuçlar tamamen bireye yöneliktir. Ekip temelli örgütlerde ise bireysel başarıdan çok, takımı teşkil eden bireylerin ekip hedeflerine yönelik çalışmaları esas alınmaktadır. Bu bağlamda bazı bireylerin başarısızlıkları diğerlerinin yanında dikkate alınmayabilir. Bireysel performans değerlemesinde sonuçlar bireyin gelişimi üzerinde odaklanmaktadır.
Ekiplerin performans değerlemesinde ise; takımın ortak problemlerinin ortaya çıkarılması ve ekip performansının gelişimi esastır.
Ekip çalışmasında başarılı veya başarısızlık basta lider olmak üzere tüm ekibe aittir. Bireysel performans değerlemesinde ise bireyin başarısı ya da başarısızlığı önemlidir. Takım performansının ölçülmesiyle elde edilen sonuçlar aynı zamanda her bir takım üyesinin sonuçlarıdır. Bu durum ekiptemelli örgütlerde dayanışma ve koordinasyonun önemini bir kez daha ortaya çıkarmaktadır.
Ekip temelli örgütlerde kullanılan performans standartları ve ölçüm kriterleri, bireysel performans değerlendirme sistemlerindekilere göre farklılıklar göstermektedir. Ekip temelli örgütlerde ölçüm kriterleri ve standartlarının tespitinde takımın hedefi üzerinde durulurken, bireysel performans değerleme sistemlerinde bireyler için saptanan standartlar ve kriterler esas alınır. Performans değerleme sisteminde değerleyicilerin objektif bir tutum ve davranış içinde bulunması önem kazanmaktadır. Bireysel değerlendirmelerde, değerleyicilerin bazı nedenlerden dolayı etki altında kalarak değerlenen kişiler üzerinde objektif ve adil bir yargılamada bulunması söz konusu olmayabilir. Ekip temelli örgütlerde ise, takımın hedef ve başarılarının esas alınması ve performans değerleme sürecinin çoğu aşamasına takım üyelerinin katılması, kişisel menfi düşüncelerin etkisini asgari düzeye indirecektir.…...

Similar Documents

Free Essay

Project Management

...proje yönetimi teknikleri kullanmak zorunlu hale gelmistir. HIZMETE ÖZEL Proje Yönetimi , Elif BAKTIR, 3 Ekim 2002 Proje Tanimi ASELSAN Mikrodalga ve Sistem Teknolojileri Grubu • Proje sonuçlari ve çiktilari net olarak belirlenmis, tek seferlik faaliyet olarak tanimlanir. • Proje Karakteristikleri – – – – – Yasam döngüsü Maliyet, zaman ve performans hedefleri Bulundugu ortamla karsilikli bagimliligi Bir benzerinin olmamasi Içerisinde çeliskileri barindirmasi • Proje yöneticilerinin, projelerinin karakteristiklerini anlamalari ve maliyet ve çizelgelerinin buna göre gelistirmeleri hayati önem tasir. HIZMETE ÖZEL Proje Yönetimi , Elif BAKTIR, 3 Ekim 2002 Proje Yasam Döngüsü ASELSAN Harcanan isgücü Mikrodalga ve Sistem Teknolojileri Grubu Is gelistirme Is gelistirme HIZMETE ÖZEL Baslatma Planlama Baslatma Planlama Uygulama, izleme, kontrol Kapanis Uygulama, izleme ve kontrol Zaman Kapanis Proje Yönetimi , Elif BAKTIR, 3 Ekim 2002 Maliyet Zaman Performans Hedefleri ASELSAN Mikrodalga ve Sistem Teknolojileri Grubu Performans Maliyet HIZMETE ÖZEL Zaman Proje Yönetimi , Elif BAKTIR, 3 Ekim 2002 Ortam Karmasikliligi ASELSAN Mikrodalga ve Sistem Teknolojileri Grubu P P P M P M Z P M M Z M Z Z P M M Z M P P P M Z M M HIZMETE ÖZEL P Z P M Z P Z Z Z Z Teknolojik Faktörler Ekonomik......

Words: 997 - Pages: 4

Free Essay

Textile Turkey

...EDI (Elektronik Veri Alışverişi) ........................................................................... 42 3.2.1. Perakendecilikte EDI Kullanımı .................................................................... 42 3.2.2. EDI Sistem Kontrolleri .................................................................................. 43 3.2.3. EDI Kullanımının Faydaları ........................................................................... 45 3.3.Tam Zamanında Üretim ve Hizmet Felsefesi ........................................................ 47 3.4.Bilgi Sistemi Yapısından Beklenenler ................................................................... 49 3.5.Başarılı Bir Bilgi Sisteminin Kuruluşu .................................................................. 49 3.6. Beymen ................................................................................................................. 51 3.6.1.Beymen Bilgi Sistemi ..................................................................................... 52 4.BİR HAZIR GİYİM FİRMASINDA TEDARİKTEN SATIŞA ÜRETİM AŞAMALARI ................................................................................................................. 54 4.1.Tedarik Zinciri Yönetimi Tanımı ........................................................................... 54 4.2.Tedarik Zinciri Yönetiminin Faydaları .................................................................. 55 4.3.Süreçlerin Tanımlanması ve Analiz Edilmesi......

Words: 28190 - Pages: 113

Free Essay

Mr.Boran Izkut

...araştırma, her çeyrekte tedarikçi performansını değerlendirme olmalıdır. Stratejik Ürünler ve Tedarikçiler Bu kategoride yer alan ürünler yüksek tedarik riski ve yüksek kar etkisi özelliğine sahiptir. Alıcı ve tedarikçi arasında güç dengesi değişebilmektedir. Tedarikçiye yüksek bağımlılık riski bulunmaktadır. Çoğunlukla performansa dayalı ortaklık yaklaşımı izlenmektedir. Satınalma operasyonlarında amaç, maliyet indirimlerinin maksimizasyonu, riskin en aza indirilmesi, rekabetçi avantaj elde edilmesi ve uzun süreli ilişkiler için karşılıklı bağlılık yaratılmasıdır. Temel görevler , gelecekteki işletme gereksinimleri için doğru tahminlerin hazırlanması, tedarik riskinin detaylı analizi, uzun süreli tedarikçi gelişim ve performans ölçümlemesi, uzun süreli tedarikçi / ortaklık anlaşmalarının araştırılması, belirli tedarikçi ve müşterilerle rekabet avantajı elde etme amaçlı ortak girişimlerin değerlendirilmesidir. Satınalma Taktik ve Stratejilerinin Tanımlanması Satınalma taktik ve stratejilerinin tanımlanması ve hayata geçirilmesi konusunda birçok alternatif bulunmaktadır. Bu alanda en çok tercih edilen taktik ve stratejiler; • Mevcut gereksinimler için satınalma • Spor satınalma • Miktar bazlı satınalma anlaşmaları • İleri satınalma • Spekülatif satınalma • Ürün hayat eğrisi temelinde satınalma • Tam zamanında satınalma • Ticaret borsaları temelinde satınalma • Tedarikçi yönetimli......

Words: 10189 - Pages: 41

Free Essay

Mohawk National Bank

...edebilen, kalifiyeli kişiler olmalıdır. Proje yöneticisi olma potansiyeline sahip bu kişilere, proje yöneticisi pozisyonu için yan terfi verilmelidir. Yani, bu kişiler 6 ay boyunca proje yöneticisi pozisyonunda denenmelidir. 6 ay sonunda, proje yöneticiliğinde genel olarak başarılı olurlarsa, proje yöneticiliğine bu kişilerin kalıcı terfisi yapılmalıdır. Eğer iyi performans gösteremezlerse ve baskıya karşı koyamazlarsa da bu kişiler, önceki fonksiyonel pozisyonuna geri döndürülmelidir ancak geri döndüğünde, diğer çalışanlar tarafından yadırganmaması sağlanmalıdır. 4) Proje yöneticisi ilk olarak, şirket içinde tanınmalıdır. Diğer şirket çalışanlarının yeni sistemi kabul etmesine ve yeni sisteme alışmasına ihtiyaç vardır. Fonksiyonel takım üyeleri, kendi proje yöneticisini tanımalı ve onu yöneticisi olarak kabul edebilmelidir. Aksi halde, çatışmalar ortaya çıkar ve yeni sistem başarısızlıkla sonuçlanabilir. Bu yüzden proje yöneticisinin ilk olarak şirket içinde tanınmaya ihtiyacı vardır. 5) Proje yönetimi uygulamasında baskıcı bir tutum sergilenebilir fakat geleneksel yönetim yöntemleri ile yönetilmekte olan ekip firma yöneticilerinin tahmin ettiği üzere bu duruma direnç gösterebilir. Üst düzey yöneticiler bu değişikliklerin sebebini, amacını ve beklenen sonuçlarını çalışanlara en uygun şekilde açıkladığında, proje yönetiminin de kabul edilmemesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. 6) Firma çalışanları proje yönetimi, proje yöneticiliği kavramını......

Words: 655 - Pages: 3

Free Essay

Müşteri

...İşletmeler, mal ve hizmetlerini fiziksel engellere takılmadan hızlı ve etkili bir biçimde tüketicilere ulaştırmak için aracılara ihtiyaç duyarlar. Aracı kullanmaya karar veren üretici, aracıları hem müşteri, hem de iş ortağı olarak görmelidir. Üretici, aracıların gereksinimlerini, hedeflerini ve işlevlerini anlamalı, onların daha şevkle çalışmasını ve sadakatini sağlayacak ticari koşullar ve satış desteği sunmalıdır. Üretici, aracılarla iyi ilişkiler içerisinde olduğu ve onlara iyi kazandırdığı zaman, onlar da üreticinin ürünlerinin satışını artırmaya devam edeceklerdir. Bazı üreticiler, bir adım daha ileri giderek, aracılara, ürünü ve etkin dağıtım sürecini geliştirme yolları arayacakları iş ortakları olarak davranırlar. Eğer dağıtım sistemi etkin bir biçimde yönetilirse 'ürünler' kanaldan aşağı doğru hareket ederken 'bilgi' yukarıya doğru hareket eder. Perakendeciler, tüketicilerin neye ihtiyaç duyduklarını geri bildirim yoluyla bildirirler. Bu, ya biçimsel biçimde bilgiyi elde ederek üreticilere sunma biçiminde ya da biçimsel olmayan biçimde perakendecilerin neleri sipariş ettiklerine bakıp anlaşılarak gerçekleştirilir. İyi bir satış elemanı bilgi kanalı olarak da işlevde bulunur ve tüketicilerin istekleri hakkında perakendecilerin ne düşündüklerini bulmaya çalışır ve aynı zamanda üreticilerden perakendecilere de bilgi götürmeye çalışır. Tutundurma: Tutundurma, pazarlama amaçlı kullanılan iletişim araç ve yöntemlerini ifade etmektedir. Tutundurma,......

Words: 9849 - Pages: 40

Free Essay

Kağıt Fabrikalarında Elektrik Mühendisliği Ve Verimlilik

...kapasitesine bağlıdır. Aslında bu başarı programı yürütecek lider kişinin başarısıyla sınırlıdır. O nedenle programdan sorumlu olacak kişinin, yetkilendirilmesi gereklidir. Programı etkileyecek olan diğer departman ve şirket organlarıyla işbirliği yapması gerekir. Bu organlar en başta yönetim ve onun altındaki üretim, satın alma, muhasebe gibi temel departmanlardır. Bu programdan sorumlu kişiden beklenilen özellikler şunlar olmalıdır:   Teknik yetenek. Eğitim, öğrenim ve tecrübe olarak elektrik bakımını götürebilecek yeterlilikte olmalıdır. Sevk ve idari yetenek. Uzun vadeli plan ve programları götürebilecek, sonuçlandırabilecek ve altındaki personeli yönetebilecek yapıda olmalıdır. 19/448 Program sorumlusu gerekirse, elektrik sistemi tasarımcısı, proje müellifi ve teslimatçı ile görüşerek tasarımdan kaynaklanan sorunların çözümü için yollar aramalıdır. Çalışma gurup/gurupları kurularak, fabrika, bölge veya alt parçalara ayrılabilir. Her grupta bulundurulması gereken doküman listesi aşağıdadır:          O bölge ile ilgili test ve kontrol prosedürlerinin tamamı Mevcut raporların ve hesapların birer kopyası Tek hat şemaları Devre şemaları Tüm ekipmanların etiket bilgileri Ürün katalogları Stoktaki yedek malzeme listesi Gerekli matbu formlar Dokümanların korunacağı dolaplar Bunların yanında yeterli alet, edevat, takım, test cihazı, çalışmaları sağlayacak besleme kaynakları, bunları saklayacak ve koruyacak yerler bulunmalıdır. Sürekli çalışan iletmelerde,......

Words: 85848 - Pages: 344

Free Essay

Ekspertni Sistemi

...1. Општа организација на експертни системи - ВОВЕД Вештачката интелигенција почнала да се развива во педесетите години од минатиот век, кога дигиталните сметачи во доволна мера биле јаки за да пресметат сложени задачи. Интелигенцијата на сметачите сеуште е далеку под интелигенцијата на живите суштества и треба уште многу ситуацијата радикално да се промени. Препознавањето на примерокот и говорниот јазик се мал дел од нешто што трба да се нарече вештачка интелигенција. Сепак може да се направат многу корисни интелигентни системи кои содржат обемно знаење од некое потесно подрачје засновано на знаењето на човекот кое на адекватен начин е инплементирано во сметачот и неговата програмска поддршка. Денеска многу експертни системи даваат така добри резултати, што за човек би требало да работи со години за да стекне толкаво искуство за да работи како еден експертен систем. Основа на системот е базата на знење која ги содржи сите сознанија за областа за која експертниот систем е наменет. Механизмот за заклучување се базира на тоа што врз основа на добиената збирка на податоци, носи заклучок како да постапи. При тоа патот до донесување на заклучок не е еднозначен, туку се анализираат различни можности за да се оствари целта со анализа на сите предности и недостатоци. Уобличувањето на знаењето на експертите за да може да се внесе во сметачот го вршат инжињери и како резултат се добива програмска подршка во сметачот која “знае”да ги користи тие податоци.......

Words: 2305 - Pages: 10

Free Essay

Ser Vfrtyy

...Asdasadasdasdasdsa Sfsddddddddddddddddddfds adssss Case 7.1 Etik Meşrulaştırılmış performans artırımı mı ? yoksa acimasızca ve etik olmayan bi yönetim mi ? Güçle sıralama yapma Jack Welch’in General Electric’in CEO’suyken populerlik kazandırdığı bir performans sistemi. Sisteme detaylarından ötürü literatürde “rank and yank” ismi verilmiş. Sistemin temelindeki performans artışı performans sıralamasında alttaki %10’luk kesimden kurtulmak ve yerlerine daha yüksek performansla çalışıcak kişileri işe almak ile sağlanıyor. Sıralama yapılırken , karar verilirken çeşitli yollar var mesela işçileri kategorize etmek “en etkili”, “ ortalama”, “geliştirme lazım” gibi. Buna alternatif olarak en basitçe en iyi’den en kötüye olarak da sınıflandırılabilir. En iyi performans gösterenler ödüllendirilir kötüler ise uyarı alabilir yada işlerine son verilebilir. Bu Güçle sıralama bi sürü firma tarafından bazı yasal değişiklikler yapılarak kullanılıyor.--------------------------------------------------------örnekler var buraya 2-3 tane çevirisi kolay yapıcam onlarıda yarın en geç ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Güçle sıralamanın olası dezavantajı işçiler arasında rekabeti arttırması olabilir.Güçle sıralama yapılan yerde işçiler ortak yapılan işlere daha az odaklanıp bireysel......

Words: 334 - Pages: 2

Free Essay

Efficiency Management

...misyon bildirisine sahip ve kimsenin gözünün önünden gitmemesi için fabrikanın her yerindeki duyurularda görünüyor. Müşterileriyle stratejik bir ortaklık için uğraşıyor, ve ilk bakışta farklılaştırmak zor olmasına rağmen, üstün kalitesi ve güvenilirliği nedeniyle geniş çapta tanınan bir üründen mümkün olan en iyi hizmeti almalarını sağlıyor. Fakat insanlarla ilişkilerinde ve insanların geliştirilmesinde, Albert, küçük bir firmanın hem sahibi hem de müdürü olarak göze çarpıyor. Amacı, her zaman, en yüksek üretim, kalite ve hizmet standartlarını muhafaza etmek için ihtiyaçları olan görev ve ekip becerileriyle, küçük ama yüksek kalibreli bir işgücünü işe almak, yetiştirmek ve yeniden yetiştirmek olmuştur – HMH Sheetmetal Fabrications için “verimliliğin” anlamı budur. Ekip oluşturma Albert, ekip liderlerini içeriden işe alır ve bu kişileri ihtiyaçları olan beceriler doğrultusunda yetiştirir. Ekip eğitimi sağlamak için danışmanları kullanır, ve etkili bir kişilikler ve beceriler dengesine sahip olabilmeleri için ekipleri dikkatli bir şekilde seçer. Bunları ve işgücü için diğer geliştirme biçimlerini yerine getirmek amacıyla mevcut tüm dış fon kaynaklarından becerikli bir şekilde faydalanır. Birbirini izleyen planlama Dışarıdan insanlar getirdiğinde, doğru becerilerin ve potansiyelin getirilmesini ve ayrıca iş kültürünün ayakta tutulmasını temin etmek için bunu her zaman ağız ve ağ kurma aracılığıyla yapar. Maaş Maaş oranları, normun üstündedir, fakat hedefler net ve zorludur ve......

Words: 147666 - Pages: 591

Free Essay

Factors Affecting the Academic Performan of Bshrm Students

...SINO BA KASI YANG ‘SOMEONE BETTER’ NA YAN? Nagpunta akong department store para balikan yung nakita kong sapatos nung isang linggo. Hindi ko agad yun binili dati dahil andami kong bitbit. Kaya sabi ko, sa isang araw na lang. Pagbalik ko, parang dinikdik yung damdamin ko nung narinig kong out of stock na daw.  "Minsan lang ako makakita ng gusto ko nawala agad." Habang inaayos ni ateng saleslady yung mga sapatos dun sa estante, sumagot siya, "Sir. Baka po hindi talaga para sa’yo." < insert teleserye soundtrack ni Angeline Quinto > —— Kainis no? Minsan ka na nga lang magkagusto pero bakit dun sa kokonting yun hirap na hirap pang ibigay. Tapos dudugtungan pa ng pampalubag loob na, " coz you deserve something better." Letche. Parang binigyan ka pa ng trophy. Sarap sumigaw ng, “Baket? Sino ba yang something better na yan? Tiyahin ni ‘Someone Like You’? Apo sa singit ni ‘Somebody that I used to Know’? Sinabi ko bang gusto ko ng better? Yun lang ang gusto ko. Walang labis. Walang sobra. Yun lang!”  < insert teleserye soundtrack ni Angeline Quinto > Kapag sinabi mo kasing you deserve something better, parang di mo inaako yung pagkakamali mo. Parang tinatakasan mo kung ano yung mga naging pagkukulang mo. Kapag di mo nakuha ang gusto mo, hindi yun nangangahulugan na hindi ‘yon para sa’yo. Wow naman ha. Sa’yo talaga ‘yon. Ang totoo, may parte diyan na nagkulang ka, at yun ang kailangan mong tanggapin. Whatever you are currently in right now… is the one you deserve....

Words: 343 - Pages: 2

Free Essay

M Performance Catalogue

...jantlar. Çift renklidir (boyalı kısmı füme, görünür tarafı parlatılmış); dört renkli M logosu ile sunulur.  BMW M Performance karbon dış dikiz aynası kapakları Zahmetli el işçiliği ile BMW  Serisi için özel olarak üretilmiş. Yüksek teknoloji ve kişiye özel görünüm.  -  BMW M Performance " fren sistemi İçten havalandırmalı ve hafif yapılı spor fren diskleri. Sportif sürüş ve yüksek sıcaklık ile baş edecek şekilde üretilmiştir. Ön aksta  pistonlu sabit alüminyum fren kaliperi, arka aksta  pistonlu sabit alüminyum fren kaliperi mevcut. İsteğe göre M Performance kırmızısı, M Performance sarısı veya M Performance turuncusu olarak sunulur. Renkli M logosu pakete dahildir.  BMW M Performance arka spoyler Üstün dayanaklılığı ile ön planda olan siyah boyalı parça, sportif bir görünüm sunuyor.  BMW M Performance arka cam yan spoyler Otomobile özel sportif karakteri belirginleştirir ve BMW M Performance arka spoyler ile birlikte güçlü bir görünüm sağlar. Sadece BMW M Performance arka spoyler ile birlikte sunulur.  BMW M Performance egzoz sistemi Hem otomobilin içerisinde hem de dışarısında güçlü, sportif bir ses. Yüksek teknolojik tasarımlı krom kaplı paslanmaz çelik egzoz sistemi. M logosu ile sunulur. i ve Mi modeli için mevcuttur.  BMW M Performance yan şeritler BMW M Performance yan şeritler, sadece BMW  Serisi’nin hatlarını ön plana çıkarmakla kalmıyor aynı zamanda daha dinamik görünmesini sağlıyor. 2 3 1 4 BMW d modeli BMW M Performance Power......

Words: 4565 - Pages: 19

Free Essay

Surec Yonetimi

...bazı nedenler vardır: 1. Kuruluş Dışı Nedenler: * Globalleşme * Yavaş bir şekilde de olsa gelişmesini sürdüren demokratikleşme * Bilgi teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler * Dünya çapında giderek artan rekabet * Politik ve siyasi gelişmeler * Ekonomik platformdaki değişimler * Kuruluşların varlık nedenleri olan müşterilerin beklentilerindeki artış ve değişimler * Üretim/hizmet gerçekleştirme ve sunma teknoloji ve sistemlerindeki gelişmeler * Yönetim yaklaşımlarındaki değişme ve gelişmeler 2. Kuruluş İçi Nedenler * Müşteri istek ve beklentilerine duyarlı olamama * Müşteri beklentilerinin karşılanamaması * Müşteri şikayetlerindeki artışlar * Uygun bir planlama yapılamaması * Hedef ve politikalardaki değişiklikler * Performans göstergelerindeki bozulmalar * Ürün hayat çevriminin (süresinin) kısa olması * Geleneksel fonksiyonel ve hiyerarşik bölümlemelere dayalı hantal ve yavaş işleyen organizasyon yapıları * Ürün/hizmet kalitesinde ve verimliliğinde azalma * Kalite maliyetlerinde artış * Çalışanların artan istek ve beklentileri * Moral ve motivasyon düzeyinde azalma Süreç odaklı yönetim yaklaşımının uygulamada kendini yoğun olarak hissettirmesi aslında oldukça eskilere, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlayışının gelişmeye başladığı yıllara kadar uzanır. 80 li yıllardan bu yana dünyada etkisini hissettirmeye başlayan TKY nin en önemli unsurlarından birisi “ Süreçlerin Sistematik Olarak İncelenmesi” dir. 1.3. Süreç Nedir Bir ya da daha fazla......

Words: 3327 - Pages: 14

Free Essay

Kalite Yönetimi

...İMO Teknik Dergi, 1997 1327-1342, Yazı 98 Inşaat Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi David ARDITI* H. Murat GÜNAYDIN** . öz Inşaat sektöründe kabul edilebilir katite düzeyine ulaşmak uzun süredir bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaman para ve kaynak~ar, yetersiz veya olmayan kalite yönetimi prosedürleri yüzünden israf edilmektedir. Ilk kez Japonya' da 1950' lerde üretim sektöründe uygulanmaya başlanan Toplam Kalite Yönetimi (TKY) sistemi, son yıllarda ABD firmaları tarafından uygulanmış, verimlilik, maliyet ve güvenilirlik açılarından olumlu sonuçlar vermiştir. Son yıllarda, TKY sisteminin inşaat projelerinde de kullanıldığı gözlenmektedir. Bu yazıda, TKY kavramının gelişmesi ve ana hatları gözden geçirilecek, TKY ilkelerinin inşaat sektörüne uygulanabilirliği tartışılacak, TKY ögelerinin inşaat süreci kalitesine etkileri araştırılacak, ve TKY sisteminin inşaat sektöründe etkin bir şekilde kullanılabilmesi için öneriler yapılacaktır. ABSTRACT Attainment of acceptable levels of quality in the construction industry has long been a problem. Great expenditures of time, money and resources, both human and material, are wasted each year because of inefficient or nonexistent quality management procedures. The manufacturing industry has developed Total Quality Management (TQM) concepts, first applied in J apan and in recent years used in the United States, which have produced many positive effects including increased productivity, decreased product cost and high......

Words: 4816 - Pages: 20

Free Essay

Upravljački Informacioni Sistemi

...FAKULTET ZA MENADŽMENT Novi Sad ___________________________ Vase Stajića 6 SEMINARSKI RAD UPRAVLJAČKI INFORMACIONI SISTEMI Predmetni nastavnik: Prezime i ime studenta: dr Zoran Lovreković, van.prof. Zvonimir Kočiš Asistent: Br. indeksa: 69 / 05 - 3 Novi Sad, 4. Januar 2006. S A D R Ž A J 1. UVOD ................................................................................................................................... 1.1. Naziv i sedište firme ............................................................................................................ 1.2. Delatnost firme ................................................................................................................... 1.3. Definisanje problema .......................................................................................................... 1.4. Cilj rada ............................................................................................................................. 2. SNIMAK POSTOJEĆIH TOKOVA INFORMACIJA .......................................... 2.1. Organizaciona struktura firme ...........................

Words: 4292 - Pages: 18

Free Essay

Dwqdqwdqdw

...375 000 300 000 yaklaşımına göre hesaplanmasını esas alan maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Değişken maliyet yöntemi Normal maliyet yöntemi Direkt maliyet yöntemi Tam maliyet yöntemi Asal maliyet yöntemi Bu bilgilere ve ilk giren ilk çıkar stok değerleme yöntemine göre üretime gönderilen “A” türü ilk madde ve malzemenin maliyeti kaç YTL dir? A) B) C) D) E) 155 000 227 000 321 000 375 000 455 000 43. YARI MAMULLER ÜRETİM HS. XXX DİREKT İLK MADDE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HS. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HS. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HS. XXX XXX XXX 46. Aşağıdakilerden hangisi fon kullanımı yaratmaz? A) B) C) D) E) Gelecek yıllara ait gelirlerdeki azalışlar Ödenen temettüler Sermayedeki azalışlar Duran varlıkların tutarındaki artışlar Ödenen vergi ve benzerleri 7/A seçeneği ve eş zamanlı kayıt düzenine göre yapılan bu yevmiye kaydı aşağıdaki İşlemlerden hangisine aittir? A) Maliyetlerin bir sonraki döneme devrine B) Maliyet hesaplarının kapatılmasına C) Üretim maliyetlerinin mamul maliyetlerine devrine D) Fiili ya da tahmini maliyetlerin üretime devrine E) Yansıtma hesaplarının kapatılmasına 47. Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? A) B) C) D) E) Nakit oran Fon kaynağı Nakit kullanımı Cari oran Net işletme sermayesi 48. Belirli 44. Tekdüzen muhasebe sistemi 7/B seçeneğinde "Maliyet Hesapları" aşağıdakilerden hangisine......

Words: 5540 - Pages: 23