Free Essay

Docx Wps Odt

In: English and Literature

Submitted By kloto
Words 580
Pages 3
БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

СПЕЦИАЛНОСТ "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

“ИНТРАПЕРСОНАЛНА И ИНТЕРПЕРСОНАЛНА КОМУНИКАЦИЯ”

ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

⇨ РАЗРАБОТВАТЕ 2 ЗАДАЧИ ПО ИЗБОР ОТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ТЕМИ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: гл.ас.д-р Зорница Ганева

2010 - 2011

БСУ

тема: Възприятие и интерпретация

1. Опишете 1 ситуация (за предпочитане скорошна), на която сте били свидетел и при която впоследствие сте разбрали, че е била съвсем различна от това, за което сте си мислили в момента – ПОСОЧЕТЕ ФАКТОРИТЕ, ИЗТОЧНИЦИ НА ГРЕШКИ

тема: Невербално поведение

1. Напишете кратък доклад за вашите наблюдения върху нечие невербално поведение (напр.: публична личност). Сами си изберете ситуацията и лицето ❖ В доклада се опитайте да дадете ясно разграничението между това, което виждате (вашите наблюдения) и изводите, до които стигате - какво означават жестовете, мимиките – посланията, които достигат до вас

тема: Слушане

1. Изберете ситуация от вашата работа или от лекциите или от работата в курса и обърнете внимание как слушат другите ❖ Опишете всичко в кратък доклад – с други думи как си показват участниците един на друг, че слушат ❖ Какви грешки при слушането ви правят най- голямо впечатление ❖ Посочете на кратко, на какво според вас се дължат

тема: Задаване на въпроси

1. Проведете кратък разговор с колега, за да разберете мнението му по определен проблем ❖ Направете вербатим*. Преценете въпросите и отговорите от диалога. ❖ Дайте коментар – как различните видове въпроси се отразяват на разговора

*вербатим – разговорът, предаден дословно, в писмена форма

тема: Даване и получаване на обратна връзка

1. Опишете няколко ситуации на интерактивна комуникация, където другите са давали обратна връзка. Опишете кои правила са спазвани и кои не. Постъпете по същия начин и с получаването на обратна връзка.
2. Дайте обратна връзка по правилата в определена ситуация. Напишете доклад, за предпочитане вербатим. Кои правила спазихте и кои не? Харесва ли ви? Каква беше реакцията? Отбележете си какво да усъвършенствате у себе си.

тема: Обобщаване

1. Проведете 10- минутен разговор със студент или преподавател ❖ Запишете разговора на касета и напишете вербатим*. Имайте предвид следното: ← В кои моменти правехте обобщения ← Какъв вид обобщения правихте ← Верни ли бяха и каква им беше функцията ← В кои моменти е било възможно да се направи обобщение ← Как би могло да се направи и каква би могла да е функцията му

тема: Конкретизиране

1. Опишете ситуация, където не сте използвали умението си за конкретизиране, въпреки че сте имали достатъчно много причини, допуснато ли бе недоразумение в разбирането ❖ Посочете защо сте постъпили така и опишете по какъв начин бихте могли да конкретизирате тема: Даване на мнение

Опишете ситуация, в която сте се опитали да изразите мнението словесно или да изясните някакво свое виждане ❖ Дайте оценка според наученото в семинарното упражнение ❖ Отбележете на какво трябва да обърнете внимание

тема: Асертивно поведение

1. Опишете ситуация, където сте реагирали асертивно и друга, където не сте

❖ Спрете се на : ← Какво се е случило? ← Как сте реагирали? ← Каква е била реакцията на другия? ← Как се е доразвила ситуацията?
2. Изяснете си защо в едната ситуация реагирате асертивно, а в другата- не ❖ Предложете реакции, които биха били по- удачни при ситуацията, в която сте реагирали не асертивно

тема: Изразяване на чувства

Наблюдавайте ситуация с деца ❖ Има ли разлика в изразяването на чувства между деца и възрастни? ❖ Можете ли да обясните на какво се дължат разликите? ❖ Наблюдавайте, поиграйте с деца от етническа група. Има ли разлика между децата от тази група и децата от мнозинството (роми – българи; турци – българи и др.)

2. Наблюдавайте ситуация с хора от различен пол ❖ Посочете има ли разлика в изразяването на чувствата между мъжете и жените ❖ Кои са основните разлики?…...

Similar Documents

Premium Essay

Doc, Docx, Pdf, Wps, Rtf, Odt

...ABSTRACT by john T APPEARANCE and Politica Success It is common for people to mistake appearance for looks. Looks are what you were born with; appearance is how you manage and present those looks; however ordinary or extraordinary they may be. From that perspective, it really does not matter what you look like in terms of constructing and presenting a winning appearance. According to an article by Business Insider, success also relies on how one is perceived. Studies show that looks can play an important factor in career advancement. Researchers have found that physical traits like facial structure, hair color, and weight can all affect a person’s pay check. Men who are at least 6′ tall make an average salary of $5,525 more than their shorter, 5’5 counterparts, says Harvard University. Another study took a poll of fortune 500 companies CEOs and on average, male CEOs were three inches taller than the average man at just under 6′.For every three inches taller than average they are, women earn 5 to 8 percent more money than women of average height. Symmetry is a sign of perceived beauty and people who are attractive make a considerable amount more than everyone else. Rick Wilson of Rice University studied “Fiscal Attraction.” He found a correlation between good looks and success. He found that the better a person looks, the more other people trust them. One finding in particular showed that the more people smiled, they more they were seen as trustworthy over those who kept...

Words: 2265 - Pages: 10

Free Essay

Doc, Docx, Pdf, Wps, Rtf, Odt

...Asthma Caregivers (Parents, families, caregivers) To learn, to be part of the school community, and to have a positive outlook on life at school, it is important for children to attend as many days of school as possible. Parents tend to keep their asthmatic children home from school. However, with proper planning the child could be in the classroom learning and being part of the school community. Family care givers play an important role in helping children and youth with successful asthma control and management at school. * Be sure your child sees a doctor on a regular basis. * Keep asthma medications up to date. * Be certain your child knows how to administer control and emergency medications or who to ask for help when they need it. * Send your child to school healthy! Remove asthma triggers from your home. * Try to keep your home as free as possible of dust, scented items, animal dander, strong cleaning products and other chemicals. * Quit smoking! Even if you smoke outside, smoke remains on your clothing and can be a trigger for asthma. Communicating with Your Child's School Meet with your child’s teacher, the school nurse, and other responsible staff at the start of every school year. Make certain everyone understands your child’s health care needs as discussed with their doctor. * Share the history of your child’s asthma. * Provide contact information for your child’s doctor. * Have your child’s Asthma Action Plan......

Words: 487 - Pages: 2

Premium Essay

Doc, Docx, Pdf, Wps, Rtf, Odt

...Dan Brown Deception Point Deception Point by Dan Brown Acknowledgments With warm thanks to Jason Kaufman for his superb guidance and insightful editorial skills; Blythe Brown for her tireless research and creative input; my good friend Jake Elwell at Wieser & Wieser; the National Security Archive; the NASA Public Affairs Office; Stan Planton, who continues to be a source for information on all things; the National Security Agency; glaciologist Martin O. Jeffries; and the superb minds of Brett Trotter, Thomas D. Nadeau, and Jim Barrington. Thanks also to Connie and Dick Brown, the U.S. Intelligence Policy Documentation Project, Suzanne O’Neill, Margie Wachtel, Morey Stettner, Owen King, Alison McKinnell, Mary and Stephen Gorman, Dr. Karl Singer, Dr. Michael I. Latz of Scripps Institute of Oceanography, April at Micron Electronics, Esther Sung, the National Air and Space Museum, Dr. Gene Allmendinger, the incomparable Heide Lange at Sanford J. Greenburger Associates, and John Pike at the Federation of American Scientists. Author’s Note The Delta Force, the National Reconnaissance Office, and the Space Frontier Foundation are real organizations. All technologies described in this novel exist. “If this discovery is confirmed, it will surely be one of the most stunning insights into our universe that science has ever uncovered. Its implications are as far-reaching and awe-inspiring as can be imagined. Even as it promises answers to some of our oldest questions, it poses still...

Words: 144469 - Pages: 578

Premium Essay

Pdf, Docx, Wps, Odt

...Bangladesh vat first introduce by M saifur Rahman on 1991 July 01 Definition of 'Value-Added Tax - VAT' A type of consumption tax that is placed on a product whenever value is added at a stage of production and at final sale. Value-added tax (VAT) is most often used in Eurepion union. The amount of value-added tax that the user pays is the cost of the product, less any of the costs of materials used in the product that have already been taxed. For example when a television is built by a company in Europe the manufacturer is charged a value-added tax on all of the supplies they purchase for producing the television. Once the television reaches the shelf, the consumer who purchases it must pay the value-added tax that applies to him or her. A value added tax (VAT) is a form of consumption tax. From the perspective of the buyer, it is a tax on the purchase price. From that of the seller, it is a tax only on the value added to a product, material, or service, from an accounting point of view, by this stage of its manufacture or distribution. The manufacturer remits to the government the difference between these two amounts, and retains the rest for themselves to offset the taxes they had previously paid on the inputs. The purpose of VAT is to generate tax revenues to the government similar to the corporate income tax or the personal income tax. The value added to a product by or with a business is the sale price charged to its customer, minus the cost of materials and......

Words: 911 - Pages: 4

Premium Essay

Oc, Docx, Pdf, Wps, Rtf, Odt

...|SL NO |NAME OF CHAPTER |Page No | |CHAPTER 1— PREFATORY | |1.1 |Introduction |01 | |1.2 |Objectives of the Report |02 | |1.3 |Methodologies |02 | |1.4 |Limitations |03 | |1.5 |Advantage of Ceramic |03-04 | |1.6 |Disadvantage of Ceramic |04 | |1.7 |Problem of Loan program in IDLC |05 | |CHAPTER 2—ORGANIZATION OVERVIEW | |2.1 |IDLC Finance limited ...

Words: 337 - Pages: 2

Premium Essay

Doc, Docx, Pdf, Wps, Rtf, Odt

...New studies of the brain show that leaders can improve group performance by understanding the biology of empathy. by Daniel Goleman and Richard Boyatzis and the Biology of Social Intelligence Leadership IN 1998, ONE OF US, DANIEL GOLEMAN, published in these pages his first article on emotional intelligence and leadership. The response to “What Makes a Leader?” was enthusiastic. People throughout and beyond the business community started talking about the vital role that empathy and self-knowledge play in effective leadership. The concept of emotional intelligence continues to occupy a prominent space in the leadership literature and in everyday coaching practices. But in the past five years, research in the emerging field of social neuroscience – the study of what happens in the brain while people interact – is beginning to reveal subtle new truths about what makes a good leader. Jean-François Podevin | 74 Harvard Business Review September 2008 | hbr.org Social Intelligence and the Biology of Leadership but their inability to get along socially on the job was profesThe salient discovery is that certain things leaders do – spesionally self-defeating. cifically, exhibit empathy and become attuned to others’ What’s new about our definition of social intelligence is moods – literally affect both their own brain chemistry and its biological underpinning, which we will explore in the folthat of their followers. Indeed, researchers have found that the lowing pages. Drawing on......

Words: 4273 - Pages: 18

Premium Essay

Doc, Docx, Pdf, Wps, Rtf, Odt

...British and American English Pronunciation Differences Paco G´omez Contents 1 Pronunciation Differences between British English and American English 2 2 Rhotic Accent 3 3 Differences in Vowel Pronunciation 5 3.1 Change of Diphthong [@U] to [oU] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3.2 Change of Vowel [6] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3.2.1 The Main Changes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3.2.2 Changes to [oU] and [2] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3.3 Change of [æ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3.4 Change from [ju:] to [u:] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3.5 Minor Changes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3.5.1 Change of [I] and [aI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3.5.2 Changes of [i:] and [e] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4 Differences in Consonant Pronunciation 9 4.1 Pronunciation of Letter t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5 Change of Stress 10 5.1 French Loanwords . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5.2 Ending -ate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5.3 Suffixes -ary, -ory, -berry, and -mony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6 Changes in Articulation 12 7 Notes 13 1 1 Pronunciation......

Words: 4968 - Pages: 20

Free Essay

Doc, Docx, Pdf, Wps, Rtf, Odt

...Alkohol Indhold Hvad bruger man alkohol til? ............................................................................................................................ 2 Hvad er alkohol .................................................................................................................................................. 2 Destilation ......................................................................................................................................................... 5 Hvordan fremstilles ethanol .............................................................................................................................. 6 Denaturering ..................................................................................................................................................... 7 Forbrænding af ethanol ..................................................................................................................................... 7 Nedbrydning af ethanol og tømmermænd ....................................................................................................... 8 Alkoholprocent, promille og genstande ............................................................................................................ 9 Hvad gør ethanol ved hjernen ......................................................................................................................... 10 1 Hvad bruger man alkohol til? Alkohol er blevet en......

Words: 2035 - Pages: 9

Free Essay

Doc, Docx, Pdf, Wps, Rtf, Odt

...Emergency locksmith: A key to unlock Every emergency lock problem is frequently solved by emergency locksmith in Melbourne. There is little company who can mitigate the key problem and lock unlocking barriers as early as possible with the client demands. Also there is some company which provides 24- hour locksmith services to the customers in houses, residences and business area. They play a great role in getting a relief within the people to 24 hour locksmith services. They mainly provide the service related to key reengineering, key cutting, lock operation, lock reload, lock repair, lock design etc. Even some 24 hour locksmith of Melbourne provide the security settings of a specialized company or financial institutions to protect there valuable goods, money and other daily useable assets. Among them some company are fully preloaded about their services to entertain the customer to satisfy their urgent needs. If one has been locked inside his own house he or she could take the advantage of 24 hour emergency locksmith service to get relief from it. Most of the company can mitigate all the demands of your locksmith needs. Among them some upgraded company can alleviate the customers with different types of services like lock recoding, lock upgrading, electronic locking, key cutting, emergency locksmith, alarm systems, safety sales and service, transporting keys etc. you should have a e link no through which you can find the best emergency locksmith company’s around the......

Words: 367 - Pages: 2

Free Essay

Doc, Docx , Pdf , Wps , Odt

...Sidra Fatima 210-A, First Floor, Rafah-e-Aam Society, Malir Halt Karachi. +92-334-3017602 sidrafatima59@gmail.com Seeking a position within a multinational environment, where I can employ all my abilities and education and develop my career and management position. EDUCATIONAL QUALIFICATION ➢ MBA (Marketing) enrolled from Iqra University DHA Main Campus 2014 ➢ B.COM pass with 1ST DIVISION from University of Karachi in 2011 ➢ Pre-medical pass with 2nd DIVISION from Board of Intermediate Education Karachi in 2009 ➢ SSC pass with grade A from Board of Secondary Education in 2007 ACADEMIC CERTIFICATION ➢ Participated in CONFLICT MANAGEMENT WORKSHOP conducted by MR. ABDUL AHAD KHAN, Head of Training and Development, BURQUE CORPORATION, held at Iqra University Main campus. EXPERIENCE ➢ Worked as an assistant accountant in Education Trust Nasra School from Dec, 2012 to June, 2013. ➢ Worked as an assistant accountant in IJK Schooling System Malir Halt. SELECTED SKILLS ➢ GENERAL OFFICE: • Organized and implemented group activities in efficient manner. • Answered phones and took messages accurately. • Prepared reports and created documents using MS word. • Located desired information using internet. ➢ CUSTOMER SERVICES: • Welcomed customers and visitors in a friendly and courteous manner. • Provided customers and......

Words: 309 - Pages: 2

Premium Essay

Doc, Docx, Pdf, Wps, Rtf, Odt

...Name : BB. Girl B. Canedo Subject : MGT 11 Curse / Year : B.S.B.A. – F.M. 1 Instructress : Ms. Winnie Marie Poliquit As I read the article it seems that long ago in the world of business , business was simple, small, and standard. Probably ancient people use the barter system. In those early years business was uncomplicated , the people don’t have much products to exchange for goods and they don’t have much knowledge in engaging their selves in business. But as years passed and by the help of the intellectual people the word business was slowly launch and discover. Joseph Wharton was one of the intellectual people who help improve the business and by his ability he help built prestigious universities in United States to enhance the skills of the people. And glad to said because of his prominent he come up an idea of MBA Program . This program help and improve the skills of the students, especially for those students having the knowledge and skills in business. And because of the modernized world, MBA Program was now highly accepted in countries like Canada, Australia, United Kingdom, and Philippines. The Master in Business Administration (MBA) is an International-recognized degree that aims to provide an individual a solid framework in business and management. While the program is primarily geared towards creating leaders in the business field, the unique concepts and skills learned......

Words: 356 - Pages: 2

Premium Essay

Doc, Docx, Pdf, Wps, Rtf, Odt

...BANGLADESH TRADE MAINSTREAMING 11 TRADE PERFORMANCE TOTAL VALUE16 Merchandise exports (f.o.b.) and imports (c.i.f.) Merchandise exports (f.o.b.) 2002-05 2006 2007 Trade is fully mainstreamed in the national development plan. TRADE POLICY INDICATORS (2006) Restrictiveness of imports Restrictiveness of exports 0 5% 10% 15% 12 Merchandise imports (c.i.f.) 20% 25% 2002-05 2006 2007 0 USD m 5 000 10 000 15 000 20 000 TRADE PROGRAMME INDICATORS PRIORITY 1: NETWORK INFRASTRUCTURE13 Fixed lines per 100 inhabitants Bangladesh South and Central Asia (avg.) LDC (avg.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 NUMBER OF FIXED LINES Commercial services exports and imports Exports 2007 2002-05 2006 2007 2002-05 Imports 2002-05 2006 2007 0 USD m Mobiles per 100 inhabitants Bangladesh South and Central Asia (avg.) LDC (avg.) NUMBER OF MOBILES 2002-05 2007 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 MAIN TRADING PARTNERS17 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Exports by main destination (% share of total) 2004 2002 2005 Electricity Power Consumption Bangladesh South and Central Asia (avg.) LDC (avg.) 0 300 600 900 EU US Canada 2004 China India EU 56.1 26.2 4 2006 – – – 2006 – – – 2007 – – – 2007 – – – Imports by main origin (% share of total) 1 200 1 500 KILOWATT-HOURS PER CAPITA PRIORITY 2: COMPETITIVENESS14 Rank current index (out of number 175 exporters) 2005 2006 2007 0 25 50 75 100 125 150 175 13.9 11.2......

Words: 781 - Pages: 4

Premium Essay

Doc, Docx, Pdf, Wps, Rtf, Odt

... Executive Summary The banking system plays a vital role in underpinning the economic development of a country. In the backdrop of Financial Sector Reform Policy streamlining the country’s economy, Shahjalal Islami Bank Limited (SJIBL) has achieved great success in all areas of operations with ultimate objective of improving the socio-economic development of the country. This study attempts to evaluate job satisfaction of bank officers of the SJIBL. It focuses on the relative importance of job satisfaction factors and their impacts on the overall job satisfaction of officers. It also investigates the impacts of bank type, work experience, age, and sex differences on the attitudes toward job Satisfaction. The result shows that salary, efficiency in work, fringe supervision, and co-worker relation are the most important factors contributing to job satisfaction. The bank officers of SJIBL have higher levels of job satisfaction and they enjoy better facilities and supportive work environment. Work experience is found as the second most important factor affecting job satisfaction. Sex and age differences have relatively lower level of impact on it. The overall job satisfaction of the bank officers of the SJIBL is at the positive level. 1.0: Introduction With the opening up of the economy of Bangladesh, a dramatic change has been observed both in manufacturing and in service sectors. This has brought higher employment......

Words: 3329 - Pages: 14

Free Essay

Doc, Docx, Pdf, Wps, Odt

...ABOUT THE AUTHOR FAMILY BACK GROUD AND PROFESSIONAL BACKGROUND Nanda was born on October 10, 1915 in Punjab. He was raised on Manora Island at the entrance to the Port of Karachi. His parents were simple, god fearing people belonging to the Punjab middle class. His father, Mathra Das, came from a village near Gujranwala (today in the Pakistan part of Punjab), about half an hour train jounney from Lahore. His Mother Pooran Devi, came from a nearby village. He was the first-born among their seven children: three boys and four girls. Tharavati, the eldest girl, died young at Manora. Another sister Sita married Onkar Nath Saigal who finally retired from the Western Railway. His brother Gulzari joined the signal branch of the Army and retired as a Lieutenent Colnel and died a bachelor.Yet another sister Shiela, married a Naval Engineering officer, who served to the Indian navy for 35 year and retired as Rear Admiral.Shakunthala or ‘Kunti, his youngest sister also married into the Navy. Her husband Vidya Sagar Laroya,retired in 1989 as a Commadore. From Logistic branch. Kunti died of cancer in 1988. His youngest brother Mohan was a very handsome guy. He wore his Air Force fighter pilot’s uniform, successfully courted and married Pramila. He died tragically in an air crash in Hyderbad on the second anniversary of his marriage. Admiral S.M. Nanda completed primary education at Manora and secondary education at N.J. High school in Karachi. After finishing high school he got......

Words: 4065 - Pages: 17

Premium Essay

Doc, Docx, Pdf, Wps, Rtf, Odt

...Letter of Transmittal Sep. 1, 08 Ms. ............... Lecturer Department of BBA Stamford University Bangladesh Madam, We are very glad to inform you that we are going to submit the study report titled "Management Practices in Business Organizations" based on the management practices in Taj King Industries (Pvt.) Ltd a reputed melamine wares manufacturer & exporter In this study report, we have tried to include all the factors we thought essential for previously mentioned title. We have analyzed the factors based on managerial theories & managerial key functions with the proposed options & the events though few things might be omitted due to our limited knowledge & access of information. We are always prepared to provide any kind of information or documents to you on your demand. We will be very grateful if our limited effort is able to draw your kind attention. We expect that you will be kind enough to help us by detecting faults containing in this study report. Your valuable advice will encourage us further. Thanking you Arifur Rahman Md. Al-Amin Tamal Rahan Turzo Rizwana Chowdhury Md. Saidul Mursalin Saber-Al-Mamun Prelude: The name of Taj is entwined with the glory of-the Taj's product. A man gifted with an inherent entrepreneurial sense, Mr. Ataur Rahman started a trading house in 1973, which continued to expand in scope and nature as time went along. In 2000, Taj went into production of melamine-ware. The success was immediate as......

Words: 6275 - Pages: 26