Free Essay

Culture

In: English and Literature

Submitted By Gohar
Words 3580
Pages 15
Յոհան Հայզինգան հոլանդացի փիլիսոփա, պատմաբան, մշակույթի տեսաբան է ։ Հայտնի է Արևմտյան Եվրոպայի ուշ միջնադարի և Վերածննդի դարաշրջանի պատմությանը նվիրված իր աշխատություններով։ Յոհան Հակզինգայի ամենաինքնատիպ, իր նախադեպն ու շարունակությունը չունեցող երկը <<Homo Ludens>>-ն է,որը Համաշխարհային հռչակ է բերել հեղինակին , մի գործ, որ իսկապես ապրելու հեռանկար է տալիս մարդկությանը նաև այսօր, երբ պատմության մի նոր բեկում է սկսվել: Ինչ է խաղը, մարդկային գործունեության ինչ-որ առանձին տեսակ, պարզ պայմանականություն …Ըստ Յոհան Հայզինգայի, դա կեցության կառուցվածքային հիմքն է, որ անհամատեղելի է բռնության հետ, չի սահմանվում ոչ կենսաբանորեն, ոչ տրամաբանորեն, ոչ բարոյագիտորեն, ինքն իրենում է կրում իր չսահմանվող իմաստը և հակում ունի գեղեցիկ լինելու: Նրա ուսումնասիրությունը, որ բնույթով փիլիսոփայան չէ, մղում է փիլիսոփայական խորհրդածությունների և մի ուղղության, որ կարելի է անվանել ներկայության էսթետիկա: Ըստ Հայզինգայի, մարդու հասարակական գործունեության բոլոր կարեւոր ձեւերն սկզբնապես ներհյուսված են խաղին:Ըստ նրա մշակույթը առաջացել է խաղից,և այն խաղային է, ուշադրուրյուն է դարձրել պրիմիտիվ մշակին, գտնելով որ այնտեղ խաղային տարը հստակ է: Խաղն ամենուր է` նույնիսկ հաղորդակցման կարեւորագույն միջոցի` լեզվի մեջ. Խաղը չի սահմանվում, բայց գիտակցվում է որպես գոյություն: Դա մեզանում առկա այն ներքին թրթիռն է, որ ի հայտ է գալիս կյանքի պայմանականացված մակերեսին, ինչպիսին, օրինակ, թատրոնական բեմն է, Հայզինգան հանգամանալից քննում է քաղաքականության, միջազգային իրավունքների, պատերազմների խաղային բովանդակությունը: Իրավունքն, ըստ Հայզինգայի, սոցիալական խաղ է: Քննվում է պատերազմի խաղային տարրը: Հայզինգայի տրակտատի կարեւորագույն հետեւությունն այն է, որ առանց խաղային վարքի պահպանման մշակույթ ընդհանրապես հնարավոր չէ: Խաղը Հայզինգան սահմանում է որպես տեղի, ժամանակի եւ իմաստի որոշակի սահմաններում, տեսանելի կարգով, կամավոր ընդունած կանոնների համաձայն ընթացող ազատ գործողություն, որը դուրս է նյութական օգտակարության կամ անհրաժեշտության ոլորտից: Խաղը նա բնութագրում է ձեւային բոլոր հատկանիշներով. ամենաբնութագրական հատկանիշը կանոնն է. «Յուրաքանչյուր խաղ,-գրում է Հայզինգան,-ունի իր կանոնները: Դրանք են որոշում, թե ինչը պետք է ուժի մեջ լինի խաղի համար առանձնացված ժամանակովոր աշխարհում»: Խաղի կանոնները բացարձակապես պարտադիր են եւ կասկածի ենթակա չեն. Հայզինգան հպանցիկ խոսում է նաեւ խաղի տեսակների մասին` առանձնացնելով ազարտային խաղերը, որոնք ոգուն կամ կյանքին որեւէ օգուտ չեն բերում: «Որքան խաղը պիտանի է անհատի կամ խմբի կենսագործունեությունը բարձրացնելու համար, այնքան ավելի անխզելիորեն է ձուլվում մշակույթին: Հայզինգայի խաղացօղ մարդու հիմանական թեզերն են- 1.Խազը մշակույթ է, մշակը խաղ 2.Մշակը բխել է խաղից,մշակի հիմքը խաղն է 3. Բնորոշ է թե կենդանիներին,թե մարդուն 4.Ցանկացած խաղ ունի կանոններ 5.Խաղի ներսում կարելի է խաղտել կանոնները,աըն մարդը,ով չի ընդունում խաղի կանոնները համարվում է մեկը ով վտանգի տակ է դնում հենց խաղը, վտարվում է: 6 Ժամանակ,տարածություն

2. Մշակույթը նյութական ու հոգևոր արժեքների ամբողջությունն է, որ ստեղծել է մարդկությունն իր ողջ պատմության ընթացքում: «Մշակույթ» հասկացությունը օգտագործվում է որոշակի պատմական դարաշրջանների, հասարակական-տնտեսական ֆորմացիաների, կոնկրետ հասարակարգերի, ազգությունների, ազգերի, ինչպես նաև կյանքի ու գործունեության առանձնահատուկ եղանակների զարգացման մակարդակը բնութագրելու համար։ Երբեմն «մշակույթ» տերմինը վերագրում են կյանքի զուտ հոգևոր ոլորտին։ Մշակույթը ընդգրկում է ոչ միայն գործունեության առարկայական արդյունքները (արվեստի ստեղծագործություններ, մեքենաներ, տեխնիկա, կացարաններ, իրավունքի և բարոյականության նորմեր և այլն) այլև սուբյեկտիվ՝ մարդկային ուժերն ու ընդունակությունները, որոնք իրականացվում են գործունեության մեջ (գիտելիքներ, ունակություններ, արտադրական և մասնագիտական հմտություններ, աշխարհայայացք և այլն)։ Մշակույթը բաժանվում է նյութական և հոգևորի։ Նյութականը ընդգրկում է ողջ նյութական գործունեությունը և նրա արդյունքները, հոգևոր մշակույթը ընդգրկում է գիտակցությունը, հոգևոր արտադրության ոլորտը (ճանաչողություն, բարոյականություն, դաստիարակություն, հասարակության գիտակցության ձևերը)։
<<Մշակույթ>> բառը ունի Լատինական ծագում՝<<cultura>>, որն սկզբնական շրջանում նշանակու է հողի մշակում՝ մարդու կարիքները բավարարելու համար։ Սակայն ժամանակի ընթացքում <<մշակույթ>> բառը ձեռք է բերում մեկ նոր իմաստ ևս, որի համաձայն <<մշակույթ >>ասելով հասկացվում է՝ <<մշակել մարդուն>> , այսինքն՝ հոգին, միտքը և կատարելագործել նրա ընդունակություններըՄինչ 17-րդ դարը <<մշակույթ >> բառը ինքնուրույն չի գործածվում, այլ համատեղվում է որևէ բնագավառի հետ, որին ուղղված է մշակման : 17-րդ դարի կեսերին գերմանացի փիլիսոփա, իրավաբան Ս. Պուֆենդորֆի աշխատություններում <<մշակույթ>> հասկացությունը ձեռք է բերում ինքնուրույն իմաստ և դիտվում այն ամենի համախմբությունը, ինչը ստեղծում է հասարակական մարդն իր գործունեության ընթացքում։ Այս հասկացության գիտական ըմբռնումը շրջանառության մեջ է դրվել 18-րդ դարում լուսավորականության գրականության մեջ։ 18-րդ դարի լուսավորիչները քննարկման առարկա են դարձնում հասարակական առաջադիմության խնդիրը։ Ըստ այդ շրջանի փիլիսփայության՝ մարդը ոչ թե մարմնի և հոգու պարզ համակցություն է, այլ ինքնատիպ սուբստանցիա, որն օժտված է գիտակցությամբ և կամքով։ Հասկացության հետագա մշակման ընթացքում բացահայտվում է երկու միտում։ Առաջին դեպքում դիտվում է որպես դրական երևույթ, բնութագրում այն արժեքները, ինչով մարդը տարբերվում է կենդանուց, ներկայացնում մարդու հոգևոր էությունը, բարոյականությունը։ Բայց այս ամենի կողքին կա նաև բացասականը։ Մարդու գործունեության ցանկացած արդյունք չէ, որ դրական է և գոյություն ունի նաև բացասականը, վատը, ( զենքի արտադրություն, պատերազմ, թմրամոլություն և այլն)։ Այս ամենի ընդհանրացման արդյունքում ձևավորվում է մշակույթի ավելի լայն՝ մարդաբանական ըմբռնումը, ըստ որի՝ մշակույթ է համարվում այն ամենը ինչը ստեղծում է մարդն իր գործունեության արդյունքում։ Հետագայում մշակույթի ըմբռնումները ավելանում են, դառնում բազմազան, ինչից պարզվում է, որ մշակույթը բազմիմաստ հասկացություն է։
3. Գոյություն ունեն մշակույթի ամենատարբեր ստորաբաժանումներ, որոնցից ամենատարածվածը ու ընդհանրականը մշակույթի տարաբաժանումն է նյութականի և հոգևորի: Այս բաժանումը մեծապես պայմանավորված է մարդկային գործունեության կոնկրետ տեսակով: Ամենաընդհանուր իմաստով նյութական մշակութային արժեքները կոչված են բավարարելու մարդկանց նյութական, ֆիզիոլոգիական պահանջմունքը: Նյութական մշակույթը ստեղծվում է նյութական արտադրության ընթացքում: Ազգագրությունը նյութական մշակույթի արժեք է համարում ժողովրդական բնակարանը, ավանդական տարազը, ուտեստը, կահույքը և այլն: Մշակութաբանական տեսանկյունից հոգևոր մշակույթը իր մեջ ներառում է հոգևոր ստեղծագործ պրոցեսը և դրա հետևանքով ստեղծված հոգևոր արժեքները՝ արվեստի ստեղծագործությունների, գիտական հայտնագործությունների, կրոնական ուսմունքների և այլնի տեսքով: Ազգագրության տեսանկյունից հոգևոր մշակույթի արժեք է տվյալ ժողովրդի ավանդական կենցաղը, ֆոլկլյորը, ազգային երգարվեստն ու պարարվեստը, տոմարային տարեպտույտ տոներն ու ծեսերը, հավատալիքներն ու ծեսերը, ընտանեկան, հասարակական բարքերը, բնության մասին գիտելիքները, պատկերացումները և այլն:
8. Ընդունված է հին եգիպտական մշակույթի պատմությունը բաժանել 3 շրջանի՝ Հին թագավորության՝ մ. թ. ա. 2800–2250 թթ., Միջին թագավորության՝ մ. թ. ա. 2050–1700 թթ., Նոր թագավորության՝ մ. թ. ա. 1580–1070 թթ.:Հին և Միջին թագավորությունների ժամանակաշրջաններում կառուցվել են Քեոփս, Քեփրեն և Միկերեն փարավոնների դամբարանները, Քեփրենի և Ամենհոտեպ III-ի սֆինքսները և այլն: Դրանք կառուցվել են մեծ չափսերով՝ արտահայտելու համար թագավորների հզորությունը, որոնք համարվել են աստծու երկրային զավակներ: Հին եգիպտական աստվածները պատկերվել են արծվի, աղվեսի, գայլի տեսքով, պալատներում պահվել են գիշատիչներ, որոնք հետագայում զմռսվել ու թաղվել են: Հայտնաբերվել են գազանների ամբողջական պանթեոններ:Փարավոնների ու աստվածների քանդակներին բնորոշ են մեծ չափերը, ժամանակի և երկրային իշխանությունից ազատ, դեպի հեռուն (հավիտենություն) միտված հպարտ հայացքը:Նոր թագավորության ժամանակաշրջանում զարգացել է տաճարաշինությունը. առավել հայտնի են Ամոն-Ռայի տաճարները Լուքսորում և Կառնակում: Այդ շինությունների ճարտարապետական առանձնահատկությունը բազմաշար սյուների կիրառությունն է:Ուշագրավ նախշազարդեր են արվել Թեբեի և այլ դամբարաններում, որոնք աչքի են ընկնում պատկերների պլաստիկությամբ ու գեղարվեստական բարձր ճաշակով: Հին եգիպտացիները պատկերել են մարդկանց ֆիգուրներ՝ գլուխը՝ կիսադեմով, իրանը՝ դիմացից, ոտքերը՝ թեքությամբ: Այդ ավանդույթից հրաժարվել են միայն մ. թ. ա. VII դարում:Եգիպտացիները լուրջ նվաճումների են հասել ֆիզիկայի, քիմիայի (զմռսման արվեստ), բժշկության` հատկապես վիրաբուժության բնագավառներում: Նրանք իմացել են հաշվարկի տասնական համակարգը, թվաբանական ու երկրաչափական պրոգրեսիաները, կանխատեսել են Արևի խավարումները, Նեղոսի վարարումների փուլերը և դրանց հետ կապված հմայություններ ու գուշակություններ արել:Մ. թ. ա. IV հազարամյակի վերջերից օգտագործել են հիերոգլիֆային (սրբազան և փորագրված պատկեր) գիրը,:Եգիպտացի աստղագետները մոլորակները տարբերել են աստղերից, կազմել օրացույց, ըստ որի՝ տարին ուներ 365 օր:Զարգացած էր նաև գրականությունը. հայտնի են «Հեքիաթ նավաբեկության ենթարկվածի մասին», «Պատմվածք եգիպտացի Սինուհեթի մասին» և այլ գործեր:Գիտական տեղեկությունները եղել են քրմերի մենաշնորհը և օգտագործվել են փարավոնի կենտրոնաձիգ իշխանությունն ամրապնդելու համար:
9. Հունական արվեստը ձեռք է բերել մարդկայնության խոր գծեր։ Բուն հունական արվեստը սկզբնավորվել է Միկենյան մշակույթի ընդերքում։ Այս արվեստների ժառանգական կապը նկատելի է նկարազարդ խեցեգործության և ճարտարապետության մեջ։ Հին հունական արվեստը ժամանակագրական առումով ստորաբաժանվում է հոմերոսյան, արխաիկայի, դասական և հելլենիզմի։
Հոմերոսյան դարաշրջանում (մ.թ.ա. 11-9-րդ դդ.) տարածում է գտել նկարազարդ խեցեգործությունը։ Ստեղծվել են կենցաղային անոթներ և որպես մահարձան ծառայող դիպիլոնյան սափորներ։ Զարդապատկերները աչքի են ընկնում հստակ ռիթմաշարով, արտահայտիչ գծանկարով։ Այս ոճով ստեղծվել են նաև թրծակավե արձանիկներ և քանդակազարդ անոթներ։
Արխաիկ դարաշրջանը (մ.թ.ա. 8-6-րդ դդ.) բնորոշվում է պոլիսների կազմավորմամբ, քաղաքների ստեղծումով։ Քաղաքաշինական կառուցվածքի հիմնական տարրերն են սրբավայրը (ակրոպոլիս) և առևտրա-հասարակական կենտրոնը (ագոռա), որոնց շուրջը տեղավորվում էին բնակելի թաղամասերը։ Առաջնակարգ տեղ էին գրավում տաճարները. աստվածների բնակարանը` ներսում կանգնեցված արձանով։ Սկզբում կառուցվել են փայտից, սկսած մ.թ.ա. 6-րդ դարից` կրաքարից, հետագայում ավելի հաճախ` մարմարից։ Քարի կիրառմանը անցնելու հետ ստեղծվեցին օրդերների (կրող սյուների) տիպեր. դորիական օրդերով (կոպիտ էին` նման տղամարդու մարմի) են կառուցված Հերայի, Ապոլլոնի, Արտեմիսի տաճարները։Հոնիական օրդերը ստեղծվել է Փոքր Ասիայի հունական քաղաներում։ Այս օրդերն իր նրբաճաշակ խոյակով, սլացիկ համամասնություններով տարբերվում էր դորիականից։ Այն կիրառվել է հսկայական և բազմասյուն դիպտերոսներում։ Կորընթական օրդերները նման էին հոնիականին, բուսական մոտիվներ են։ Քարարձանները մարմնավորել են մարտնչող աստվածներին և հերոսներին։ Այս շրձանում ստեղծվել են մերկ տղամարդկանց (կուրոս) և երկարազգեստ կանանց (կորա) կերտվածքներ։ Կուրոսներում ամբողջական կերպով արտացոլվել են մարդու ֆիզիկական կատարելության մասին արխաիկայի գեղագիտական պատկերացումները, պոլիսի պաշտպանի քաջարի կերպարը... Անշարժ մարմնաձևերին հաղորդվել են շարժման պայմանական նախանշաններ։ Քանդակագործները դիմախաղը` այսպես կոչված արխաիկ ժպիտը, քիչ են կիրառել։ Այս շրջանում վերջնականապես ձևավորվել են հին հունական սափորների տարատեսակները` ամֆորա, կրատեր, կիլիկ, հիդրիա... 7-րդ դարի վերջից - 6-րդ դարը սափորանկարչությունում արմատանում է սևափայլ ոճը։
Դասական դարաշրջանում (մ.թ.ա. 5-4-րդ դարեր) կազմավորվեց կանոնավոր հատակագծման համակարգը։ Հաղթահարելով արխաիկայի ոճաձևային պայմանականությունը, ստեղծել են իրականությանը ավելի մոտ կերպարներ, կատարյալ ձևով վերապատկերել մարդկային մարմինն ու նրա շարժումը։ Այս շրջանին բնորոշ <խիստ ոճը> հստակորեն կիրառվել է հատկապես սափորանկարճության մեջ։ Կարմրափայլ տեխնիկայով աշխատող վարպետները ստեղծել են թե' դիցաբանական, թե' կենցաղային թեմաներով սափորներ։ Մ.թ.ա. 5-րդ կեսին դասական արվեստը իր բարձրագույն ծաղկմանն է հասել։ Գլխավոր քաղաքական և գեղարվեստական կենտրոն է դարձել Աթենքը։ Հույն - Պարսկական պատերազմի ժամանակ պարսիկների ավերած Ակրոպոլիսում սկսում են կառուցել նոր տաճարներ։ Այդ թվում և Պարթենոնը` ողջ տոնական կերպարում մարմնավորելով հույն-պարսկական պատերազմում տարած հաղթանակի փառքը։ Մ.թ.ա. 4-րդ դարի սկզբից` հունական դեմոկրատիայի ճգնաժամի շրջանում մեծ ուշադրություն է դարձվել արդեն ոչ թե պաշտամունքային շենքերին, այլ անհատի կենցաղային պահանջների հետ կապված կառույցներին` գիմնազիաներին, թատրոններին... Այս ժամանակաշրջանում առաջացել է մեմորիալ նշանակության կառույցներին միջոցով անհատի հավերժացման միտումը։ Վերելք է ապրել դիմաքանդակը։
Հելլենիստական դարաշրջանը (մ.թ.ա. 4-րդ դարից առաջին դար) բնորոշվում է հունական մշակույթի փոխազդեցությամբ` Ալեքսանդր Մակեդոնացու տիրապետության մեջ մտնող երկրների ժողովուրդների մշակույթի հետ։ Աթենքը դադարում է գեղարվեստական կյանքի գլխավոր կենտրոն լինելուց։ Աննախադեպ թափ է ստանում շինարարությունը։ Ներդաշնակ մարդ- քաղաքացու իդեալի փոխարեն մեծարվել են տիրակալները, ստեղծվել աստվածների վիթխարի կերպարներ։ Հունաստանը Հռոմի կողմից նվաճվելուց հետո հելլենիստական արվեստը զարգացել է նվաճողների մշակույթի ոլորտում` այն հարստացրել իր բազմադարյան ավանդույթներով, սակայն ավելի ու ավելի կորցնելով ինքնուրույն բնույթը։
11. Թատրոնն առաջացել է Դիոնիսոսին նվիրված առասպելների բեմադրություններից։ Այն ժամանակներում հայտնի էր պիեսների 2 ժանր՝ողբերգություն և կատակերգություն և երկուսն էլ ունեին դիցաբանական կամ պատմական բովանդակություն։ Բոլոր դերերը խաղում էին տղամարդիկ։ Դերասանները (ի սկզբանե բեմում կար 2 դերասան, երրորդին ավելացրեց Սոփոկլեսը) հանդես էին գալիս վիթխարի դիմակներով և պլատֆորմներով։ Բեմական ձևավորումներ չկային։ Կանանց ոչ միշտ էր թույլատրվում հաճախել թատրոն, հատկապես կատակերգությունների, և, որպես կանոն, տղամարդկանցից առանձին էին նստում։ Հին Հունաստանում դերասանի մասնագիտությունը պատվաբեր էր համարվում, իսկՀռոմեական կայսրությունում՝ ամոթալի։
Այդ ժամանակների հայտնի դրամատուրգներից էին Էսքիլոսը, Սոփոկլեսը, Եվրիպիդեսը, որոնք համարվում են հունական ողբերգության հայրերը,Արիստոփանեսը՝ կատակերգության հայրը։ Հռոմում հայտնի էին Պլավտոսը, ով կատակերգություններ էր գրում և Սենեկան, ով մշակում էրԵվրիպիդեսի ստեղծագործությունները։
Այդ ժամանակաշրջանի հայտնի պիեսներից էին՝ «Պրոմեթևսը շղթայված», «Էլեկտրա», «Օրեսթեա» տրիլոգիան, որոնցից շատերը դեռևս շարունակվում են բեմադրվել։
Հին Հունաստանում դրամատուրգները մարզիկների պես մրցում էին միմյանց հետ, և այստեղ հաշվի էր առնվում հասարակության կարծիքը։Սոփոկլեսը ոչ մի անգամ վերջին տեղը չի զբաղեցրել այս մրցումներում։
12. Էսքիլես- Ծնվել է մ.թ.ա. 525թ. Աթենքին մերձակա Էլևսին բնակավայրում։ Նրա հայրն` Եվփորիոնը, ազնվական հարուստ տոհմի շառավիղ էր։ Մանկության տարիներին Էսքիլոսը ականատես է եղել Աթենքի ներքին բուռն պայքարին, տապալվում էր արիստոկրատիայի իշխանությունը և հաստատվում էր աթենական դեմոկրատիան։ Էսքիլոսի կյանքը զուգադիպել է հունա-պարսկական պատերազմի ժամանակաշրջանին, մասնակցել է Մարաթոնի ճակատամարտին : Իր առաջին ողբերգությունը բեմադրել է 25 տարեկան հասակում։ Ողբերգակների մրցույթում առաջին անգամ հաղթող է ճանաչվել մոտ 40 տարեկանում։ Կենդանության օրոք նրան հաղթանակ է շնորհվել 13 անգամ։ Նրա մահվան շուրջը հյուսվել է հետևյալ լեգենդը. երբ Էսքիլոսը նստած էր դաշտում, բարձրում թռչող արծիվը, ծերունու ճաղատ գլուխը քարի տեղ դնելով, նրա վրա բաց է թողնում մագիլներով բռնած կրիան,` պատյանը ջախջախելու համար։ Կրիան ընկնում է Էսքիլոսի գլխին և սպանում նրան։ Էսքիլոսը գրել է մոտ 90 դրամատիկական գրվածքներ (հիմնականում ողբերգություններ), որոնցից ամբողջությամբ մեզ են հասել միայն յոթը։ Դրանք են` Խնդրարկուներ, Պարսիկներ, Յոթն ընդդեմ Թեբեի, Պրոմեթևսը շղթայված, Ագամեմնոն, Քոեփորներ, Եվմենիդներ: Սոֆոկլես- Սոփոկլեսը ծնվել է մ.թ.ա. 496թ. Աթենքի Կոլոնոս գեղատեսիլ արվարձանում։ Նրա հայրն ունևոր մարդ էր, զինագործական արհեստանոցի տեր, և միջոց չի խնայել որդուն հիանալի մտավոր և ֆիզիկական կրթություն տալու համար։ 16 տարեկանում մեծ պատվի է արժանացել` նրան վստահել են պատանիների երգչախումբը, որը պետք է երգով փառաբաներ Սալամիսի ճակատամարտի: Կատակասեր, զրուցասեր անձնավորություն էր, ամուսնացել է երկու անգամ, նրա ավագ որդին` Իփոնը նույնպես ողբերգակ է եղել։ Անտիկ հեղինակները հաղորդում են, որ Իփոնը ցանկանալով շուտ ստանձնել ծերունի հոր ունեցվածքի կառավարումը Սոփոկլեսի դեմ դատավարություն է հարուցել` նրան մեղադրելով «թուլամտության» մեջ։ Սոփոկլեսը որդու մեղադրանքը հերքել է միայն նրանով, որ իր վերջի ողբերգությունից մի հատված է արտասանել ու մտքի պայծառությամբ հիացրել դատավորներին։
Մ.թ.ա. 411թ. մասնակցել է արիստոկրատների կազմակերպած պետական հեղաշրջման փորձին, որը սակայն անհաջողության է մատնվել։ Ողբերգակի տարիքն ու վաստակը հարգելով` նրան ազատ են արձակել առանց որևէ պատժի։
Սոփոկլեսը վախճանվել է 90 տարեկան հասակում։ Գրել է 123 դրամատիկական գրվածքներ, որոնցից ամբողջությամբ մեզ են հասել ընդամենը յոթը ողբերգություններ, որոնք են` Էաս,Անտիգոնե, Տրաքինուհիներ, Էդիպուս արքա, Էլեկտրա, Փիլոկտետես, Էդիպոսը Կոլոնում։ Նա հանդես է եկել իբրև թատերական արվեստի նորարար` ավելացրել է դերասանների թիվը, հասցնելով այն երեքի, ինչը նոր հնարավորություններ է ստեղծել ողբերգություններում գործողության դրամատիկական զարգացման համար։ Նա նաև ներկայացումների մեջ ներմուծել է բեմանկարներ։ Եվրիպիդես- Սոփոկլեսի կրտսեր ժամանակակից Եվրիպիդեսն, ըստ ավանդության, ծնվել է մ.թ.ա 480, Սալամիս կղզում, հենց Սալամիս ճակատամարտիօրը. հունա-պարսկական պատերազմի այդ կարևորագույն իրադարձությամբ, այսպիսով, իրար են առնչվում երեք մեծ ողբերգակների կենսագրությունները։ 45-ամյա Էսքիլեսը Սալամիսի ճակատամարտի խիզախ զինվորներից էր, 16-ամյա Սոփոկլեսը ղեկավարեց պարսիկների դեմ հաղթանակը փառաբանող պատանիների երգչախումբը, իսկ Եվրիպիդեսն այդ օրը ծնվեց։ Եվրիպիդեսի սոցիալական ծագումը ստույգ հայտնի չէ։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, նրա հայրը խանութպան էր, իսկ մայրը` մրգավաճառ։ Ավելի հավանական է, որ Եվրիպիդեսը հարուստ տոհմի շառավիղ էր, քանի որ նա փայլուն կրթություն է ստացել։ Քաղաքական հայացքներով հարել է «չափավոր» դեմոկրատներին, սակայն հասարակական կյանքի, կրոնական հարցերում մեծ ազատախոհություն է դրսևորել։ Նա իր ողբերգությունների մեջ պատկերել է ժամանակի հատկություններով լի փոթորկալից կյանքը։ Նա իր ստեղծագործություններում ցուցադրել է հասարակական խավի բոլոր ներկայացուցիչներին։ Օգտագործելով դիցաբանական նյութը, Եվրիպիդեսը դրա վրա հյուսում է հունական ռեալ իրականությունը և կասկածի է ենթարկում ավանդական բարոյականությունը, կրոնական ըմբռնումները։ Եվրիպիդեսը կարողացավ իր ողբերգությունների հերոսներին աստվածների դիրքերից իջեցնել սովորական մարկանց աստիճանին։ Նրանց գործող անձանց ներքին և արտաքին կերպարանքների մեջ այլևս չկար այն բարձր ոճը որը մենք տեսնում ենք Էսքիլեսի և մասամբ Սոփոկլեսի մոտ։ Եվրիպիդեսի ստեղծած ավելի քան 90 դրամատիկական գրվածքներից մեզ են հասել 17 ողբերգություն և մեկ սատիրական դրամա` ավելի շատ քան Էսքիլեսի և Սոփոկլեսի մեզ հասած ստեղծագործությունները միասին վերցրած։ Մեդեա, Հերակլես, Հեղինե, Բաքոսուհիներ:
19. Միքելանջո-Վերածննդի դարաշրջանի իտալացի քանդակագործ, գեղանկարիչ, ճարտարապետ ,Բարձր Վեածնունդի խոշորագույն ներկայացուցիչ,Միքելանջելոն 17 տարեկանում մարմարից կերտել է «Կենտավրոսների կռիվը» քանդակը, որտեղ արտացոլված են մարտնչող ֆիգուրների դրամատիզմը, մարդկային ուժն ու գեղեցկությունը : ստեղծած «Պիետտա» («Ողբ առ Քրիստոս») քանդակով Միքելանջելոն մեծ համբավի է արժանացել: Այդ գործի հիմնական թեման մայրական վիշտն է. Տիրամայրը՝ անզոր ու անդառնալի կորստի ցավից քարացած, նայում է որդուն՝ Հիսուսին, իսկ ձեռքի հարցական շարժումն ուղղված է Աստծուն: 1501–04 թթ-ին Միքելանջելոն Ֆլորենցիայում կերտել է Դավթի վիթխարի արձանը (բարձրությունը` 5 մ), որը կամքի ահռելի ուժի ու հերոսական պոռթկումի մարմնացում է: Ըստ առասպելի՝ Դավիթը հաղթում է իր ժողովրդի թշնամուն՝ հսկա Գողիաթին: Միքելանջելոն իր հերոսին պատկերել է մարտի պատրաստվելու պահին. նա լայն բացած աչքերով նայում է հսկային՝ պարսատիկը ձախ ձեռքում սեղմած: Դավիթը լի է վճռականությամբ, հանդարտ է ու ահեղ:Միքելանջելոն նաև հանճարեղ գեղանկարիչ է: Նա իր բոլոր մոնումենտալ գործերն ստեղծել է առանց օգնականների: Նրան են պատվիրել որմնանկարել նաև Վատիկանի Սիքստինյան կապելլայի (կաթոլիկ և անգլիկան ճարտարապետության փոքր կառույց կամ առանձնացված սենյակ՝ ընդհանուր կառույցում) ավելի քան 600 մ2 մակերեսով վիթխարի առաստաղը: Անասելի դժվար պայմաններում, բարձր փայտամածին պառկած, նկարիչը պատկերներ է ստեղծել աշխարհի արարչագործության մասին: Որմնանկարի ամենավառ կերպարներից է առասպելական առաջին մարդը՝ Ադամը՝ իր առնական ու գեղեցիկ կերպարանքով: Տարիներ անց՝ 1536–41 թթ-ին, Սիքստինյան կապելլայում նկարիչն ստեղծել է նաև «Ահեղ դատաստան» որմնանկարը: Չնայած այն արտահայտում է աշխարհի կործանման գաղափարը, սակայն Հիսուսի կերպարում հեղինակը փառաբանել է մարդու գեղեցկությունն ու ուժը, հավատը բարու նկատմամբ: Որմնանկարը հարուստ է սարսափահար, խելակորույս և հուսահատ բազմաթիվ կերպարներով, որոնցից մեկն էլ սբ Բարդուղիմեոսն է՝ ներկայացված նկարչի ինքնանկարով:
Միքելանջելոն հայտնի է նաև որպես ճարտարապետ. նրա գործերին բնորոշ է պլաստիկ արտահայտչականությունը: 1546 թ-ից մինչև կյանքի վերջը նրա հիմնական աշխատանքը Հռոմի Սբ Պետրոսի տաճարի և Կապիտոլիումի համալիրի կառուցումն էր՝ որպես «հավերժական քաղաքի» հոգևոր ու աշխարհիկ կենտրոններ (2 շինություններն էլ ավարտվել են Միքելանջելոյի մահից հետո` նրա նախագծերով): Միքելանջելոյի կենդանության օրոք կառուցվել է Սբ Պետրոսի տաճարի արևելյան մասը, իսկ գմբեթը, որ բացառիկ գործ է, նրա մահից հետո տեղադրել է Ջակոմո դելլա Պորտան:
Ծերության տարիներին Միքելանջելոն գրել է բանաստեղծություններ՝ հիմնականում մադրիգալներ ու սոնետներ, որոնք տպագրվել են մահից հետո՝ 1623 թ-ին:
18.Լեոնարդո դա Վինչի- Իտալացի նկարիչ, քանդակագործ, ճարտարապետ, գիտնական և ճարտարագետ Լեոնարդո դա Վինչին Վերածննդի դարաշրջանի ամենախոշոր արվեստագետներից է: Բարձր Վերածննդի հիմնադիրն է:

Լեոնարդո դա Վինչին 1466 թ-ին ընտանիքի հետ տեղափոխվել է Ֆլորենցիա: Սովորել է ոսկերչություն, քանդակագործություն և նկարչություն: Նա քանդակել է մի քանի «ժպտացող կանանց գլուխներ», ապա, թողնելով քանդակագործությունը, անցել է նկարչության: Նրա վաղ շրջանի ամենահայտնի գործերից են հրեշտակի գլուխը՝ Վեռոքիոյի «Մկրտություն» նկարում, «Ավետումը» (մոտ 1474 թ.), «Ծաղկով Տիրամայրը» (1478 թ.), որտեղ նկարիչը կերպարները պատկերել է քանդակային, լուսաողող, սահուն, կորակազմ մակերեսներով: 10 տարի անց Դա Վինչին նույն թեմայով ստեղծել է «Աստվածամայր Լիտան» (1478–82 թթ.) կտավը, որն ավելի կատարյալ ու խորհրդավոր է: 1495–97 թթ-ին Դա Վինչին կերտել է հռչակավոր «Խորհրդավոր ընթրիք» որմնանկարը, որն իր դրամատիզմով, կերպարների հոգեբանական խորությամբ, հորինվածքի կառուցման մաթեմատիկական ճշգրտությամբ համաշխարհային արվեստի գլուխգործոցներից է: 1503 թ-ին նա ստեղծել է իր ամենանշանավոր գործերից մեկը՝ «Մոնա Լիզան» («Ջոկոնդա»): Երիտասարդ կնոջ երազկոտ, խոհուն, առեղծվածային, փոքր-ինչ թախծոտ թեթևակի ժպիտը բացահայտում է բնորդուհու ներաշխարհը: Մոնա Լիզան պատկերված է բնապատկերի մեջ. հեռավոր սարերը, երկինքը, գետը, ծառերն ասես տարածված են մշուշում: Նկարչի համար բնությունն ու մարդն անբաժանելի են: Դրա վկայությունն է նաև «Աստվածամայրը քարանձավում» (1483–94 թթ.) կտավը, որի կերպարները նույնպես բնապատկերի մեջ են և ստեղծում են յուրահատուկ հուզական միջավայր: Որպես գիտնական և ճարտարագետ՝ խորաթափանց դիտարկումներով հարստացրել է ժամանակի գիտության գրեթե բոլոր բնագավառները: Ձեռագրերում եղել են թռչող սարքերի, պարաշյուտների, ջրանցքների, կախովի կամուրջների, մետաղահալման վառարանների, տպագրական և հողափոր մեքենաների նախագծեր: Նա առաջինն է բուսաբանությունը դիտել որպես ինքնուրույն կենսաբանական գիտություն, տվել բույսերի արևամետության, արմատներում նյութերի շարժման նկարագրությունը: Սակայն տեխնիկայի ցածր մակարդակի պատճառով Դա Վինչին չի կարողացել իրականացնել իր նորարարական մտահղացումները: Օգտագործել է նրբագույն լուսաստվերի հնարանքը:
20.Ռաֆայել- Իտալացի նկարիչ և ճարտարապետ: Նրա արվեստը Բարձր Վերածննդի ամենափայլուն արտահայտություններից է և մեծապես նպաստել է եվրոպական ակադեմիզմի սկզբնավորմանը: Ռաֆայելը նկարչության դասեր է առել հորից: Ստեղծագործության վաղ շրջանում նա հենվել է Պերուջինոյի փորձի վրա, ապա այն ինքնատիպորեն զուգակցել է Լեոնարդո դա Վինչիի, Միքելանջելոյի և Ֆրա Բարտոլոմեոյի գեղանկարչական նորարարությունների հետ: Վաղ շրջանի գործերն աչքի են ընկնում նրբագեղությամբ ու քնարականությամբ («Ասպետի երազը», «Կոնեստաբիլեի տիրամայրը», երկուսն էլ՝ մոտ 1500–02 թթ.): 1504 թ-ին Ռաֆայելը մեկնել է Ֆլորենցիա. ուսումնասիրել է տեղի հռչակավոր նկարիչների գործերը, նաև անատոմիա և հեռանկարչություն: Ռաֆայելի տիրամայրերը («Գրանդուկայի տիրամայրը», «Տիրամայրը կանաչների մեջ», «Տիրամայրը մանկան և Հովհաննես Մկրտչի հետ» և այլն) առանձնանում են հովվերգական երանգներով: 1508 թ-ին Հուլիոս II պապը նրան հրավիրել է Հռոմ՝ աշխատելու Վատիկանի պալատում: Հռոմում արվեստագետը նաև ծանոթացել է անտիկ հուշարձաններին, մասնակցել պեղումների: Նրան պատվիրել են Վատիկանի պալատում որմնանկարել պապի 3 սենյակներն ու դրանց կից սրահը (1509–17 թթ.): Պալատի լավագույն գործերից է «Աթենքի դպրոցը» (1510–11 թթ.) որմնանկարը, որտեղ պատկերված են անտիկ խոշոր փիլիսոփաներն ու գիտնականները՝ Պլատոնը, Արիստոտելը, Սոկրատեսը, Դիոգենեսը, Պյութագորասը, Էվկլիդեսն ու Հերակլիտեսը: Ուշագրավ է, որ Սոկրատեսի կերպարում հեղինակը պատկերել է Լեոնարդո դա Վինչիին, իսկ մտախոհ ու մռայլ Հերակլիտեսը նման է Միքելանջելոյին. որմնանկարի գրեթե եզրին նկարիչը պատկերել է իրեն:
Պալատի մյուս որմնանկարներում նույնպես Ռաֆայելը փառաբանել է մարդու երկրային կյանքը, ֆիզիկական ու հոգևոր ուժերի ներդաշնակությունը: Նա ստեղծել է նաև պաստառագորգի (շպալեր) համար նախանկարներ, որոնք տոն օրերին զարդարելու էին Սիքստինյան կապելլայի պատերը: Նա ստեղծել է նաև դիմանկարներ՝ «Ինքնանկար» «Հուլիոս II-ի դիմանկարը: Այս շրջանում Ռաֆայելի նկարած տիրամայրերն առանձնանում են մայրության առավել ընդգծված կերպավորմամբ («Ալբայի տիրամայրը «Տիրամայրը բազկաթոռում»): Սակայն ամենանշանավորը նրա «Սիքստինյան տիրամայրն» է, որտեղ նկարիչը ներդաշնակորեն համադրել է տագնապի ու քնքշանքի տրամադրությունը. հասարակ զգեստով ու ոտաբոբիկ Սբ Մարիամը վաղուց դարձել է մայրական սիրո խորհրդանիշը: Ռաֆայելը դարձել է Հռոմի Սբ Պետրոսի տաճարի գլխավոր ճարտարապետը (կազմել է բազիլիկի հատակագիծը), ավարտել Բրամանտեի կիսատ թողած` Վատիկանի պալատի շինարարությունը: Կառուցել է նաև շրջանաձև հատակագծով եկեղեցիներ ,ինչպես նաև պալլացցոներ): Սակայն Ռաֆայելի ամենահետաքրքիր ճարտարապետական մտահղացումը Հռոմի Մադամա վիլլան է Այդ գործերում Ռաֆայելը պալատի ճակատի հարդարանքն ու մակերևույթը մշտապես ներդաշնակել է շրջակա կառուցապատման առանձնահատկությունների, շինության չափերի և նշանակության հետ, յուրաքանչյուր կառույցին հաղորդել եզակի շքեղություն: Ռաֆայելը նաև գրել է սոնետներ: Ռաֆայելի գործերից պահվում են Ֆլորենցիայի Պիտտի, Ուֆֆիցի, Փարիզի Լուվր, Սանկտ Պետերբուրգի էրմիտաժ և այլ թանգարաններում:
21.Դանթե- Բանաստեղծ և հասարակական գործիչ Ալիգիերի Դանտեն գրական իտալերենի հիմնադիրն է: Նրա «Աստվածային կատակերգություն» պոեմով ավարտվում է միջնադարյան մշակույթը և սկսվում նոր ժամանակի գեղարվեստական մտածողությունը: Եվրոպայում Դանտեն առաջինն է ստեղծագործության նյութ դարձրել մարդուն՝ պատկերելով նրա արտաքինն ու մարմնական տառապանքները: Պատանեկան տարիների բանաստեղծություններում գովերգել է երիտասարդ մի կնոջ՝ Բեատրիչեին, որի անժամանակ մահը երկար տարիներ սգացել է: Այդ շրջանի սոնետներում և արձակ գործերում Դանտեն մեծ տեղ է հատկացրել երկրային սիրուն և մարդ -անհատի հոգևոր աշխարհին: Դանտեն ակտիվորեն մասնակցել է Ֆլորենցիայի քաղաքական կյանքին :Կյանքի վերջին 6 տարին անցկացրել է Ռավեննայում:1304–09 թթ-ին իտալերեն գրել է «Խնջույք» փիլիսոփայական երկը, լատիներեն՝ «Ժողովրդական խոսքի մասին» մենագրությունը:
Դանտեի ստեղծագործության գլուխգործոցը «Կատակերգություն» պոեմն է,որը հետագայում անվանել են «Աստվածային կատակերգություն»: Այն մտածված է որպես տեսիլք-ճանապարհորդություն հանդերձյալ աշխարհ. բաղկացած է 3 մասից՝ «Դժոխք», «Քավարան», «Դրախտ»: Պոեմի հերոս Դանտեն մարմնավորում է մեղքերի մեջ կորած մարդկությանը: Պոեմն ամփոփում է միջնադարյան աշխարհայեցողությունը և այլաբանորեն մարդկությանը փրկության ու երջանկության ճանապարհն է ցույց տալիս: Դանտեն հռոմեացի բանաստեղծ Վերգիլիոսի (երկրային բանականության խորհրդանիշը) առաջնորդությամբ իջնում է Դժոխք, անցնում մեղքերի 9 շրջանների միջով, ապա բարձրանում է Քավարանի լեռը, մաքըրվում մեղքերից և Բեատրիչեի (աստվածային բանականության խորհրդանիշը) ուղեկցությամբ մտնում է Դրախտ: Գեղարվեստական ձևի ու բովանդակության տեսակետից պոեմը սահմանագիծ է եվրոպական նոր գրականության պատմության մեջ: Միջնադարյան գրականության մեջ առաջին անգամ մեծ տեղ է հատկացված բնության նկարագրությանը: Դժոխքում բնությունը դաժան և խստաշունչ է՝ սև ու արնագույն երանգներով, քավարանը նկարագրված է ծովի վրա գտնվող արևով ողողված լեռան պատկերով, որի գագաթին էլ ծաղկած մարգագետինն է ու կեչու անտառը՝ երկրային դրախտը:Դանտեն պոեմում այլաբանական պատկերներով նկարագրել է իր ապրած ժամանակաշրջանն ու ժամանակակիցներին: Երկը գեղարվեստական տպավորիչ պատկերներով հաստատում է Աստծու գոյությունն ու մարդու կյանքում աստվածայինի առաջնայնությունը:Դանտեի հումանիստական գաղափարների հիմքում հետաքրքրությունն է երկրային կյանքի, անհատի ճակատագրի նկատմամբ:…...

Similar Documents

Free Essay

Culture

...Culture literal meaning is what how you cultivate or build oneself. Cult or build in multi-directionally i.e in ethically socially even in all aspects of that lead human development. Every culture is enriched with some good and bad features. Indian Culture 1. India's great diversity of religious practices, languages, customs, and traditions are examples of this unique co-mingling over the past five millennia. 2. Indian scientists- "saints” researched in nature and developed technology for the betterment of human life. 3. The story of Indian art is also the story of the oldest and the most resilient culture on earth. 4. Indian culture of respecting elders and learning spirituality and life science gives us a way to live life and not like western people who live like animals- having sex with anyone including sisters, etc. forgetting parents and elders, doing anything they like. 5. We have our own form of exercise and medicine that is flawless compared to other science and has no side-effects. 6. Sanskrit is the mother of all languages, which is so complex and huge that many things can be described and learnt from it.  Western culture  1. Westerners place a high value on having fun. This doesn’t mean that they don’t care about serious issues. If they see someone upset, they will often assume that the person wants to be left alone, unless they are good friends. 2. Westerners can become intimate quite quickly in friendships, but that doesn’t......

Words: 347 - Pages: 2

Premium Essay

Culture

...* Introduction Introduction * The theory behind this dissertation is to access the theory that setting up the right culture is important in the start-up of a company. The company that the research is been done on is Alstom. Research Background * Alstom is a multinational company which is a world leader in transport infrastructure, power generation and transmission. Alstom is in 70 countries worldwide and has 93,000 employees. This research is been done on Alstom Transport Global Solutions (TGS) maintenance .This is a part of the transport infrastructure division of Alstom. This part of Alstom is in accession and is relative small with only four sites at present worldwide (Barcelona, Athens and Dublin). But there are three more sites coming online in 2011 Jerusalem (Israel), Algiers (Algeria) and Rheims (France) and five more in tender. * As more sites are coming on line this is leading to problems for Alstom TGS maintenance. As they are having to set up organisations from the ground up in these new countries and having to adopted to the different countries and trying to adopt the best practices into these new sites and learn from the mistakes on other sites. * To counter this Alstom TGS France have setup a program called the IM2k (infrastructure mobilisation maintenance kit) program to try to rectify this problem this is a mobilisation kit for new projects. The IM2K takes the best practices from all the sites and put them together to create a......

Words: 10020 - Pages: 41

Premium Essay

Culture

...Culture is, what you believe, what you value, what you live for. Culture includes the organization values, visions, norms, working language, systems, symbols, beliefs and habits. It is also the pattern of such collective behaviors and assumptions that are taught to new organizational members as a way of perceiving, and even thinking and feeling. Business Culture is a concept which describes the attitudes, experiences, beliefs and values of an organization. The business culture is learned through human interaction. Organizational culture affects the way people and groups interact with each other, with clients, and with stakeholders. Culture is just one entity that adds to the organization as a whole. Corporate culture is often called "the character of an organization", since it embodies the vision of the company's founders. The values of a corporate culture influence the ethical standards within a corporation, as well as managerial behavior. Culture at GoWorld Group The vision and mission of Goworld Group is to “Keep growing with the ever-growing world” and the core values of the company revolve around it vision and mission. Below are the core cultural values of Goworld’s organization behavior which we have identified during our internship period. • Development Goal Every organization works on the concept of going concern. Same concept is being adopted by Goworld group. In order to be develop continuously, Goworld works on the concepts of “keeping pace with the......

Words: 503 - Pages: 3

Premium Essay

Culture

...Cultural Assignment Shawna Johnson January 25, 2013 When talking about culture and how it can affect business practices brings up many topics. Culture is a system of values and norms that are shared amount a group of people and that when taken together constitute a design for living. (“Components of culture”, 2011, p.2) Values and norms have a huge impact on culture within the work place. Values are abstract ideas about what a society believes to be right or wrong, good or bad. Norms also shape culture; they are the social rules and guidelines that lay down the proper behavior in certain situations. There are several components that define culture; religion, political and economic philosophies, education, language, and social structure. Different countries have different religions views and values. Different religious have different views of work and material goods. Cultural views influence the competitiveness of companies, the way cultures change due to religious and the need to adapt to those changes. For example Mc Donald’s change the main ingredient in their product to lamb instead of beef because of the religious views of Hinduism. (“Components of culture”, 2011, p. 11) The way businesses adapt to different religion in different countries in a major component of how they prosper among many different cultures. The way different countries are taught education has a great impact on cultures and the way companies conduct business deals. Education is not only......

Words: 684 - Pages: 3

Premium Essay

Culture

...Journal of Business Research 60 (2007) 277 – 284 Hofstede's dimensions of culture in international marketing studies Ana Maria Soares a,⁎, Minoo Farhangmehr a,1 , Aviv Shoham b,2 a School of Economics and Management, University of Minho, 4710-057, Braga, Portugal b Graduate School of Management, University of Haifa, Haifa, 31905, Israel Received 1 March 2006; received in revised form 1 August 2006; accepted 1 October 2006 Abstract Growth of research addressing the relationship between culture and consumption is exponential [Ogden D., Ogden J. and Schau HJ. Exploring the impact of culture and acculturation on consumer purchase decisions: toward a microcultural perspective. Academy Marketing Science Review 2004;3.]. However culture is an elusive concept posing considerable difficulties for cross-cultural research [Clark T. International Marketing and national character: A review and proposal for an integrative theory. Journal of Marketing 1990; Oct.: 66–79.; Dawar N., Parker P. and Price L. A cross-cultural study of interpersonal information exchange. Journal of International Business Studies 1996; 27(3): 497–516.; Manrai L. and Manrai A. Current issues in the cross-cultural and cross-national consumer research. Journal of International Consumer Marketing 1996; 8 (3/4): 9–22.; McCort D. and Malhotra NK. Culture and consumer behavior: Toward an understanding of cross-cultural consumer behavior in International Marketing. Journal of International Consumer Marketing......

Words: 6682 - Pages: 27

Premium Essay

Culture

...Organizational Culture A culture demonstrate the imparted qualities, traditions, customs, ceremonies, behaviours and beliefs shared by a social gathering (national, ethnic, organizational, and so on) Cultures likewise offer languages, or methods for talking. From a correspondence view, societies are made and remade through the words we use to describe our planet. Society speaks to a normal set of qualities shared meanings, imparted by parts of a people, an association, a project/programme reason unit or a calling (e.g., architects versus researchers). Culture change with the times however the speed at which the society of different establishments change vary widely. Organizational culture is defined as needs of qualities and conducts that help the strange social and mental environment of an association. Organizational society incorporates an association's desires, involvement, good sense, and qualities that hold it together, and is communicated in its mental self profile, internal workings, communications with the outside planet, and expected desires. It is dependent upon imparted state of mind, convictions, traditions, and composed and unwritten decides that have been produced after some time and are recognized quality. Organizational society imply to culture in any sort of association be it school, college, not-for-profit groups, government institutions or business elements. Associations (e.g., project/programme reason associations) improve their own particular......

Words: 628 - Pages: 3

Premium Essay

Culture

...Culture Culture is the most important and basic concepts of sociology. Culture is a blueprint to how each group will live their lives. In sociology culture has a specific meaning. Sociologist believe every human being is cultured, every human being participates in a culture. According to Tischler (2014) Culture is defined as all that human beings learn to do, to use, to produce, to know, and to believe as they grow to maturity and live out their lives in the social groups to which they belong, (p. 50). Culture is a product of society and it is shared by the members of society. There are so many topics culture hits on, some are: Culture and Biology, Culture Shock, Ethnocentrism, Material Culture, Nonmaterial culture, Language and Culture, Symbols of Culture. Culture is an individual choice. Culture determines and guides us through life. Culture is transmitted from one generation to another is a learned behavior and not inherited biologically. We are raised the way our parent’s culture would raise their children for example; Catholics when the child is new born they get baptized, live their communion, confirmation, get marry and so on. We are programmed from young to this way of living. Other religions or cultures way of living is different. (Culture and Biology). From young we grow accustom to our way of living our culture. So when we travel to other countries we expect to continue our normal daily activities. But we experience culture shock when we aren’t able......

Words: 483 - Pages: 2

Premium Essay

Culture

...Conflict between Multi-culture Organizations and How We Can Overcome It Author Institution Globalization has seen many businesses venture into international markets to gain competitive advantage. As a result, they have to set up “shops” in new countries in people have their own culture of doing things. They employ people from these different national cultures, and mostly relocate their managers to run the business. Managing a business entity with a diverse workforce towards achieving a common goal is problematic. People have their own ways (cultures) of doing things. As a result, most managers consult Hofstede’s four-dimension model to manage efficiently. The dimensions are power distance, uncertainty avoidance, individualism/collectivism, and masculinity/femininity. By observing how different cultures act based on these dimensions, they come up with solutions to solve conflicts. However, Hofstede’s model is not as efficient as perceived by most people across the world. Although Fernandez et al. (1997, p. 52) resonates with Hofstede, he highlights why the managers should exercise caution while using his findings to manage workforce in the modern day life. In his recent study on reexamination of Hofstede’s country classifications, Fernandez et al. (1997) reveals that significant changes have taken place since Hofstede’s original study. He finds out that many of the countries examined in the present study showed a shift in ranking when compared with Hofstede’s......

Words: 836 - Pages: 4

Free Essay

Culture

...Culture Culture Culture is defined many different ways. Edward Taylor defines culture as “that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, laws, custom, and other capabilities acquired by man as a member of society” (Hill, 2011, p. 89). Another definition of culture comes from Geert Hofstede, expert on cross-cultural differences and management; he defines culture as “the collective programming of the mind which distinguishes the member of one human group from another… Culture, in this sense, includes systems of values; and values are among the building blocks of culture” (Hill, 2011, p. 89). Sociologists Zvi Namenwirth and Robert Weber view culture as a system of ideas that constitute a design for living (Hill, 2011, p. 89). Ultimately all the above definitions combine to show culture is made up of values, “ideas about what a group believes to be good, right, and desirable”, and norms, “social rules and guidelines that prescribe appropriate behavior in particular situations” (Hill, 2011, p. 89). Culture Components and Business Business Etiquette Business Etiquette from culture to culture differs, for example between the United States and Japan. Business cards are a big deal in Japan and how you present it can be the difference in how you are perceived. In a meeting in the United States if you pass your business card around the table or just leave it for the person it is acceptable and it will normally only be printed on one side. However, when......

Words: 886 - Pages: 4

Premium Essay

Culture

...different countries where their culture is the most important thing to them. They never forget it, its what keeps them close to who they are and where they come from. Culture is a way of life it sets the path to who you become and how you see the world. In some stories, it shows how their culture affect their decisions. “Battle Royal” by Ralph Ellison, talks about a time where blacks weren't treated equally. It was their tradition to be inferior and to do as they were instructed. In the short story, there is a young man who came to the gathering to say a speech he worked on, but before he could do so, he had to join in an event called Battle Royal. “I was told that since I was to be there anyways I might as well take part in the battle royal to be fought by some of my classmates as part of the entertainment.” (Ellison pg.231). Being as he was already there he either had to take part in the event or leave. At their time black people’s culture was to do as they were told because they wasn't good enough to be treated as one Another story that shows that culture makes decisions for you is “The Scarlet Letter” by Nathaniel Hawthorne. “The Scarlet Letter” tells a story of a puritan society where how they live and make the right choices came from the Bible. This story is about a woman named Hester Prynne, where she is accused for adultery and is forced to wear the letter “A” and her child would have to live with the guilt of her mother. Their culture punished those who went......

Words: 863 - Pages: 4

Free Essay

Culture

...An Investigation of How Culture Shapes Curriculum in Early Care and Education Programs on a Native American Indian Reservation ‘‘The drum is considered the heartbeat of the community’’ Jennifer L. Gilliard1,3 and Rita A. Moore2 This article investigates how culture shapes instruction in three early care and education programs on the Flathead Indian Reservation. Interviews with eight early childhood teachers as well as classroom observations were conducted. The investigation is framed by the following research question: How does the culture of the family and community shape curriculum? Data analysis suggested that ongoing communication with parents and community about teaching within a culturally relevant context, building a sense of belongingness and community through ritual, and respecting children, families, and community were essential to defining the Native American Indian culture within these early learning programs. KEY WORDS: culture; in; tribal; early; education; programs. INTRODUCTION Instruction informed by children’s home and community culture is critical to supporting a sense of belongingness that ultimately impacts academic achievement (Banks, 2002; Osterman, 2000). American school populations are increasingly diversified with immigrants and English language learners; but American teachers are over 90% European American (Nieto, 2000). Educators who are from different cultural perspectives than those present in the families and communities of the children......

Words: 5663 - Pages: 23

Premium Essay

Cultures

...Cultural Canon: things that individuals should look at or know to participate in a certain culture, denotes a body of books, music and art that have been traditionally noted by Western scholars that shape Western culture. Why have a cultural canon? Define a people, find a common purpose, unity What are the problems with having a canon? Exclusionary, represents the hegemony (dominant power structure) Defining American Cool… “Cool figures are the successful rebels of American culture….to be cool is to have an original aesthetic approach or artistic vision—as an actor, musician, athlete, writer, activist….. that eithers becomes a permanent legacy or stands as a singular achievement Rebel is independent, goes against the grain, cool is the mainstream, yet you need to be “Edgy” un-mainstream to succeed. Live fast, die young Jazz is cool. It started as a marginalized expression that the dominant culture romanticized but once mainstream it lost lots of its coolness. “outsider as an insider” To define what is supremely “American” is to be a living contradiction. Cynicism is American Prude sexuality Ephemeral: catch it and it dies Talking shit is American Cause controversy is cool, but it is also cool to be above the controversy Cool is relative and ever changing. Satire is the new cool. Satire is a type of comedy, the use of irony, exaggeration, or ridicule to expose and critique people’s stupidity or vices. Food of all mixture and availabilities ...

Words: 766 - Pages: 4

Free Essay

Culture

...Education Society S.R. Luthra Institute of Management Semester III (805) Module V Case Study Class: Elective International Business (2830006) Faculty: Pratiksinh Vaghela A Report on Module V Case Study Presentation “Culture and Business in Saudi Arabia” Submitted by: Group No: () Sr. No. Enrollment number Name 1 148050592058 R. Suraj 2 148050592066 Azhar Shah 3 148050592077 Sunil Tiwari 4 148050592082 Kalpesh Vasova 5 148050592085 Jay Viththlani Subject: International Business (2830006) Submitted to: Mr. Pratiksinh Vaghela S.R. LUTHRA INSTITUTE OF MANAGEMENT – 805 Summary Western enterprise wants to do their business in the Saudi Arabia but it was not easy to start the business in the Saudi Arabia. Western aerospace company (boeing and Lockheed) sold their aircraft in the Saudi Arabia in past year. Also from a decade now Saudi Arabia has open the foreign investment in certain sector but they had kept oil and gas sector for the foreign investment. Saudi Arabia is a conservative country where large segment of the population believe in the religious values and ancient tradition of region, due to this they spill over into the business sector. As a culture shape by Islam and Bedouin tradition. In 1744 after nomad and ibn abd-al-wahhab has implement which was expressed in the Quran and that law is applicable till today. If the foreign company want to do any business in the Saudi Arabia they had to face the......

Words: 1919 - Pages: 8

Free Essay

Culture

...Game Based Learning Zainal A. Hasibuan, Yugo K.Isal, Baginda Anggun N.C., Mubarik Ahmad, and Nungki Selviandro phase to implementation phase. Next, experimental games to study the influence of game culture on students. Finally, the conclusions of the article and future research. Abstract—Indonesia is a country consisting of thousands of islan. With many islands in Indonesia then there are many cultures of various ethnic groups scattered across Indonesia. With the cultural diversity that exist in Indonesia, then the existing culture must be preserved because the culture is a very important element in representing the personality of a country. There is a tendency that Indonesian young generation do not recognize their cultures. "Desa Maya Budaya Indonesia" (DayaBaya) : Virtual Village with Indonesian Culture - is a game developed to introduce Indonesian culture to young generation. This game simulates a virtual village located in a region in Indonesia that can be developed according to the player’s desires and wishes. The simulation will help young generation to know various cultures of Indonesia at the early stage. This game has also been tested on 48 students from Vocational High School,and a result from this experiment shows that the game improves user’s knowledge about cultures. II. PREVIOUS STUDY In the previous studies, the DayaBaya game has been developed. In this section, the game for education, game plan, game design and game development will be explained. A. Game......

Words: 3417 - Pages: 14

Premium Essay

Culture

...Culture has been defined in many ways; this author’s shorthand definition is: "Culture is the collective programming of the mind that distinguishes the members of one group or category of people from others". It is always a collective phenomenon, but it can be connected to different collectives. Within each collective there is a variety of individuals. If characteristics of individuals are imagined as varying according to some bell curve; the variation between cultures is the shift of the bell curve when one moves from one society to the other. Most commonly the term culture is used for tribes or ethnic groups (in anthropology), for nations (in political science, sociology and management), and for organizations (in sociology and management). A relatively unexplored field is the culture of occupations (for instance, of engineers versus accountants, or of academics from different disciplines). The term can also be applied to the genders, to generations, or to social classes. However, changing the level of aggregation studied changes the nature of the concept of ‘culture’. Societal, national and gender cultures, which children acquire from their earliest youth onwards, are much deeper rooted in the human mind than occupational cultures acquired at school, or than organizational cultures acquired on the job. The latter are exchangeable when people take a new job. Societal cultures reside in (often unconscious) values, in the sense of broad tendencies to prefer......

Words: 260 - Pages: 2