Free Essay

Computer

In: Computers and Technology

Submitted By schroder10
Words 679
Pages 3
Computerspil og dannelse: Essay

Eftersom computerspil er blevet langt mere almindelige og omfattende end de var da de først kom frem er der selvfølgelig en del meninger om emnet.
Om computerspil er gode eller dårlige er for alle ikke lige let at svare på, der er mange forskellige holdninger omkring emnet og det er ikke kun en for eller imod situation, men trods de mange meninger er der alligevel to typer af personer som Bo Kampmann Walther forklarer i sin kronik ”Computerspil er vor tids medie-sorteper”, han kalder disse to typer for ”den omvendte kasket” og ”tweedjakken” disse to personligheder er modsætninger ”den omvendte kasket” er ham som elsker computerspil og alt andet nyt, den modsatte personlighed kalder Bo Kampmann Walther for ”Tweedjakken” det er ham den traditionsbundne for hader alt nyt og moderne, disse ”Tweedjakker” tilhøre for det meste den lidt ældre del af samfundet.
Disse Tweedjakker mener at man bliver dummere af at spille computerspil, et argument som man kan have svært ved at tage seriøst eftersom størstedelen af ældre mennesker aldrig har sat sig ind i hvad computerspil ”rigtigt er”. Et andet argument for at computerspil skulle være dårlige er at de åbenbart ”ødelægger dannelsen” blandt unge, hvad der menes med dannelse er jeg ikke sikker på, først er man nød til at klargøre ordet dannelse, er dannelse det samme i dag som det var for 50år siden? Er det at høre Mozart og danse lancier en vigtig del af ens dannelse? Eller er selve ideen om hvad dannelse i virkeligheden er ændret? Dannelse afhænger af samfundets normer, og normer ændrer sig gennem tiden, sådan er det også med meningen af dannelse. Disse normer bliver også kraftigt påvirket af teknologien, man har visse forventninger til personers teknologiske kompetencer, folk forventer at du ved hvordan man ringer med en mobiltelefon eller tænder et tv, teknologien er ganske enkelt en uundværlig del af nutidens samfund. Dannelse i dag er blandt andet at have færdighederne til at bruge den teknologi som man skal kunne i det moderne samfund. Unge og børn er den del af befolkningen der har taget bedst imod denne forandring, dette er også derfor at disse fornævnte ”Tweedjakker” tilhører den ældre generation, en generation som ikke kan følge med i de nye og skiftende tider. Den ældre generation forstår sig simpelthen ikke på den nye teknologi og sidder derved stadig fast i sine gamle meninger og sine historier om ”dengang jeg var dreng”. Eftersom computerspil for det mest er brugt til underholdning og ikke har direkte funktioner i samfundet som f.eks. mobiler, er der folk som er yderst skeptiske overfor disse spil. Bo Kampmann Walther forklarer i sin kronik hvordan computerspil har trukket en ”medie-sorteper” efter som de er ofre for stor kritik i medierne.
Bo Kampmann Walther mener at det dannede menneske burde være en blanding af de såkaldte ”Tweedjakker” og ”omvendt kasketter”, Bo Walther kritisere folkets sort-hvide tankegang.
Man burde dog også se på de gode ting ved computerspil, altså udover det at de er sjove har de også en værdi i forhold til uddannelse, eftersom de fleste computerspil foregår på engelsk får børn/unge indøvede det i en ung alder. Specielt vis disse spil foregår online og sammen med andre mennesker fra rundt omkring i verden, her bruges engelsk som kommunikation enten i form af tale eller skrift, her løser folk fra rundt i verden opgaver og samarbejder, på tværs af sprog og kultur. Det vidnes jo også at nogle af de bedste engelsk talende elever er folk der spiller computerspil med andre, en stor del af dannelsen i den nye samfundsorden er jo netop globalisering og internationalisering. Derfor kan computerspil have en stor positiv effekt på børns udvikling, men det er dog ikke sagt at man ikke bør lave undersøgelser hvorvidt computerspil muligvis kan skade børns dannelse. At computerspil er en afgørende rolle i de unges fremtid er nok at overdrive lidt, men andre beskæftigelser som såkaldte dannede personer giver sig til kan have lige så lidt relevans for fremtidens samfund, det at leve i fortiden gavner ingen.…...

Similar Documents

Free Essay

Computer

...Discovering Computers 2011 Chapter 4 DISCOVERING COMPUTERS 2011 CHAPTER FOUR: THE COMPONENTS OF THE SYSTEM UNIT PROBLEM SOLVING TIP SHEET Use this Tip Sheet as suggested starting points for the Problem Solving exercises. Problem Solving @ Home 1. Malfunctioning Speakers While working on a homework assignment, you decide to listen to one of your favorite music CDs through your computer speakers. The media player program on your computer automatically starts when you insert the CD. Although it looks like the CD is playing, no sound is coming from your speakers. What might be causing this? What is the first step that you will take to correct this problem? The sound might be muted or the volume turned down; adjust accordingly There may be a problem with your computer recognizing the sound card; check the drivers 2. Optical Disc Drive Stuck While using your computer, you attempt to open the optical disc drive to insert an installation disc for a program you wish to install. The drive, however, does not open when you press the eject button. The drive opened a few minutes prior, when you removed a music CD. What steps will you take to open the drive before calling technical support? Restart the computer. If the problem persists after restarting the computer, shut the computer down and insert the end of a paperclip into the small hole in the optical disc drive (if one exists) to open the drive manually. If necessary, check with technical support or your computer’s......

Words: 1370 - Pages: 6

Free Essay

Computer

...Accountability and Ethics Computer Addiction and Cyber Crime Nick Nykodym The University of Toledo Sonny Ariss The University of Toledo Katarina Kurtz The University of Toledo This research explores the relationship between computer addiction and cyber crime. There is evidence of computer addiction in medical settings, scholarly journals and legal proceedings. Reviewing the history of computer addiction has shown that computer addiction can be related to cyber crime. This paper will define computer addiction, show how various cyber crimes, especially those against businesses and organizations, can be motivated by computer addiction and propose further research on how managers can deal with cyber crime in a business, by recognizing addictive behaviors and computer addiction in their employees. HISTORY OF COMPUTER ADDICTION Computer addiction is an idea that has been in existence for years. Since the 1970s, avid computer programmers and hackers have been called “addicts” by both psychologists and the general public (Reed, 2002, p. 135). In 1976, Weizenbaum wrote about computer programmers who could sit and work at their computer terminals for twenty or thirty hours at a time. This behavior however, was viewed at the time as useful to technology and society. Computers, once seen as huge government machines that only very knowledgeable people could use, transformed into user-friendly tools that could be used by the everyday person. It became more common to see computers in......

Words: 3633 - Pages: 15

Premium Essay

Computers

...Computers types I, Computer: Definition A computer is a machine that can be programmed to manipulate symbols. Its principal characteristics are: § It responds to a specific set of instructions in a well-defined manner. § It can execute a prerecorded list of instructions (a program). § It can quickly store and retrieve large amounts of data. Therefore computers can perform complex and repetitive procedures quickly, precisely and reliably. Modern computers are electronic and digital. The actual machinery (wires, transistors, and circuits) is called hardware; the instructions and data are called software. All general-purpose computers require the following hardware components: § Central processing unit (CPU): The heart of the computer, this is the component that actually executes instructions organized in programs ("software") which tell the computer what to do. § Memory (fast, expensive, short-term memory): Enables a computer to store, at least temporarily, data, programs, and intermediate results. § Mass storage device (slower, cheaper, long-term memory): Allows a computer to permanently retain large amounts of data and programs between jobs. Common mass storage devices include disk drives and tape drives. § Input device: Usually a keyboard and mouse, the input device is the conduit through which data and instructions enter a computer. § Output device: A display screen, printer, or other device that lets you see what the computer has accomplished. In addition to these......

Words: 2089 - Pages: 9

Free Essay

Computer

...Computer and our life Importance of computer: Computer is an important machine in our life. Without computer our life is nothing. We need to use it in every sector of our life. What type of work sector that is we are using computer. It makes our job easier and simple. Computer creates a great opportunity for us. We are changing our life style quickly through computer. We are using it in education sector, medical sector, research and experimental job, designing, architectural designing, planning, public administration and etc. Computer changed our education system. We can learn through long distance education system. Now we do not need to go far from home to learn something. We can save our time and money by this. Without that we are able to get every service at home. Computer is also able to provide us another service. Now doctor can do operations through computer. It resumes risk for a patient. Doctors do not need to work more. Computer also helps us in research like educational, scientific, medical and etc. Really, computer is a great invention of human life. Computer and communication: ------------------------------------------------- Without helping in our work we can communicate through computer. Now-a-days computer is the powerful communication media. Generally it communicates through network and internet is the well known network system. We can talk, chat, mail through computer. We can keep contract with international community by internet. E-mail is a......

Words: 850 - Pages: 4

Premium Essay

Computer

...Title: Windows: How to manually remove a computer from the Princeton domain Synopsis: How to manually remove a computer from the Princeton domain Solution: Reasons why you should remove their Windows machine from the PRINCETON domain if you are leaving the University (for faculty, staff and all students): • Windows machines can only be joined to one domain at a time. After you leave Princeton, and you attempt to join your machine to another Windows domain, you would not be able to, unless the computer is first removed from the PRINCETON domain. Once joined to another domain other than Princeton, it becomes difficult to retrieve files or other information stored locally under your Princeton\netID domain account. • Once away from the Princeton network, your machine may at some point stop allowing you to log in with your PRINCETON windows credentials. This would additionally make it difficult to retrieve files or other information stored locally under your Princeton\netID domain account. • If you continue to attempt to log in to a domain profile and you one day forget your password, there is no way to reset that password (there is no local account associated with it). ________________________________________ Windows Manual Instructions The following is the process to manually remove your computer from the domain. Section One: Create a new user profile 1. Open the Start Menu and Right click Computer and Click Manage. 2. Expand Local Users and Groups......

Words: 1618 - Pages: 7

Premium Essay

Computers

...Computers in Our World Our world is constantly evolving. The only thing in life that is constant is change, and Computers are no different. Even though computers have only existed in the last seventy years, many believe computers have changed the world more than any other technological advance. Over the past seventy years, computers have made a quick evolution into our world with several major advancements. Just as with all things, however, there was a beginning to the computer generation. Computers were invented to solve “complex mathematical problems using calculators within a computer(De la Bedoyere,1). Computers now can do anything within a large box. A desktop computer has many external parts joined together. A computer consist of a mother board,the motherboard controls and processes what is typed and clicked and programs running. The middle of the motherboard consist of all the work being processed. Including work and data which is sent through the motherboard to the Central Processor unit (CPU). The computer has to hold memory also to save things within computers. The Ram is a major component in saving information but only works when the computer, is running. The reason a Ram is used is to save and store information,so that when it is being worked on it wont be erased. A Computer also has external and internal drives that can read information. When the computer came out for personal use, it made it better for communication possibilities(ceruzzi,6,7) 1939 was an......

Words: 1404 - Pages: 6

Premium Essay

Computer

...The History of Computers http://inventors.about.com/library/blcoindex.htm "Who invented the computer?" is not a question with a simple answer. The real answer is that many inventors contributed to the history of computers and that a computer is a complex piece of machinery made up of many parts, each of which can be considered a separate invention. This series covers many of the major milestones in computer history (but not all of them) with a concentration on the history of personal home computers. Ads Cars - Motor Traderwww.motortrader.com.myBuy and Sell New Cars, Used Cars You Can Find 15000+ Cars From Here! BGS Repair Servicewww.lelong2u.comRepair/Sales/Buy/Used-Projector,LCD Laptop,Server,PC,Printer and iMAC. Network Traffic Shapingwww.exinda.comVisibility of all Applications. Traffic Shaping for WAN & Web. Computer History Year/Enter | Computer History Inventors/Inventions | Computer History Description of Event | 1936 | Konrad Zuse - Z1 Computer | First freely programmable computer. | 1942 | John Atanasoff & Clifford Berry ABC Computer | Who was first in the computing biz is not always as easy as ABC. | 1944 | Howard Aiken & Grace Hopper Harvard Mark I Computer | The Harvard Mark 1 computer. | 1946 | John Presper Eckert & John W. Mauchly ENIAC 1 Computer | 20,000 vacuum tubes later... | 1948 | Frederic Williams & Tom Kilburn Manchester Baby Computer & The Williams Tube | Baby and the Williams Tube turn on the......

Words: 593 - Pages: 3

Premium Essay

Computer

...Introduction:- Computer is an electronic device which can take input from the user and process this input data and if need, store data or information on storage devices and give output on output devices. It follow the instructions us it is which we input. It takes input through Keyboard, mouse, etc and then it processes the input data and give output on display screen and store data if need. Desktop Computer:- Mostly called personal computer (PC), design to fit completely on a typical desk of office or home. It mainly comes with a monitor, a minitower or horizontal casing. Today, mostly Casing contains processor, hard disk in gigabytes, built-in modem, LAN port, USB ports and CD-ROM. Over the past few years. CPU processing speed has been increasing processing speed can be increase by adding capable RAM, capable BUS, high processor which have high processing cycle, hence more heat is also produced we use heat sinks and fans for the removal of heat from the computer as higher temperature can cause severe damage to the computer, fans are noisy and aren’t much effective so the new trend is liquid cooling. It’s just like a radiator installed for cooling, a liquid is circulated in the heat sink attached to the processor heat is transferred from the processor to the liquid is then transferred to the radiator the liquid is cooled down there and then again circulated to the heat sink. It’s less noisy as compared to fan as high speed processor clocked at higher speed need......

Words: 1247 - Pages: 5

Premium Essay

Computers

...A computer is a machine that manipulates data. The first devices that resemble modern computers date to the mid-20th century (1940†1945), although computer concept and various machines are similar to computers existed earlier. Early electronic computers were the size of a large room, consuming as much power as several hundred modern personal computers (PC).[1] Modern computers are based on tiny integrated circuits and are millions to billions of times more capable while occupying a fraction of the space.[2] Today, simple computers may be made small enough to fit into a wristwatch and be powered from a watch battery. Personal computers, in various forms, are icons of the Information Age and are what most people think of as "a computer"; however, the most common form of computer in use today is the embedded computer. Embedded computers are small devices that are used to control other devices—for example, they may be found in machines ranging from fighter aircraft to industrial robots, digital cameras, and children's toys. The ability to store and execute lists of instructions called programs makes computers extremely versatile and distinguishes them from calculators. The Church†Turing thesis is a mathematical statement of this versatility: any computer with a certain minimum capability is, in principle, capable of performing the same tasks that any other computer can perform. Therefore, computers with capability and complexity ranging from that of a personal digital......

Words: 256 - Pages: 2

Premium Essay

Computers

...The computer is one of the most brilliant gifts of science. This device was originally developed by Charles Babbage. Most countries have developed fast due to computerization. Writing a program is essential for a computer. Speed, accuracy, reliability, and integrity are the main characteristics of a computer. Many of the routine activities today at home and in business are done by computers. The computer has proved a friend and servant of science, technology and industry. Most offices, shops, factories and industries use computers. The Internet is a storehouse of information. The computer is a boon to all. Telecommunication and satellite imageries are computer based. Computers have made the world a global village today. The computer is one of the most brilliant gifts of science. It is an electronic device for storing and analyzing information fed into it, for calculating, or for controlling machinery automatically. Charles Babbage developed this device first in 1812 followed by George Boole in 1854, Howard and Aitten in 1937, Dr. John Nouchly and J. P. Eckert in 1946. These computers were named the first generation equipment. Today, wit the 'Artificial Intelligence' technology, we are using fifth generation computers. Each new generation of computers has been smaller, lighter, speedier and more powerful than the earlier ones. Now note-book sized computers like laptop are fairly common. Computers have been dominating technology since 1970s, and has now entered almost all......

Words: 1135 - Pages: 5

Premium Essay

Computer

...Structure and Functions of a Computer "Hardware: the parts of a computer that can be kicked." ~ Jeff Pesis After completing this chapter, you will be able to: 1. Explain the importance of computer literacy. 2. Define the term computer. 3. Identify the components of a computer. 4. Compare the uses of various types of: input devices, output devices, and storage devices. 5. Describe categories of computers and their uses. Structure and Functions of a Computer 1 1.0 Introduction A computer is an electronic machine designed for the storage and processing of data. The machinery is called hardware, and this highly sophisticated equipment needs equally sophisticated programs (called software) to become a working computer system. Modern society has come to depend very heavily on the use of computer systems. Banks, businesses, government departments, industries, shops, people at home and school all rely on computer to play a vital role in their daily activities. These activities are centered on information. In business, the computer system has been used a lot and replaced filing cabinets as means of storing information, and clerical workers as a means of processing it. By storing and processing information on a computer system, these businesses can function more quickly and efficiently, because information can be found and collated much faster. Discovery Learning: A computer was also called a data processor. Why? 1.1 Major Parts and Functions A Computer is an......

Words: 47755 - Pages: 192

Premium Essay

Computer

... THE HISTORY OF COMPUTER One of the earliest machines designed to assist people in calculations was the abacus which is still being used some 5000 years after its invention. In 1642 Blaise Pascal (a famous French mathematician) invented an adding machine based on mechanical gears in which numbers were represented by the cogs on the wheels. Englishman, Charles Babbage, invented in the 1830's a "Difference Engine" made out of brass and pewter rods and gears, and also designed a further device which he called an "Analytical Engine". His design contained the five key characteristics of modern computers:- 1. An input device 2. Storage for numbers waiting to be processed 3. A processor or number calculator 4. A unit to control the task and the sequence of its calculations 5. An output device Augusta Ada Byron (later Countess of Lovelace) was an associate of Babbage who has become known as the first computer programmer. An American, Herman Hollerith, developed (around 1890) the first electrically driven device. It utilised punched cards and metal rods which passed through the holes to close an electrical circuit and thus cause a counter to advance. This machine was able to complete the calculation of the 1890 U.S. census in 6 weeks compared with 7 1/2 years for the 1880 census which was manually counted. In 1936 Howard Aiken of Harvard University convinced Thomas Watson of IBM to invest $1 million in the development of an electromechanical version of Babbage's......

Words: 1597 - Pages: 7

Premium Essay

Computer

...CHAPTER 1 INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGY 1.1 Introduction Modern civilization has become so complicated and sophisticated that to survive one has to be competitive. This compels people to keep themselves informed of all types of happening in the society. And this in turn entails the need for an infrastructure of information. This is the point where information technology or IT becomes most important, as it is the infrastructure that allows us to get information accurately and in time. Before we define information technology, it is important to understand the notion of Data, Information, Technology, and Knowledge. In everyday conversation, people use the terms data and information interchangeably. However, some computer professional make a distinction between the two terms. Data It is the words, numbers, letters, symbol, sound, video and graphics that describe people, events, things and ideas. It is raw facts about people, objects, and events that have little or no meaning. It is the raw material used to create useful information. It becomes information when you use it as the basis for initiating some action or for making a decision. Information It is defined as the words, numbers, letters, symbol, sound, video and graphics used as the basis for human action or decisions. It is data that have been processed and presented in a form suitable for human interpretation, often with the purpose of revealing trends or patterns that can be used in decision-making. It is data...

Words: 12773 - Pages: 52

Free Essay

Computer

...Computer The word'computer ' is an old word that has changed its meaning several times in the last few centuries.The Techencyclopedia(2003) defines computer as " a general purpose machine that processes data according to a set of instructions that are stored internally either temorarily or permanently" Computer history The trem history means past events.It indicates the gradual development of computers.Here we will discuss how this extraordinary machine has reached of it's apex. In the begining............................... The history of computers starts out about 2000 years ago, at the birth of the 'abacus' a wooden rack holding two horizontal wires with breads strung on them.Just like our present computer,abacus also considered a digit as a singal or codeo and processed the calculation. Blasie Pascal ists usually credited to building the first digital computer in 1942.It added numbers to help his father.In 1671,Gottofried Wilhelm Von Leibniz invented a computer that was built in 1694.It could add,and, after changing somethings around,multiply. Charles Babbage: A serious of very intersting developement in computer was started in Cambridge,England,by Charles Babbage, a mathmatics proffessor.In 1982,Babbge realized that many lng calculations,espically those need to make mathematical tabes ,were really a series of predictable actions that were constantly repated.From this he suspected that it......

Words: 995 - Pages: 4

Premium Essay

Computers

...The computers process information's that come in all shapes and sizes from any fields so accurately that, some people may call these "Informatics"— The Science of Informal ion Processing, i.e. the methods of recording, manipulating and retrieving information's. It may be from a mathematical equation to a company's work-force necessary to produce a payroll or from meteorological department to forecast tomorrow's weather or from space research to project a new space craft. The following characteristics that make the computers very popular for its multifarious uses may give the befitting reply. Speed First, the computers are regarded as high speed calculators. They can process voluminous data within a fraction of second which no human being could do earlier. If we want tomorrow's forecast today, meteorologists can use the computers for necessary calculations and analyses. The units of speed of a computer are the microsecond, the nano (10)-9 second and even the picot second. Storage As human brain can store the knowledge in memory and can able to recall it, the Central Processing Unit (CPU) of a computer can do the same job without any failure. But the internal memory of CPU is only large enough to retain a certain amount of information. So, to store each and every information inside the computer, an Auxiliary or Secondary Storage Device is being attached outside the memory of the CPU. Accuracy The computers are much popular due to their high speed along with......

Words: 343 - Pages: 2