Free Essay

Communication

In: Philosophy and Psychology

Submitted By cavulya
Words 3949
Pages 16
Xəzər Universitəsi Humanitar və Sosial elmlər fakültəsi

Referat

Fənn: Sosial psixologiya
Müəllim: Murad İsayev
Tələbə: Cavahir Mikayılbəyli
Mövzu: Ünsiyyət və Diktatorluq

Ünsiyyət daim ehtiyac duyduğumuz ən vacib məşğuliyyətdir. Ümumiyyətlə, insan həyatını ünsiyyətsiz təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Çünki, insan mövcudluğu ünsiyyət tələb edir. Biz ünsiyyət zamanı fikirlərimizi paylaşır, hadisələrə münasibətimizi bildirir, düşündüklərimizi ifadə edirik. Bütün bunlar ünsiyyət prosesində baş verir.
Əgər bizim özümüzlə ünsiyyətimiz alınmırsa bu digərləri ilə olan ünsiyyətimizə də təsir göstərir. Məsələn, onlarla aqressiv davranırıq, kobud ifadələrlə danışırıq və .s. Nəticədə özümüzü xoşagəlməz situasiyalarla üz-üzə qoyuruq.
Bütün bunların baş verməməsi üçün öncə özümüzə nəzər yetirməliyik. Bununçün aşağıdakıları bilməyimiz vacibdir:
1-ci öyrənilməli şəxs mən özüməm-Ən əsası mən özümü tanımalıyam.Buna görə belə bir metoddan istifadə edə bilərik: bir vərəq götürüb orada özümüzün 10 yaxşı və 10 pis xüsusiyyətimizi qeyd edirik;
1-ci dəyişilməli şəxs mən özüməm-mənfi və müsbətlərimizi bildikdən sonra çalışıb mənfilərimizi azaltmaq və müsbətlərimizi artırmaq, bir sözlə, özümüzü müsbət istiqamətdə dəyişməliyik;
 1-ci münasibət qurulmalı şəxs mən özüməm-özümüzü dəyişdikdən sonra artıq nə istədiyimizi aydınlaşdırıb, ətrafımıza bununla bağlı siqnallar ötürməliyik.
Özümüzlə bağlı problemi həll etdikdən sonra qalır ətrafımızdakı insanlar. Ətrafdakılarla ünsiyyət qurmaq üçün bir şeyi yadda saxlamaq çox vacibdir: insanlar onlara maraq göstərən, düşüncələri ortaq olanlarla ünsiyyət qurmağa çalışırlar.

Ünsiyyətin psixoloji xarakteristikası.
Ünsiyyət dedikdə biz nitq və nitqdən kənar təsirin köməyi ilə həyata keçirilən qarşılıqlı münasibəti nəzərdə tuturuq. Ünsiyyət insanlar arasında təmasın yaranması və inkişafı prosesi kimi meydana çıxır. Heç bir insan birliyi oradakı adamlar arasında təmas yaradılmadan birgə fəaliyyəti həyata keçirdə bilməz və qarşılıqlı anlaşma baş verməz. Ünsiyyət insanlar arasında birgə fəaliyyət tələbatından doğan təmasın çoxplanlı inkişaf prosesidir. Başqa sözlə ünsiyyət iki və daha çox insanın münasibətləri aydınlaşdırmaq və ümumi nəticə əldə etmək məqsədilə öz səylərini əlaqələndirməyə və birləşdirməyə yönəlmiş qarşılıqlı təsirinə deyilir.
Ünsiyyət müxtəlif vasitələrlə həyata keçirilir. Onların içərisində nitq xüsusi yer tutur. Ünsiyyətin ekspressiv mimik vasitələri də mühümdür: təbəssüm, tərs baxış, mimika, əl və bədənin ifadəli hərəkətləri, vokal mimikası - bunlardan hər birinin ünsiyyət prosesində öz yeri vardır.
Ünsiyyət prosesində insanlar nəinki mühit haqqında məlumat əldə edir, eyni zamanda müxtəlif adət və ənənələrə yiyələnir ki, bunlar da real varlığın dərk edilməsinə xüsusi istiqamət verir. Deməli ünsiyyət hər şeydən əvvəl obyektiv varlığın dərk edilməsini təmin edən əsas şərtdir. Həyati faktlar göstərir ki, ünsiyyət eyni zamanda psixi proseslərin təzahüründə özünəməxsus tərzdə iştirak edir. Ünsiyyət psixi proseslərin dinamikasına, təzahürünə təsir göstərir və onları daha da mütəhərrik edir. Ünsiyyət eyni zamanda şəxsiyyətin formalaşmasına da müəyyən tərzdə istiqamət verir. Demək olar ki, şəxsiyyətin təşəkkülü ünsiyyət prosesinin məhsuludur. Belə ki, ünsiyyət sayəsində insan keyfiyyətcə dəyişir, onun hərtərəfli, ahəngdar inkişafı mümkün olur, o, müəyyən ictimai vəzifəni yerinə yetirir, sosial rolu ifa edir, zəruri rəftar və davranış normalarına, praktik fəaliyyət vərdişlərinə yiyələnir, ətraf aləmə fəal surətdə təsir göstərməyə can atır.
Ünsiyyətin növləri və funksiyaları.

Psixologiyada ünsiyyətin müxtəlif və çoxsaylı tipologiyası var. Bunlar aşağıdakılardan ibarətdir: -işgüzar ünsiyyət * diaqnostik ünsiyyət * tərbiyəvi ünsiyyət * intim- şəxsi ünsiyyət. * Bununla bərabər həm də aşağıdakı ünsiyyət növlərini də qeyd etmək olar: * şəxsiyyətlərarası, qrup və qruplararası; * məxfi və münaqişəli; * birbaşa və vasitəli.
İşgüzar ünsiyyət elə bir ünsiyyət növüdür ki, bu zaman qarşılıqlı əlaqələrin məqsədi hansısa aydın saziş, söhbətin həllini nəzərdə tutur. Məsələn, həmkarlar, rəis və tabeçilikdə olan şəxs və s. Burada tərəfdaşların hər birinin statusu müəyyən olunur.
Tərbiyəvi ünsiyyət - tərəflərdən biri digərinə məqsədyönlü təsir göstərir. O, arzuolunan nəticəni özü üçün dəqiq müəyyənləşdirir. Daha doğrusu o, daha yaxşı bilir ki, öz həmsöhbətini necə inandıra bilər, ona nəyi öyrətməyə çalışır. Belə ünsiyyət yalnız o təqdirdə ola bilər ki, tərəflərdən biri daha böyük nüfuza və biliyə malikdir.
Diaqnostik ünsiyyət- elə bir ünsiyyət növüdür ki, həmsöhbət haqqında müəyyən təsəvvür formalaşdırmaq, yaxud hansısa informasiyanı almaq ən aparıcı məqsəddir ( həkimlə xəstənin ünsiyyəti və s). Burada əvvəlki halda olduğu kimi tərəflər müxtəlif mövqedə olurlar- biri soruşur, digəri isə cavab verir. Hərtərəfli cavab almaq üçün sual verən öz şəxsi statusunu düzgün müəyyənləşdirməlidir. Doğru-dürüst sual verməyi bacarmalıdır.
İntim şəxsi ünsiyyət- həddən artıq unikal və spesifikdir, bu o təqdirdə mümkündür ki, tərəflər özlərini bərabərhüquqlu hiss edir, hər ikisi eyni dərəcədə inandırıcı və dərin münasibətlərin saxlanması və inkişaf etdirilməsində maraqlıdırlar. Bu növ ünsiyyət yaxın adamlar arasında olur.
Bundan başqa vasitəli və vasitəsiz ünsiyyət növləri də ayrılır. Vasitəsiz ünsiyyət həm verbal, həm də qeyri-verbal ola bilər. Vasitəsiz ünsiyyətdə nitq mühüm rol oynayır. Elmi texniki tərəqqi nəticəsində meydana çıxmış mükəmməl texniki vasitələr insanlar arasında yəni ünsiyyət tərzinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bələ ünsiyyət vasitəli ünsiyyət adlanır.

3. Ünsiyyət informasiya mübadiləsi kimi.

Ünsiyyət informasiya mübadiləsi dedikdə informasiyanın iki tərəfi fərqləndirilir. Birinci, kommunikator - informasiyanı verən, ikincisi resipient -informasiyanı qəbul edən.
İnsanlar ünsiyyət prosesində bir- birlərinin fikirləri, ideyaları, hissləri və s. ilə tanış olurlar. Onlar keçmişdə baş vermiş müxtəlif hadisələr haqqında bir-birinə məlumat verir, ayrı-ayrı məsələlər barəsində bir-birlərinin rəyini və mülahizələrini öyrənirlər. Bu baxımından kommunikasiya prosesi informasiya mübadiləsi kimi təhlil oluna bilər. Kommunikasiyanın iki tipini fərqləndirmək olar: verbal və qeyri-verbal kommunikasiya.
Verbal kommunikasiya. Ünsiyyət prosesində nitq mühüm rol oynayır. İnsan istər onu əhatə edən mühit, istərsə də keçmiş və gələcək barədə hər cür məlumatı əsasən yazılı və şifahi nitq vasitəsilə alır. Nitqin əsas struktur vahidi olmaq etibarilə söz çox böyük qüvvəyə malikdir. İ.P.Pavlovun sözləri ilə desək «Söz fırtına kimi insanın orqanizminin ən etibarlı hesab edilən psixofizioloji prosesləri belə dağıda bilər, tərsinə çevirər, hətta yox edər və ya dəyişə bilər». Söz yalnız pozan, dağıdan deyil, eyni zamanda müsbət təsirə malik ən qüvvətli qıcıqlandırıcıdır. Ən çətin şəraitdə deyilən bircə kəlmə söz belə insanda ruh yüksəkliyi yaradır, onda müsbət emosiyaların baş qaldırmasına, nəcib əxlaqi keyfiyyətlərin yaranmasına, təzahürünə, həmçinin formalaşmasına istiqamət verə bilər. Burada əsl məsələ hər sözdən yerində istifadə etmək, bununla da ünsiyyətə düzgün qiymət verməkdir.

Kütləvi informasiya prosesi 4 tərkib hissədən ibarətdir: kommunikator, resipient, verilən məlumat, informasiyanın vərilməsini və qəbulunu təmin edən vasitələr.
Kommunikator. Adi kommunikasiya prosesində kommunikator konkret fərddir. Burada isə məlumatı verən müəyyən kollektiv və ya qrupdur. Daha doğrusu verilən məlumat konkret fərdin adından yox, hər hansı kollektiv adından verilir.
Resipient. Kütləvi informasiya prosəsində adətən müəyyən ixtisas sahibləri və ya hər hansı yaş qrupunu təmsil edən adamlar resipiənt rolunda çıxış edirlər.
Verilən məlumat. Kütləvi informasiya prosesində veriləcək məlumatın düzgün səçilməsi vacib məsələlərdən biridir. Bu baxımdan, hansı tipli məlumatlar necə və kimlərin fəal iştirakı ilə çatdırılmalıdır, qeyri-verbal ünsiyyət vasitələrindən nə şəkildə istifadə edilməlidir və s. kimi məsələlərin düzgün həlli ciddi əhəmiyyət kəsb edir. İnformasiyanın verilməsini və qəbulunu təmin edən vasitələr. Bu vasitələrin düzgün müəyyənləşdirilməsi kütləvi informasiya prosesinin əsas şərtlərindən biridir. Bununla əlaqədar olaraq aşağıdakı məsələlərin aydınlaşdırılması zəruridir: hansı kanallar vasitəsilə verilən məlumatları kimlər daha asan, düzgün qavraya bilər, nə tipli məlumatlar hansı kanallar vasitəsilə verilsə, daha təsirli olar və s.
Qeyri-verbal kommunikasiya vasitələrinin müxtəlif tipləri var. Bu baxımdan aşağıdakılar xüsusi olaraq qeyd olunur:
1. Mimika sifət əzələlərinin dinamik ifadəsi kimi özünü göstərir. Qaş, göz, yanaq, dodaqlar və s. sifətin bu və ya digər dərəcədə lokal mimika sahələridir.
Son zamanlar vizual ünsiyyət- «gözlərin təması» problemi diqqəti daha çox cəlb edir. Anatomik baxımdan gözlər nə qədər müxtəlif olsa da, onların kodları, başqa sözlə, psixosemantikası baxışların, necə deyərlər, rəqsində açıqlanır.
2. İntonasiya ünsiyyətin başlıca akustik vasitəsidir. Ünsiyyət prosesində kommunikatorun resipientə münasibəti bilavasitə onun intonasiyasında əks olunur. Onun ekspressiv- emosional funksiyası önəmlidir. İntonasiyanın bu funksiyası xüsusi məntiqi vurğu, pauza və s. kimi akustik vasitələrlə qaynaqlanır.
3. Kinesika «bədən hərəkətlərinin dili» kimi meydana çıxır. İnformasiya mübadiləsində onun kodları jestlər vasitəsilə açıqlanır.
4. Proksimika insanın şəxsi məkanı kimi ünsiyyət prosesində özünəməxsus rol oynayır. İnsan bu məkanı özününkü hesab edir, hətta onu bir növ fiziki bədəninin davamı sayır. Ünsiyyət prosesində kimisə özümüzə yaxın buraxır, kimisə yaxın buraxmırıq, şəxsi məkanın hüdudları subyektiv olaraq belə müəyyən olunur.
Alları Piz psixoloji məsafənin aşağıdakı zonalarını müəyyənləşdirmişdir: * İntim zona ( 15 sm-dən 46 sm qədər)- xüsusi bufer zonasıdır. Bu zonaya ən yaxın emosional təmasda olan adamlar nüfuz edə bilər. * Şəxsi zona ( 46 sm-dən 1,2 m-ə qədər)- dostluq üçün optimal ünsiyyət sahəsidir. Bu sahədə dostların bir-birinə toxunması mümkündür. * Sosial ünsiyyət zonası (1,2 m-dən 3,6 m-ə qədər)- işgüzar ünsiyyət üçün səmərəli sahədir.
Kütləvi zona (3,6 sm-dən daha çox)- ictimai yerlərdə bir-birini tanımayan adamlar arasında ünsiyyət üçün səmərəli sahədir.

Ünsiyyət insanın bir-birini qavraması və anlaması kimi.

Ünsiyyət insanların bir-birini qavramasından başlayır. Qavrayışın bu növü psixologiyada sosial persepsiya adlanır. Bu sahədə tədqiqatlar əsasən iki istiqamətdə aparılır: 1) sosial persepsiyanın məzmununun öyrənilməsi: 2) şəxsiyyətlərarası qavrayışın mexanizmləri, onu müşayiət edən vasitələrin və s.-nin öyrənilməsi. Şəxsiyyətlərarası qavrayışda insanın fiziki siması, ifadəli hərəkətləri və geyim xüsusiyyətləri əks olunur. Sosial persepsiyanın məzmunu həm qavrayış obyəktinin həm də qavrayış subyektinin xüsusiyyətlərindən asılıdır. Çünki o istər-istəməz iki şəxs arasında baş verən qarşılıqlı təsir prosesidir.
Sosial-psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, insanlar bir-birini qavrayarkən, bir tərəfdən, özlərinin fiziki simasını, digər tərəfdən sosial simanı qavrayırlar.
Fiziki simanın qavranılmasında sifət mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusilə də ağızla göz sahəsindəki məsafə ən ifadəli hərəkətlərin məkanıdır. Bu sahəyə mimika zonası deyilir.
Sosial sima ilk növbədə, insanın geyim xüsusiyyətləri, bəzək-düzəyi və s. aksessuarları vasitəsilə qavranılır.
İnsanlar qavrayış prosesində bir-birlərini müxtəlif sosial etalon və stereotiplər baxımından qiymətləndirirlər. Etalon fransız sözü olub ölçü nümunəsi deməkdir. İnsanlar müxtəlif fiziki obyektlərlə yanaşı sosial obyəktləri də qiymətləndirərkən müəyyən etalonlardan istifadə edirlər. Sosial etalonlar müxtəlifdir. Kişilik və qadınlıq etalonlarını buna misal göstərmək olar.
İnsanların bir-birini qavraması prosesində sosial stereotiplərin də öz rolu var. Stereotiplər müəyyən bir irqə, millətə, peşəyə və s. mənsub olan adamlar, qruplar haqqında adi şüur üçün səciyyəvi olan təsəvvürlər kimi meydana çıxır.
Refleksiya geniş anlayışdır. Refleksiya dedikdə, birinci növbədə, insanın özünü, öz daxili aləmini dərk etməsi, özünün fikir və hisslərini təhlil etməsi, özünü, öz əməllərini, adamlarla münasibətlərini görmək bacarığını, özü haqqında mühakimələrini nəzərdə tuturlar. Bundan başqa refleksiya - başqa adamların sənə necə münasibət bəslədiyini, necə yanaşdığını, onların səni necə başa düşdüklərini görmək və dərk etmək deməkdir.
İnsan başqalarının davranışının səbəblərini özünəməxsus tərzdə izah edirsə, bu tip proseslər «kauzal atribusiya» adlanır. Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, qavranılan adamın tam surətinin yaranması daha çox qavrayanın fərdi xüsusiyyətlərindən, onun emosional halından, qavradığı adama fərdi münasibətindən, həyat təcrübəsindən, aldığı informasiyanın nəinki məzmunundan, həm də miqdarından və s. asılıdır.
Şəxsiyyətlərarası qavrayış sahəsində müəyyən effektlər vardır: «Oreol effekti» və «yenilik effekti» vardır.
O r e o l effektinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, biz hər hansı bir adamı yaxşı adam kimi tanıdıqda sonralar onun nöqsanlarını adətən görmürük, davranışını, əməllərini, eləcə də ayrı-ayrı keyfiyyətlərini yaranmış ilk xoş təəssürat əsasında qiymətləndiririk və əksinə, adam yeni kollektivdə, qonşular arasında özünün pis adam kimi tanıtdıqda, onun hətta yaxşı əməllərinə də inanılmır.
Y e n i l i k effekti isə tanıdığımız və tanımadığımız adamlar haqqındakı informasiyanın əhəmiyyəti ilə bağlıdır. Müəyyən edilmişdir ki, tanımadığımız adamın davranışını izah edərkən adətən onun haqqında bizə məlum olan ilk informasiyaya əsaslanırıq.

Ünsiyyət çətinlikləri və onların aradan qaldırılması.

Ünsiyyət prosesində müəyyən çətinliklər müşahidə olunur. Onlar adətən sosial və psixoloji xarakter daşıyır. Bu çətinliklər şəxsin müəyyən fərdi - psixoloji xüsusiyyətlərə malik olmasından irəli gəlir. Psixoloqların fikrincə, ünsiyyət prosesində əmələ gələn çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün adamlarda ünsiyyət vərdişlərini aşılamaq və ünsiyyət mədəniyyətini artırmaq lazımdır. Müasir dövrdə ünsiyyət vərdişlərini aşılamağın təsirli vasitəsi kimi sosial- psixoloji treninqdən istifadə olunur.
Sosial psixoloji treninq sosial psixologiyanın tətbiqi məsələlərindən biridir. Özünüdərketmə, ünsiyyət və qarşılıqlı təsir vərdişlərinin formalaşması sahəsində qrup metodlarının işlənilməsi və tətbiqi onun əsas vəzifəsini təşkil edir. Sosial- psixoloji treninq prosesində başlıca vasitə kimi müxtəlif modifikasiyalarda tətbiq edilən qrup diskussiyasından və rollu oyunlardan istifadə olunur.
Ünsiyyət prosesində insanlar bir-birinə müxtəlif yollarla psixoloji təsir göstərirlər. Sosial psixologiyada bir ənənə olaraq psixoloji sirayət, təlqin, inandırma, təqlid kimi vasitələri fərqləndirirlər. Bir çox hallarda şayiə, moda kimi xüsusi fenomenlər də psixoloji təsir vasitələri sırasında nəzərdən keçirilir.

Əgər insanlarla yaxşı ünsiyyətin alınmasına nail olmaq istəyiriksə əməl olunması vacib sayılan bu üsulları yadda saxlamalıyıq:
Adamlara maraq göstərmək-məs: qarşımızdakının problemləri, qayğıları, hər hansı hadisə ilə bağlı təəssüratları, fikirləri və.s. ilə maraqlanmalıyıq. Bu vasitə ünsiyyətdə çox effektiv təsirə malikdir. Çünki, yaddan çıxarmayaq ki, hər kəs özü haqqda danışmağı çox sevir.
Gülümsəmək-gülüş insanlara təsir edən ən effektiv vasitədir. Ona görə ki, gülüş ətrafdakılara müsbət emosiyalar göndərir. Bu da hər kəsə xoş olur. Buna görə təbəssümü üzümüzdən əksik etməməliyik.
Yaxşı dinləyici olmaq-başqalarını özləri haqqda danışmağa vadar etməliyik. Belə olarsa onlar bizimlə daha çox ünsiyyətdə olmağa çalışacaqlar. Bu vasitənin əsas tərəfi də odur ki, dinləyici olsaq qarşımızdakı bizə sevə-sevə özü və hadisələr haqqda informasiya verəcək.
Qarşımızdakının bacarıq və imkanlarına, bizə olan səmimi münasibətinə inanmaq-Əgər belə etmiş olsaq, onda zaman keçdikcə doğurdan da istədiyimizi əldə edə biləcəyik. Yəni qarşımızdakının bizə münasibəti müsbət istiqamətdə dəyişəcək.
Başqasına maraqlı olan dildə danışmaq-münasibətlərdə uğur qazanmaq üçün həmsöhbətimizin maraqları ilə üst-üstə düşən dildə danışmağı öyrənməliyik. Bu ünsiyyət qanunudur və bunu ilk tanışlıqda, münasibətlərin sonrakı axarında, iş həyatında, o cümlədən, ailə münasibətlərində gözləməliyik. Başqaları ilə elə rəftar etməliyik ki, onlar o rəftarı bizdən gözləyirlər.
Aktiv bədən dilindən istifadə etmək
Humor - While you would not want to make fun of your teammates or tell jokes that may offend others, there are plenty of topics that your team mates may find humorous - some of them may even be project related.

Manipulyativ ünsiyyət
“İç huzuru yakaladığınızda ve kendinizle ilgili hisleriniz gerçekten olumlu olduğunda, başkaları tarafından kontrol ya da manipüle edilmeniz neredeyse imkansızdır.” –Wayne Dwyer
Manipülasyon, birçok kişinin istediklerini elde etmek için başvurduğu bir yöntemdir. Bir insanın icazəsi olmadan digər insanın onu təsir altına salmasıdır.Manipulyatorların özlərinə məxsus səs tembirləri olur.İnsanları öz tərəflərinə çəkə bilirlər.
Neden manipülasyon?
Sizden bir şey istendiğinde hayır demekten çekiniyorsanız ve bu durumun sebebi karşınızdakinin size hissettirdiği suçluluk duygusu ya da korkuysa; manipüle ediliyor olma ihtimaliniz yüksek.
Klinik Psikolog Dr. George Simon’a göre, manipülasyona başvuran kişiler birçok yönden eksik, agresif isteklerini ve ihtiyaçlarını gizli tutan, kurbanları üzerinde hangi taktiklerin işe yarayacağını bilen ve kendi çıkarları için çevresindeki kişilere zarar vermekten çekinmeyen kişilerdir.
Manipülatörler bununla birlikte, güçlü hissedebilmek, ilişkide baskın taraf olabilmek ve kontrolü kaybetmemek isterler. Bu durumu sağlayabilmek için birçok yönteme başvuran manipülatörlerin yöntemlerini aşağıda bulabilirsiniz.
Manipülasyon yöntemleri
Manipülasyon için kullanılan yöntemlerin bir kısmı, belirli başlıklar altında toplanabilir. Aşağıdaki listede, Bu yöntemleri açıklamaları ve örnekleriyle beraber bulabilirsiniz. * Olumlu pekiştirme: Övgü, iltifat, yapay sempati, aşırı özür dileme, kabul etme, beklenmedik hediyeler, olumlu pekiştirmeye örnek olabilir. Bu yöntem genellikle yapılan davranışın güçlendirilmesi ve sıklığının arttırılması için uygulanır. * Olumsuz pekiştirme: Azarlama, bağırma, tehdit etme, küfretme, duygusal tehditler, suçluluk hissetme, ağlama ve kurbanı oynama gibi durumlar bu yönteme örnektir. * Kısmi pekiştirme (olumlu ya da olumsuz): Bu yöntem daha çok korku ve şüphe ortamı yaratmak için kullanılır. * Cezalandırma: Manipülatör, kurbanını etkileyebilmek için, sevgi ve destek gibi olumlu duyguları sergilemeyi bırakır. * Travmatik yaklaşım: Sözle taciz, çok öfkelenme gibi travma yaratacak yaklaşımlar, manipülatör tarafından baskınlık ve üstünlük kurmak için kullanılabilir.

Manipülasyon teknikleri
Manipülasyona başvuran kişi, yukarıda bahsedilen durumları yaratabilmek için birçok teknikten yararlanır. * Yalan söylemek: Bazen gerçek ortada olsa da, karşınızdaki kişinin yalan söylediğini anlayamazsınız. Bu durumu azaltmanın yolu, kişilik bozukluğu olan bazı kişilerin (sosyopatlar, psikopatlar) ya da manipülasyon uzmanlarının sık sık yalan söylediğini kabul etmekten geçer. * Kontrollü yalan söylemek: Karşınızdaki kişi yalan söylerken, bazen gerçeklerin bir kısmını da yalanına dahil eder. Oldukça etkili olan bu yöntem, özellikle propaganda yapmak için kullanılır. * Reddetme: Manipülatör çoğu zaman yanlış bir şey yaptığını alenen kabul etmek istemez ve reddetme yolunu seçer. * Rasyonalizasyon: Manipülatörler genellikle yaptıkları davranışlar için bir sebep ya da bahane bulmakta uzmanlardır. * Minimizasyon: Bu yöntem genellikle rasyonalizasyonla bir arada kullanılır. Davranışını rasyonalize etmek isterken, davranışının olumsuz sonuçlarını da gözünde küçültür. * Seçici dikkat ya da seçici dikkatsizlik: Manipülatör, kendisini yolundan saptıracak herhangi bir duruma dikkat etmez, ilgi göstermez ya da görmezlikten gelir. * Oyalama: Manipülatörler sorulara belirgin ve açıklayıcı cevaplar vermekten kaçınırlar. Cevap vermek istemedikleri durumlarda, konuyu değiştirmek konusunda da uzmandırlar. * Kaçamak cevaplar: Oyalamaya benzer şekilde, bu yöntemde de manipülatör sorulan sorulara anlamsız, belirsiz ve havada cevaplar verirler. * Suçluluk hissettirme: Bu yöntem manipülatör tarafından bir yıldırma taktiği olarak kullanılabilir. Karşısındakinden istediğini alabilmek için, onu bencillik ya da umursamazlıkla suçlayabilir. * Utandırma: Manipülatör, kurbanını korkutmak ve kendinden şüpheye düşürmek için, alaycı bir tavır takınabilir. * Kurban rolü oynama: Manipülatörler, karşısındaki kişilere suçluluk hissettirmek, utandırmak ve istediklerini alabilmek için, kurban rolü oynarlar. Böylece sempati toplayarak isteklerini elde ederler. * Baştan çıkarma: Manipülatörler çekiciliklerini ve cazibelerini kullanarak kurbanlarının savunma mekanizmalarını zayıflatmaya çalışırlar. * Masum rolü oynama: Çevresine zarar verdiğinin bilincinde olan manipülatör, masum rolüne bürünerek verdiği zararın istemsiz olduğuna inandırmaya çalışır. * Aptal rolü oynama: Manipülasyona başvuran kişi, yaptığı fark edilince aptal rolüne bürünerek hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranabilir.

Diktatorluq
Diktatörlük Devletin bir kişi ya da küçük bir grup tarafından mutlak denetim altında bulundurulduğu yönetim şeklidir.
Diktatörlüklerde her şey devlete aittir ve devleti yöneten kutsallaştırılmış bir lider vardır.

Diktatörlük aşağıdaki özelliklerden bir ya da bir kaçını bir arada bulunduran yönetim şeklini ifade eder:
1- Yöneticiyi veya yöneticileri eylemlerinden dolayı sorguya çekecek, sorumlu tutacak veya işten el çektirebilecek yasa, gelenek ve kurumların yokluğu.
2- Otoritenin gücü üzerinde sınırlamaların olmayışı.
3- Önceden var olan yasaların hilafına yüce otoritenin kazanılması.
4- Normal görev devir teslim şartlarının ve süre sınırlamasının olmayışı.
5- Otoritenin sadece sınırlı bir grubun yararına kullanılması.
6- Yasama, yürütme ve yargı Gücünün tek elde toplanması
7- Tebanın salt korku yüzünden itaat etmesi.
8- Terör uygulanması.
9- Kutsallaştırılmış, yanılmaz ve mutlak güç sahibi bir lider.

Diktatörlükler toplum tarafından kabul görmüş yasa ve nizamlara göre tesis edilmez salt gücü ele geçiren kişi diktatör olur.

Diktatörlükler 4 çeşite ayrılabilmektedir.
Kişi Diktatörlüğü
Devlet içinde tüm yetkileri kendi elinde tutup en üst düzeyde bulunan yöneticidir. Bu kişi aynı zamanda partisininde mutlak lideri olup dışişleri bakanlığı ve orduda başkomutanlık yapabilir. Tek parti rejimi vardır. Bu tür dikatörlüklerde demokrasiden asla söz edilemez. Katı bir liderlik ilkesi vardır. Bu diktatörlük çeşidi daha çok faşizm'de görülmüş olup bu diktatörlük çeşidinde en çok ünlenmiş olan kişi Adolf Hitler'dir.

Parti Diktatörlüğü
Devletin idaresinin ve her türlü yetkinin tek bir parti elinde bulunmasıdır. Tek parti rejimi vardır. Bu diktatörlük çeşidinde de demokrasiden söz edilemez. Partinin başında otoriter bir lider olabileceğinden kişi diktatörlüğüne benzeyebilir. Daha çokkomünizm'de görülmüştür ve bu diktatörlük rejimini sıkı sıkıya uygulamış ve en çok ünlenmiş kişi Josef Stalin'dir.

Askeri Diktatörlük
Devlet idaresinin orduda bulunmasıdır. Bu tür yönetimlere cunta adı verilir. Siyasi partiler bulunmaz, bulunsa bile ordu kontrolünde varlığını sürdürür. Askeri yönetimlerin başına geçmiş kişiler genellikle yönetime darbe yoluyla gelmiştir. Bu diktatörlük çeşidini uygulayan en ünlü kişiye Francisco Franco örnek verilebilir.
Müşfik Diktatörlük
Müşfik diktatörlük otoriter bir liderin sadece kendi kişisel çıkarına veya nüfusun sadece küçük bir bölümünün yararına değil de toplumun bütününün faydasına bir politika izlediği hükümet şeklidir. Müşfik ve hayırsever bir diktatör referandumlar yoluyla bazı demokratik kararların alınmasına izin verebilir. Çoğu diktatör rejim kendini daima hayırsever olarak gösterir ve demokratik rejimleri sürekli olarak dağınık, verimsiz ve bozuk olarak gösterme eğilimi içerisindedirler. Napolyon Bonapart, Fidel Castro, Josip Broz Tito, Ho Chi Minh gibi bazı liderler müşfik diktatörler olarak vasıflandırılırlar.

|
Neden yumuşamazlar ve tehdit ederler?
1. Neden yumuşayamazlar?
Bu beklenti çok tartışıldı. Ancak işin doğrusunu söylemek gerekirse, diktatörlerin yumuşamasını bekleyenler, her gece eve geldiğinde ev sakinlerine şiddet uygulayan babayı yatıştırmaya çalışan ev sakinleri gibiler. Şiddet uygulayan baba aslında korku içindedir. Aklının içi korku filmi gibidir. Evin dışında sürekli tekinsizlik yaşıyordur. Evin içini ise şiddetiyle kontrol altında tuttuğunu düşünür ama sürekli olarak otoritesini kaybedeceğinden korkar. Korktukça, otoritesini şiddetiyle yeniden tesis etmeye çalışır. Dört elle sarıldığı bu şiddete, her anlamda mecburdur.
2. Neden korku üretirler?
İçinde korku çok büyük yer tuttuğu için diyebiliriz ama yetersiz olur. Korkunun dışarıya yansıtılması gerekir. Bir tür deşarj gibi. Ama korku aynı zamanda bir kalkan gibidir. Hem kendi içindeki korkuya karşı hem de dışarıdaki olası tehditlere karşı. Korku salarak kendi korkularından kurtulmaya çalışırlar ama korkuyu saldıkça içlerindeki korku azalacağına artar.
3. Neden tehdit ederler?
Düşmanlar yaratması, tanımlaması, ataması çok dikkat çekicidir: Çapulcular, marjinal gruplar, illegal yapılar, faiz lobisi gibi ifadelerle, aslında sağın geleneksel kalıplarını kullanmakta, sağın tarihsel söylemlerini kullanmaktadır. Ancak burada çok basit bir işlem yerine getirmektedir. Kötü dışarıdadır, iyi içeride; “bende sadece ve sadece iyilik vardır, ötekinde sadece kötülük”. “Kötülük katiyen bende olamaz; ötekinde de iyilik kesinlikle olamaz” gibi bölünmüş ve bir araya gelmesi imkansız bir zihin dünyasının tezahürüdür.
4. Neden yalan söylerler?
Tekinsiz, korku ve tehdit dolu iç dünyaları, gerçeği değerlendirmelerini de bozar. İç dünyalarındaki gerçek sürekli çarpıktır. Bu nedenle sık sık gerçeği çarpıtırlar. Daha doğrusu, gerçeğin yerini kendi çarpık gerçekleri alır. Bu çarpık gerçeklere inançları, bağlılıkları tamdır. Çarpık gerçekler başka hiçbir bilgi, deneyim ile değişemez. Bu çarpık gerçeği korumak için her yola başvururlar.
Diktatörler neden anlamazlar? Neden göremezler?
5. Neden anlayamıyorlar?
Çünkü diktatör kendisinden çıkamaz. Bu nedenle karşısındakinin duygularını, düşüncelerini ve isteklerini anlayamaz. Sanki içinde öteki için ayrılmış bir alan yok gibidir, sadece kendisi vardır. Dahası karşısındakilerin isteklerini çoğu zaman kendisine yönelik bir tehdit olarak algılar. Her şey, “bana yakın olanlar ve olmayanlar” olarak ikiye ayrılmıştır. Kendisi ve kendisine yakın olanlar, her şeyleriyle iyidir. Kendisine karşı olanlar ise her şeyleriyle kötüdür.
Dünya da sadece beyaz ve siyah gibi, iyilerden ve kötülerden ibarettir. Ara renkler, ara biçimler, ara durumlar yoktur.
6. Neden göremezler?
Neredeyse kör gibidirler ama hitap biçimleri tepeden bakıyor izlenimi doğurur. Halbuki kendilerini sürekli altta, alçakta, çukurda hissederler. Çukurda olmadıklarını görmek ve göstermek için de tepeden konuşmayı bir zırh gibi kuşanırlar. Bu zırh, belirgin bir görme kusuruna yol açar. Bastırırlar da bastırırlar. Tıpkı bir tahteravallide olduğu gibi, onlar için sadece iki var olma biçimi vardır: ya aşağıdasındır ya yukarıda; biri aşağıdaysa diğeri yukarıdadır. Bu nedenle karşılarındakileri hep aşağılamak ve küçümsemek zorundadırlar ki, kendileri yukarıda kalabilsin. Eşitlikçi bir ilişki biçimi onlar için mümkün değildir. Bir süre sonra zaten yalnız kalırlar. Kimse onlarla bir şey paylaşmak istemez. Bu yalnızlığı da karşısındakilerin hayali yanlışlarına bağlarlar.
7. Neden inat ederler?
Hayatlarına, iktidarlarına mal olsa da diktatörlerin burunlarından kıl aldırmazlığı, herhangi bir konudaki açıklanamaz inatları çok tipiktir. En yakın arkadaşları bile onları ikna edemez. Zaten zamanla kendisini uyaran arkadaşlarını çevrelerinden uzaklaştırırlar. Etraflarına daha çok kendilerini onaylayacak kişileri toplarlar. Zaten sorun kesinlikle kendilerinde değildir. Sorun kesinlikle dışarıdadır, ötekidedir; çünkü kendisinde bir sorun olması demek toptan “kötü”-“siyah” olması anlamını taşıyacağı için, benliği için kabul edilemez.
8. Neden yalnızca kendilerini haklı görürler?
Hak etmişlik duygusuyla sarmalanmışlardır. Sanki her şey sadece kendileri için vardır, herkes kendilerine hizmet etmek zorundadır. Ancak kendisine hizmet ediyorsa başkalarının fikirleri vardır, aksi halde bunlara tahammül edemezler. Alman ırkı Hitler’e hizmet etmek için vardır; gerisi teferruattır. Seçilmiş milletvekilleri, bakanlar, “benim bakanım, benim milletvekilim”dir.
9. Neden geçmişi severler?
Otoriter siyasal figürler geçmişi yad etmeyi, göklere çıkarmaya bayılırlar. Çünkü ne bugünü sevebilir ne de kendilerini. Kendilerini sevemedikleri için bitmek bilmez bir eziyet içindedirler. Bugünü sevemedikleri için de geçmişi bitmek bilmez bir uğraşla diriltmeye çalışırlar. Sevemediği kendisini yücelttiği, ululaştırdığı bir geçmişle kapatmaya çalışır. Ama nafiledir. Çünkü göklere çıkardıkları geçmiş hem kendilerini hem de iktidarlarını ezer.
10. Neden sevemezler?
Çünkü bilinçdışında var olan, güce sahip oldukça bastırılabilen “ben sevilecek birisi değilim” algısı onları insanın doğallığından uzaklaştırır. Böylece ancak kendisi kadar güçlü olduğunu düşündüğü insanları sevdiğini sanarak, aslında insandan uzaklaşır ve kimseyi sevemezler. O nedenle hayatını kaybeden bir eylemciye üzülemez. Önemsenecek bir ölü varsa o da kendisini koruyan silahı taşıyanlardır. Ancak bu kayıptan bahsederken bile sesinden bir hüzün tınısı alabilmek mümkün değildir.
Diktatörlerle nasıl başa çıkılır?
Öncelikle “safça” beklentileri bir kenara bırakmak gerekir. Çünkü değişmeleri, hem de olumlu yönde değişmeleri çok zordur. Düşünce dünyalarına hakim olan şüpheciliği, kuşkuculuğu ve ötekini suçlamayı bırakamazlar; çünkü bildikleri tek yöntem budur. Bu tür düşüncelerden vazgeçtikleri zaman güçsüz, savunmasız, çıplak kalacaklarını hissederler ve bu hisler oldukça tedirgin edicidir.
En doğrusu kolektif hareketin gücüne güvenmektir. Diktatörün duymasını, görmesini, anlamasını ve sevmesini beklemek imkansızı istemektir. Örgütlü bir halk hareketinin taleplerini net ve ısrarlı bir şekilde sürdürmesi, sorunu çözmenin tek yöntemidir.
Halk ayaklanmaları diktatörlere ne hissettirir?
Toplumsal itiraz, diktatörleri çok tedirgin eder. Bu tedirginlik kimi durumlarda paniklere yol açar. Tedirginliği ve panikleri, dışarıya yersiz hiddet ve öfke olarak yansır. Olağan zamanlarda bastırabildikleri, kontrol altında tutabildikleri saldırgan dürtüler, zincirlerinden boşanır, harekete geçer. Küfür ederler, hakaret ederler. Muhataplarını aşağılarlar. Dışarıya yansıyan öfkelerinin altında ise derin bir endişe ve korku vardır.

Ədəbiyyat siyahısı http://kayzen.az/blog/psixologiya/1774/%C3%BCnsiyy%C9%99t.html http://www.msxlabs.org/forum/x-sozluk/369052-diktator-nedir.html http://mozbulbul.blogcu.com/diktator-ve-diktatorluk-nedir/14587096 http://www.uplifers.com/manipulasyon-sanati-manipulasyon-kurbani-olabilir-misiniz/ http://jurnal.pcc.az/?p=534 http://fewamesi.blogspot.com/2012/11/psixi-inkisafda-unsiyytin-rolu.html http://haber.sol.org.tr/medya/halkin-doktorlari-yazdi-diktatorlerin-karanlik-psikolojileri-haberi-74580 http://www.skillsyouneed.com/general/what-is-communication.html
http://www.only-effective-communication-skills.com/what-is-communication.html…...

Similar Documents

Premium Essay

Communication

...Professional Health Care Communication Professional Health Care Communication There are many different modules of communication in healthcare. Communications relays feelings, and thoughts through a series of verbal and non-verbal cues. In the healthcare setting effective communication among the healthcare team is crucial. It allows for minimal miscommunication, and safe quality care of the patient. The lack of communication results in healthcare providers missing important information which can lead to misunderstanding or wrong interpretations of the patient’s needs and/or expectations. Poor communication affects both healthcare professionals and patients. Patients may not understand their rights and the choices available to them if communication is not clear, concise and correct. (Arnold & Boggs. 2011). Additional exploration will show of how relevant effective professional healthcare communication is to health outcomes, and how the lack of effective personal and professional communication contributes to poor health outcomes. “Healthcare communication is concerned with the application of communication concepts and theories to transactions that occur among individuals on health-related issues” (Northhouse, 1998). The healthcare spectrum is a broad entity that encompasses roles of healthcare providers ranging from community outreach programs, to physician’s offices, hospitals, and individuals working in the community, to the insurance companies, and includes......

Words: 1360 - Pages: 6

Premium Essay

Communication

...HCS 320 Communication Opinion Paper Communication Communication refers to the simple process of sending and receiving messages. Great communicators are endowed with exceptional capacity to speak and build a climate of openness to make people listen attentively, leading to personal effectiveness” (Showry, M. M., & Manasa, K. 2012). However, in some instances, the messages sent and received may be unclear to either party. The communication process involves more to make certain there is mutual understanding. Mutual understanding supports the effectiveness of communication; this is a significant factor. Effective Communication Effective communication is a two-way process; it entails sending the right message while making certain that the information received is accurate and supporting understanding. An individual must have interpersonal skills to master effective communication. Effectively communicating involves the shared understanding of the feelings, thoughts, wants, needs, and intentions of the communicators, which may not be openly expressed in words (Cheesebro, T., O’Connor, L., & Rios, F. 2010; pg 5). To communicate effectively, one must understand and incorporate the basic elements of communication. The basic elements of communication are sender/receiver, encoding, decoding, message, channel, and feedback. Basic Elements The first element of communication is the sender and receiver. When speaking, an individual acts as a “transceiver” by not only sending......

Words: 1231 - Pages: 5

Premium Essay

Communication

...Communication Kathryn toliver-Jackson HCA/230 April 28, 2013 Jennifer Brumm Communication The two main types of communication are verbal and non-verbal. Verbal communication is the use of sound and language that is used to relay a message. It expresses ideas, desires, and concepts. According to “Non-verbal Communication” (n.d), “non-verbal communication is the process of communication through sending and receiving wordless cues between people”. Along with non-verbal communication, verbal communication acts as the primary tool for expression. In this paper I will be writing about the importance of verbal and non-verbal communication. The difference in verbal and non-verbal communication is that verbal communication includes thing like volume, rate, and pronunciation. Non-verbal communication includes things like posture, eye contact, and hand movements and hand gestures. Non-verbal communication is one of the biggest parts of communication. Non-verbal communication is a natural form of communication that speaks the truth. Verbal communication is spoken and written words. Verbal communication is a natural way of life. There are many different forms of verbal communication. For example, different people speak different languages and have accents. There are many principles of communication, but the three that I think make communication effective are to successfully give the message, make the other person interested in what you are saying, and give them a...

Words: 763 - Pages: 4

Premium Essay

Communication

...to 1,050-word paper describing demonstrative communication, which includes nonverbal and unwritten communication and involves such things as facial expressions, tone of voice, and body language. Include the following elements in your paper: Provide examples showing how demonstrative communication can be effective, ineffective, positive, and negative for the sender and receiver. * Explain how demonstrative communication involves listening and responding. Format your paper consistent with APA guidelines. Demonstrative communication is when an expression made either by tone or body language. When it comes to nonverbal and unwritten communication facial expressions can demonstrate on exactly how the individual feels about the message. The response will be given efficiently because message was set up to allow receiver to give positive feedback. Demonstrative communication can be ineffective if the receiver misinterprets the message. An example would be when the receiver is from a different culture and the message is interpreted in a way sender did not want to convey. Thus the message deliverance is not accomplished because feedback from decoding message is negative. Demonstrative communication uses the influence of messages with tone of voice and body language with interpretation. Thus sender and receiver on a positive note can communicate efficiently because of the response implied before verbal or written communication. The negative side of things for sender and......

Words: 505 - Pages: 3

Premium Essay

Communication

...The Ways of having an Effective Organizational Communication Communication is fundamental to the foundation, success and effectiveness of an organization. Experts note that too much communication is not a bad thing. While some think of it as a just part of the bureaucracy, communication is essential in managing employees and pushing for organizational growth. Without proper communication between different components of the organization, it is impossible to properly facilitate processes and other procedures. Organizational communication involves formal and informal communications throughout an organization. This branch of communications considers an organization's communications to employees, with employees and from employees to upper management. When a business or agency does not establish clear communication policies, define roles or provide training for better communications, this can result in several barriers to effective communication. The writer is showed the element of communication process involve. There is an idea that need to communicate, and the message will sent to receiver in the form of verbally and non-verbally. The successful transmission is depends on content and context. Content is the way to deliver message through tone, expression, body language as well as gestures. However the content is the actual words which is a part of the message. In the article, there are 3 types of communication barriers. Those are ourselves , perception and mental stage.......

Words: 1326 - Pages: 6

Free Essay

Communication

...effective communication can be achieved in an organization.  (Be sure to refer to both interpersonal and organizational communication.) Communication is a two-way process of reaching mutual understanding, in which participants not only exchange (encode-decode) information, news, ideas and feelings but also create and share meaning. The effectiveness of communication is therefore determined whether the receiver attributes the same meaning to the message after interpreting it. Whether on an individual or organizational level it is important to achieve effective communication in an organization because failing to do so will result in lowered efficiency and effectiveness. Interpersonal Communication This type of communication takes place every time we interact. A breakdown in this type of communication can be costly to an organization animosity and reduced co-operation in the workplace. The sender and the receiver shares responsibility for effective communication. Thus, senders must send a clear message and receivers must possess good listening skills for the communication to be effective. Sending a Clear Message Verbal communication accounts significant percentage of communication that takes place. In communicating one must be careful of word choice; concrete and abstract. Concrete words represent objects and makes ideas easily conveyed while abstract words are ambiguous and as a result an idea conveyed with this word usage is subjective. Effective communication......

Words: 375 - Pages: 2

Free Essay

Communication

...Let’s Talk! A Communication Proposal COM425: Communication in Organizations Instructor: Terry Moser March 3, 2014 There are many concepts of communication that must happen within the workplace. In this paper, I will discuss a few concepts that I feel are the most important for successful communication within an organizational setting. I will discuss how to practice active listening, the importance of organizational culture, how to resolve conflict, and the process of formal and informal communication. I will address why they are necessary for successful communication and how best to implement them within your organization. I. Topic Sentence #1 Active listening is a communication skill that facilitates understanding, comprehension and compassion between people. Good listeners actively process information, make comments and ask questions. They engage in conversation and purposeful in listening, therefore creating opportunities that improve relationships, cooperation and solve problems. Supporting Evidence Active listening is important in all situations where people are communicating with each other. According to the National Communication Association, “Effective communication is critical to achieving high quality personal and work relationships” A. Explanation Some people may think that hearing what the other person is saying is enough, but just hearing a person does not guarantee that the person’s message is being interpreted as they intend it. The keyword......

Words: 1350 - Pages: 6

Premium Essay

Communication

...Communication Paper M, Y SOC/110 August 04, 2014 Robert Holland Communication Paper Communication is “the act of using words, sounds, signs, or behaviors to express or exchange information or express your ideas, thought, feelings, etc., to someone else (Merriam-Webster, 2014). Communication is the key to success in any group. Communication happens in different styles; one can communicate verbally, nonverbally, and through writing. One can communicate face-to-face, in groups and teams, in writing, and through technology. To be a good communicator everyone needs to learn to be good listeners. The better one listens, the better they are at communicating. Listening is more than paying attention; it is actually hearing the person who is talking. People communicate in different ways, and the knowledge of verbal and nonverbal skills will help a person to become a better communicator. “Verbal communication focuses on how you use your words and language. Interaction may be face-to-face, fax to fax, over the phone, or through electronic mail, but regardless of the channel used, groups do their work through language” (Engleberg & Wynn, pg. 125). Verbal interaction happens in everything we do in life. It is important to know how to speak, and what tone to use while in conversation with others. Our verbal words can be positive as well as negative, and this will affect the way the collaboration goes. The more positive the communication; the more constructive the......

Words: 853 - Pages: 4

Premium Essay

Communication

...Communication Coordinator Tonya Krchelich HCS/320 August 25, 2014 Sandra Anderson Communication Coordinator A communication coordinator is responsible for connecting a company or business to the media. Responsibilities include building media lists, planning events, and creating press material to determine the success of a campaign. Communication coordinators may use traditional, electronic or social media communication methods to address the public. In the scenario given, a well-known public figure has been affected by a medication. We will examine advantages and disadvantages of using these forms of communication. This paper will, also, look at the effects of HIPAA regarding these communication methods. One of the worst things that can happen to a drug manufacturer, is that a well-known public figure is negatively affected by one of its medications. What happens next can determine the success of the manufacturer. Forms of communication, such as, social media can quickly get the word out to many consumers about the negative effects of the drug. Social media includes outlets, such as, Facebook, YouTube and Twitter. According to ECRI Institute, a study that was done in February of 2011 by the National Research Corporation showed, “that 41% of 23,000 respondents used social media to research healthcare decisions, almost 94% said that Facebook was their primary source, followed by YouTube at 32%,” (Health care risk control, 2011). This is because many people...

Words: 1106 - Pages: 5

Premium Essay

The Communication

...------------------------------------------------- Communication For other uses, see Communication (disambiguation). "Communicate" redirects here. For other uses, see Communicate (disambiguation). Communication (from Latin commūnicāre, meaning "to share" [1]) is the activity of conveying information through the exchange of ideas, feelings, intentions, attitudes, expectations, perceptions or commands, as by speech, non-verbal gestures, writings, behavior and possibly by other means such as electromagnetic, chemical or physical phenomena and smell. It is the meaningful exchange of information between two or more participants (machines, organisms or their parts).[2][3] Communication requires a sender, a message, a medium and a recipient, although the receiver does not have to be present or aware of the sender's intent to communicate at the time of communication; thus communication can occur across vast distances in time and space. Communication requires that the communicating parties share an area of communicative commonality. The communication process is complete once the receiver understands the sender's message.[citation needed] Communicating with others involves three primary steps:[4] * Thought: First, information exists in the mind of the sender. This can be a concept, idea, information, or feeling. * Encoding: Next, a message is sent to a receiver in words or other symbols. * Decoding: Lastly, the receiver translates the words or symbols into a concept or...

Words: 2378 - Pages: 10

Free Essay

Communication

...importance of communication in an organization can be summarized as follows: 1. Communication promotes motivation by informing and clarifying the employees about the task to be done, the manner they are performing the task, and how to improve their performance if it is not up to the mark. 2. Communication is a source of information to the organizational members for decision-making process as it helps identifying and assessing alternative course of actions. 3. Communication also plays a crucial role in altering individual’s attitudes, i.e., a well informed individual will have better attitude than a less-informed individual. Organizational magazines, journals, meetings and various other forms of oral and written communication help in moulding employee’s attitudes. 4. Communication also helps in socializing. In todays life the only presence of another individual fosters communication. It is also said that one cannot survive without communication. 5. As discussed earlier, communication also assists in controlling process. It helps controlling organizational member’s behaviour in various ways. There are various levels of hierarchy and certain principles and guidelines that employees must follow in an organization. They must comply with organizational policies, perform their job role efficiently and communicate any work problem and grievance to their superiors. Thus, communication helps in controlling function of management. An effective and efficient......

Words: 2659 - Pages: 11

Premium Essay

Communication

...Communication Cesar A. Salomon Grantham University Abstract The purpose of this paper is to talk about the different types and styles of communications and why it is important to an organization. Communication So let’s begin this paper with the types of communications in an organization. There are basically only two of them: Verbal Communication and Non-Verbal Communication. Verbal Communication is simply put is communication between management and all other personnel within an organization whether it be by word of mouth, over the telephone or email or other types of correspondence such as memos or fliers. Weekly meetings is one of the main staple of passing along information to your employees. They are told when projects are coming up, given praise when a job has been done well and complemented. Given grief when the job was not completed on time or there were other problems that arose that could have been prevented. Writing an email to everyone, especially when personnel are in other locations. This ensures that everyone gets it, and you have a soft copy kept on your computer. Speaking with your employees over the telephone works just the same as a meeting or an email, because they hear it directly from you. Then you have Non-Verbal Communication which is another way of saying grapevine or what you hear around the office. Where information is being passed along but it hasn’t been confirmed by management. This can lead to misinformation, but it could be......

Words: 677 - Pages: 3

Premium Essay

Communication

...Anna Neriza E. Custodio Rheyneil H. Caballero Clark Jonar R. Aguilar Chapter 6 Communication Communication is a requirement for survival and growth not only of people but also organizations. In the past, nations rose and fell depending on their ability to communicate effectively. History is replete with stories of individuals who became successful because of their effective management of communication. When ancient Rome became the target of hostile forces, its communication system was effective enough to warn its leaders about the forthcoming danger. Modern armies consider communication as an important factor in waging a successful attempt to defeat the enemy. In the same manner, modern organizations consider communication as an important factor in motivating their employees to improve productivity and to meet competition. What is Communication? Communication may be defined as the transfer of information including feelings, and ideas, from one person to another, the goal of communication is to have the receiver understand the message as it was intended. The transfer process, however, is affected by a number of factors that either help or hinder the message. The Importance of Communication Without communication, organizations cannot exist. It is through communication that the individual members of the organization will know the important concerns such as: 1. What their organization is 2. What objectives their organization wants to achieve 3. What their roles......

Words: 3447 - Pages: 14

Free Essay

Communication

...“It is believed that one of the failures of the previous government was that effective communication with the people; with reference to the present economic crisis did not take place. Comment on this and suggest ways that the former government could have communicated the situation more effectively.” “Communication is the process of transmitting information, ideas and opinions from one person to another. It involves sending messages to a target person and receiving feedback that the massage has been understood and acted on.” 1 Communication could be informing your sub-ordinates about their performance, telling them about the new objectives of the company and giving direction to employees about their work. These are all examples of communication. “Poor communication is the inability to convey your message to the other person or a group. In an organization, poor communication leads to de-motivation of employees.” 2 Poor communication was clearly evident from the previous Government. Fianna Fáil and The Green Party failed to communicate with the public and the opposition parties the crisis we as a nation were facing. We were aware of a down turn in the economy with house prices dropping and people signing on the live register everyday but the Government tries to “pull the wool over our eyes” when it came to knowing the actual facts, “Anglo Irish Bank”. “We’re taking unpopular decisions because they’re necessary in the national interest,” Mr O’Dea said.”But we don’t...

Words: 1841 - Pages: 8

Premium Essay

Communication

...head: Effective Communication Effective Communication Michael Sharpe Embry-Riddle Aeronautical University Communication is a necessity in virtually every activity a person engages. Yet with the constant communication that takes place on a daily basis, poor communication is still a problem. Learning to communicate and to communicate well is the key to an overall safe flying activity and is most definitely the safe recovery of the aircraft during and incident. Communication is everyone’s responsibility, understanding the process of effective communication is only part of the overall experience. Learning to identify and combat the barriers is also part of the communication equation. There are three types of communication, verbal, written and non-verbal. Verbal communication is just that, the speech a person uses everyday. During the brief or when the pilot checks in, he is constantly using verbal communication. Written communication is present in nearly every action associated with an aircraft in daily operations. It exists in the form of checklists, memos, forms, and miscellaneous paper work. The non-verbal, simple put is body language. The actions and motions you make while communicating. These usually come naturally to most people and are unintentional. The use of these three types of communication can vary, but ultimately the effective use of these elements will determine the effectiveness of the communication. Communication can be......

Words: 1826 - Pages: 8