Premium Essay

Bussuness

In: Business and Management

Submitted By salakyeliz
Words 1257
Pages 6
ENVIROMENTAL HAZARDS
An environmental hazard is any hazard that present a danger to a surrounding environment. Environmental hazards in the workplace can range from something as simple as cleaning products not stored properly to the improper handling of bodily fluids.

Hazards can be categorized in five types: 1- Chemical 2- Physical 3- Mechanical 4- Biological 5- Psychosocial

* WHY SHOULD WE EVALUATE THE WORKPLACE ENVIRONMENT? * When people are working in situations that suit their physical and mental abilities, the correct fit between the person and the work task is accomplished. People are then in the optimum situation for learning, working and achieving, without adverse health consequences, e.g. injury, illness. * WHAT WORK ENVIRONMENT FACTORS SHOULD BE ASSESSED? * When assessing the workplace environment, consideration should be given to individual human characteristics such as age, sex, experience, physical stature etc., and how well these human characteristics match the physical environment. Appropriate design of workplace environments will ensure that they accommodate a broad variety of human characteristics. * The four main categories of physical characteristic that need to be considered in the work environment are: 0 clearance, e.g. headroom, legroom, elbow-room, access; 1 arm reach, which has a bearing on storage of materials; 2 posture, which has a bearing on the location of materials/equipment, heights of working surfaces; 3 strength * THE FOLLOWING ENVIRONMENTAL HAZARDS MAY REQUIRE CONSIDERATION IN YOUR WORKPLACE: 4 Noise. Excessive exposure to loud noise can irreversibly…...

Similar Documents

Free Essay

Internet

...con Samsung Electronics. Khi đó Hàn Quốc là một quốc gia đang phát triển, thị trường nội địa kém phát triển, không có những công nghệ nội địa có khả năng hỗ trợ kế hoạch của Samsung để sản xuất các hàng điện tử tiêu dùng. Chính các điều kiện này đã dẫn dắt Samsung Electronics định hình chiến lược phù hợp về phát triển công nghệ. Bắt đầu là với chiếc máy quay mà ông Byung-Chul Lee mang từ Nhật về. Các kỹ sư của Samsung đã tháo ra, thử thay thế một số chi tiết, kết quả là… máy không hoạt động! Phải mất 2 năm làm việc vất vả họ mới thành công. Từ sau chiếc máy quay này, Samsung Electronics bắt đầu thành công với các sản phẩm radio cassette (1974), TV màu (1976), máy quay (1989)… và hiện dẫn đầu thế giới với màn hình LCD và DRAM. Theo tờ Bussuness Week 8/2005, Samsung Electronics đã trở thành công ty điện tử dân dụng và IT số 1 thế giới. Sự phát triển công nghệ của Samsung Electronics gồm 5 giai đoạn: -Làm chủ kỹ thuật rắp ráp đơn giản (CKDs) nhập khẩu từ các đối tác liên doanh; - Thay đổi CKD nhập khẩu bằng cách tạo ra một số bộ phận và thành phần từ hãng thứ ba do Samsung chọn; - Thiết kế những sản phẩm mới qua kỹ thuật nghịch đảo (reverse oder) mà không dựa trực tiếp vào sự giúp đỡ của nước ngoài; -Thiết kế các sản phẩm tiên tiến thông qua kỹ thuật nghịch đảo cùng đổi mới công ty; - Đạt được cạnh tranh công nghệ. Có thể nói 5 giai đoạn trên là khuôn mẫu chung cho sự phát triển của mọi công ty công nghệ khác Hàn Quốc, tạo nên điều vẫn được các nước gọi......

Words: 12000 - Pages: 48