Premium Essay

Binh

In: English and Literature

Submitted By angel93pk
Words 1985
Pages 8
HO CHI MINH CITY INTERNATIONAL UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS

PRINCIPLES OF MARKETING

BA003IU

1. COURSE STAFF Lecturer: Nguyen Thi Hong An, MBA Room: A205 E-mail: nthan@hcmiu.edu.vn Consultation Hours: Anytime with an appointment All students are advised to make appointment in advance. 2. COURSE INFORMATION 2.1 Teaching times and Locations Lecture: Venue: 2.2 Units of Credit This course is worth 3 credits. 8am-11am Saturday L102

3. COURSE DESCRIPTION: Principles of Marketing is a course designed to introduce fundamental marketing concepts, theories and analytical tools to managers working in today's highly competitive and complex business environment. At the end of the semester, students should be able to identify and explain the important concepts in marketing. Moreover, students will also be prepared to study more advanced issues in marketing in the following semesters. The course covers a diverse range of marketing topics including marketing strategy and planning, the marketing environment and how to monitor it, consumer and organisational behaviour, marketing research, market segmentation and development of target markets, new product development, pricing, distribution, promotion and international marketing. 4. COURSE OBJECTIVES: On successful completion of this course, the student will be able to: • • Recognize the roles of marketing in business activities Understand basic marketing concepts such as customer behavior, segmentation, marketing research, marketing mix, etc and the principles used in developing marketing programs in a firm. Overview and analyse the processes, problems and activities associated with the planning and executing the conception, pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services to create exchanges. Conduct a professional marketing plan

5. TEXTBOOKS & REFERENCES: - Textbook: Philip Kotler and Gary…...

Similar Documents

Free Essay

Statertic

...tiêu dùng theo thu nhập như là một mối quan hệ phụ thuộc f giữa X, được gọi là mức thu nhập khả dụng, và Y là chi tiêu cho tiêu dùng từ thu nhập đó, và vì vậy: Y = f ( X ) . - Số tiền mà từng hộ gia đình chi tiêu cho tiêu dùng phụ thuộc (i) một phần vào thu nhập của hộ đó, (ii) vào những yếu tố khách quan khác của hoàn cảnh sống, và (iii) một phần vào đòi hỏi có tính thiết yếu, thói quen và những yếu tố tâm lý của các cá nhân trong hộ gia đình đó…. - Luật tâm sinh lý cơ bản mà chúng ta dựa vào một cách rất tin cậy, được kiểm chứng bới tri thức của chúng ta về loài người, và bởi kinh nghiệm, rằng con người có xu hướng tăng dY tiêu dùng khi thu nhập của họ tăng, nhưng tăng không nhanh bằng thu nhập. Tức là dX là dương và nhỏ hơn 1. - Về trung bình, nếu thu nhập tăng lên thì khoảng cách giữa tiêu dùng và thu nhập ngày càng mở rộng, nghĩa là có một tỉ lệ lớn hơn trong thu nhập được đưa vào tiết kiệm khi thu nhập tăng lên. Lý thuyết của Keynes đã đặt một mối quan hệ ổn định giữa tiêu dùng và thu nhập Y = f ( X ) . Chúng ta muốn xác định cụ thể mối quan hệ này là như thế nào, tìm cách đo lường quan hệ đó, và kiểm định lại tính đích thức của học thuyết Keynes. 2.2 Cơ sở vi mô cho học thuyết Keynes về tiêu dùng Lê Hồng Nhật Trần Thiện Trúc Phượng 1 Kinh tế lượng ©2007 Gọi X là mức thu nhập dùng để chi cho tiêu dùng và tiết kiệm (nhằm tăng tiêu dùng cho tương lai). Gọi Y là mức tiêu dùng hiện tại; và S là tiêu dùng trong tương lai. Khi đó, ta có ràng buộc ngân sách (budget......

Words: 4347 - Pages: 18

Free Essay

Campus France

...TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH *** LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH TÂN BÌNH (AGRIBANK TÂN BÌNH) GVHD: SVTH : MSSV : LỚP : Th.s Hà Minh Tiếp Nguyễn Quang Tánh 854010765 08QKNT1 MỤC LỤC Lời cảm ơn ....................................................................................................................................... i Nhận xét của giảng viên hướng dẫn .............................................................................................. ii Nhận xét của giảng viên phản biện ............................................................................................... iii Danh mục bảng biểu, hình vẽ ....................................................................................................... iv Danh mục các từ viết tắt ................................................................................................................ v Mục lục .......................................................................................................................................... vi CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Mở đầu ...........................................................................................................................................01 1.1 Một số vấn đề cơ bản về quản trị nguồn nhân lực ..............................

Words: 1382 - Pages: 6

Free Essay

Ádasd

...của các cá nhân - phương thức của thương trường.” --Milton Friedman, Chủ nghĩa tư bản và Tự do Chỉ số Tự do Kinh tế 2012 HERITAGE.ORG/INDEX Mười yếu tố Tự do Kinh tế: Bình quân toàn cầu Luật pháp Quyền Tư hữu Tự do Không bị tham nhũng Tự do Công khố Chi tiêu của Chính phủ Vai trò giới hạn của chính quyền Hiệu quả điều tiết Tự do Buôn bán Tự do Lao động Tự do Tiền tệ +0.4 Không thay đổi +1.0 Tự do Thương mại Các thị trường mở Tự do Đầu tư Tự do Tài chính Chỉ số Tự do Kinh tế 2012 HERITAGE.ORG/INDEX Tự do Kinh tế Trung bình Toàn cầu 60.1 59.9 59.6 59.2 59.2 59.6 59.6 59.5 59.4 59.7 59.5 60.2 58.1 57.6 57.5 57.3 57.1 57.2 1995 Index Bảng chỉ số 1995 Bảng chỉ số 2012 2012 Index Chỉ số Tự do Kinh tế 2012 HERITAGE.ORG/INDEX Tăng cường chú ý đối với Gánh nặng Nợ Công Bằng chứng ngắn gọn – Hy Lạp Dân số: 11,2 triệu GDP (PPP): $318,1 tỷ Tăng trưởng đạt -4,5% vào năm 2010 Chỉ tiêu tăng trưởng kép thường niên trong 5 năm đạt 0,7% Thất nghiệp: 12,5% Lạm phát (CPI): 4,7% Dòng vốn FDI: $2,1 tỷ Nợ công: 142,8% của GDP Dữ liệu 2010 trừ phi được chú giải khác Dữ liệu được biên soạn vào tháng 09 ,2011 Chỉ số Tự do Kinh tế 2012 Hệ cấp nợ đang tăng Nợ công tính theo % của GDP HERITAGE.ORG/INDEX Nhật bản Hy Lạp Ai-len Hoa Kỳ Trung bình Khu vực Châu Âu Trung Quốc Từ Bảng Chỉ số Tự do Kinh tế 2012 Chương 9 heritage.org Chỉ số Tự do Kinh tế 2012 HERITAGE.ORG/INDEX Những Quốc gia nào được hưởng......

Words: 1544 - Pages: 7

Free Essay

Doc, Pdf

...chất vào Column – Vào CELL chọn các giá trị liên quan: Obcerved, row, column, total… -Continue- OK XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG, GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH, ĐỘ LỆCH CHUẨN BIẾN ĐỊNH LƯỢNG 1. Xác định giá trị trung bình và độ lệch chuẩn MỘT BIẾN ĐỊNH LƯỢNG LIÊN TỤC đơn giản: 1.Vào Data view 2.Analyse/ Descriptive Statistics/ Descriptive 3.Chọn biến cần xác định 4.Trong Option chọn giá trị cần tìm: mean, SD, SE,… 5. OK 2. BIẾN SỐ ĐỊNH LƯỢNG XĐ SỐ TRUNG BÌNH và ĐỘ LỆCH CHUẨN theo tính chất 1.Analyse/Compare Means/Means 2.Chọn biến cần xác định vào ô Dependent (phụ thuộc) tuổi 3.Chọn biến xác định tính chất vào ô Independent (độc lập) giới 4.Tùy chọn Option: + Chọn Means, SD,.. Qua ô Cell Statistics + Continue/OK VẼ BIỂU ĐỒ CHIA THÀNH NHIỀU NHÓM TÍNH TỶ LỆ THEO NHÓM TRANSFORM/Recode/Into defferent variables Nhập biến cần chia nhóm vào ô: String variables/Output variables: ví dụ:tuổi Nhómt3 (Label: nhóm tuổi) chọn change: tuổi Nhómt3 Chọn Old and new value vào new value nhập giá trị nhóm mới: nhom1/ vao Range nhập gia trị nhóm1: vd 1 thoguh 30 hoặc Range lowest trough 31 nhom2 31 thoguh 50/nhom3 Range highest trough 51 + Continue/OK Ví dụ: Nếu nhiều nhóm xếp vào một nhóm thì xếp như sau: vd muốn xếp: Mù chữ, TH – Học vấn thấp THCS, THPT -Học vấn thấp trung bình Cđẳng, ĐH – Học vấn cao ta làm như sau: Vào Old value chọn số 0 (mù chữ) vào New value chọn HV thap 1 (tiểu học) vào New......

Words: 2424 - Pages: 10

Free Essay

Hello

...chặt chẽ. 5. lượng tăng giảm tuyệt dối bình quân chính là trung bình của các lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn. 6. kết quả của điều tra chuyên đề dùng để suy rộng cho toàn bộ hiện tượng. 7. chỉ số tổng hợp nêu lên sự biến động về lượng qua thời gian thực chất là trung bình cộng giản đơn các chỉ số đơn về lượng. 8. nếu số trung bình nhỏ hơn trung vị thỳ những đơn vị có lượng biến lớn hơn sô trung bình sẽ chiếm đa số tổng thể. Phần B:trắc nghiệm lựa chọn phần C: bài tập. bài 1: bài 2: có tài liệu của một doanh nghiệp gồm 3 phân xưởng trong 2012 như sau: tổng quỹ tiền lương của công nhân tháng 1 là 120 triệu. do kết cấu số công nhân tháng 2 so với tháng 1 thay đổi làm cho tiền lương bình quân 1 công nhân giảm 0.5 triệu và làm cho tổng quỹ tiền lương giảm 80 triệu. do biến động về tổng số công nhân các phân xưởng tháng 2 so với tháng 1 làm cho tổng quỹ tiền lương giảm 140 triệu. do biến động chung về tiền lương của công nhân từng fân xưởng làm tiền lương bình quân 1 công nhân tăng 0.3 triệu. yêu cầu: phân tích sự biến động của tiền lương bình quân 1 công nhân tháng 2 so với tháng 1 do ảnh hưởng bởi các nhân tố đó. đề 136 1. tốc phát triển định gốc là tích các tốc độ phát triển liên hoàn 2. phân tổ theo tiêu thức thuộc tính thì luôn luôn mỗi đặc điểm được phân vào 1 tổ 3.để xác định số lượng trong điều tra chọn mẫu để suy rộng cho tổng thể ng ta sử dụng tỉ lệ lớn nhất trong lần điều tra trước 4.tốc độ tăng giảm bình quân chỉ được tính trong trường hợp......

Words: 1675 - Pages: 7

Free Essay

Yolo

...chế biến đông lạnh, được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới, trong đó lớn nhất là Mỹ (chiếm 19%), Nga (16%), Tây Ban Nha (15%), Mexico (9%)... Công ty có năng lực chế biến (1.155 tấn nguyên liệu/ngày) và diện tích vùng nuôi (345,2 ha) lớn nhất cả nước.  Hùng Vƣơng tăng trƣởng xuất khẩu khá cao giai đoạn 2008-2012 với giá trị xuất khẩu tăng bình quân 9,88%/năm doanh thu thuần tăng bình quân 26,7%/năm. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế không cải thiện nhiều qua các năm và tỷ suất lợi nhuận sau thuế cũng đang giảm dần (từ 10% năm 2009 xuống còn khoảng 4% năm 2012), chủ yếu do sự suy giảm của tỷ suất lợi nhuận gộp và chi phí lãi vay tăng cao.  Sau năm 2012 gặp nhiều khó khăn, dự kiến kết quả kinh doanh của Hùng Vƣơng sẽ cải thiện dần từ năm 2013 khi giá trị xuất khẩu và doanh thu thuần tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao (dự báo tăng trưởng doanh thu thuần bình quân giai đoạn 2013-2020 là 17,3%/năm), lợi nhuận trước thuế cũng duy trì mức tăng trưởng bình quân 29,3% giai đoạn 2013-2020. Thông tin giao dịch Giá cao nhất 52 tuần (đ/cp) Giá thấp nhấp 52 tuần (đ/cp) Số lượng CP niêm yết (triệu cp) Số lượng CP lưu hành (triệu cp) KLGD bình quân 3 tháng (cp/ngày) % sở hữu nước ngoài Vốn điều lệ (tỷ đồng) Vốn hóa thị trường (tỷ đồng) 27/08/2013 27.900 13.400 120 120 111.668 12,58% 1.200 2.709 Định giá EPS cơ bản P/E BV (đ/cp) P/B ROE ROA 2011 5.281 4,32 31.674 0,72 21,4% 7,2% 2012 3.320 6,87 27.473 0,83 12,2% 4,1% 2013F 4.200 5,43 20.448 1,12 21,6% 7,1% Tỷ lệ Cổ...

Words: 10368 - Pages: 42

Free Essay

Global Issues

...hạng tháng và năm theo những cách hơi khác nhau, điều này có thể dẫn đến sự khác biệt trong bảng xếp hạng. Đáng chú ý, theo trung bình toàn cầu, nhiệt độ bề mặt trong thời gian tháng mười hai đến tháng hai qua là 2.63 độ Fahrenheit nóng hơn thên mức trung bình của thế kỷ 20. Có nghĩa ràng thời gian vừa qua cùng với năm 2007là khoảng thời gian có nhiệt độ cao nhất kể từ khi công cụ hồ sơ bắt đầu vào năm 1880. Nhiệt độ bề mặt đạt được mức nóng nhất mặc dù cực lạnh trong suốt phía đông Canada và một nửa của 48 tiểu bang thấp hơn trong tất cả các ngày. Trong mùa đông vừa rồi, những nhiệt độ ấm hơn bình thường được phổ biến rộng rãi trên toàn Trung Mỹ , miền Bắc và miền Trung Nam Mỹ, Úc, hầu hết Châu Phi và nhiều nước Á – Âu, trong đó có một ‘vỏ nhiệt độ’ bao phủ hầu hết Nga đến Scandinavia, theo số liệu của NOAA và NASA. Quan trọng hơn, nhiệt độ trung bình trên bề mặt đất và đại dương là các nhiệt độ nóng nhất đã được ghi trong mùa đông khí tượng, đánh bại kỷ lục trước đó thiết lập vào năm 2007 bởi 0,05 độ Fahrenheit. Đối với năm 2015 cho đến nay, nhiệt độ trung bình trên toàn cầu đất và bề mặt đại dương là 1,42 độ Fahrenheit trên trung bình, theo NOAA, đánh bại kỷ lục trước đó thiết lập vào năm 2002 và ràng buộc trong năm 2007, bởi 0,07 độ Fahrenheit. Một phần của sự ấm áp không bình thường là do một sự kiện El Nino đang phát triển ở Thái Bình Dương, đó tạm thời thúc đẩy nhiệt độ trong vùng lân cận của đường xích đạo, và thêm nhiệt vào khí quyển. El Nino làm tăng tỷ lệ......

Words: 615 - Pages: 3

Free Essay

Thong Ke

...may trên địa bàn TPHCM trong năm 2010 như sau: STT Thu nhập bình quân Số CN Thu nhập bình quân Số CN STT tháng 1CN (1000 đồng) (người) 600 9 1.360 1.520 1.210 603 10 1.440 1.180 3 1.310 1.000 11 1.290 1.150 4 1.240 1.400 12 1.280 1.580 5 1.260 1.350 13 1.260 1.600 6 1.260 1.340 14 1.300 2.203 7 1.380 1.200 15 1.320 1.820 8 1.350 1.550 16 1.500 1.800 tháng 1CN(1000 đồng) (người) 1 1.200 2 Yêu cầu: 1. Căn cứ vào thu nhập bình quân tháng 1 CN, hãy phân tổ các xí nghiệp trên thành 3 tổ có khoảng cách đều. Trong mỗi tổ hãy tính số XN, số CN và Tổng thu nhập. 2 2. Phân tổ các XN trên thành 4 tổ có khoảng cách tổ đều để nghiên cứu qui mô các xí nghiệp. Trong mỗi tồ hãy tính số XN, số CN và Tổng thu nhập. Bài 2. Có tài liệu về bậc thợ của 20 công nhân thuộc phân xưởng A như sau: Tên CN: A B C D E F G H I J Bậc thợ: 3 1 4 5 6 4 2 4 6 4 Tên CN: K L M N O P Q R S T Bậc thợ: 5 6 3 4 5 4 7 2 7 2 Yêu cầu: 1. 2. 3. 4. Sắp xếp 20 CN theo bậc thợ bằng phương pháp phân tổ Tính bậc thợ trung bình của 20 công nhân trên Xác định mode, số trung vị về bậc thợ của 20 công nhân trên Tính độ lệch tuyệt đối bình quân, độ lệch chuẩn về bậc thợ của 20 công nhân trên. Bài......

Words: 1519 - Pages: 7

Free Essay

Satisfation

...Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng? Sinh viên hài lòng như thế nào với phòng đào tạo và phòng công tác sinh viên của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng? Sinh viên hài lòng như thế nào với giảng viên của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng? 6. Các giả thuyết đặt ra H1: Sinh viên hài lòng ở mức độ trung bình với phòng học của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng H2: Sinh viên hài lòng ở mức độ trung bình với thư viện của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng H3: Sinh viên hài lòng ở mức độ trung bình với phòng tin học của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng H4: Sinh viên hài lòng ở mức độ trung bình với trang Web của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng H5: Sinh viên hài lòng ở mức độ trung bình với phòng đào tạo và công tác sinh viên của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng H6: Sinh viên hài lòng ở mức độ trung bình với điều kiện học tập của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng H7: Sinh viên hài lòng ở mức độ trung bình với căng tin của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng H8: Sinh viên hài long với mức độ trung bình (bằng 3) với giảng viên dạy tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng H9: Sinh viên hài lòng trung bình với dịch vụ tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng H10: Các yếu tố như phòng học, căng tin, thư viện, phòng tin học, trang Web, 103 Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 giảng viên, phòng đào tạo và công tác sinh viên, điều kiện học tập có......

Words: 2649 - Pages: 11

Free Essay

BìNh đẳNg GiớI

...Bất bình đẳng giới Vấn đề bình đẳng giới đang thu hút được sự quan tâm của xã hội, không chỉ là những người phụ nữ mà ngay cả những qúy ông cũng đang cùng nhau tìm kiếm các phương pháp nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về điều này. Trước hết, chúng ta cần biết bất bình đẳng giới nguyên nhân chính là do nhận thức của con người. Vậy nên việc thay đổi suy nghĩ cho các lớp thế hệ nằm ở phương pháp giáo dục, việc truyền bá thông qua phim ảnh, báo chí và những điều kiện tuyển dụng việc làm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Về giáo dục, trước đây sĩ số học sinh nam đến trường cao hơn nhiều so với học sinh nữ, riêng tỉ lệ nữ giới đạt danh hiệu tiến sĩ, giáo sư hơn thấp hơn nam giới từ 5 đến 18 lần vào năm 2007. Điều này cho thấy định kiến từ gia đình tạo nên sức ép quá nặng cho các em học sinh. Vì thế, các cán bộ giáo viên, cán bộ tuyên truyền cần tăng cường các biện pháp giáo dục tư tưởng cho các em, đặc biệt là học sinh nữ, để các em có thể bảo vệ quyền lợi của mình. Chúng ta cần cho các em biết rõ việc bình đẳng giới chính là biện pháp để chống lại những bất công xã hội, chống lại nạn đói nghèo, lạc hậu. Nhà trường nên tổ chức các hoạt động cho tất cả học sinh để tạo cơ hội cho các em thay đổi được tư tưởng cổ hũ ngay từ lúc còn đi học. Truyền thông cũng là một phương pháp tiếp cận với nhiều người. Vì thế, việc sản xuất một bộ phim hay một đoạn quảng cáo cũng ảnh hưởng ít nhiều đến người xem. Khai thác thế mạnh của từng giới đặc biệt là phái nữ để đưa vào phim ảnh góp phần......

Words: 836 - Pages: 4

Premium Essay

Exam

...Thu Dau Mot City, Binh Duong province. Email: kawaiicoffee@gmail.com.vn Website: kawaiicoffee.vn Slogan: “See us, see differences” Logo Contact us: * Mobile: 0963 667 278 * Telephone: 06503 338 339 * Fax: 06503 338 339 * Executive Summary Coffee shop has become a common business in the world particularly in Vietnam over many years. People have though many kinds of coffee as well as services in order to get more customers and profit gain. Unfortunately, coffee shop owner usually come up with the same idea and they cannot dominant the market. That is the reason why we think of new style of coffee shop which is hoped to become a new trend of coffee shop in modern society. Basically, this style of business allows customers to have a staff who will serve and sit to talk to them and also the customers will be the host when they come to our coffee shop. This service is called “maid coffee” and we are going to start this business with the name “Kawaii”. * Company Overview Kawaii is a type of coffee shop which is designed base on Japanese style. The staff will wear uniforms maids or butlers to serve customers service as an employer. The shop is suitable for all people, particularly teenagers and middle ages. When people come to Kawaii, they not only have drinking purpose, but also experiences in relaxation like talking, chatting, listening to music, watching TV and reading because we already have internet connection. We believe that Binh Duong is our......

Words: 1850 - Pages: 8

Free Essay

If I Was the Minister

...IF I WAS THE MINISTER What would you do if you had a chance to become the minister of Binh Duong province? Whenever did you wish that you had the power to change the whole area and made it a better place to live in? I am sure that you did, at least once. There were many things you could do if you were the minister. About for me, if I got that position I would absolutely improve Binh Duong’s environment. Anytime that whenever I saw a load heap of garbage next to the sign “Do not dump the garbage here”, I felt ashamed and annoyed. You could also may have seen a well-dress man/women in a bright car throwing trash out of the car window. How terrible disgusting! Or someone riding motorbike suddenly turneds their head and spitteds on the road, which It is very normal popular in Viet Nam. This happened is because of the lack of awareness sense of keeping environment hygiene in Vnmese people and the government’ s rules. If it were in Singapore, they would be strictly punished. So that, the best way to change the situation was to pass a new law about environment. In this law, the money punishment would be raised considerably. Those who broke break the law must pay a fine or worked for the public good in one week. We needed this strict law to better people’s awareness. In addition, we would disseminate the important of preserving the environment. But we would not take it in the traditional way, we would make it more easy easier to remember, more enjoyable and more......

Words: 354 - Pages: 2

Free Essay

Ninh Binh Landscape in Blockbuster Movie "Kong: Skull Island"

...Ninh Binh Landscape in the blockbuster Kong: Skull Island Trang An, Tam Coc – Bich Dong and Van Long are Ninh Binh’s three famous tourist destinations where are appeared in the latest blockbuster movie “Kong: Skull Island” that will be debuted in 2017. In the afternoon of February, 26th, the filmmakers moved to Ninh Binh and start their two working weeks here, from February 27th to March 15th. The first filming location is Trang An scenic spot, far 7km from the west direction of Trang An Avenue alongside of the central of Ninh Binh and far 96 km south of Hanoi. Many place here are rank as special national relics by the government, named as Trang An ecotourism destinations, Tam Coc – Bich Dong zone, Hoa Lu ancient capital,etc. The selected background includes a two-hectare valley belonging Trang An landscape complex (between Tam Coc – Bich Dong and Trang An marina zone). To go to Sunny Valley, tourists had to go by boat about 3 km. From Thach Bich wharf, in the vast space of the valley, tourists will feel like being immersed themselves in the nature, and enjoy the fresh and very quiet atmosphere here. Trang An landscape complex is a general tourism place including many cultural and natural heritages which are considered as world's first mixed Vietnam by UNESCO in 2014. Known as another famous name “Halong bay on land”, Tam Coc – Bich Dong is also a national key tourist destination of Vietnam. The whole region composes of system of limestone caves and mountains and......

Words: 421 - Pages: 2

Free Essay

Mot Ngay Dai

...CS HCM: Cơ sở 1: 49A Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Bình Thạnh, HCM – 0866 856 569 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 Cộng Hòa, P.15, Q. Tân Bình, HCM – 0862 867 159 CS Hà Nội: Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Website: http://www.mshoatoeic.com Email: hoa.nguyen@mshoatoeic.com TÀI LIỆU LUYỆN THI TOEIC I. Bộ tài liệu ôn thi TOEIC chi tiết do Ms Hoa biên soạn Đây là bộ Tài liệu được Ms Hoa biên soạn dành tặng cho các bạn đang có nhu cầu luyện thi TOEIC. Bộ tài liệu gồm 2 phần: 1. Tài liệu chi tiết chương trình đào tạo theo các khoá học ở Ms Hoa TOEIC gồm 2 kỹ năng Listening + Reading. Trong đó có phần hướng dẫn chữa đề theo từng chủ điểm bài học trong giáo trình, phần từ vựng TOEIC được cung cấp theo cụm từ. Tài liệu có kèm file hướng dẫn. Link down file: http://drive.google.com/file/d/0B5GsCoA0uINVZTRkSVktaVJGS28/view 2. Tài liệu về các cụm danh từ, cụm tính từ, cụm động từ, cụm trạng từ hay xuất hiện trong bài thi Toeic và trong công việc giúp học viên tăng vốn từ vựng, tự tin giao tiếp trong môi trường công việc Quốc tế. Link down file: http://drive.google.com/file/d/0B5GsCoA0uINVOUhEQkJqcDBPS18tSmlpUVdWemtHcFlp ZnFv/view Special Present: “The Beauty of English” là món quà nhỏ chia sẻ về những điều......

Words: 1070 - Pages: 5

Free Essay

PháT TriểN SảN PhẩM Du LịCh TâM Linh ở Ninh BìNh

...------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Công trình tham dự cuộc thi ------------------------------------------------- Sinh viên nghiên cứu khoa học trường Đại học Ngoại Thương 2014 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Tên công trình: ------------------------------------------------- PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH TÂM LINH ------------------------------------------------- TẠI QUẦN THỂ CHÙA BÁI ĐÍNH, NINH BÌNH ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Nhóm ngành: Kinh tế và kinh doanh 2 (KD2) ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Hà Nội, tháng 05 năm 2014 MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC......

Words: 39644 - Pages: 159