Free Essay

Assignment

In: Business and Management

Submitted By arifsh91
Words 5142
Pages 21
'1002

uI (earo;) oolvtaeC Vre,6g6;ur (uapamg) qeES '986I ur urnlus 'nruqns s,uede{ ur arer{s luao rad gZ e ,Tt61 ur (e5e4sny) ueploH '6261 rrl (dueruraS) DV IadO '9Z6I ul (Xn) Unq*ne1 ,sraqlo Suouu
'papnpur sJaloa{ul s,tr413 'sradnq uEJrJaruV o} sJeJ palequalaJFrp pue tunrurard raJJo plnor lI leql os saaud palegul ]e sarrlunor raqlo pue uuduf '(+erg puu qeug
'3'a) adorng ur sJa{Eru JEJ urnF.uaJd parrnbre Ja}eI }I 'sluauoduroc pa;rnba.r s1r 1o luar rad 99 ueql arorrr apeur ]I au4l u1 1u1od auo Je pue 'ru.rr; paler8alur dgecqrarr u aueJaq dla8rul 11 'sraqddns slr Jo raloa{El aql q8no"rql 'saIJIqaA lvrau paJnpor}ul pue slaporu InJSSaJDnsun paloruar Jo parnpar oslu I IC 'Vg6I f,q.luac rad 79 ot pasearrul sF{I '}eTreru rer SO aq} }o luac rad Zlpeq-yN)lz6ydq pue ',{11enpet8 ra38rq arueJaq lI 'saJuelnqure pue sue,r SurpnlJur salrlolrroJne pasqurcads
Jo sruJoI snorJel pue 's1cn,4 's.rec '3'a 'sa1c1uan yo saddl ile apnlJur ol sauq pnpord;o uogsuedxa aqt pue - 066T uI raururnH aql pue qg6l uI urn+Es aq+ '3'a
- luarudolalap lrnpoJd snonu4uoc q8norql raTeru rer 1sa33rq aql arueJaq IAID
'600Zto pua arp dq 000'002 ueq+ ssal o1 paddorp per{ sla^al8ury;e1s sll +uql r{rntu os {unrqs ,(ueduroc ar{t '(){D) slslr) IelruEur.y pqo13 eq} Jo }Insar E sv '966I ur d1eqo13 saadoldrua 000'001 dlaleurrxo.rdde peq dueduroc srqlalrqousplo

puu il€qxne1'uJnlES'qeeg'requo4'1adg'raururnll'uaploH'oozvraeg tr lD')tr lD
!a1o.rlaq3 'cuyppeS '{r1ng apnlrur spnpord o}ne snorueJ s,IAtrD Jo auros 'AOOZ salmeg) LOOZ to ralrenb lsrrJ aql ur saps salrrqal uoIIIr-u gg'Z pe^a1tloe e1odo1
JaUE lI {ooualo e1odo1 ra{eru rur asauedel 'qOOZ u1 'd.rn1uat e JIeq ueq} arour roy drlsnpur JeJ ar{} ur Jueunuop sem pue 'p1.rolt ar{} uI duedruoc Surlnpu;nueru reJ alqellJord lsour pue lsa8rel arp eruo ser\ +I 'ue8rycrry'llorpg ur srapenbpearl slr seq pue '806I ur tuerncl ur€IIIIM dq papunoJ sE1!{. (yq3) .ro1o141 lurauaD

uollrnporlul

wvrv rnuwvnb

itlnu} lu sr o{nn r srolow lurauaD Io asdellof a{t
B L rardeqf

luaura8uuuw puu ssaursng u! sasuJ

'uoqesuadruoJ Jo slunoue agJel lnoqlrfli drolce; ur\op Sursolc uraql Suldul 'qo[ol qof ruor; sJa)rom s1r Sur,rotu tr trD uo suor]rrr]sal 1nd osp
'11o
lJe4uor aq1 'dypuorlrppe /puv 'I trD uo uaprnq IerluEurJ roferu e se pa8raura osIE slsor arer-r{lpa11 '@OOZ sruoo.I 16197 sauo{ ry IIIH) sreJ sJr roJ runnuard OOg,t$Sn e a8rerlo lou plnoJ tr ID asn€Jaq srolrpduroJ s+r s7(2 a xa a?elue^p€srp alqrladr.uor e le IAtrD 1nd srql '.rer rad 000'I$Sn tnoqe ;o a8elue.r,p€ ]sof, e epuoH pue elodo; parago saadoldura slr ol slgauaq 1o aSoped snorauaB pue slsor uorsuad q8ry s,tr^{D '}raJJa uI '(9002 srurool) au{ uro}}oq s1r palredrur dlanqe8au pue ,aBreq; paxrl aSnq e pelerauaS uoulq ,g$sn lnoqe Jo slrJauaq arsf,rl+Ieaq pue uo{Irq
6II$51;o uorle8rlqo uorsuad pnuue s,trAID 'unr 3uo1 aql ur alqeurelsns lou ara^ pue 'uoqrsod lpcg4p E uI r^trD 1nd suoqu8llqo arer t{lpaq pue slsor uorsuad q8yq asaqJ 'slrJauaq aues ar{} JoJ II$ s,e1odo1 o1 pareduoc ,slsot lEJrpaur pue uorsuad s,aadoldura r{Jea roJ g€$Sn ;o a8erarre uu pred 1413 ,aldruuxa roC .srolrpduror slr rrErll ;aq31q osle se.u sJaTJolr o1 luaruded s,tr JD .sarJEles Jraql ;o luar rad
99 t{ed o1 suorle8rlqo len+re4uoJ peq I ID JJo prel aJaa saadoldrua;r 'aldruexa ;og
'slrJauaq;o aBelced snoraua8 ,tran e dofua ol sJa>IJoM aq] pa;vrolle tJE4uoJ aqJ

to

'(O1OZ sauo{ ry pg) qgauaq arerq}leaq pue suorsuad snoraua8 ro; dgelcadsa pue 'sryad pue ded raqS;q roJ spupruap lslsar ol llnrrJJrp ralul se,vt. 1r'qtns sv'la{reru Sn aq} ur aJueururop pur{ }r uar{^{, porlad &ryqe1r;ord r{8.-q sll Surrnp MVn aq} q}Izvr sper}uor snoraua8 uo JJo pau8rs peq r\lD .sarlddns

Ieuralur Jo lsoJ q8r,q aql pue 'MVlf aql qllrvr luaruaa.r8e aruosuaprnq ural-8uo1 aql :araM I trD roJ sruelqoJd ureur olvrl aql '1sed uap1o3 slr Jo serJeSal aq1 tuorl palpser ler{} tualqord aBnq aq} pa^los ro patuoryuor sOgJ str }o auoN .I trD uo uaprnq dzreaq e plel suorsuad pue slrlauaq aref, r{}paq pue sa8ezvr sno.raua8 ded o1 uorun (mVd sralroM olnv palrun ar{+ q}Ilvr }re4uof, s,tr trD.arn})nrls }sor r{BH sll
Surpnpur - srualqord aJoJ ssaJppe pue asruSocar o1 luaua8euuur,o ssau8uqparun
Jo pue &ryqeu1 ar{l se qJns sassarDleaM IeuJa}ur uror; Surragns se,u IAID
'qlmor8 alnlnJlo1 paurrd ro a,t4rladruor

'a1qe1r1o.rd ra8uol ou serr srolotrAtr IErauaD qrlqm uI uoqenlrs alqeualun ue palEarJ daql 'paurquro] 'dueduro) aql o] Ieurelxa pue Ieuralul qloq srolJeJ dq pasnec aJar\ uorlJalord drldnnlueq Jo, paau slr pue ssaursnq sll Jo a1e1s rood aq1 'ftrxaldruoJ pue Jaqrunu ur perrdur sezvr. asdelloJ ol Jeau s,IND JoJ suoseal aqI

Srllg uorpalord {cldnquug
'saf,uEurJ s1r asrueSroar puE arn+Jn4sar plnoJ

lI leql os 6002 aun{ 19 uo uorlcalord
]r pue pauasrolv\ uorlerqls s,r\trD pqo13 aql Jo lasuo aql qll,ta ,uaql .arnssard ]alreur anq4adruor
'srsur IeIJueurJ dg8r.q pue 'sraleap Jo spuesnoql qlrm sperluor ural-8uoy slr ,su8rsap pnpord
JrlsqeaJun s1r 'arnllnrls JSoJ slr rfirr\a suralqo.rd Surpuels 3uo1 s,IAtrD Jo uoqeurtulnJ ar{} ser\ }I'rar11er lauror}no uappns E }ou sem \'600Z ur dc1dn.r1ueqrc! a1g o+ parro, se,t. lr 'la>1eul olne lsa8rel ar{} se Jlaslr paqsrTqelsa I trD .,(rnluat lsed aq1 .rano allq7171 'GOOZ uupo ry preudeq) ssaulearvr s1r se pa8raura ralel arnlJnrls pr8rr slqt lng 'sarlrlrlre slr ol aurldrcsrp ane8 ]er{} sread d1.rea ur arnlJnr}s pr8rr e peq IAID

drldnrlueq 11 .raldeq3

JoJ alrJ o+ paJroJ sem

i{nu1 }u s! oq6 - sro}ow IErauoD Jo asde;;of aql

- B t ralduq3

9tz

;',ii.?Tfffl$*u+'"g

'arryreJnueT^

T

s"q

oo] {oor pue

,r*q

pue pau,rsap

1seda,,,,".;;:*ffii;[{:*ff ilil[T,J,#.:':;:r,:T,rr{#;ru,1;+l

ssorJe aurlJap o+ salns reJ
Ielol pesn,J

"nq

rrrr, irrrrn

E

pqop

aq+

q8nogl uazrg

it,r*,n^*n,r:_l##Ur'J1;T#i#ilTiJiff jr"ill{I*#,:T:?:,ii#
6$Sn e elp4uaraJJlp

000

,nldurnxa
,l
"* ,trigfrp se^ 1,

ir,f,iTtff ?,;:l;::xirjarir..*,,{,r,:,ffi ##l.,:xl;n:
1n,,,,3 (eooz,i,1,r**l_ s^ns r"t rEIIop Jo suo{Inu Surpuads
}]l,llj:ilififfi H'i#EJf#:H dlsnoauelprurs allq,t ,BurtleJ'araan saps slaporu AnS pup qgnoql uazra
1cn4 doJa,r.ap o1 Br4nqluor se^ pue",qgrord rrar.D Jo fi1rofeur aq] roJ $1f,n4 pup s1ng uo pauar dlgeu per{
,lpuacar
14trD srer ra'rel palupnoun yo s"pprq
F}un .$Irn4 pue
J f.,n,rr,rr&, jo-r;r ;i;,^ o^] peq sarueduroc o.rrrn
IEap ol sanssr rofeur sg ,"rr_r_ ,rgllgora *Jf p*,_"n,lr*.,.rrd*, ssal,ralpus.roy paldo srarrroJsnr se praaorp-rrrq1 sarrlqa^ .ra331q ar.D roJ pueuap uaq*
'a''re1 pauoor srsrrc ftr1ilb d'rau, fi;;;r ruarrrJra arou pue inp*. roy
SurdoJaaap nrr^ acuaraya.rd .i66g7

la{rerrr

e
,rn*rrr,ro3
saw\7^to; r,r rrErrrarrv aq} prii-TprrrroJ ormaN aqJ q 600zuupO ry pleudey4l) priICr;.I""^, ,rrru,

aq} arurs

sraurnsuoJ

,sog6Tr.tJTq u*iirirz1ffi"rffirrr"T::: ,"rrrlrny-rii-* lsg aqr,0, rri
-G ,916r
,6961ur lsugpq lrn1rrur,,. pa8pa_d.reqs arcut lsrlJ ayl ,** * .dr.-,$#r;rrl,1, yo sa1dls arau Bu,ea, ,raauord
,* qJr.{^r salJrqa^ ri;;*?.*if ,.,(lsnoraar4 .d8olouqcal
1,1g
ur saJue^p, pue luauruoJr^ua fr.{ ,rn1*ilawnsuoJ arr4,adruor uo4uane ded 1ou pJp s.ra8eueur ur saSueqc o1 s11 pua8u.r "q1 oor sE^, lI .ra>Ir,ur aql ur addl alrnrarr uo snroJ Bror "di;;'r;;,
Sn
pue a8ueqj rlrn* o1 ol eJq,un se^^ +J .sraruoJsnr slr ldepe d1,mb sarua:j* Jo

uorl,nle^a

uorssrura luarualdtur o1

s,IAtrD

o"rfirriJi, q aqr o1 puodsar o1

Jo paIIeJ pue ',spaau
,sJaurolsnr Iequalod rlaql rDI { r{Jnol

1*1*nr1 pr,aSeueur s,;41g

lolruru Sn ul odrq al)rr1o^ uo snf,oJ tuor44

trj#'#fr,'Jli?itd#s{#i:i$ir:rfr

:i**1}jfnrdi##

apl^ plro^r paua1q34 'pu,urap pqolS ,,roJ .,, pa+Jauar se^ s,.fi jsrsuJ lerJueurJ leqoJ8 Suro8uo aql ol ,rrp pr.rrrro^ prq,
,lleuralxa ,ra^oarotrt
"r.rrpq1,1113

;llTH,'.iiil'JnT9H;3;:'#*:lTi'^f ::,:tf orduea1,,#3J,?'1'llT,1ir"#

'f#*Z!rr;;;r*fi: mru?l-t*i:Tj:t{sl;'i?L:Li:#ffi "i[;;,#i#r::.,"fr."# sJaA sJnoq g.v€,)

AITTT1 rrrlT,rth,^^-^r

-^-

o

alJrqa^ Jad

^

;H,'J,"##il'.,1f T,':lil':H^"-:I8HF,;iilffi i#1"J,'i:l',Xi:,:::
,e1ol.i ,l;;;i;;orY +LrdJ rdo 09 punorE aq ol papual slsoJ t{llvr p"rnd..ror;Jr.;;;'r;
'uoursod
Ierrueuq su Daualpan, ,,,,,]jljlf^sll
3_qrn+ceJnuetu s,1413

;"':ilff;:T:Iil":

pal,arrs+rJauaqare,nJ,aqprn.roi*r;,rrJ;p";;rildli.#ffi:THrr;;y"r;
,::li::t-,1:ffi':ff1i,#:*::*.1*;li*,:.;#
1ueure8eue14l pue

'Jauueur a^rlJaJla-lsoJ E uI saIJolJEJ a^lloruolne slr unJ r(lluallllJa o+ 1v\otl uo sJollladwoJ

asaued€I sll Jo MotI-Mou{ aql pa{JEI paapur ,\lD 'uoqlsod arrqrladuroJ s,trAID paua{eam II€ slepou aq} Jo azrs a?rcl pue ua{e} aur4 raBuol aq} 'arn}reJnueur
,o lsoJ qBg aql 'razroalotr41 '8ursn flqs se^r prl3t sanbgqJa] au{ dlquasse ssuru ar{} urory +uararJrp dlalalduroJ aram leql srer ,&Irenb 8ur;npord alqm Surrntrcelnueru
Jo slsoJ slr aJnpal ol lI pamoll€ leql ,uralsds 8ur;n1ce;nuetu ueal, e padolarrap peq '.re1n;pred ur 'e1odo1 's086I dfiea aql ur puno'r$ snorras urefi o1 ue8aq daql uaqrvr sJaJnlJeJnueru asauede{ raq+o pue e1odol o1 puodsar o1 ,(pear }ou sem lI 'au4l 3uo1 e alrnb ro; uop$adruoJ seasralo snolras Suquorluol uaaq peq IniD

srolllodulo)

lnJro/urod

4oollno nwouocT) d1tuec111u8ls paurlJap sr€r IND roJ pueuap 'pasealtut sarud seB pue IanJ sY 'uolsoJa sales aJalas aJualJadxa plnom s^ns se r{rns sau{ pnpo.rd a1qelr;ord rlat{l }eq} aasaroJ lou plp IAtrD'sauo }uanrJJa
Iary ssal s,JAID JaAo sJeJ luarJrJJe IanJ Surrnoztey aJror{J JaurnsuoJ ur sa8ueqc
'I D luanbasuoc aqt pue sarrrd IanJ uI aslr arp sem luaudola^ap luaJar lsour aql saplsag Jo aurTJep aql ol SurlnqrrluoJ osIE aJaM sJolJ€J IeuJalxa 'sJolJuJ leuJalul
'(gOOz

'GOOZs€uroqI ?t uuar{uqnj sqo[rraq] ]sol sraTrom aq] uearu dpressalau ]ou p1p
'aldurexa ro;'1ue1d e 3urso13 'slsor paxrJ snorauo pue a8rel reaq ol peq IND'slsor areJ qlleaq dre8ay pue suorsuad duudurol uo uorun aql qlIM lJe4uoJ Surpuels slr ol anCI 'r1a 's1sol alqEIJeA ol suollJnpa'r 'saseqlrnd prraleru uI suollJnpaJ
'sgodel q8no,rq+ slsoc SurrnlJeJnueur uo {Jeq }nJ o} spaau 11 uag 'dlsnorrrard peq lI se pnpo.rd sll Jo qJnru se flas ]ouuer dueduol e JI 'llam se aJnpar qsor la8rel aql Jo aruos ulrop oB saps uar{^a 'saruedruol Surrnloelnueru }soru uI 'paxrJ alar\ slsoJ JIar{} Jo }soru asneJaq s}sof, 8uq1no alqnoJl peq daqr 'pa-uo1s sa1us aq] uaqm '1eq1 sert ntrC roJ tualqord aql 'sarSolouqJal lvrau pue 'srolrladruoc

gelsdn 'spaau ratuolsnJ ur saBueqo

ol

IA1D

ldepe o1 palleJ

luarua8euetraq

slsof, uorpnpord Surqsuls ur fi;l;q;xaF Jo {rul
'

are1d1a1,reru snol)suo J

-dlpluauruo4rrua SulseaJJul pue arrrlrladuror-e8atu aql uI spueJq Jraql o1 a8ueqc ol sJatunsuoJ aJoul aJnpul o1 dSolouqcal prrqdq Surdolarrap sread ua1 pa]€Jlpap dpearp peq alql!Luearu 'sJeTetu olne asauede{ dgenadsa 'srol4adruoJ s,IAtrD

&rel) dlSurprooce lre Pue
)Ilerualqrua q sF{I 'dlrledec salsul JarunsuoJ aasaJoJ o1 dlqrqeul s,dueduror aql Jo uorpnpord ssaJxo qllrvr r\trD Surneal'slcnpord rraql lq8noq aldoad rar\a,leql serr llnsar aq1 'a8elue^pesrp a,ulrladruor E uI I trD 1nd srq+'ure8y '(orOz sauo{ ry pg) slsoJ 1y\ol le sreJ dfrynb arnlJernueru o1 dSolouqral a8pa-8u4lnl Sur.rrnbce ur q8noua Suqsarrur lou aJalw daqf fng'sraletu JeJ uInIuIaJd dnq o1 - sacrrd palegul le uago - dauoru Io slunorue aBnq luads lzrqg 'razroarol 'palms dlpreq saIJnIaA
SururnsuotlanJ pue azts Brq IEuoIlIpPrl s,IAtrD - sla{Jeru uersv ut dlprcadsa pue - sla{reur u8ta.ro; uI '(6002 p1,re6) salrlqal }uaIJIJJalanJ aroru peq oq^t srolrladuor str spJEMo] p8pnq l.{3p qlw sratunsuor pa}rqs srEJ }ualJlJra{an,
'(OOOZ

illneJ lu s! oq6 - srolow lerauaD Jo asdellof aqr

-

BL

ralduqf

Btz

pasn ol uo4uaile rraq+ pauJnl srerunsuoJ aruos /sFgpnq Surpuads lqSp qlrrvr ador o] rapro uI 'sanJEA oruorl Buyalcap pae sluaut,tedet a3e31rcw ,fu11uoi_rar{gnr se grns pareJ daql sarlpclJJlp aql ol anp g}OZq luar.rad urory dn;sue1d nrnqrr,a 6
{rn4 pue rer rraq} palqap peq s.radnq Jo }uaJ.rad 91 dpeau }Bq} pa,r,rorls 111ZuI flod v 'uorsrrap aseqr.rnd rraq] Jro lnd o1 s.radnq prr"nlla drre- prrroy r#fi]"a alrqouoln, Surcueurl ,' sa4lnJrJrc 'r{JunJJ }rpalJ aq}
Jo aruoJ}no alq,lr^aur ue '9002 ur aIqEIreAe ssa1d11ueorynr8rs sert Bulpuny qcns ,rarrarvrorr .(oooz desrueu rt [trelolro) sueol dlrnba ar.uoq Sursn ]arrEru rrlsaruop sn aql * prrrqri.rd arart sJeJ lvrau uo{Ilw 7 ,tpeau ,lo0z uI .sJaurnsuoJ
Jo s}IqEr{ Surpuads ,^*n_n..ro, aJou aql ol anp sJeJ 1\4.au JoJ puBrrrap la{Jelu aql paua{Ea^ uJn+ulr.op Jrluouof,a pea'rdsaprrvr aqr ?alreur aql uI sraruolsnJ
10 n1rr1 SurSueqc aql urory gedy

salus u! llEJ puE puuurop pqolS
{uoM
.uorlerado dpep s1r arueulJ ol ]InrrJrrp lI punoJ
I iD se 'p;eq r\lD +Iq r{runrr }rparr sIrL[ .6002 u1
^{.ou
]u?r rad 1.61 ot lo1zur luar iad g _ory padunf per{ leq] sn_ul a1e'r luaurdolduraun Bursr* qil^ 7*oror" .rn * .,i",ro-

pual ol luElJnlar rirqSu ararvr dlunadsa slueg 'u}roll)I se^ uo4en+rs aq+ pedurr ro IInJ aq+ 1uun spunJ pual ol Burlntun eruereq queq pue srapuat.k1OZ,r1rr3j enpq JaAe Lrcql asJorlvr sear uralsds lerJueurJ aql uI dlpgrblt .rarprry pauasrorr
'lool,v! llnrrJJrp dra,r aruooaq dpearp pErI rIrIqM !a1.reur llparr eql uI suoqrpuo)
'qrtmrJ lrparr pqo13 aqt pauadaap
Sn aql q uorssaJar ,r*orror, "Bqrr*,
"qf
'(sooz srraN xog) luaruaa.r8e go-urds rlaql rapun paalueren8 slrJeuaq arEJ-rDIEaq puE uorsuad ur uo4pq II$Sn dlalerurxordde ro; alqurl osle selvr tr [D aruls '1413 uo a'rnssa'rd IErrueuIJ aql ol pappe osle lI .I roJ r.roria*srp dldd;; trD ,(psoc-;o {srr aql pasearrur dcldnnlueq s,rqd1aq g,4;* sarrolJpJ qr- daal o1 1r uo dpaeaq parlar I trD'JJo unds servr lT aroJaq r trD Jo yed e uaaq dlsnoiurard peq leql ,rartddns qred a^r+oruolne IEJrlrD E sv .salqno4 s,trAJD o+ palnqr4uoJ aAEr{ ol paraprsuor oslp sear dro3 HdIaO ,.rarlddns lsaB8rq s,tr
[C Jo dcldnqueq aq1
'd4snpur rer SIf aq] uI stualqord aql pauasrozvr lsnf'}a1.reur aSeSgotu aurrrdqns sn
]o asdeloi-iql-rq prr"sera
'qq.rc IerJueurJ ar{I ''ENI tr a8rel;o suo,erado ssausnq aql uo lrrgr lnria, e peq druouora pqo13 paru,luqun aq+ pue ,nulg] dq srellop jo r8"q rt*o.rorn qn aq] Jo +IJIJap ep€4 pue IeJsrJ aqI ',uorlEurqruoJ Jrxol e""rrr"r"r aralvr Surpual arurrdqns
Eurp>pold1s pue €Iqqnq alelsa par pqol8 L ,rr1r,
XlippLU
lsaralu
^o1-p.rn
uI r{sElvrE }a{reur palepSarap E, :}er{l sa}els (OfOZ) ztITBHS.Sn aq},r, s/tr lD

paruanlJul ]eql rolruJ Ielr^ E se1v\ 6002_g00z p srsrrr "ron*ioyrrd
IErrueuIJ aql

wD puu srsrrr let)uuuu PqolD
'sJolrpduroJ slr purqaq 3u€3u1
,aoueurro;.rad ur
IIEs se,l 1r luaurarro;durr s,;419 alrdsap '+etn sMotIS sryJ 'read qJBa ntrD yo s3urrres 1ro, ,q1 alqnop u'q] aroru aleraua8 o1 panupuor srolqaduroc asauede{ sll lerll punoJ (oiozi sauol pue
's8ulzrus lsoJ Jo sruJa+ q uElD IryssaJrns arour qJnru
11111
tr trD
,ro}q"d*o,
as-auede{ s,1413 'SurnarqJe selt lI uorlJnpar }soo yo aatSap r.tl .rl "rr^ rualqord sem aql ls8uraes lsoc 3uryeu lou s,lvr tI reql lou se&r rualqord s,ntc iu.ti Bu4ou qiro^ rr ii luo[uaSeuuw puu ssautsn8 u! sasP]

'(e9o'otoz

lDlrv\ s]rEr+uoJ ra^as o] ]r lrolle puE /MVo aLIl sauof ry III11) qlr,lr sluauaar8e anau slr dpler 'lqap slr Jo lsoru asera dle8al o] pue Surrnlrnrlsar aqq q8norq+ qsnd ot rapro uI 6002 aun{ 19 uo uol}ra}ord dcldnrlueq 11 raldeq3 ro, alg o] I trD paJroJ aJueurroJrad 3ul1e1 pue uaprnq lqap 'druspreq IeIJueurJ

srapap ]uarrn) sll

aq1 .alaldruoJ serl 8ur,rnlrn4seJ aq] 1pun ,\trD ur drqsraurvro-gud sluaruurarro8 uerpeue3 pue Sn aql raJJo ol urnlar uI pue 'pre luaruurano8 uerpeue3 uI uoIIIq
6$) puP pre luaurura,roS 5n uI uo{Ilq 6I$Sn a{e} o} I/{D parroJ 1vrou qseJ s,tr iD pue suorsuad
Jo lrJr;ap aql 'sluapuadap rraql pue saallar Jo sllJauaq aJer r{}paq ded o1 papaau qser Surlerado;o poqs aq] osp pue 's1r;auaq pue sa8um aadoldura sear lI 'suorlerado urclsns o1 rualqord plrder Surl.rorvr aJalas e s€,u araql 'snq1
'600Zlo Surrds aql dq luac rad gtr ol raqlrn, Suruasrorvr 'ggg7 Suunp luac rad 61 dq paddorp So aql uI sales s,IAtrD
,sar1.rd
'Suruunr suope.rado slr daal o1
1or1ad q8lq pue Surualq8q llparJ Jo asneJag aqf ol 600Z ur lsanbar ueol rullop uo{[q s,r\trD uI
Japro uI lualrrura^oD lerapad Sn
8url1nsar ,sso1 u parJnJur f,VIAID'JarDeU 's1r1o;d paleraua8 ]eq] sJauolsnJ ol sueol
8u>1etu ruoJ, - f,vI lD ro uorlerodro3 arueldaJJv sro+oIAI IerauaC - uoIsIAIp
Eunueur; sll palualard uorssacal )Il.uouoJa ruory paunuals leql qJunJJ ]rpaJJ aql
.Z.gI aIqEI pue
I'gI alqel ur palrallar sE sar+rlrqurl tuarrnr sll ra^or 1ou ppor ('c1a
'(6002
'aseal uo luaurdrnba 'sauoluartur) spsse luaJJnJ s,dueduror aq] 'dpepurls aql uo I trD lnd srql 'slsor sll ralo) ol dallung ry orseln) dtldnrlueq Jo Tulrq sJeJ luerJrrlns 11as ]ou plnoJ IAtrD sE 'ssaursnq ]f,npuoJ o] papaau qseJ aq] alenbape aleraua8 o1 dllpqeur sll pue qlror\ pu arrrle8au E uI palpsar sIqJ 'sread rno; snorrra.rd ar{} ra^o uollllq Z8$Sn puE 8002 ur uollq 6'0€$Sn ara^{. sassol s}I 'sessol
Surnu4uor s,IAtrD Jo asneraq leolJe dels pue qpq ded o] alqeun II4s selvr duudruol aql 'uoryIq r'6I$ ol dn;o lnopeq s,luaururano8 5g aql palrara'r ry5 q8norD ua^g
'aJour uarra dllprnbrl o1 ssalle s,7lq3 dn par'rp

pue laar{s aJueleq s,IAID papora dlparlpul - sJo}nqlr}slp pue srarlddns - srat4red
3urpe.r1 asolf, Jo sanldnnlueq aql 'ranoaro141 'slaporu dlpuarry-dlleJuauruorrlua pue luarJrrralanJ aJoru uo pasnJoJ lEql uoEe^otruI lJnpord arryn1 due pue turorar ssatrsnq Suro8uo s,tr ID paplrlsar a8egoqs lIpaIJ sIt{J 'palr-urq Sururoraq osle sem rartod Surm.ouoq Furalxa s,tr\trD '(Z'8I ?, I'8I alqel) firprnbg zvrol
/aJoturaqunC
dlaruluredruoJ per{ lI pue Sururlcap sezvr ssaursnq Jo aurnlol s,IAtrD uallaqsnv a41) uolptu IIZg-y ol sassol s1r 8u11dr'r1 s1r 8ulqse1s urnlumop pqo13 aql rDI^a'saperap ur sales lsrolv\ s1r palsod uaploH puerq paumo-I D aql 'EIIEJISnV uI
/aperap ar{}
'(OOOZ allqM)
,o lsoru rol read
8002 uI uofllr-w €I ol IIaJ sales olne Sn e sales alrn{a^ uoqltu LLVm 9I uaarqaq 8u€erarre ra11y 's.read 0€ uI Ia^aI }sa^ ol aql ol paddorp saps '1aryetu olne trsa3.rel s,ppom aq+'Sn aq+ uI 'uorleJlslu1rupe erueqo aql ol pa]lruqns 1r sueld Sur,rnlcnrlsal ar{} ur paludnrluu luauraflEueul s,I D ueql dger4serp arotu reJ sales alrqouolne s,IND paqsels drunls pqo13 srql
'(O1OZ

pue prrql-auo dq anualar 3u41nr 'slrodxa

'(tooz sauo{) alr}re4}e ssal sAnS pue $Irnr} dn-prd azIS-IInJ s,trAID aperu qsor d8raua raq8q sE sJEJ durouora dq paceldal sem slapotu drnxnl uI lsaJalul pue /sJEJ illne; lE s! orl1 - srolory lerauaD ,o asde;1of aql - B t ralduq3

otz

pauao-+uarutrJe^oS 'pasquuo4eu e firpa,r ur sEl\,r sJolotrAtr IeJauaD ,.I!tau, ar{l 'd4dnDIueq ruory Sur8ratua ra+FV '}sar aql Surumo sraplor{Puoq pue }srul aJeJ qlleaq uorun sJa{JoM o}nv palrun e pue }uaururalo8 uurpeue3 aql aln{1v\
'luarulsanur uoryIq 09$Sn s1r qSnorql luao rad 79 ,llteau plaq dlpplt4luauru.rano8
Sn ar{t fig ralpurs aq} }I IIer o} panap.rd auros q8noqlle 'tr\trD rvrau aql uI

gl'saul4toy

ma5fl dueduro3 srolotrAl IBrauaD pauuu e olul slassu poo8 s1r palJeJsue.q ntrC plo dueduoc peumo-luauurazro8 SII 'rvrau aq+ ,aJua8Jaura-al yo ssacord sr-q] uI 'uoqoalold dcldnr4.req uor; paS.raua sJolotrAtr
IeJauaD lvrau B uar{rvr 600Z f,1-lrl{ 0I uo papyduroc serl ssaJoJd uopesrueS.roar aq1 'sdlqsraleap Jo spuesnoql uvrop Sursolc dq um,op pauruqs osle se.&\
3u1so1c
{Jo1vr}au sales sll 'Jplluod plIE JauIIInH'urntreg Surpnpur spueJq aluos Jo
Jo eles aq1 q8no.rql pazlsu.ry\op se.&\ dueduroc aql 'uolluslueSroar 1o ssacord aql uI

'(0102 d1nI

fuldnrIuuq sltxo WD /v\aN
'

611zrels8ururo6'.rels8ururotrAl'I\trD uorlprodro3 srolo14 Ieraua D :nffios sa!l!l!qe!l ulal uor.ls 0'0

0'0

IS9 L

o€.6€.t 6zgt9 060?g

Z9ZT,{,

L00L

Lt6L

0'0

raQlO sa!l!l!qe!l 6869€ LZ69€

9ZZ9€. 090r,8

Z(,BV€

lZlll

panrflv

VEBZ€

alqe{ed

saxel lqap [uJa]

9E992 ?9191

tV09

ZOVZ BOZZ L66L

9999

}JOI{S

a;qe,(ed
€,928

L 69ZZZ 6€,b62

9V

rlb

LBZ T, L66Z OSBBZ

ZZVqZ

9002 g00z nooz, t00z

lsalul B00z looz

Zg?

IZ

16

LgZ

9Z

IgZ

g

LS

LZ

zooz t00z 0002 6661

(ltur$) {rtnba ,sraploLllsols pue ,hlllqe!l s,w3
'6667 rels8ur-uJol tr'ru1s8ururo141

o.gtt'sl o'azdrt o's€r'o!t o'rf,I'?9 o'€zd'oII o''sy'/rr o'Ists'alI i D"CE['S 0'!tE'E

,

{r"BfiE'Tr,D'zFfl'Er iil"6E6'Fr :s"ruE'[T i ll.e

I

fi'*EI'f

g'f Eg'ug

l

n'+,f f
Lr s3L

y
"+, fs

uH,fllt i .-.^-,1---

:G"g[X

:::

luaJlftlt, IEl,Gl

:
:
,G".g[9'GT r
:
:*"e fifi'E
UHUUD
:- --- -

:i i ^^^*^i-

:

UHDH E

:aJtnos,
51ts55H

o'zggtt o'gl9'98 o'1.tdgi€

o"sog'soI

,*'qe J.'nr

.

:il"BtrE's a fl'Zgl

l'1f

z'B[ alqBl

uouerodro3 sropytr IerauaD

fi''XEI'le r'3'EF9'iF , S"Il8'r ,9"*Af'g
0'ttBE'0r fi'eg6'6 il"Fgil'[I ,0'sF6-07
*'u EE'[z :B"ETr'gr ;CI"gilF's rr'fg8't il'rgr'I I'trI're in'Eeg'gl :ir"t*r

.l t i.]AH i fl'i.g:E'J ::s"rrJ'l ,fi'fi99'6

fi3

iLl Ydr hI

il"r8['S I

fi'6F8'g

i;

S}ffV

.

gl*SsY:

}tl.*jJ'n.f J,=qlil
A-ts+ua*uJ
,]EU sli *ts'
EJU:A,LLI+SAiIU}

:
:

al

I3"BFF'r
"rtD

r

::B"cEflJFI

}sa+st

8CIor

i0'6fE'Fr

Loor

:

fi"Fl{',e

90aE

E

S0{lr

gtrtlZ

,r"ot,t'lr- il"ssg'Bl
,EOOf, f {IOf
:

:D"FBz

i00CIZ

'07

,*"tr8f'01 : i666[ ,tlfl:hl[ FUE UsE:l

i

H$l$ s*assg

(000'$) gOO(, ol0G6L tuol; pueq uo slasse luallnr s,WD ['BL

alqul

luaulaSuuew puE ssaulsn8 u! sosuJ

.,re-ie1d

{eQtr[i 3urr ]]ur.LUr,u,

al]F aq] Jo] JapualuoJ

Jo
Surpeal E aq ol ure8e letu ,,ipadord paSeueLu I "l\D -\!au eql :G1OZ f,gNSIAI) rBa^. aql Jo re] uEJrraluv r{uoN rr0z palueu stra"1 1 i--.'1dnr1ueq urory urn}er s,IAtrD Jo amrdarda4uar ar{}) llofi l,r.aq3 I,\3 arii q+1-u ,susrs su€ernorua Burrvroqs
,(pearp q I trD pa^r^ar aqJ ']qap slr 1p ,(eda; o1 os o1 -ie-rr suol e seLI +I r{Bnoq}In
'd;a,rolar yo su8rs aruos ,vror{s o} patJe}s seq,tr\3.\\au, aL{} olut aJnlJnJ}saJ s,trAID 'ralazvr.oH '&pfrbU s1r dn Sur,irp ,(q .(:1dnn4-ree1 s,tr\t o1 Burpeal
'(uo4e,'louur alerod.roc Jo rJel e pue aJnlJnJls +so: a.rq4adluolun ue ,suoqe8qqo paxl, 'luarua8eueur rood '3'") palsrxa dpearp ]Er{1 suourplrol o} }sr(le}eJ e sE palJe dldurrs Irueuns] IerJuEurJ srql 'raqlet luoqen4is lerfuEinj 1eqo13 aq1 dq pasnec d1a1os lou se^. arnlr€J s,1413 ,lpra^O .ssaf,Jns puoqe.rado s,trT3 pa}uap sJeruolsnJ slr Jo saJuara;ard snlel SurSueqr aq+ o1 JaleJ o] .,fir1rqeur ue pue spaau
,sJarunsuoJ SurrouBr'srualqord puorlerado pue prra8eueru IeuJalur s1l Burpre8ay
'asde11oc slr ol palnqrrluoJ aql Io ltedrur aq] pue spTJeur uSrarol Jo ssol ,uorlrladruo; eJJarJ pqop 'asrana>I1 'luarua8eueru lerJueurJ pue ,saf,r^Jas
Wleaq pue uorsuad ro; a8rerp paxr, 'luarua8euetu aurl lJnpoJd ,suorlerado leuJalur sll r{llr\ eJalv\ sllneJ ureur sll '8urrnlrn4sar roJ dcldnrlueq roJ alIJ ot peq pue lsed uap1o8 slr urElsns ol palreJ dlsnorzr.qo 'drolsrq InJSSaJf,ns 3uo1 e qllm ,sJolol/{ IeJauaD

srsrJJ IerJueur; pqo13

uorsnl)uoJ
'htOZ d1ni gt 'sarut1ytoy maN atg) punote Buru.rn1 slr;o u8rs poo8 E 'u,vroplnr{s Jarutuns {aam-o./vr} reln8ar app'p1"oa,l ,ft1unomqi"l
"qi
s1ue1d dlqruasse ua^ala slr Jo ermr leql paJunouue oslE Ja{eruo}ne aq1 'suorlerado uerrraruv sll Jo tsolu lE 1ndlno pasearrur peq tr trD ,aun{ u1 .uolruq I$Sn Jo
,vrou r{ser a,rrlrsod p q+I,v\ puE uorllrq g'rg$sn o} lual rad
67 dn anuanar ]qlt:M,Looz arurs 1r;ord lsrrJ slr ,ralrenb +srg aql ur uoqlru ggg$Sn paurea lI leql pal.rodar
.dranof,ar arn uo sr
.eppar{f,s
I\trD 'qluour 3uwro11o; aql trAtrD 1eq1 u8rs B sI lI peaqe sread arrry sr qrrqM sluaurura^oS uerpeue3 puE
Jo
sn aq+ ruory 1o3 ir uo;1Iq
I'8$ Jo rrEol luatuuJarro8 e prcdar I\trD ,0102 prdy u1 .trAID mau erD roJ Surl.rorvr aq ol uaas raqlaSol salrlerlrur asar{} 1117 .1uer8 o]ne plo-read-ggt sFD Jo IIeJ aql ro, paruelq uauo Jnor^eqaq JIleJJneaJnq aq+ aleururrla puE ,,ra1se; suorsrJap a{Elu
'luatua8uueur yo sradel par{s ol sdals >1oo1 lI 's+nJ {Jom}au uoqnqrJ}srp pue ctrpu
Sursrsugdua pue '(suorle8rlqo areJ tllpaq qsels dlprcadsa) slsor Burcnpar ,snf,oJ pupJq s1r SuruqtuEa4s palrels lI fiD ,uau e se dueduroJ aq+ paJn+Jn4sar Jauv
'GOOZ szvraN

3gy) aun{ ur uor}ra}ord drldn.queq ro, Bulg o1 ror.rd parvro }I }Eq} ur uoIIIIq g'zll$sn aql uErn rallelus r{rmu sr r{rrqll,I ,lqap ur uo{[q ,.97$sn lqap qlrzvr paSraua IAID 'slsoJ qsels o+ slJeJluoJ Jnoqel s1r Su4uanar pue sarJoJJeJ
Jo saloJs Sursolc 'spuerq p1o 8urlas Jo Jo prJ 8urua8 ,sla>Fozrt Jo spuesnoq]
,o sual Surppaqs rarye dueduroJ rallerus r{Jnrrr e sl ,r\lD ,v\au, aqJ, .dueduoc paturo, dlmau aql otq paplo, ararr JIND pue rellrpeJ 'lalorzraqf, a{II spuerg
'(tuolsrsrnJltuouoJaleqolS'mzvrzvr) 11 1o dlrrofeur aq+ paumo radedxel ueJrJaurv aql dqaraqrvr dcqod rrurouoJa s,uorleJlsrulupv eueqo aql Jo dsagnor !61 ar{} q aruos dq ,sJo}otrAl }uauruJaloD, se o} paJJa}aJ uala sen 11 'asdrot alr}oruolne illnu; lE s! orl1 - srolow luraua3 Jo asde;;of aql - B t raldeq3

E

parcrn'dolqeq4sralur=rol1uqq' x-Zggzg1gg111t
-90-611z/sarlolsdol/dauou/ruoc'depolesn'rr^^//:d++rt,6OOZ,1';ef,elN,.IV1OI
ygn ',,t\tldnJTueq roJ aIIJ ol sJolol I IBrauaD :asnoq o]Ir{M,, ,spuroql iy uuar{uqn)
0I0Z d1nl gI uo /ggg€6EOZ/pt/Luolusru'rqusru'iv'lv.iv./ /:dq1q uro,g pa^al4e5
'f,gNSIAI 'salrqoruolne ro, pueruap sloo) r{runrf, }Ipar3 ,67 lsn8ny ,L002
>I,sauo{
'

OIOZ'Zl

detr rg

upa

rn6

8rmr.rea1

a8e8ua3 uralsaM-qlnog 'qreorddy paler8alul uV :sasp3 luaura8euey4l r13a1e,qg
'600;- q dqdnopeg o] rprlg ruorC :srololN IErauaD ,0102 UD ,sauo{ + .-IMf, ,IIIH
1LOZ' f,;lr.[6l par\ar^ ara' g€gl6gTalcrge/Surraau€ua/sropas
-d.rlsnpur/ssaursnq/1o1/1n'olaurluosaruE'ssausnq/ /:$41 ruor; palar4a5
,L002
'auxluo sawxl'D>leut rec 1sa33rq s,plJo^ satuoraq e1odol ,lZ
Erdv
S,sa1zwe11
'

'OTOZ'dlnl gt l€ pamarl'lulq
'OO'16LILI'8967'g /f.rc1s/ruot'smauxol'l*trl.l'/ /:d1]r{ , q8norql pe^ar4ar wolsmaN xoil ', dcldnopeg r-qdlaO ra}fv alqunI sarer{S IAtrC,, ,0I raqo}r6 ,9002 ,sMaN xoC

uo passeJJe uroJ'srsrJctrurouorapqolS

'rv\lta1vr

fiC

0102,(pI 6I sISID JlruouoJf, IeqoID ,6002 srsrJJ JnuouoJe

IEqoID

.
OLOZ' gl dp{ uo /elodolsurlu8 /qercads /smau /3ro.rdu ntivtn / / :dryq rrroq palar4aU'UdN'sraqrunu aq+ dq:e1o,(o1 's^ IAtrD,61 raquram1,g0OZ 6 €ua5
'

'9167 dyn{ 97 uo

Iqq'roJ-suosea*71rcd-srolotu-Ieraua8 /g/ggg7/uroo'>loopnouora'.&\Mr\ / /:d+*l q8no.rqf palar4eJ 'aJnlrEJ JoJ srJosea5 :sJolotrAl IeJauaD zrOOT loollng Jnuouof,g
' tT-ZT.'dd'€I'ou 2g'Io^'ssaulsng

;o adocs aruoq salrJp d+snpur o+rrv, ,600Z H ,srlJn)
Ol1z'Zldey41 parcrzr rurr{'N dcfdnD[ueq-solelstu
-*3-tS-EO-Ogg7/so1ne/dauou/ruot'depolesn'zvvvu,r / /d++rl ruor1 pa^er.qa5
'AVCIOI ygn 'doldnqueq ol pepear{ sI hlC suosear uales ,7 awnl,600Z S ,d+te)

uEaqqrJEJ ',srsrJJ JrurouoJa

'

'OI0Z'f,1n{ gI uo u4r{'9Z1EZgZ / U / L0 600Z
/
/sar,ro1s/szvrau/ne.lau.rq€.1v\Mm slxa ,I ID MeN, ,W dpl 600Z s,r,raN

q8no,rql palar4ar dcldnr4ueq

JgV

sof,uarolau
.asruap

s/trAJD

lnoqu lq8norq leql uor1e^ouur pue s8urnes lsoJ ur ssaf,Jns snoruJoua
,srolrpduroJ slr Jo aJnIreJ s,trAIC sp.rlr lr Jaqlaqm asdpue dgecrlrr3
;1sed uaplo8 qr ure8al

o1

3urd4 uer{^ luorFuor luarua8euuru s,WD lq8gr sa8ualpqc luarua8eueru pue puorlerado leq^ 'dlus;aurvro luaurura.rro8 dlpo[eur e r{rIM

'ry3

.V

(;a1ptus) rvrau aq+ Jo alels lsatq aq+ ssnrsl6l

.g
.Z

'asdpue

dlpcqrr3 2uo4ecrldde uorlJalord ,(cldnrlueq Fnlua^a pue s,IAtrC 01

aurlf,ap

palnqr4uoJ leq+ srolJEJ IEuralxa pue Iuurelur ar{} ere^

}eqM .T suollsanb luetuaSEuEw puu ssaursn8 u! sasu]

uo a/aprn8lensrzr-e-urg-;o-ge;-aq1/a,orarueur;/Bo1q7*orifr?1r1;ilff)ffrT q8norqt pa^arr+ar ,appC IEnsrA V :r\trD Jo IIEg aqJ ,6002 alElsIIEM
,6997 ,raqurald"S

gt uo IroI tvraN ar.{J,aJn}nd s,.W.D ro; leaqdn q eureqo,600Z dallung ,g ,4seIA
N

-ruaudolduaul-1/sr^uouo,g7-o,.",'3131"t: j#j5:rfff^1'Nr,fl ^::*'.'"T,'J
Surperl ',,a1et luaurdolduaun sal,ls patr-un,, ,0102 ruoJ.sJrurouotg8urper;
'I IIrdV ,salEs uaploH saqsels srsrrr lerrueulJ
,I0
,0L0Zve:11errsn17 aql IEqoID
IIITdV
d1nl gI uo Fqq.xapur/uoqerod
0I0Z
rof,-srolor.ulerauaS/sarueduroo/ssaurcnq/snau/do1/uroc.sarurrdu.scriolT'/:d+rl

q8noryl pa^arr+a5

,sro1o141

IErauaD

,gL

dp{

,OLOZ

,saurrl >IroA ,v\aN

ar{J

droc s.rolourleraua'=;ar2rurq.irNr.rshrrr-r rD-rrnouoo.rlroj;?Jrfii:;;)ffi2
/azrrperalur/ruor.sarupdu-.tvw,^//:d4q q8norql pnrrni.ij", ,6002 trq,*ridrs lI pamar^ ,srsr.rc 01 firradso.rd ruoq peor s,.IAtr.D ,Lt, [eW /6002 sarurl {ro1 ,r,raN aql
'urn8ua4 'frwouocx pqolD

at4q

.1197,(renue{

lo Buquts aLlt pua splnw aatl :galaatT,oroz .g.I)#raps
,real aq} rEJ
91
Jo
II0Z paureu +lo^ S,IND ,II0Z f,gNsr{

dsryvsn=d+uno3zxdse.61aouepq/+rr.arorrT*o0J9fr*'"fff :Hiir#r'r:rlil
6002 'tuls3ututo17\1 'w) srolo]Al lerauaD,, '600z :rals 8ururo14i
",uor1erodro3
Iu4q'uxsq-10906002-]uEB-e-p-ye1 /ppo.vr /ne.uroc.a8eaql.zvr nn / / :daatq
'600Z';:,qutaldag 6 pamarl ,a?y atg,luer8 e Io flel ,6002
I,trurn$ uy yqi,preudery
'OLOZ t1pI€Z uo rr4q.xapq/It
169€g/OZ/ZO/9OOZ/a,yy.lrre-auntrol /auryrc1/sautze?ettfusocluur.dauo*i p+ii trrorJ pa^al4ar '009 fNILLIIOJ 'srototr^{ IerauaD
;o dpa8er; eqJ- ,9002 J ,snuooT

il;ne; lp s! oqM - srolow lerauaS

10

asdellof aqr

- B t raldeq3…...

Similar Documents

Premium Essay

Assignment

...MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE OF SINGAPORE TASHKENT INTERNATIONAL TRADE FINANCE – INDIVIDUAL ASSIGNMENT Course Module Lecturer Due Date Weightage : Bsc (Hons) in Banking and Finance : International Trade Finance : Ms Ratna Devi : 5 November 2012 : 30% Assignment —Individual This assignment for the module International Trade Finance carries 30% of the overall assessment grade. Case under Observation: This is a case study of a U.S. company called Cossco, Inc, depicted in different scenarios 1 through 4, carrying a maximum of 70 marks. Each scenario is presented in a way that encapsulates the topics in your syllabus for International Trade Finance. Students are advised to closely read each scenario and understand the issues faced by the CFO and financial analyst. Recommendations are to be given in a logical and concise manner. __________________________________________________________ Scenario 1 20 Marks Cossco, Inc is a U.S based company that has been incorporated in the United States for three years. It’s a small company with total assets worth $300 million. The company produces a single type of product, golf clubs. Cossco during the boom time, has been quite successful. However, the demand for “IRONS”, the company’s primary product in the United States, has been slowly decreasing since last year. Cossco’s shareholders have been pressuring the company to improve its performance. Cossco produces high-quality golf clubs and employs a unique production......

Words: 1782 - Pages: 8

Free Essay

Assignment

...ASSIGNMENT ON MANAGEMENT OF TECHNOLOGY RAJESWARI.G ID NO. 2010HZ58075 ASSIGNMENT ON In your opinion, what are some important criteria which the firms should take to increase the quality and productivity of their products and service? Assignment on Productivity Improvement Page 2 Important criteria which the firms should take to increase the quality and productivity of their products and services There are few things to be considered for a Firm to increase the market value/productivity by improving the quality of the product, This is generally can be achieved, By improving the existing product, By introducing new products, Product launching / Advertising the same By improving the services for the newly or existing products, Immediate response for the complaints , querries Cost effective , easy accessible products etc., Let we discuss the points in detail, 4 Quick Steps to Improve an Existing Product You may have a niche marketing website that just isn’t producing sales for you at the rate at which you had hoped it would…..or maybe it isn’t producing any income for you at all or it could be that you haven’t actually figured out that what you are selling is, in fact, a niche market product. You might need to do a little ‘tweaking’ and modify your strategies somewhat to get the site performing better. There really are some things that you can do to improve your existing product. Step #1: Bill Cosby, the famous entertainer, once said, “I don’t know......

Words: 5382 - Pages: 22

Premium Essay

Assignment

...© Deakin University MPE781/981 ASSIGNMENT, TRIMESTER 3, 2012 ECONOMICS FOR MANAGERS T3.2012 Assignment Due date: Nature: Assignment Overview: Monday, January 28, 2013. Individual assignment. This assignment is partly based on an article published in The Australian on April 26, 2012 entitled “Poor bear brunt of ‘nanny taxes’” by Adam Creighton. The article can be downloaded via the library database Newsbank: http://library.deakin.edu.au/record=e1000139~S1. For your convenience, the article is also attached to this assignment. Please read the article carefully before attempting the questions. You will be required to demonstrate your understanding of concepts taught in the unit and relate them to the case in the article. This assignment is designed to encourage you to think about the application of concepts learned in this unit to real world scenarios. Although you can work in groups, this is not a group assignment and you must submit answers individually. You will be graded on your use of appropriate economic theory and concepts, clarity of exposition and overall quality of your answers. Your answers should follow “Guide to assignment writing and referencing”, available at this link: http://www.deakin.edu.au/currentstudents/assets/resources/study-support/study-skills/assignref.pdf. Answer all questions. Limit the total word count of your assignment to less than 3,000 words. Depth is encouraged over breadth: that is, it is more important that you demonstrate you......

Words: 2372 - Pages: 10

Premium Essay

Assignment

...FST-01 ASSIGNMENT BOOKLET Foundation Course in Science and Technology Bachelor’s Degree Programme (BDP) (Valid from 1st July, 2013 to 31st March, 2014) It is compulsory to submit the assignment before filling in the exam form School of Sciences Indira Gandhi National Open University New Delhi (2013-14) Dear Student, We hope, you are familiar with the system of evaluation to be followed for the Bachelor's Degree Programme. At this stage you may probably like to re-read the section on assignments in the Programme Guide that was sent to you after your enrolment. A weightage of 30 percent, as you are aware, has been earmarked for continuous evaluation, which would consist of one tutor-marked assignment for this course. This assignment is based on all Blocks of this course i.e. Block 1-8. Instructions for Formatting Your Assignments Before attempting the assignments, please read the following instructions carefully: 1. On top of the first page of your answer sheet, please write the details exactly in the following format: ENROLMENT NO.: …………………... NAME: …………………........................ ADDRESS: …………………................. ……………………………………… COURSE CODE COURSE TITLE : ………………………………. : ……………………………….. ASSIGNMENT NO. : ………………………………... STUDY CENTRE : ……………………………..… (NAME AND CODE) PLEASE FOLLOW THE ABOVE FORMAT STRICTLY TO FACILITATE EVALUATION AND TO AVOID DELAY. 2. 3. 4. 5. 6. Use only foolscap size writing paper (but not of very thin variety) for writing your......

Words: 760 - Pages: 4

Premium Essay

Assignment

...ASSIGNMENT MARKETING MANAGEMENT |CASE |INDIVIDUAL ASSIGNMENT |GROUP ASSIGNMENT | | |(Please select 1 question for your individual |(Please select 2 questions for your group assignment | | |assignment regardless how many questions are given in |regardless how many questions are given in each case) | | |each case) | | | |Submission deadline: JANUARY 4TH, 2014 | | |Submission to: ANHDANGLUCKY@GMAIL.COM | |ZENITH |What would you do to improve the reliability of the |What managerial and research problems that face Zenith?| | |market research, if you were the top management of the | | | |company? |Where could Zenith get the relevant information? | | |What would the best way be to discover the market |What would you do if you were Pearlman? | | |demand of the new product of Zenith? | ...

Words: 693 - Pages: 3

Free Essay

Assignment

...FACULTY OF EDUCATION AND LANGUAGES OUMH1303: ENGLISH FOR ORAL COMMUNICATION SEMESTER : JANUARY 2010 COURSE ASSIGNMENT (35%) INSTRUCTIONS 1. The assignment would be evaluated on the basis of the accuracy of the answers given and the credibility of the supporting arguments, data and references. 2. Type your assignment using “Times New Roman”, font size 12 with 1.5 line spacing on A4 size paper. Your assignment must be submitted to your tutor before or by the 4th tutorial. 3. 4. Your assignment should be limited to 10 – 12 pages. 5. This assignment is worth 35 % of your final course grade. 6. Plagiarism in any form is prohibited. Plagiarised materials would not be accepted and zero (0) marks would be awarded for the work. 1 ASSIGNMENT QUESTION You are the president of the Parent-Teacher Association (PTA) at an urban school. At the last association meeting, many parents expressed their concern about the poor performance of their children, particularly in Mathematics, Science and the English Language. They felt that the school should work harder towards improving the teaching and learning of these subjects. The PTA could assist but the association does not have enough funds (money) to carry out its projects for the school. You wish to speak about this problem and suggest some solutions at the forthcoming meeting. (a) Which of the following speech types will best describe your speech: informative, persuasive, negotiation, or argumentative......

Words: 626 - Pages: 3

Premium Essay

Assignment

...FINAL ASSIGNMENT |Programme Title |Edexcel BTEC Level 5 HND Diploma in Business (QCF) | |Unit Title |Marketing Principles | |Unit Code |F/601/0556 | |Assignment No |01 | |Level |Level-5 HND | |Credit value |15 credits | |Assessor | | |Deliverer | | |Handout Date | | |Hand in Date |31/07/2014 | Assignment Title: Making Marketing Decisions You have been......

Words: 1867 - Pages: 8

Premium Essay

Assignment

...ALLAMA IQBAL OPEN UNIVERSITY, ISLAMABAD (Department of Business Administration) Course: Human Resource Management (5532) Level: MBA Semester: Autumn, 2010 CHECKLIST This packet comprises the following material: 1) 2) 3) 4) 5) Note: Text book Assignments # 1 & 2 Course outlines Assignment 6 forms (2 sets) Assignment submission schedule In this packet, if you find anything missing out of the above-mentioned material, please contact at the address given below: The Mailing Officer Mailing Section, Block # 28 Allama Iqbal Open University, Sector H/8, Islamabad. Tel: (051) 9057611, 9057612 Mohammad Majid Mahmood Bagram Course Coordinator ALLAMA IQBAL OPEN UNIVERSITY, ISLAMABAD (Department of Business Administration) WARNING 1. 2. PLAGIARISM OR HIRING OF GHOST WRITER(S) FOR SOLVING THE ASSIGNMENT(S) WILL DEBAR THE STUDENT FROM AWARD OF DEGREE/CERTIFICATE, IF FOUND AT ANY STAGE. SUBMITTING ASSIGNMENTS BORROWED OR STOLEN FROM OTHER(S) AS ONE’S OWN WILL BE PENALIZED AS DEFINED IN “AIOU PLAGIARISM POLICY”. Course: Human Resource Management (5532) Level: MBA Semester: Autumn, 2010 Total Marks: 100 Pass Marks: 40 ASSIGNMENT No. 1 (Units: 1–4) Q. 1 Why HR is called the most important asset and competitive advantage of any organization in the world? (20) Your Solutions 2 Helping Material HR and Competitive Advantage In order to have an effective competitive strategy, the company must have one or more competitive advantage, factors that allow......

Words: 5443 - Pages: 22

Free Essay

Assignment

...and uniform specifications. 1046.2 WEARING AND CONDITION OF UNIFORM AND EQUIPMENT Police employees wear the uniform to be identified as the law enforcement authority in society. The uniform also serves an equally important purpose to identify the wearer as a source of assistance in an emergency, crisis or other time of need. (a) Uniform and equipment shall be maintained in a serviceable condition and shall be ready at all times for immediate use. Uniforms shall be neat, clean, and appear professionally pressed. All peace officers of this department shall possess and maintain at all times, a serviceable uniform and the necessary equipment to perform uniformed field duty. Personnel shall wear only the uniform specified for their rank and assignment. The uniform is to be worn in compliance with the specifications set forth in the department's uniform specifications that are maintained separately from this policy. All supervisors will perform periodic inspections of their personnel to ensure conformance to these regulations. Civilian attire shall not be worn in combination with any distinguishable part of the uniform. Uniforms are only to be worn while on duty, while in transit to or from work, for court, or at other official department functions or events. If the uniform is worn while in transit, an outer garment shall be worn over the uniform shirt so as not to bring attention to the employee while he/she is off duty. Employees are not to purchase or drink alcoholic beverages......

Words: 2063 - Pages: 9

Premium Essay

Assignment

...SUNWAY COLLEGE JOHOR BAHRU DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION COURSEWORK / ASSIGNMENT (GROUP) Module Code Module Title Semester Issue Date Due Date Lecturer : BMGT 0304 : HUMAN RESOURCE MANAGEMENT : MARCH-JUNE 2015 : WEEK 2 : WEEK 6 (30th April 2015) : ANTHONY WONG INSTRUCTIONS 1. 2. 3. 4. 5. 6. There are SEVEN (7) pages in this assignment including the cover page. The assignment must be completed in groups as per instruction. The submitted assignment must include the Assignment Cover Page. References must be acknowledged accordingly. Plagiarism/cheating will result in the assignment being marked FAIL. The assignment must be submitted in hardcopy (printed) format and presented. IMPORTANT Assignments must be submitted on their due dates. If an assignment is submitted after its due date, the following penalisation will be imposed: ● ● ● One to two days late Three to five days late More than five days late 20% deducted from the total assignment marks 40% deducted from the total assignment marks Assignment will not be marked. 1 INTRODUCTION This assignment is a partial fulfillment of requirements leading to Diploma in Hotel Management/Business Admin for students taking a subject in Human Resource Management. The assignment will be done by students in suitable group size which approved by the lecturer. PURPOSES The purposes of this assignment are to assess a student’s ability to: 1. Understand the basic concepts or theories learned in the subject matter.......

Words: 1354 - Pages: 6

Premium Essay

Assignment

...new water feature. Please ensure that you address all the criteria contained within the ‘Assessment Task 1 Marking Sheet’. This assignment will be marked generally in accordance with the Marking Sheet where marks are deducted for non-conformities. Please be aware that simply mentioning the marking criteria/addressing it in a half-sentence or similar does not guarantee full marks; the thoroughness and completeness of how the marking criteria are addressed will determine how many marks for each separate criterion will be awarded; this can be either the full mark, or parts thereof. Furthermore, it is vital that you familiarise yourself with precisely what a Risk Assessment and Risk Treatment incorporate for ISO 31,000 – due to the word count limit, it is advisable to not deviate from the task given, while meeting the marking criteria. Word count limit: The body of this assignment will be in the range of 3000 to 5000 words, excluding any Appendices. You may need to simplify and define the boundaries carefully in order to achieve the word limit. A single hard copy will be submitted in class. The assignment must also be uploaded to the 49006 Turnitin folder within UTSOnline before the due date. Please make sure to submit the complete assignment including Cover Page, Table of Contents, Reference list and Appendices. Emailed assignments will not be accepted. Be aware that several students have fallen foul, in previous semesters, of the sophisticated systems in......

Words: 831 - Pages: 4

Free Essay

Assignment

...Assignment front sheet Qualification Unit number and title Pearson BTEC Level 5 HND Diploma Business Unit 1: Business Environment Learner name Assessor name Nour Hawarneh Date issued Completion date Submitted on Nov 08, 2015 Jan 18, 2016 Assignment title Your company’s environment LO2 LO3 Assessment Criteria In this assessment you will have the opportunity to present evidence that shows you are able to: 1.1 organisational purposes of businesses Identify the purposes of different types of organisation 1 1.2 Describe the extent to which an organisation meets the objectives of different stakeholders 1 1.3 LO1 Learning outcome Understand the Learning Outcom e Explain the responsibilities of an organisation and strategies employed to meet them 2.1 Explain how economic systems attempt to allocate resources effectively 2 2.2 Assess the impact of fiscal and monetary policy on business organisations and their activities Evaluate the impact of competition policy and other regulatory mechanisms on the activities of a selected organisation 2 Understand the nature of the national environment in which businesses operate Understand the behaviour for oganisations in their market environment 2.3 3.1 LO4 2 Illustrate the way in which market forces shape organisational responses using a range of examples Judge how the business and cultural environments shape the behaviour of a selected organisation 3.3 Be able to assess the significance of the......

Words: 1690 - Pages: 7

Premium Essay

Assignment

...|Assignment brief – QCF BTEC (L3 ONLY) | |Assignment front sheet | |Qualification |Unit number and title | |BTEC L3 Diploma/Ext. Dipl. – Business |UNIT 1 – BUSINESS ENVIRONMENT | |Learner name | Assessor name | | |MARY EC ZAFRA | |Date issued | Hand in deadline |Submitted on | |14 OCTOBER 2015 | 15 November 2015 |18NOV2015 | | | | |Assignment No. & title |Assignment 1/2 - The Businesses We See | |In this assessment you will have opportunities to provide......

Words: 952 - Pages: 4

Premium Essay

Assignment

...Application Exercise (Assignment to be submitted) (90 min.) (Not exceeding five pages) |Apply the five forces analysis to your company/division and assess the attractiveness of your industry. | | |Compare the industry attractiveness five years back and today due to the shift in the forces. | | |Guidelines for the assignment | | | | | |Brief introduction of your company, its product portfolio and the markets/segments it caters to. If it | | |is in multiple industries, choose any one industry for the purpose of this assignment. (refer to 2008 | | |HBS note for definition of industry) | | | | | |Consider each threat individually. Take each factor in it and explain its role and significance in your | | |industry. Rate its effect based on the above explanation. (template if shown in class may be used for | | |structured approach but the spirit of the analysis matters more than......

Words: 254 - Pages: 2

Premium Essay

Assignment

...and analysed to present their financial standing at the end of the year. Comparing the relationships of these ratios reveals that Orica decreased their liquidity, but suffered lower profitability with heavy influences from Minova’s impairment of goodwill. With high asset utilisation and stable efficiency, Orica should focus on improving their maintenance and reliability by addressing the Kooragang plant shutdown. Furthermore, Orica is financing more with debt than equity which introduces some risk to the company given their higher expenses for 2012. Finally, the investment ratios indicate that Orica could be poised for high growth with a stable return, but should first focus on maximising their plants and equipment. Sample Assignment: Part of the content removed II TABLE OF CONTENTS Executive Summary ............................................................................................................................. II Table of Contents ............................................................................................................................... III A. List of Tables ...............................................................................................................................IV 1. Introduction ................................................................................................................................... 1 2. Ratios....................................................................

Words: 2155 - Pages: 9