Free Essay

Article Iii of 1987 Philippine Constitution

In: Other Topics

Submitted By Kayanneyu2157
Words 2217
Pages 9
Article III of 1987 Philippine Constitution

This is a side-by-side presentation of Article III of the 1987 Philippine Constitution in the Filipino language and in English.
|IN FILIPINO |ENGLISH TRANSLATION |
| | |
|ARTIKULO III |ARTICLE III |
|KATIPUNAN NG MGA KARAPATAN |BILL OF RIGHTS |
|SEKSYON 1. Hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan, or |Section 1. No person shall be deprived of |
|ariarian ang sino mang tao nang hindi kaparaanan ng |life, liberty, or property without due |
|batas, ni pagkaitan ang sino mang tao ng pantay na |process of law, nor shall any person be |
|pangangalaga ng batas. |denied the equal protection of the laws. |
|SEKSYON 2. Ang karapatan ng mga taong-bayan na | |
|magkaroon ng kapanatagan sa kanilang sarili, pamamahay,| |
|papeles, at mga bagay-bagay laban sa hindi makatwirang | |
|paghahalughog at pagsamsam sa ano mang layunin ay hindi| |
|dapat labagin, at hindi dapat maglagda ng warrant sa |Section 2. The right of the people to be |
|paghalughog o warrant sa pagdakip maliban kung may |secure in their persons, houses, papers, and |
|malinaw na dahilan na personal na pagpapasyahan ng |effects against unreasonable searches and |
|hukom matapos masiyasat ang mayhabla at ang mga |seizures of whatever nature and for any |
|testigong maihaharap niya sa ilalim ng panunumpa o |purpose shall be inviolable, and no search |
|patotoo, at tiyakang tinutukoy ang lugar na |warrant or warrant of arrest shall issue |
|hahalughugin, at mga taong darakpin o mga bagay na |except upon probable cause to be determined |
|sasamsamin. |personally by the judge after examination |
| |under oath or affirmation of the complainant |
|SEKSYON 3. (1) Hindi dapat labagin ang pagiging lihim |and the witnesses he may produce, and |
|ng komunikasyon at korespondensya maliban sa legal na |particularly describing the place to be |
|utos ng hukuman, o kapag hinihingi ang naiibang |searched and the persons or things to be |
|kaligtasan o kaayusan ng bayan ayon sa itinakda ng |seized. |
|batas. | |
|(2) Hindi dapat tanggapin para sa ano mang layunin sa |Section 3. (1) The privacy of communication |
|alin mang hakbangin sa paglilitis ang ano mang |and correspondence shall be inviolable except|
|ebidensya na nakuha nang labag dito o sa sinusundang |upon lawful order of the court, or when |
|seksyon. |public safety or order requires otherwise, as|
| |prescribed by law. |
|SEKSYON 4. Hindi dapat magpatibay ng batas na | |
|nagbabawas sa kalayaan sa pananalita, pagpapahayag, o |(2) Any evidence obtained in violation of |
|ng pamamahayagan, o sa karapatan ng mga taong-bayan na |this or the preceding section shall be |
|mapayabang magkatipon at magpetisyon sa pamahalaan |inadmissible for any purpose in any |
|upang ilahad ang kanilang mga karaingan. |proceeding. |
| | |
|SEKSYON 5. Hindi dapat magbalangkas ng batas para sa |Section 4. No law shall be passed abridging |
|pagtatatag ng relihiyon, o nagbabawal sa malayang |the freedom of speech, of expression, or of |
|pagsasagamit nito. Dapat ipahintulot magpakailanman |the press, or the right of the people |
|ang malayang pagsasagamit at pagtatamasa ng |peaceably to assemble and petition the |
|pagpapahayag ng relihiyon at pagsamba nang walang |government for redress of grievances. |
|pagtatangi o pamimili. Hindi dapat kailanganin ang | |
|pagsusulit pangrelihiyon sa pagsasagamit ng karapatang |Section 5. No law shall be made respecting an|
|sibil o pampulitika. |establishment of religion, or prohibiting the|
| |free exercise thereof. The free exercise and |
|SEKSYON 6. Hindi dapat bawalan ang kalayaan sa |enjoyment of religious profession and |
|paninirahan at ang pagbabago ng tirahan sa saklaw ng |worship, without discrimination or |
|mga katakdaang itinatadhana ng batas maliban sa legal |preference, shall forever be allowed. No |
|na utos ng hukuman. Ni hindi dapat bawalan ang |religious test shall be required for the |
|karapatan sa paglalakbay maliban kun gpara sa kapakanan|exercise of civil or political rights. |
|ng kapanatagan ng bansa, kaligtasang pambayan, o | |
|kalusugang pambayan ayon sa maaaring itadhana ng batas.|Section 6. The liberty of abode and of |
| |changing the same within the limits |
|SEKSYON 7. Dapat kilalanin ang karapatan ng |prescribed by law shall not be impaired |
|taong-bayan na mapagbatiran hinggil sa mga bagay-bagay |except upon lawful order of the court. |
|na may kinalaman sa tanan. Ang kaalaman sa mga opisyal|Neither shall the right to travel be impaired|
|na rekord, at sa mga dokumento at papeles tungkol sa |except in the interest of national security, |
|mga opisyal na gawain, transaksyon, o pasya, gayon din |public safety, or public health, as may be |
|sa mga datos sa pananaliksik ng pamahalaan na |provided by law. |
|pinagbabatayan ng patakaran sa pagpapaunlad ay dapat | |
|ibigay sa mamamayan sa ilalim ng mga katakdaang |Section 7. The right of the people to |
|maaaring itadhana ng batas. |information on matters of public concern |
| |shall be recognized. Access to official |
|SEKSYON 8. Hindi dapat hadlangan ang karapatan ng mga |records, and to documents and papers |
|taong-bayan kabilang ang mga naglilingkod sa publiko at|pertaining to official acts, transactions, or|
|pribadong sektor na magtatag ng mga asosasyon, mga |decisions, as well as to government research |
|unyon, o mga kapisanan sa mga layuning hindi lalabag sa|data used as basis for policy development, |
|batas. |shall be afforded the citizen, subject to |
| |such limitations as may be provided by law. |
|SEKSYON 9. Ang mga pribadong ariarian ay hindi dapat | |
|kunin ukol sa gamit pambayan nang walang wastong |Section 8. The right of the people, including|
|kabayaran. |those employed in the public and private |
| |sectors, to form unions, associations, or |
|SEKSYON 10. Hindi dapat magpatibay ng batas na sisira |societies for purposes not contrary to law |
|sa pananagutan ng mga kontrata. |shall not be abridged. |
| | |
|SEKSYON 11. Hindi dapat ipagkait sa sino mang tao ang |Section 9. Private property shall not be |
|malayang pagdulog sa mga hukuman at sa mga kalupunang |taken for public use without just |
|mala-panghukuman at sa sat na tulong pambatas nang |compensation. |
|dahil sa karalitaan. | |
| |Section 10. No law impairing the obligation |
|SEKSYON 12. (1) Ang sino mang tao na sinisiyasat |of contracts shall be passed. |
|dahil sa paglabag ay dapat magkaroon ng karapatang | |
|mapatalastasan ng kaniyang karapatang magsawalang-kibo |Section 11. Free access to the courts and |
|at magkaroon ng abogadong may sapat na kakayahan at |quasi-judicial bodies and adequate legal |
|malaya na lalong kanais-nais kung siya ang maypili. |assistance shall not be denied to any person |
|Kung hindi niya makakayanan ang paglilingkod ng |by reason of poverty. |
|abogado, kinakailangang pagkalooban siya ng isa. | |
|Hindi maiuurong ang mga karapatang ito maliban kung |Section 12. (1) Any person under |
|nakasulat at sa harap ng abogado. |investigation for the commission of an |
|(2) Hindi siya dapat gamitan ng labis na |offense shall have the right to be informed |
|pagpapahirap, pwersa, dahas, pananakot, pagbabanta, o |of his right to remain silent and to have |
|ano mang paraaan na pipinsala sa kanyang malayang |competent and independent counsel preferably |
|pagpapasya. Ipinagbabawal ang mga lihim kulungan, |of his own choice. If the person cannot |
|solitaryo, ingkomunikado, o iba pang katulad ng anyo ng|afford the services of counsel, he must be |
|detensyon. |provided with one. These rights cannot be |
|(3) Hindi dapat tanggaping ebidensya laban sa kanya |waived except in writing and in the presence |
|ang ano mang pagtatapat o pag-amin na nakuha nang labag|of counsel. |
|sa seksyong ito o sa seksyong labing-pito. | |
|(4) Dapat magtadhana ang batas ng mga kaparusahang |(2) No torture, force, violence, threat, |
|penal at sibil sa mga paglabag sa seksyong ito at gayon|intimidation, or any other means which |
|din ng bayad-pinsala at rehabilitasyon sa mga biktima |vitiate the free will shall be used against |
|ng labis na mga paghihirap o katulad ng mga nakagawian,|him. Secret detention places, solitary, |
|at sa kanilang mga pamilya. |incommunicado, or other similar forms of |
| |detention are prohibited. |
|SEKSYON 13. Ang lahat ng mga tao, maliban sa mga | |
|nahahabla sa mga paglabag na pinarurusahan ng reclusion|(3) Any confession or admission obtained in |
|perpetua kapag matibay ang ebidensya ng pagkakasala, |violation of this or Section 17 hereof shall |
|bago mahatulan, ay dapat mapyansahan ng sapat ng |be inadmissible in evidence against him. |
|pyador, o maaaring palayain sa bisa ng panagot ayon sa | |
|maaaring itadhana ng batas. Hindi dapat bawalan ang |(4) The law shall provide for penal and civil|
|karapatan sa pyansa kahit na suspendido ang pribilehiyo|sanctions for violations of this section as |
|ng writ of habeas corpus. Hindi dapat kailanganin ang |well as compensation to the rehabilitation of|
|malabis na pyansa. |victims of torture or similar practices, and |
| |their families. |
|SEKSYON 14. (1) Hindi dapat papanagutin sa | |
|pagkakasalang kriminal ang sino mang tao nang hindi |Section 13. All persons, except those charged|
|kaparaanan ng batas. |with offenses punishable by reclusion |
|(2) Sa lahat ng mga pag-uusig kriminal, ang |perpetua when evidence of guilt is strong, |
|nasasakdal ay dapat ituring na walang sala hangga't |shall, before conviction, be bailable by |
|hindi napapatunayan ang naiiba, at dapat magtamasa ng |sufficient sureties, or be released on |
|karapatang magmatwid sa pamamagitan ng sarili at ng |recognizance as may be provided by law. The |
|abogado, mapatalastasan ng uri at dahilan ng sakdal |right to bail shall not be impaired even when|
|laban sa kanya, magkaroon ng mabilis, walang |the privilege of the writ of habeas corpus is|
|kinikilingan, at hayagan paglitis, makaharap ang mga |suspended. Excessive bail shall not be |
|testigo, magkaroon ng sapilitang kaparaanan upang |required. |
|matiyak ang pagharap ng mga testigo sa paglilitaw ng | |
|ebidensyang para sa kanyang kapakanan. Gayon man, |Section 14. (1) No person shall be held to |
|matapos mabasa ang sakdal, maaring ituloy ang |answer for a criminal offense without due |
|paglilitis kahit wala ang nasasakdal sa pasubaling |process of law. |
|marapat na napatalastasan siya at di makatwiran ang | |
|kanyang kabiguang humarap. |(2) In all criminal prosecutions, the accused|
| |shall be presumed innocent until the contrary|
|SEKSYON 15. Hindi dapat suspindihin ang pribilehiyo ng|is proved, and shall enjoy the right to be |
|writ of habeas corpus, maliban kung may pananalakay o |heard by himself and counsel, to be informed |
|paghihimagsik, kapag kinakailangan ng kaligtasan |of the nature and cause of the accusation |
|pambayan. |against him, to have a speedy, impartial, and|
| |public trial, to meet the witnesses face to |
|SEKSYON 16. Dapat magkaroon ang lahat ng mga tao ng |face, and to have compulsory process to |
|karapatan sa madaliang paglutas ng kanilang mga usapin |secure the attendance of witnesses and the |
|sa lahat ng mga kalupunang panghukuman, |production of evidence in his behalf. |
|mala-panghukuman, o pampangasiwaan. |However, after arraignment, trial may proceed|
| |notwithstanding the absence of the accused: |
|SEKSYON 17. Hindi dapat pilitin ang isang tao na |Provided, that he has been duly notified and |
|tumestigo laban sa kanyang sarili. |his failure to appear is unjustifiable. |
| | |
|SEKSYON 18. (1) Hindi dapat detenihin ang sino mang |Section 15. The privilege of the writ of |
|tao dahil lamang sa kanyang paniniwala at hangaring |habeas corpus shall not be suspended except |
|pampulitika. |in cases of invasion or rebellion, when the |
|(2) Hindi dapat pairalin ang ano mang anyo ng |public safety requires it. |
|sapilitang paglilingkod, maliban kung kaparusahang | |
|pataw ng hatol ng pagkakasala. |Section 16. All persons shall have the right |
| |to a speedy disposition of their cases before|
|SEKSYON 19. (1) Hindi dapat ipataw ang malabis na |all judicial, quasi-judicial, or |
|multa, ni ilapat ang malupit, imbi o di-makataong |administrative bodies. |
|parusa, o ang parusang kamatayan, matangi kung | |
|magtadhana ang Kongreso ng parusang kamatayan sa mga |Section 17. No person shall be compelled to |
|kadahilanang bunsod ng mga buktot ng krimen. Dapat |be a witness against himself. |
|ibaba sa reclusion perpetua ang naipataw nang parusang | |
|kamatayan. |Section 18. (1) No person shall be detained |
|(2) Dapat lapatan ng kaukulang batas ang pagpapahirap|solely by reason of his political beliefs and|
|na pisikal, sikolohikal, o imbing pagpaparusa sa sino |aspirations. |
|mang bilanggo o detenido o ang paggamit ng mga | |
|kaluwagang penal na di-makatao. |(2) No involuntary servitude in any form |
| |shall exist except as a punishment for a |
| |crime whereof the party shall have been duly |
| |convicted. |
| | |
| |Section 19. (1) Excessive fines shall not be |
| |imposed, nor cruel, degrading or inhuman |
| |punishment inflicted. Neither shall death |
| |penalty be imposed, unless, for compelling |
| |reasons involving heinous crimes, the |
| |Congress hereafter provides for it. Any death|
| |penalty already imposed shall be reduced to |
| |reclusion perpetua. |
| | |
| |(2) The employment of physical, |
| |psychological, or degrading punishment |
| |against any prisoner or detainee or the use |
| |of substandard or inadequate penal facilities|
| |under subhuman conditions shall be dealt with|
| |by law. |
|SEKSYON 20. Hindi dapat ibilanggo ang isang tao nang |Section 20. No person shall be imprisoned for|
|dahil sa pagkakautang o hindi pagbabayad ng sedula. |debt or non-payment of a poll tax. |
| |Section 21. No person shall be twice put in |
|SEKSYON 21. Hindi dapat na ang isang tao ay makalawang|jeopardy of punishment for the same offense. |
|masapanganib ng kaparusahan sa iisang paglabag. Kung |If an act is punished by a law and an |
|pinarurusahan ng batas at ng ordinansa ang isang |ordinance, conviction or acquittal under |
|kagagawan, ang pagkaparusa o pakaabswelto sa ilalim ng |either shall constitute a bar to another |
|alin man dito ay magiging hadlang sa iba pang pag-uusig|prosecution for the same act. |
|sa gayon ding kagagawan. | |
| |Section 22. No ex post facto law or bill of |
|SEKSYON 22. Hindi dapat magpatibay ng batas ex post |attainder shall be enacted. |
|facto o bill of attainder. | |…...

Similar Documents

Premium Essay

Arh Philippines

...ADOLESCENT AND EPRODUCTIVE YOUTH REPRODUCTIVE EALTH HEALTH IN PHILIPPINES Status, Issues, Policies, and Programs POLICY is funded by the U.S. Agency for International Development under Contract No. HRN-C-00-00-00006-00, beginning July 7, 2000. The project is implemented by Futures Group International in collaboration with Research Triangle Institute and the Centre for Development and Population Activities (CEDPA). Photos selected from M/MC Photoshare at www.jhuccp.org/mmc. Photographers (from top): Lauren Goodsmith, Tod Shapera, and Reproductive Health Association of Cambodia (RHAC). Adolescent Reproductive Health in the Philippines Status, Policies, Programs, and Issues C. A. Varga Consultant I. Zosa-Feranil POLICY Project January 2003 POLICY Project Table of Contents Acknowledgments ......................................................................................................................................iii Abbreviations .............................................................................................................................................iv 1. Introduction......................................................................................................................................... 1 Terminology and age categories............................................................................................................... 2 Data...........................................................................

Words: 13450 - Pages: 54

Premium Essay

Theories of Presidential Power Under Article Ii of the Constitution

...December 2, 2011 US Politics POLISCI 101.08 Theories of Presidential Power Under Article II of the Constitution When first researching the topic for this paper, I found many interesting theories about implied presidential powers. There are many people out there with interesting theories, but I will summarize only three that I found fascinating to me. The first is a theory by Richard Neustadt who believes that Presidents have the power to persuade. The next, a theory by Samuel Kernell, theorizes the presidential powers in terms of “going pubic.” The last theory I will summarize, a theory by Stephen Skowronek, theorizes the president’s implied powers in terms of political time. Richard Neustadt’s theory of power to persuade is an interesting one. His theory serves as one of the most documented well-known theories of presidential power. As well as being a political scientist, he also served as an advisor for many United States Presidents. In his theory, he states that presidents cannot lead directly. If they really want something done, they cannot do it by themselves the power of the United States government is vastly dispersed and the president cannot, by himself, command and receive. Its much more complicated than that. Other levels of government have different constituencies and different sources of power and interest. The president is one individual and needs others to get things done. Neustadt states that presidential power is a “function of his or her ability......

Words: 1639 - Pages: 7

Premium Essay

Principles and Articles of the United States Constitution

...Principles and Articles of the United States Constitution Tammie Johnson Grand Canyon University: POS 301 June 19, 2013 Principles and Articles of the United States Constitution Principles of the Constitution | Self-Government | The principle where the people are the decisive source of governing authority and decisions are made based on majority rules (Patterson, 2011). | Separation of Powers | The principle used for the allocation of power among the legislative, executive, and the judicial branches that outline the responsibilities of each branch. | Checks and Balances | A system of the government used to preserve a balance of power among the three branches of government so no one branch can over-power the other two. | In the United States, the federal government uses a system called checks and balances to ensure that the three branches of government are working equally and that no one branch becomes superior over the other two. The three branches that are based on the principle of separated institutions sharing power are the legislative, executive and judicial. Each branch has powers that it can use to check and balance the operations and power of the other two branches (Kelly, 2013, para. 1). What makes this system effective is that each branch must be willing to compromise to ensure the American people needs are put first and the safety and security of the nation is constantly being enforced. For instance in an attempt to limit the power that each......

Words: 2052 - Pages: 9

Premium Essay

Philippine Constitution

...PHILIPPINE CONSTITUTION ARTICLE 1: The national territory comprises the Philippine archipelago, with all the islands and waters embraced therein, and all other territories over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction, consisting of its terrestrial, fluvial and aerial domains, including its territorial sea, the seabed, the subsoil, the insular shelves, and other submarine areas. The waters around, between, and connecting the islands of the archipelago, regardless of their breadth and dimensions, form part of the internal waters of the Philippines. 1. Section 1, Article 1of the 1987 Constitution 2. The national territory comprises thePhilippine archipelago, with all the islands andwaters embraced therein, and all other territoriesover which the Philippines has sovereignty orjurisdiction, consisting of its terrestrial, fluvial andaerial domains, including its territorial sea, theseabed, the subsoil, the insular shelves, and othersubmarine areas. The waters around, between, andconnecting the islands of the archipelago, regardlessof their breadth and dimensions, form part ofinternal waters of the Philippines. 3. Necessity of constitutional provision on National Territory 4. 1. Binding force of such provision under international law. A state has the power to try, hear and decide cases throughout the extent of its territory. If there is a territorial dispute it should be settled according to the international law.2. Value of provision defining our national......

Words: 2754 - Pages: 12

Free Essay

Article 29 and 30 Constitution

...part 3. • Article 26 (a) – right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes. Education comes within the meaning of charitable purposes. • Article 28(1) – prohibits educational institution, maintained out of state funds to provide religious instructions. Moral education can be given. Article 28(2) is an exception to article 28(1) , where in an endowment or trust administered by state can impart religious instruction written in the terms of the endowment. In such a case 28(1) doesn’t apply. • Article 30 gives right of minorities to establish and administer institutions of its choice. But this right is not absolute. As per article 29(2) educational institution maintained or aided by state cannot deny admission to the citizen on the grounds of religion, race, caste or religion. o State of madras v. Champakam Dorairajan : in this the government order to give admission to students to engineering and medical colleges in state should be decided by the selection committee was held violative of article 29(2)) o The state of bombay v Bombay education society and others: in this case a circular was issued which directed every primary school which use English as a medium of studies to not to admit students other than the pupils who’s language was English. A no. of writ petitions were filed and high court allowed them. It was held that in case of minority institutions to which protection of article 30 was available, the provisions of article 29(2)......

Words: 853 - Pages: 4

Premium Essay

Philippines Taxation System

...general benefits, special benefits to taxpayers are not required. The Government renders no special or commensurate benefit to any particular person or property. Is the Power to Tax the Power to Destroy? 1. “Power to tax is the power to destroy” (Marshall Dictum) – refers to the unlimitedness and the degree or vigor with which the taxing power may be employed to raise revenue. - the financial needs of the State may outrun any human calculation, so the power to meet those needs by taxation must not be limited even though taxes become burdensome or confiscatory. 2. “Power to tax is not the power to destroy while the Supreme Court sits” (Holmes Dictum) – the power to tax knows no limit except those expressly stated in the Constitution. Marshall and Holmes Dictum Reconciled Although the power to tax is almost unlimited, it must not be exercised in an arbitrary manner. If the abuse is so great so as to destroy the natural and fundamental rights of people, it is the duty of the judiciary to hold such an act unconstitutional. Purposes and Objectives of Taxation Revenue – basically, the purpose of taxation is to provide funds or property with which the State promotes the general welfare and protection of its citizens. 2. Non-Revenue (Key: PR2EP) a. Promotion of general welfare b. Regulation c. Reduction of social inequality d. Encourage economic growth e. Protectionism Power of Judicial Review in......

Words: 20938 - Pages: 84

Premium Essay

Constitutions

...Constitution From Wikipedia, the free encyclopedia For other uses, see Constitution (disambiguation). A constitution is a set of fundamental principles or established precedents according to which a state or other organization is governed.[1] These rules together make up, i.e.constitute, what the entity is. When these principles are written down into a single document or set of legal documents, those documents may be said to embody a writtenconstitution; if they are written down in a single comprehensive document, it is said to embody a codified constitution. Constitutions concern different levels of organizations, from sovereign states to companies and unincorporated associations. A treaty which establishes an international organization is also its constitution, in that it would define how that organization is constituted. Within states, a constitution defines the principles upon which the state is based, the procedure in which laws are made and by whom. Some constitutions, especially codified constitutions, also act as limiters of state power, by establishing lines which a state's rulers cannot cross, such as fundamental rights. An example is the constitution of the United States of America. George Washington at Constitutional Conventionof 1787 signing of the U.S. Constitution. The Constitution of India is the longest written constitution of any sovereign country in the world,[2] containing 444 articles in 22 parts,[3][4] 12 schedules and 118 amendments, with......

Words: 16003 - Pages: 65

Free Essay

Article 2 of the Philippine Constitution

...Kim A. Estrebella TC 1-5 Synthesis of the Declaration of the State Policies Section 14. Role of Women As we observed in our country, violences againsts women are likely common nowadays and some of the battered women do not report to the police because of fear. Furthermore, men were also taking advantage over women resulting to unfairness. In connection with this problem, the state formed a policy concerning the rights and welfare of women. It aims to have equality of rights between men and women and it also values the role of the women in terms of national development and nation building. Section 8. Freedom From Nuclear Weapons  Nuclear weapons can caused massive destruction and it is a very dangerous weapon as far as we know. It entails not only a dozen of threats but a hundred more. In our state today, we should not dare to acquire nuclear weapons to maintain global peace and order among nations because having these kind of nuclear weapons may lead to misunderstanding which may cause huge wars due to the broken treaty. 1 Section 27. Honesty and Integrity in Public Service  In our country, corruption is not new to people and it is very common forms of criminal acts of the politicians. As what was said to us, there is no corrupt free government but can’t this be changed? The main problem here in our country is mainly because of dishonest leaders and institutions which were fueled by money. In this concern, this section simply aims to have an honest...

Words: 365 - Pages: 2

Premium Essay

Philippine Constitutions (Concise)

...The Biak-na-Bato Constitution General Emilio Aguinaldo Established the Biak-na-Bato Republic on July 1897 and issued a proclamation stating the following demands: * Expulsion of the friars and the return of the friar lands to the Filipinos. * Representation of the Philippines in the Spanish Cortes. * Freedom of the press and religion. * Abolition of the government’s power to banish Filipinos. * Equality for all before the law. A charter was then drafted based on the Cuban Constitution by Alex Ferrer and Isabelo Artacho. It was ratified on November 15, 1897. The Biak-na-Bato Constitution provided for the establishment of a Supreme Council that would serve as the highest governing body of the Republic. Preamble: “The separation of the Philippines from the Spanish monarchy and their formation into an independent state with its own government called the Philippine Republic has been the end sought by the Revolution in the existing war, begun on the 24th of August, 1896; and therefore, in its name and by the power delegated by the Filipino people, interpreting faithfully their desires and ambitions, we, the representatives of the Revolution, in a meeting at Biac-na-bato, Nov. 1st 1897, unanimously adopt the following articles for the Constitution of the State.” “In ......

Words: 2909 - Pages: 12

Premium Essay

Judges in Northern Samar Philippines

...rights of its inhabitants in exchange for the surrender of some rights of the latter. All these, follow the course of administration of justice. Administration of Justice examines the structure, function, laws, procedures, and decision-making processes of agencies that deal with crime management. Courts of justice plays a very important role in the administration of justice. Almost all countries experience problems in the administration of justice. The degree of seriousness of these problems varies depending on several factors. The most common among these problems is the increasing number of court dockets and flaws in the laws being interpreted and implemented. In the Philippines, Courts, in the administration of justice, follows a hierarchy of courts. There are four (4) levels of courts in the Philippines, wherein it is the Supreme Court that is at the apex of this four-tiered hierarchy. At the lowest level of the hierarchy are the first-level courts, consisting of the Municipal Trial Courts (MTCs), Metropolitan Trial Courts (MeTCs), and Municipal Circuit Trial Courts (MCTCs). These are basically called trial courts. These Trial Courts are the front liners in most of the civil and criminal cases filed in courts. However before a case reaches the Supreme Court, it must pass through the Regional Trial Courts and the Court of Appeals. In each of these courts, attached so many legal remedies that may be utilized by lawyers before a case step up to the next level......

Words: 6843 - Pages: 28

Premium Essay

The Articles of Confederation vs. the Constitution

...The Articles of Confederation vs. the Constitution DeVry University The Articles of Confederation and the United States Constitution are the historical documents that have been the building blocks of democracy that America is known for today. The Articles of Confederation are in many way an extension of what makes up the United States Constitution. In 1777, there wear a combination of thirteen states that came together to mold a type of government document that the United States could determine as “central” style of government. These states included New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, and Georgia. By late 1787, the Articles of Confederation were replaced by a more complete United States Constitution. There are several differences and similarities that lead to this American government transformation. The origination of the Articles of Confederation were a dynamic that was set into place in order to safeguard the union of states from any foreign control. It was a time in which the newly born states were yearning to be a set of sovereign states but stay independent from British colony control. Thus, the Articles of Confederation were originated. There were several important aspects of the Articles of Confederation that helped the United States reach a somewhat government goal. In the articles, states were allowed to collect taxes from its......

Words: 1524 - Pages: 7

Premium Essay

Joint Venture in the Philippines

... BUS520M Business Law Submitted by: GROUP 4 Amparo, Lourdes Lagman, Mia Marie Legaspi, Jill Noreen Submitted to: Atty. Antonio Ligon April 6, 2016 I. Background 1. Philippine Business a. History 2. Doing business in the Philippines b. Forms of business 3. Definition and Origin of Joint Venture (JV) II. Statement of the Problems 1. What are the applicable laws in joint ventures? 2. What are the tax implications? 3. Are our current joint venture laws sufficient? Especially with the Asean integration? III. Statement of Objectives The research study aims to: 1. Identify the applicable laws in joint ventures 2. Identify the tax implications in joint ventures 3. Identify insufficiencies (if any) in our current joint venture laws and make recommendations IV. Discussion 1. Nature of Joint Ventures in Philippine setting 2. Governing Laws 3. Foreign Investments 4. Scope of Joint Venture Business Activity 5. Taxes in Joint Venture 6. Example of JVs in the Philippines V. Analyses VI. Recommendations VII. Learning Points VIII. References I. Background of Philippine Business History Historians state that the early start of business in the Philippines dated back in the 14th century, however, it was not until 1950’s or the post war years was where the emergence of an actual industrial growth. Our history of being colonized and the......

Words: 6012 - Pages: 25

Premium Essay

The Philippine 1987 Constitution

...PREAMBLE ARTICLE I National Territory ARTICLE II Declaration of Principles and State Policies ARTICLE III Bill of Rights ARTICLE IV Citizenship ARTICLE V Suffrage ARTICLE VI Legislative Department ARTICLE VII Executive Department ARTICLE VIII Judicial Department ARTICLE IX Constitutional Commissions ARTICLE X Local Government ARTICLE XI Accountability of Public Officers ARTICLE XII National Economy and Patrimony ARTICLE XIII Social Justice and Human Rights ARTICLE XIV Education, Science and Technology, Arts, Culture and Sports ARTICLE XV The Family ARTICLE XVI General Provisions ARTICLE XVII Amendments or Revisions ARTICLE XVIII Transitory Provisions Principles THE 1987 CONSTITUTION THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES PREAMBLE We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, in order to build a just and humane society and establish a Government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, do ordain and promulgate this Constitution. ARTICLE I National Territory The national territory comprises the Philippine archipelago, with all the islands and waters embraced therein, and all other territories over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction, consisting of its......

Words: 21926 - Pages: 88

Free Essay

Philippines Citizenship

...Who are the Citizens of the Philippines?     A Filipino citizen may be considered natural-born or naturalized citizen.  Both statuses bestow upon the individual certain privileges and exclusive rights such as the rights to vote, to run for public, etc. which may be denied the foreigner. NATURAL-BORN FILIPINO          Art. IV, sec. 2 of the 1987 Constitution defines the NATURAL-BORN Filipino citizens as: 1.  “Those who are citizens of the Philippines at the time of the adoption of this (1987) Constitution” 2.  “those whose fathers OR mothers are citizens of the Philippines” and 3. “those born before January 7, 1973, of Filipino mothers, who elect Philippine citizenship upon reaching the age of majority.       Even if the child is born to an alien father and a Filipino mother, the Filipino citizenship of the mother will bestow natural-born Philippine citizenship upon the child PROVIDED his birth occurred on or after January 17, 1973 (date of ratification of the 1973 Constitution), otherwise he followed the citizenship of the alien father and acquired at best only an inchoate Philippine citizenship which he could perfect by election upon attaining majority age.  EXCEPT if he is born out of lawful wedlock, in which case, he will be considered a Filipino by virtue of his mother’s citizenship.       In addition, only natural-born citizens are allowed to hold constitutional offices such as the office of the President; Senators; Members of the House of......

Words: 11780 - Pages: 48

Premium Essay

Synopsys of Article I of Florida’s Constitution

...Synopsys of Article I of Florida’s Constitution The Five Crucial Requirements of Florida’s Constitution: Section 2: Basic Rights Article I, §2 of Florida’s Constitution is an essential protection from inequality. These basic rights were set so that every citizen is guaranteed and assured equal protection and equality and that no person shall be deprived these basic rights without due process the right to enjoy and defend life and liberty, to pursue happiness, or even to be rewarded for industry, and to acquire, possess and protect their property because of national origin; or because of physical disabilities. Section 4. Freedom of Speech and Press. Article I, §4 of Florida’s Constitution is stating that every person has the right to speak, write and publish their thoughts on any and all subjects with the understanding that they will be held accountable for their speaking’s, writings, and publications meaning that these thoughts and ideas must be proven true in the event any criminal or civil proceedings. This section declares that no law can be put in place that will restrain any person from being able to enact this right as afforded to them within the limitations of the law. Section 5. Right to assemble. Article I, §5 of Florida's Constitution is allowing the people the right to peacefully assemble and inform the government of our grievances. Without it we would not be able to inform the government body what we are refuting. Section 6. Right to Work. This......

Words: 742 - Pages: 3