Free Essay

Amwat Business

In: Business and Management

Submitted By tiffanydinh
Words 940
Pages 4
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH (HUFLIT)
KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

KẾ HOẠCH
Tổ chức chương trình triển lãm
“DIR – 10 năm một chặng đường”

I. Mục đích: * Nhằm kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Khoa Quan hệ Quốc Tế (2004 – 2014). * Gắn kết sinh viên với sinh viên, sinh viên với khoa, và thêm phần gắn kết mối quan hệ giữa khoa và các tổ chức liên quan. * Tạo điều kiện cho sinh viên thể hiện tinh cảm đối với Khoa.

II. Yêu cầu * Tuyên truyền đến từng sinh viên, giảng viên khoa QHQT nói riêng và các sinh viên, giảng viên,cán bộ HUFLIT nói chung. * Các thông tin phù hợp với tính chất của chương trình.

III. Sứ mạng * Đạt được 100% sinh viên khoa QHQT biết đến triển lãm * Thu hút khoảng 500 giảng viên và sinh viên HUFLIT đến với triển lãm . * Tăng cường tinh thần đoàn kết, tình cảm thân tình của Khoa với sinh viên và với Trường.

IV. Ý nghĩa
Giúp cho toàn thể sinh viên Khoa QHQT cũng như toàn thể sinh viên cán bộ, giảng viên tại HUFLIT hiểu thêm về quá trình hình thành và phát triển của Khoa QHQT trong 10 năm qua. V. Nội dung chương trình 1. Thời gian :
Từ ngày 13/10/2014 đến ngày 17/10/2014.
2. Địa điểm
Sảnh B, cơ sở 155 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP.HCM 3. Nội dung
Triển lãm những hình ảnh, tư liệu liên quan đến hoạt động và sự phát triển của Khoa QHQT trong quá trình 10 năm. Hình ảnh trong buổi triển lãm đều được sự hỗ trợ của Văn Phòng Khoa QHQT và các Cựu sinh viên của Khoa.Tất cả những thông tin, hình ảnh triển lãm đều được Ban Giám hiệu và Phòng Chính trị - Tổ chức – Công tác sinh viên duyệt trước khi thực hiện. Cam kết rằng hoạt động này hoàn toàn phù hợp với Pháp luật Nhà nước Việt Nam, không để cho tổ chức nào lợi dụng hoặc can thiệp.

VI. Nội dung chi tiết 1. Lễ khai mạc a. Thời gian: 9h Ngày 13/10/2014 b. Địa điểm: Sảnh B, cơ sở 155 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP.HCM c. Chương trình Lễ khai mạc * 9h00 – 9h05 : MC giới thiệu đại biểu khách mời * 9h05 – 9h15 : Mời Thầy Vũ Quốc Anh – Trưởng Khoa QHQT phát biểu khai mạc * 9h45 – 9h50 : Cắt băng khánh thành * Thầy Huỳnh Thế Cuộc – Bí thư Đảng ủy * Thầy Bùi Ngọc Thọ - Hiệu trưởng * Thầy Vũ Quốc Anh – Trưởng khoa Quan Hệ Quốc Tế 2. Triễn lãm d. Thời gian : 5 ngày e. Địa điểm : Sảnh B – cơ sở Sư Vạn Hạnh f. Nội dung : các tấm ảnh, được chia làm 4 nội dung chính :
1/ Hình ảnh lịch sử hình thành và phát triển của Khoa Quan Hệ Quốc tế
2/ Những thành tựu của Khoa Quan Hệ Quốc Tế trong chặng đường 10 năm hình thành và phát triển
3/ Tình cảm, góc nhìn của sinh viên đối với Khoa Quan Hệ Quốc Tế. g. Mô hình triển lãm

: Cây Xanh

: Tường, Cột.

: Pano bọc cột để dán ảnh

: Bàn dán ảnh

: pano dựng để dán ảnh

* Miêu tả triễn lãm :
Khu vực triển lãm ảnh được chia làm 3 phần :
- Phần Bọc Hiflex 3 cột ( bọc 4 mặt của 3 cột trụ chính tại giữa sảnh bằng giá gỗ, kích thước mỗi mặt 1,6m x 2m) : Hình ảnh quá trình hình thành và phát triển của Khoa QHQT trong 10 năm. * Phần bàn giữa sảnh (sắp bàn và trang trí giữa bằng các chậu cây kiểng , kích thước mỗi bàn 0.3x1,5m): Thành tựu của Khoa QHQT. * Phần Pano dựng phía hòn non bộ ( Dựng pano trên giá sắt 3li: 2m x 2m (tính cả giá sắt dựng)) : Tình cảm của sinh viên các khoá đối với Khoa. * Khoảng trông tại cột 1 và cầu thang dẫn lên lầu 1 phía căn tin đặt Backdrop kích thước 2m x 5m.

IV. Dự Trù Kinh Phí VẬT DỤNG | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ | THÀNH TIỀN | Ghi chú | A. Vật dụng | Banner | 4 | Cái | 100.000 | 400.000 | | Băng keo | 20 | cuộn | 7.000 | 140.000 | | Dây dù | 10 | Mét | 10.000 | 100.000 | | Băng keo hai mặt | 20 | cuộn | 7.000 | 140.000 | | Bìa cứng (A0) | 40 | tờ | 7.000 | 280.000 | | Standee | 6 | Cái | 120.000 | 720.000 | | Ruy băng | 3 | Cuộn | 30.000 | 90.000 | | Backdrop | 1 | Cái | 400.000 | 400.000 | | B. Lễ khai mạc | In ấn | | | | 100.000 | | C. PR và tuyên truyền | Banner | 1 | Cái | 150 000 | 150 000 | | | | | Tổng | | 2.480.000 | | | | | Chi phí phát sinh | 248.000 | | | | | TỔNG CỘNG | | 2.700.000 | |

VII. Đề xuất cơ sở vật chất Về việc hỗ trợ cơ sở vật chất để tổ chức Chương trình “Quan Hệ Quốc Tế - 10 năm 1 chặng đường”, Khoa Quan hệ Quốc tế kính đề nghị Lãnh đạo trường trường hỗ trợ trong công tác tổ chức. Cụ thể như sau: TT | NỘI DUNG | THỜI GIAN | GHI CHÚ | 1 | Sảnh B | Từ ngày 6/10/2014 đến hết ngày 18/10/2014 | Treo banner triển lãm | | | Từ ngày 13/10/2014 đến hết ngày 17/10/2014 | Diễn ra triển lãm | 2 | Bộ loa và micro | Từ 7h-10h ngày 13/10/2014 | Lễ khai mạc | 3 | Bàn ghế | Từ ngày 12/10/2014 đến hết ngày 18/10/2014 | Lấy từ lầu 6A |…...

Similar Documents

Premium Essay

Business to Business

...Social Networks and Media Conquer B2B Social Networks are a flourishing phenomenon in today’s generation. It has already entered and affected the B2C network. In B2C network the social networks have become a concerning factor and plays a major role in marketing and communications. As we are all familiar with the B2B network and what does it actually implies, the question arises whether the social networks can play an important role in B2B network and for B2B companies. Social networks are not another passing phenomenon; they have matured and have registered themselves highly in the minds of the customers. B2B network also gets conquered by the social networks the business houses that trade with each other are actually the customers of each other and they also engage themselves in social networking. Some useful statistics from the social networking world states that the total time spent on social media has increased from 6% in 2007 to 20% in 2011. The registered users will almost reach 2 billion people by 2014. These figures show relentless growth and usage of social media. Already 91% of the B2B companies are active on Facebook, 53% on Twitter and 47% on LinkedIn. These statistics reveal that social media has conquered B2B network and has entered in that chain as means of effective communication and presentation. B2B companies deal with people and not robots. So the influence of emotions before purchasing a product is applicable to them also as they are not immune to......

Words: 798 - Pages: 4

Premium Essay

Business

...Long Range Planning 43 (2010) 172e194 http://www.elsevier.com/locate/lrp Business Models, Business Strategy and Innovation David J. Teece Whenever a business enterprise is established, it either explicitly or implicitly employs a particular business model that describes the design or architecture of the value creation, delivery, and capture mechanisms it employs. The essence of a business model is in defining the manner by which the enterprise delivers value to customers, entices customers to pay for value, and converts those payments to profit. It thus reflects management’s hypothesis about what customers want, how they want it, and how the enterprise can organize to best meet those needs, get paid for doing so, and make a profit. The purpose of this article is to understand the significance of business models and explore their connections with business strategy, innovation management, and economic theory. Ó 2009 Published by Elsevier Ltd. Introduction Developments in the global economy have changed the traditional balance between customer and supplier. New communications and computing technology, and the establishment of reasonably open global trading regimes, mean that customers have more choices, variegated customer needs can find expression, and supply alternatives are more transparent. Businesses therefore need to be more customer-centric, especially since technology has evolved to allow the lower cost provision of information and customer solutions. These...

Words: 13944 - Pages: 56

Free Essay

Business

...Nainani ID No.: 640633 Course: BUS 1010 – Introduction to Business Organizations Schedule: Mondays & Wednesdays 11:00 – 12:40 Professor: P. Gachago Semester: Fall 2013 Individual Term Paper Now that you have attended several business lectures at USIU, you decide to start a kiosk business in your estate, selling potatoes. 1) Under what legal form of business would you register your business? 2) Why would you choose that form of business? 3) What, in your view, would make up the supply chain of your business? Table Of Contents * Executive Summary Pg. 3 * Question 1 Pg. 4 * Question 2 Pgs. 5-6 * Question 3 Pgs. 7-8 * Conclusion Pg. 9 Executive Summary The kiosk business would be registered as a sole proprietorship. Since it is a small scale business, not much money is required to start up the business. The owner has full authority over the business and can run it any way they please. Not many legal documents required, only a trading license. The business is very flexible, structure can be changed relatively easily.......

Words: 1362 - Pages: 6

Premium Essay

Business

...appropriate method for the business you have chosen to increase its profits? Introduction My investigation is about visiting a local store in Aston, Floors-2-Go and having verbal feedback from the manager her/himself also analysing and suggesting what methods can be used to make the business even more profitable in the local are (Aston). 1.1. In this section I will be talking about where the Business is located and what type of market research I will do to succeed.Floors-2-Go is located at 74 New Town Row Birmingham. The area is a middle class area, the people of the area are black or either Asian. I will collect information on my chosen business by using primary and secondary research. For instance I will gather my primary research through interview questions which I will go to the store and discuss with the owner. I will also use questionnaires to gather information from customers. Furthermore I will also use a range of secondary sources of information during my study, such as the company website, business studies text books and websites, local maps, competitor’s websites, local newspapers, magazines and leaflets. 2.1 In this paragraph I will be talking about the ownership of my business Floors-2-Go is a sole trader company. There are many advantages of a sole trader. Sole traders maintain full control of their business, running it how they please without the interference of others. Profit retention sole traders retain all the profits of their business.......

Words: 3187 - Pages: 13

Premium Essay

Business

...- BTEC FIRST DIPLOMA BUSINESS - Unit 16: Business Enterprise Assignment [pic] [pic] • The due date for the whole assignment is Friday 25th May 2012 • You will have time allocated to complete the MERIT and DISTINCTION criteria only when the PASS criteria is completed • You will be able to gather evidence for Level 2 Key Skills in Communication, Application of Number and Information Technology from completing the assignment You will also be able to gather evidence for Key Skills Level 2 Improving Own Learning and Performance (LP2.1, Lp2.2 and LP2.3) as you plan, review and complete the assignment ASSIGNMENT TASKS The scenario You and some friends have always been interested in working for yourself rather than being an employee. You now feel it is the right time to start up a new business and so you begin to consider the idea and investigate the possibilities further with your friends. There are many ideas you have but before you can start the business you have decided to investigate what things you need to know about starting up a business. You and your friends are considering asking your bank manager to provide you with the finance for starting up the business and so it is important that you know exactly what is involved. You and your friends will have to present your business idea to the bank manager so it is important that you know what you have to......

Words: 905 - Pages: 4

Premium Essay

Business to Business

...Business to Business Message Business to Business Message Businesses are very crucial to the economy. Good business messages are essential to keep the business relation in good health too. There are many types of business messages which a business can write to another daily with regards to business. It These can include messages on sales and purchases, products and services, confirmation or cancellation of orders, invoices, company announcements and notifications, employee related news such as promotions, awards, increments, bonus, appraisals, resignation and termination for example. A business message can be written by any authorized figure from a company to another authorized figure of another company. Business messages are usually formal and should be well written to earn the respect of the recipient. They not only can be directed to other business associates, they can also be directed toward the public. Business messages to the public could be an announcement, promotion, surveys, notification of change of address or contact information about the business or some other information which a client should know to ensure continued patronage of the company’s products and services. Business messages are written as a reminder or to serve as a record the business dealings that transpire between companies. That way any agreements can be proven and a company can remind the other company what arrangement was agreed upon in prior messages. Well written business messages will put......

Words: 1539 - Pages: 7

Premium Essay

Business

...INITIAL BUSINESS IDEA Introduction For this task I have been asked to justify why my proposed business idea will be successful. In doing so I am going to present supporting evidence. Sole trader A sole trader is a person that owns the business with or without employees. This is the smallest and most popular type of business in the United Kingdom. In this situation the owner runs the business independently and also the business and the owner have the same legal identity which means if the business owns money the holder owns money. Explain two reason advantage One benefit of being a sole trader is that I retain all the profit that business makes. This is good because the profit that has been made through selling products or service will come back to the owner. This means all the money that will made from the business retain to the owner as he will not need to pay anyone e.g. staff or supervisor, or accounting etc. For example, if the business receives £3500 in a month from selling t-shirts the full £3500 will retain to the owner. This is a huge advantage because firstly, the owner will have more money to spend in marketing or other promoting recourses and secondly, if more money comes in the more it encourages the owner to work harder. This will make me successful because if I retain all of the money I can expand my business in the future and similarly I will have more available to make my business better, e.g. promote my business effectively. For example, if I......

Words: 2882 - Pages: 12

Premium Essay

Business to Business

...How Is Building a Brand in a Business- to - Business Context Different from Doing so in the Consumer Market? Creating and developing a strong product brand is a very critical step towards placing or setting a company apart from its competitors. This step depends on many variables within the business environment within which the company exist and belong. For example a company has to understand its operation, its market and most importantly who its clients and competitors are. A brand is simply a name, design or mark that informs/tells consumers the identity of a products and also enables consumers to reduce most risk involved in the buying decision. To develop a business-to-business brand, a company must be willing and able to allocate and channel some of its resources and energy on educating its clients. This involves, introduction to the product/s in question and the company’s reputation such as its capabilities and the standard and quality of its product/s. Awareness and education and campaigns are the greatest tools in a business-to-business to help sell the reputation of a business and its brand name and product/s, which cisco successfully achieved. In a business-to-business the targeted group is usually a corporation, organization or company. During its business-to-business, cisco focused its attention on makers of IT decision within corporation and corporate executives to market and sell its products. Also products in this category market and sells its “self”......

Words: 283 - Pages: 2

Premium Essay

Business

...Title Length Color Rating Different Viewpoints of Business Ethics - Introduction The purpose of this short paper is to compare and contrast three different peer-reviewed journal articles and one online periodical. First, the paper provides a brief introduction of the four articles. Second, the paper compares and contrasts the four articles. Finally, the author presents his views on the topic of social responsibility and business ethics before concluding the paper. Four Articles All four articles center their focus on business ethics. Of the four articles, three are scholarly peer-reviewed journal articles and one, by Friedman, is an online periodical.... [tags: Business, Ethics] :: 4 Works Cited 2005 words (5.7 pages) Strong Essays [preview] Alahmad and Murphy on Business Ethics - The first two journal articles that were compared and contrasted were Ala Alahmad’s 2010 article on To Be Ethical or Not to Be: An International Code of Ethics for Leadership and Patrick Murphy’s 2009 article on The Relevance of Responsibility to Ethical Business Decisions. Some key findings of Alahmad’s writings were that ethics and leadership were closely tied together; they were found to be derivatives of one another. He mentioned that ethics is an individual thought process of making good or poor decisions.... [tags: Business Ethics] :: 4 Works Cited 970 words (2.8 pages) Strong Essays [preview] Ethical Perspectives on Business Ethics - The determination of this paper is to......

Words: 3552 - Pages: 15

Premium Essay

Business

...Business Administration degree programs compared to other programs Name: Instructor: Institution: Course: Date: Introduction While most degree programs have been established in institutions of higher learning today, a business administration degree program is as sufficiently rigorous as any other degree program. The decision of coming up with the best degree course entirely depends on the students long term goals. For students making the decision about which program to pursue, taking an academically rigorous course is very imperative. However, this is a decision that the student has to come up through reviewing articles on how effectively this program meets their goals. For students who hope to make it in the world of executive and managerial positions, business administration is the program to pursue. Business administration is one of the most sought after degree programs of our times due to the increased corporate world and expansive growth of business and entrepreneurship in the world (Fickenscher, 2010). This study attempts to explain business administration programs as an academically rigorous degree to pursue, as compared to other programs. Ground With numerous programs coming up every day, remaining focused on the academic goals one hopes to achieve is critical. Business administration degree programs are not only academically beneficial but offer great and successful ever expanding careers. With...

Words: 1202 - Pages: 5

Free Essay

Business to Business

...Malaysia PROTON Holdings Berhad and Indonesia PT. Adiperkasa Citra Lestari (PT ACL) has signed Memorandum of Understanding to establish collaboration ties between both parties in relation to develop and manufacture of Indonesia National Car. (Tan, 2015) However there are business forces that affect collaboration of companies. One of the key forces is Social and Cultural in Environmental Forces, is defines as influencing mechanisms which exist within a population that guide business practices or purchasing behaviour. (BusinessDictionary.com, 2015) The reason Malaysia decided to collaborate with Indonesia is due to similar culture, such as religion, environments and language. Majority of Malaysian and Indonesian are Muslim which share similar language, hence the first obstacle has overcome as language plays an important role in business communication which also able to eliminates common mistakes and misunderstandings. Therefore, the development they are working on is more likely to carry out successful as strengthen of mutual ties in collaborating due to understanding of various cultures in both countries. The next forces is Environmental; Technological Forces. Define as changes in technology in technology which can have a significant impact on a company's processes, pricing of competition or even the obsolescence of a company's product. (Investorwords.com, 2015) Besides that, it shapes the collaborative behaviours that drive results by only making collaboration......

Words: 557 - Pages: 3

Premium Essay

Business Is Business

...The purpose of business is to provide people with a product or service and we all understand that businesses have those to whom it is responsible, whether it is the stock/shareholder or the consumer. Providing a service or making something is very black or white in the area of product or service responsibilities, where it becomes grey is in the area of social responsibility. Who would have ever dreamed that the same Ford Motor Company that destroyed thousands upon thousands of acres of rain forest in the in the jungles of South America in the early Nineteenth Century in search of an abundance of rubber would today be a champion of eco-fuels and rain forest preservation? Businesses are perceptive and have the fundamental understanding that in order to survive in today’s hypersensitive, politically correct society, they must be perceived as guardians of “what’s in” rather than concentrating on their bottom line because in many instances, that perception ends up affecting their bottom line. God created the universe and all that’s in it for us to enjoy and utilize. In Genesis, we learn that after the fall and the realization of our nakedness that Adam and Eve utilized animal skins in order to cover their bodies due to shame. They actually had to do some “dirty work” in order to make the skins into clothing. This alone tells us that having dominion over the animals and the things of the earth means we are to utilize them as needed but at the same time to be good stewards. ......

Words: 816 - Pages: 4

Free Essay

Business to Business

... . . . . The Neilsen Rating System The Neilsen Ratings System began as a radio rating system by Arthur Neilsen. The Neilsen Rating System evolved to eventually analyze television data. In 1950, Nielsen moved to television, developing a ratings system using the methods he and his company had developed for radio (Levin, 2006). That method has since become the primary source of audience measurement information in the television industry around the globe. Measuring Ratings The Neilsen Rating system is characterized as a syndicated data provider. A syndicated data provider tracks the change of one or more measures over time, usually in a given industry (Cooper, 2006). Neilsen Rating system makes a very lucrative business for the data that is presented to the entertainment industry, most importantly television. The primary system of measuring data for the Neilsen Rating system is by gathering data and the industry pays up to millions of dollars for periodic reports of data. Devices are used to gather the information. These devices gather the viewing habits of the home and transmit the information nightly to Nielsen through a "Home Unit" connected to a phone line. . . The technology-based home unit system is meant to allow market researchers to study television viewing habits on a minute to minute basis, seeing the exact moment viewers change channels or turn off their TV (Segal, 2007). Another term for this process is Neilsen using set meters. Set......

Words: 1516 - Pages: 7

Premium Essay

Business

...BTEC Business Unit 1: Business Purposes Learner Name: | Centre Number: 23168 | BTEC Business | | Learner No: | | UNIT NUMBER AND TITLE: | Unit 1: Business Purposes | ISSUE DATE: | | HAND IN DATE: | | RESUBMISSION DATE: | | ASSESSOR: | | Aims The aim of this unit is to enable you to understand the nature of business organisations and the business environment in which they operate. You will do this by looking at the range of organisations that exist locally, regionally and nationally and by considering the business framework in which they operate Work covered You will: * Understand the purpose and ownership of business * Understand the business context in which organisations operate Understand the purpose and ownership of business Purpose: supply of goods and services e.g. at a profit, free, at cost, for sale below cost Ownership: sole trader; partnership; limited companies (private [ltd], public [plc]); charity; voluntary organisations; co-operatives; government Size: small; medium; large Scale: local; regional; national; European and global organisations Classification: primary (e.g. farming, forestry, fishing, extraction/mining); secondary (e.g. manufacturing, engineering, construction); tertiary (e.g. private service industries, local and national public services, voluntary/not-for-profit services) Understand the business context in which organisations operate Role of government: European;......

Words: 786 - Pages: 4

Free Essay

Business

...Writing a Business essay, Business term paper, Business research paper, Business thesis or dissertation is a rather difficult activity that requires a lot of time, patience and good writing skills to be applied in writing Business papers. Some students who have poor Business writing skills are trying to find academic writing assistance in the Internet to have their papers on Business written by online custom writing companies and services. There are a lot of questions asked by students: "How to write a Business essay overnight?", "How to write my Business essay with someone's help and to get a good grade for it?" or "Who can do my Business paper for money?" - feel free to contact our online custom Business writing service. CustomWritings.com is a great business paper writing company that can provide you with Business papers such as Business essay, Business term paper, Business thesis, Business research paper or Business dissertation on any topic, for any academic course level (High School, College, University or Master's), in a required citation style/format (APA, MLA, Chicago or Harvard). Our academic Business dissertations, Business theses, and other Business papers are written by trained professional writers from scratch, who have complete knowledge of all the points and concepts being discussed in Business papers. Our editors, who are experienced linguists, make sure that the Business papers are free from all kinds of spelling, grammatical, and principle mistakes...

Words: 282 - Pages: 2