Free Essay

Abcdef

In: Business and Management

Submitted By aras
Words 2382
Pages 10
مقدمه:

آنچه در تقابل انسان و اطلاعات اهمیت می یابد، دسترسی به دریای از اطلاعات جامع و کامل است که برای نیل به این مهم، نیاز به اخذ تدابیری می باشد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد. تا پیش از دهه 1990 کار باکامپیوتر مایه شرمساری بود، و سپس ناگهان همه افراد تمایل داشتند تا با کامپیوتر کار کنند. بسیاری از خانواده ها تمایل داشتند تا سایت های وب مختص خود داشته باشند. شما به اطلاعات نیاز دارید و همانند در آمدن قارچ از زمین در داخل یک جنگل صدها سایت وب در رابطه با هر موضوع قابل تصوری متولدشدند. و حال تصور کنید در دنیای پیچیده و پر کار امروز و با در نظر گرفتن مشغله و دوری راههای ارتباطی و ترافیک های سنگین اگر تمایل داشته باشید با مدیر یا مسئولان سازمان یا ارگان خاصی ارتباط برقرار کنید با چه مشکلاتی روبه رو می شوید. و اگر بخواهید هروز از تغییرات محیط و عملکرد کار باخبر باشید این مشکلات تاچه حد زمان و انرژی شما را میطلبد . و بدین ترتیب در می یابید که داشتن میل ، اینترنت ، وب و.... همه به شما کمک می کنند تا بتوانید در راهبرد کارهایتان هرچه سریعتر و آسانتر کوشا باشید. چه بسا که حتی وجود پایگاه داده ای مستحکم و مطمئن میتواند شما را در این راه مدد کند.

معرفی UML :

تاريخچه

UML يك زبان استاندارد براي نمايش، ايجاد و مستندسازي سيستم هاي نرم‌‌افزاري مبتني بر روشهاي شي‌‌گرا مي‌‌باشد. قبل از UML نيز روشهاي شي‌‌گرايي متعددي توسط‌‌افرادمختلف براي مدل سازي سيستم‌‌هاي ‌شئ‌‌گرا ارائه شده بود. اتفاقي كه باعث ايجاد UML شد بدين‌‌صورت بود كه Rumbough ، طراح متدلوژي OMT به شركت Rational كه متعلق به Booch بود پيوست و آنها تلاش خودرا براي ايجاد يك زبان مدلسازي شي‌‌گراي متحدالشكل بكار گرفتند. تركيب دومتدلوژي و ايجاد زبانUML اعتبار ويژه‌‌اي به آن بخشيد. درسال 1995 ، شركت Rational آماده بود تا اولين مستندات UML (نسخه 0.8 )را ارائه نمايد، اما در يك اقدام ناگهاني امتياز شركت Jacobsonرا كه مالك Objectory بود، خريداري نمود. پس از اين اقدام، شركت Rational با تركيب سه متدلوژي سطح بالا قادر به ارائه يك استاندارد در روشهاي شي‌‌گرا بود.
در سال 1997 ، UML بعنوان يك زبان استاندارد مدلسازي شي‌‌گرا از طرف گروه OMG(Object Management Group)پذيرفته شد. مهمترين قابليت اين زبان ارائه مدلهايي بصورت دياگرام براي كل چرخه حيات نرم افزار است و ميتواندبصورت يك زبان ارتباطي بين تمام گروههاي يك تيم پروژه استفاده شود. از قابليتهاي ديگر آن اينست كه سازگاري خود را با اغلب روشهاي متداول مانند OMT ، Booch وOOSE حفظ نموده است.

از ديد مستندسازي، UML قادر است كل چرخه حيات سيستم را در قالب نمودارهايي بصورت كلي و قابل فهم ارائه نمايد كه ميتواند مستقل از متدلوژي ساخت ارائه شود هرچند كه برخي از متدلوژيها دياگرامهاي خاص خود را دارند. اما با توجه به نزديكي متدلوژيهاي شئ‌‌گرا و شباهت دياگرامهاي آنها مي‌‌توان UML را در بسياري از متدلوژي‌‌هاي شئ‌‌گرا استفاده نمود

شركتهايي مانندUnisys, Rational, Oracle, IBM, Microsoft, HP و ... از شركتهايي هستند كه ازUML استفاده كرده و آن را پشتيباني مي‌‌نمايند.

دياگرام هاي UML

از بزرگترين اهداف طراحي برنامه هاي سيستم نرم افزاري ايجاد برنامه هاي صحيح است به نحوي كه نيازهاي كاربران را بدرستي و با هزينه قابل قبولي برآورده نمايد. فهم نيازهاي كاربران كه مستلزم ايجاد ارتباط با آنهاست، يكي از نكات كليدي در ايجاد نرم افزارهاي مفيد مي‌‌باشد. روشي كه در UML براي نشان دادن اين خواسته‌‌ها بكارگرفته مي‌‌شودUse Case نام دارد. مجموعه تماميUse Case ها، تصوير خارجي سيستم را تشكيل مي‌‌دهد. يك مجموعه خوب از Use Case ها وقتي حاصل خواهد شد كه طراح بداند كاربران چه چيزي از سيستم مي‌‌خواهند. Use Case ها همچنين ابزار خوبي براي پيشبرد پروژه مي‌‌باشند زيرا ساخت سيستم به طريق تكراري را كنترل مي‌‌كند. در واقع از قابليتهاي ويژه متدلوژيهاي شئ‌‌گرا اين است كه مي‌‌توان يك مجموعه‌‌اي از نيازها را انتخاب نموده و طراحي و پياده‌‌سازي آنرا به پيش برد و بدين صورت ساخت سيستم به‌‌صورت افزايشي را مقدور مي‌‌سازد همچنين با توجه به اين كه تيم طراح و برنامه‌‌نويس در هر مرحله با Use Case ها سروكار دارد، در هر مرحله امكان بازگشت سريع به مراحل قبل وجود دارد. اين روش خود تكنيك با ارزشي است، زيرا نتايج را مرحله به مرحله به كاربر باز خور مي‌‌دهد. در ادامه اين بخش، دياگرام‌‌هايي كه در UML براي مدل سازي سيستم هاي نرم افزاري استفاده مي‌‌شود به صورت اجمالي معرفي مي‌‌گردد.
بیشتر برای تعیین مراحل تولید یک نرم افزار استفاده می شود تا هم مراحل کار و هم مشکلات و ناهمواری های آن مشخص شود که شامل شیوه های متعددی است چون آبشاری، چرخشی، همفاز و .... که در اینجا به انها پرداخته نموی شود. فقط مراحل اصلی تحلیل نرم افزاری مورد استفاده ماست. زبان مدلسازی که به طور گسترده ای در نمادهای مدلسازی سیستم های شی گرا استفاده شده است. و از چند نوع نمودار مختلف تشکیل شده است. 1. نمودارUse Case 2. نمودار Sequence(توالی) 3. نمودار Collabration(همکاری) 4. نمودارClass 5. نمودار ْState Transition(حالت) 6. نمودار Component 7. نمودارDeployment

دياگرام Use Case

در ساده‌‌ترين حالتUse Case ها بوسيله مصاحبه با كاربران و انتظاراتي كه آنها از سيستم دارند تعريف مي‌‌شود. براي نمايش اطلاعات مربوط به نيازهاي كاربران كه در قالب Use Case هاجمع‌‌‌آوري شده است از دياگرام Use Case استفاده مي‌‌شود. شكل شماره 1 نمونه‌‌اي از اين دياگرام را نشان مي‌‌دهد

شكل شماره 1 - نمونه‌‌اي از دياگرام Use Case
[pic]

نمادهاي آدمك كه در شكل ديده مي‌‌شود، بازيگر (Actor)ناميده مي‌‌شوند. هر بازيگر مي‌‌تواند يك كاربرسيستم باشد كه نقش يا نقش‌‌هايي را در سيستم بازي مي كند. يك بازيگر لزومي ندارد حتماً يك انسان باشد، يك سيستم خارجي نيز ميتواند يك بازيگر باشد.

چهار نوع رابطه در دياگرام Use Case وجود دارد كه عبارتند از :

الف- رابطه Communication : نشان مي‌‌دهد يك بازيگر، يك Use Case را استفاده مي‌‌كند.
ب- رابطه Extend : ارتباط بين دو Use Case كه حالات خاص يكي در ديگري قرار داده مي‌‌شود.

ج- رابطه Uses : شبيه Extend مي باشد ولي در اينجا حالات خاص‌‌را در يك Use Case قرار نمي‌‌دهد، بلكه اگر رفتاري در چند Use Case مشترك باشد، آنرا جدا كرده و در يك Use Case مجزا قرار مي‌‌دهند.

دياگرام كلاس

دياگرام كلاس يكي از دياگرامهاي مهم و اساسي در متدلوژيهاي شي‌‌گرا مي‌‌باشد كه هر متدلوژي حالات مختلفي از آنرا استفاده مي كند. دياگرام كلاس شامل اشياء و روابط مابين آنها مي‌‌باشد. همچنين دياگرام كلاس شامل صفات و رفتار كلاس‌‌ها مي‌‌باشد
در دياگرام كلاس اگر فقط اشياء (يعني نمونه‌‌هاي كلاس ها) و روابط آنها نشان داده شود، آن را دياگرام شيء (Object Diagram)گويند. شكل شماره 2 نمونه‌‌اي از دياگرام كلاس را نمايش مي‌‌دهد. در ادامه مفاهيمي كه در دياگرام كلاس استفاده مي‌‌شود بطور مختصر شرح داده مي‌‌شود.

شكل شماره 2- نمونه‌‌اي از دياگرام كلاس
[pic]

كلاس

كلاس، مشخصه‌‌اي براي مجموعه‌‌اي از اشياء با صفات، رفتار و روابط مشابه مي‌‌باشد. UML براي نمايش كلاس از نماد مستطيل سه قسمتي استفاده مي‌‌كند. قسمت فوقاني اين نماد براي نمايش مشخصات نام كلاس، قسمت مياني براي نمايش مشخصات صفات و قسمت تحتاني براي نمايش مشخصات رفتار و اعمال كلاس بكار مي رود. برخي عناصر كه از نظر مفهوم شبيه كلاس هستند نيز از همين نماد و خواص استفاده مي‌‌كنند.

كلاس‌‌هاي مشتق شده از يك كلاس معمولاً با مفهوم كليشه (Stereotype)بيان مي‌‌شود. اين مفهوم در UML استفاده زيادي دارد و حالات خاص و مختلف از يك چيز را نشان مي‌‌دهد. انواع مختلفي كه از نظر مفهومي شبيه كلاس هستند با ذكر يك كليشه، در قسمت نام كلاس مشخص مي‌‌شوند. سه نمونه از اين مفاهيم، تايپ (Type)، كلاس پياده‌‌سازي(Implementation Class)، و واسط (Interface Class) نام دارند.
تايپ، نشان‌‌دهنده يك نقش قابل تغيير است كه يك شئ مي‌‌تواند انتخاب كند و سپس آنرا كنار بگذارد. يك كلاس پياده‌‌سازي، نشان‌‌دهندة ساختار فيزيكي و توابع يك شئ است كه در يك زبان، پياده سازي مي‌‌شود و قابل تغيير نيست. يك شئ مي تواند داراي چندين تايپ باشد اما فقط يك كلاس پياده سازي دارد. بين يك تايپ و يك كلاس پياده سازي مي توان رابطه Realize برقرار نمود كه نشان مي‌‌دهد يك تايپ توسط كدام كلاس پياده سازي شده است. يك واسط نشان دهنده اعمال يك كلاس است كه قابل رويت توسط ديگران است. واسطها فاقد صفت،حالت و روابط انجمني هستند و فقط شامل اعمال مي‌‌باشند. واسطها مي توانند روابط كلي/ اختصاصي داشته باشند.

كلاس پارامتري(Parameterized Class) معرف كلاسي است كه تعدادي پارامتر داشته ولي مي‌‌تواند خانواده‌‌اي از كلاسها را تعريف كند. هر كلاس از اين خانواده با تعريف مقادير واقعي پارامترها، مشخص مي‌‌شود. يك كلاس پارامتري با همان نماد كلاس نمايش داده مي‌‌شود. كلاسهايي كه به يك كلاس پارامتري محدود يا مقيد مي‌‌شوند، عناصر مقيد (Bound Element) ناميده مي‌‌شوند.
شئ نمونه‌‌اي از يك كلاس است كه صفاتش داراي مقادير حقيقي هستند. نماد شئ مانند نماد كلاس است كه در زير نام آن خط كشيده مي‌‌شود. يك شئ مركب (Composite Object)شئ سطح بالايي است كه در درون خود داراي شئ هايي است كه اين شئ ها مي توانند داراي روابط في مابين باشند.
روابط مابين كلاسها و اشياء:
در زير به انواع روابط بين كلاسها و اشياء اشاره مي‌‌شود
الف- رابطه انجمني يك رابطه انجمني مي‌‌تواند بين دو كلاس و يا چند كلاس برقرار شود. مشخصات كلي اين رابطه توسط چند خصيصه تعيين مي شود كه عبارت است از مقدار كثرت، ترتيب، علامت جهت و مشخصه اجماع (Aggregation)
ب- رابطه در برگيري (Composition [Whole-Part])
اين رابطه يك رابطه قويتر از رابطه اجماع مي‌‌باشد كه در آن وجود كلاس جزء وابسته به وجود كلاس كل مي باشد. رابطه دربرگيري با يك خط راست كه در طرف كلاس كل يك لوزي توپر قرار دارد نمايش داده مي‌‌شود.
ج- رابطه كلي- اختصاصي(Generalization / Specialization)
رابطه‌‌اي است كه بين يك كلاس عمومي و كلاسهاي اختصاصي آن كلاس برقرار مي‌‌شود. در اين نوع رابطه، كلاس هاي اختصاصي تمامي خصوصيات كلاس عمومي را به ارث برده و علاوه برآن مي‌‌توانند يكسري خصوصيات ديگر را نيز تعريف نمايند. اين رابطه را رابطة ارث‌‌بري نيز مي‌‌نامند.

د- رابطه وابستگي
اين رابطه يك رابطه معنايي را بين دو عنصر تعريف مي‌‌كند كه تغيير در يك عنصر ممكن است باعث تغييراتي در عنصر ديگر شود. ازا نواع اين روابط ميتوان به bind , uses اشاره نمود.

هـ- رابطه Realize
رابطه‌‌اي است كه بين كلاس پياده‌‌سازي و تايپ برقرار مي‌‌شود.

دياگرام تعامل دياگرام تعامل (Interaction Diagram) بيانگر رفتار اشياء در روابط با يكديگر است. معمولاً هر دياگرام تعامل، رفتار يك Use Case را نشان مي‌‌دهد. دياگرام تعامل خود به دو نوع دياگرام ترتيب (Sequence Diagram) و دياگرام همكاري (Collaboration Diagram ) تقسيم مي‌‌شود.
الف - دياگرام ترتيب
يك نمونه از اين دياگرام در شكل شماره 3 نشان داده شده است. عمليات بصورت ارسال پيام ما بين اشيا انجام مي‌‌گيرد. ترتيب ارسال پيام از بالابه پايين مي‌‌باشد. هر پيام داراي يك نام بوده و مي‌‌تواند پارامتر و اطلاعات كنترلي نيز داشته باشد. دو نوع اطلاعات كنترلي ميتواند دركنار پيام نوشته شود، يكي شرط ارسال است كه با بر آورده شدن آن پيام ارسال مي‌‌شود و ديگري علامت تكرار است كه مشخص مي كند پيام چند مرتبه به اشيا فرستاده مي‌‌شود.

شكل شماره 3 - نمونه‌‌اي از دياگرام ترتيب
[pic]

ب - دياگرام همكاري
در دياگرام همكاري، ارتباط بين اشيا بدون درنظر گرفتن ترتيب، نشان داده مي‌‌شود. نمونه‌‌اي از اين دياگرام در شكل شماره 4 نشان داده شده است.
شكل شماره 4- نمونه‌‌اي از دياگرام همكاري
[pic]
دياگرام بسته (Package Diagram) دياگرام بسته براي تجزيه يك سيستم بزرگ به اجزاء كوچكتر استفاده مي‌‌شود. اين دياگرام عين دياگرام كلاس مي‌‌باشد. در اين دياگرام چندين كلاس در قالب يك واحد سطح بالاتر به نام بسته قرار داده مي‌‌شوند.
مي‌‌توان بصورت تركيبي دريك دياگرام، بسته‌‌ها و كلاس‌‌ها را با هم نمايش داد. بين بسته‌‌ها ميتوان روابط وابستگي برقرار كرد. نمونه‌‌اي از يك دياگرام بسته در شكل شماره 5 ، نمايش داده شده است.

شكل شماره 5 - نمونه‌‌اي از دياگرام بسته
[pic]

دياگرام حالت (State Diagram) دياگرام حالت يكي از دياگرامهاي مرسوم در توصيف رفتار سيستم مي باشد. از دياگرام حالت مي‌‌توان براي نمايش حالات مختلفي از نمونه هاي كلاس استفاده نمود. هر حالت با نماد مستطيل خوابيده با گوشه هاي مدور نمايش داده مي‌‌شود. در داخل مستطيل نام حالت نوشته مي‌‌شود. همچنين اگر در يك حالت، عملي انجام شود در اينصورت به شكل Do / Activity نوشته ميشود. انتقال بين حالتها مي‌‌تواند همراه با عملي باشد كه با فرمت “Event + [ Guard ] / Action” نوشته ميشود. در آنجا Event همان رويدادي است كه باعث انتقال مي‌‌شود. Guard نيز شرطي است كه در صورت برقراري آن، انتقال صورت ميگيرد و Action عملي است كه در حين انتقال صورت ميگيرد. شكل شماره 6 يك دياگرام حالت را نمايش مي‌‌دهد.

شكل شماره 6- نمونه‌‌اي از دياگرام حالت
[pic]

دياگرام فعاليت اين دياگرام همانند فلوچارت مي باشد با اين تفاوت كه در فلو چارت تمامي اعمال بصورت ترتيبي ذكر مي‌‌شود. ولي در اينجا مي توان فعاليتهاي موازي را نمايش داد. دياگرامهاي فعاليت براي مدل كردن رفتارهاي(متدهاي) پيچيده استفاده مي‌‌شود. شكل شمارة 7 نمونه‌‌اي از اين نوع دياگرام را نمايش مي‌‌دهد.

شكل شماره 7- نمونه‌‌اي از دياگرام فعاليت
[pic]
در اين دياگرام انتقالها از بالا به پايين صورت مي‌‌گيرد. علامت * در نمودار بدين معني است كه فعاليت مورد نظر براي چندين عنصر ميتواند بصورت موازي انجام شود. خطوط افقي براي سنكرون كردن عمليات موازي استفاده مي‌‌شود. دياگرام آرايش قوا (Deployment Diagram) اين دياگرام رابطه بين اجزاء نرم‌‌افزاري و سخت‌‌افزاري را نشان مي‌‌دهد. اين دياگرام محل خوبي براي نمايش انتقال اشياء و اجزاء در يك سيستم توزيع شده مي‌‌باشد. هر گره (Node)در دياگرام نشان دهنده يك واحد محاسباتي مي‌‌باشد. شكل شماره 8 نمونه‌‌اي از اين دياگرام را براي ارتباطات بين شبكه‌‌اي يك PC و يك سرويسگر Unix نمايش مي‌‌دهد.

شكل شماره 8 - نمونه‌‌اي از دياگرام آرايش قوا
[pic]

[pic]

نمودار Use Case

[pic]
نمودار Sequence(توالی):

[pic]

نمودار Collabration(همکاری):

[pic]

[pic]
نمودار ْState Transition(حالت)

[pic]

.

[pic]…...

Similar Documents

Free Essay

I Don Know

...☄ ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☊ ☋ ☌ ☍ ☑ ☒☢ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ♠ ♝ ♞♯♩♪♫♬♭♮ ☎ ☏ ☪ ♈ ♨ ºº ₪ ¤ 큐 « »™ ♂✿ ♥ の ↑ ↓ ← → ↖ ↗ ↙ ↘ ㊣ ◎ ○ ● ⊕ ⊙ ○  △ ▲ ☆ ★ ◇ ◆ ■ □ ▽ ▼ § ¥〒 ¢ £ ※ ♀ ♂ © ® ⁂ ℡ ↂ░ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ✐✌✍✡✓✔✕✖ ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ♥ ♡ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◘ ◙ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ ✄☪☣☢☠㊊㊋㊌㊍㊎㊏ ㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗㊘㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢ ㊣㊤㊥㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰✗✘✚✪✣✤✥✦✧✩✫✬✭✮✯✰ ✱✲✳❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷ ✶✵✴❄❅❆❇❈❉❊❋❖☀☂☁【】┱ ┲ ❣ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ❉ ❥ ❦ ❧ ❃ ❂ ❁ ❀ ✄ ☪ ☣ ☢ ☠ ☭ ♈ ➸ ✓ ✔ ✕ ✖ .: ◢ ◣ ◥ ◤ ▽ ▧ ▨ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ▓ ▒ ░ ™ ℡ 凸 の ๑۞๑ ๑۩ﺴ ﺴ۩๑ o(‧”’‧)o ❆ べò⊹⊱⋛⋋ ⋌⋚⊰⊹ ⓛⓞⓥⓔ ☀ ☼ ☜ ☞ ⊙® ◈ ♦ ◊ ◦ ◇ ◆ εїз❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷ ✶✵✴❄❅❆❇❈❉ ❊❋❖❤❥❦❧↔ ↕ ▪ → ︷╅╊✿ (¯`•._.• •._.•´¯)(¯`•¸•´¯) ❤`•.¸¸.•´´¯`•• .¸¸.•´¯`•.•●•۰• ••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••—¤÷(`[¤* *¤]´)÷¤——(•·÷[ ]÷·•)— ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ ⒶⒷⒸⒹⒺⒻ ⒼⒽⒾⒿⓀⓁ ⓂⓃⓄⓅⓆⓇ ⓈⓉⓊⓋⓌⓍ ⓎⓏ ⓐⓑⓒⓓⓔⓕ ⓖⓗⓘⓙⓚⓛ ⓜⓝⓞⓟⓠⓡ ⓢⓣⓤⓥⓦⓧ ⓨⓩ(⊙▂⊙✖ )(づ  ̄ ³ ̄)づ ( c//”-}{-*x)(-’๏_๏’-)(◐ o ◑ )(⊙…⊙ )๏[-ิ_•ิ]๏(•ิ_•ิ)(•ิ_•ิ) (/•ิ_•ิ)(︶︹︺) 0% ██ 10% ███ 20% ████ 30% █████ 40% ██████ 50% ███████ 60% █████████ 70% ██████████ 80% ███████████ 90% █████████████ 100% Tu nombre aquí ..╔══█▀■▄▄▄▄▄▄▄▄▄■▀█══╗. ..║....█.........FiFa........█....║. ..╚╗..█.......World........█..╔╝. ....╚═█........CUP.........█═╝...... .........▀■▄...2010...▄■▀......... ...............▀█...█▀............ ................▄█.█▄.............. . .╔═════▀▀▀▀▀▀▀▀════╗ . .║.......TU PAÍS AQUÍ........║ . .║..........Campeón..........║ . .╚═════════════════╝ Para los rockeros ╔═╦╦╦═╦═╗╔═╗╔═╦═╦═╦═╦═╗ ║║║║║║║╚╣║║║║═║║║╚╣═╣╚╣......

Words: 2496 - Pages: 10

Free Essay

Abcdef

...Running Head: JAMES REASON'S SWISS CHEESE THEORY James Reason's Swiss Cheese Theory [Name of the Writer] [Name of the Institution] James Reason's Swiss Cheese Theory Introduction The model of Swiss cheese is a model of accident causation which is used risk management and its analysis in system of healthcare, aviation, and engineering. Swiss Cheeses Model compares human system to Swiss cheese slices. The slices are piled together with one another. Basically it was founded in 1990, by James T. Reason, a British psychologist of University of Manchester. The model gained wide acceptance and has been used by healthcare industry, emergency services organizations, aviation industry, and safety industry since it was developed. It is also known as cumulative act effect. According to a survey, in most of the cases, there can be four levels of failure for an accident: unsafe supervision, unsafe act of themselves, organizational influence, and preconditions for unsafe acts. James T. Reason, in his Swiss Cheese Model developed defenses of organization against the failure and represented barriers as slices of Swiss cheese. And individual weaknesses are shown by the holes in the slices as part of the system, and all holes are different in position and sizes in those slices. The failure of the system occurs when holes in slices simultaneously align in aggregate, giving permission, as James Reason's said “a trajectory of accident opportunity", so that in...

Words: 1244 - Pages: 5

Free Essay

Abcdef

...Circuit Analysis using the Node and Mesh Methods We have seen that using Kirchhoff’s laws and Ohm’s law we can analyze any circuit to determine the operating conditions (the currents and voltages). The challenge of formal circuit analysis is to derive the smallest set of simultaneous equations that completely define the operating characteristics of a circuit. In this lecture we will develop two very powerful methods for analyzing any circuit: The node method and the mesh method. These methods are based on the systematic application of Kirchhoff’s laws. We will explain the steps required to obtain the solution by considering the circuit example shown on Figure 1. R1 + Vs R3 R2 R4 _ Figure 1. A typical resistive circuit. The Node Method. A voltage is always defined as the potential difference between two points. When we talk about the voltage at a certain point of a circuit we imply that the measurement is performed between that point and some other point in the circuit. In most cases that other point is referred to as ground. The node method or the node voltage method, is a very powerful approach for circuit analysis and it is based on the application of KCL, KVL and Ohm’s law. The procedure for analyzing a circuit with the node method is based on the following steps. 1. Clearly label all circuit parameters and distinguish the unknown parameters from the known. 2. Identify all nodes of the circuit. 3. Select a node as the reference node also called the ground......

Words: 3646 - Pages: 15

Free Essay

Abcdef

...Melani Hermanus Topic: Critically evaluate the arguments for and against the mining and export of uranium Thesis: Mining and export of uranium is harmful for Australia Issue 3: Environment It has been argue that for decrease the environmental damage caused by uranium mining, the rehabilitation method and strict regulation are should be carried out by every mine owners in Australia. One of the previous study also showed that the Ranger uranium mine has fulfilled the proper tailing control and has had great water management system for every Northern Territory’s mine companies to cover the tailings and waste rock produced by uranium grounds (Harries, et al, 1997). In addition, by this rehabilitation method it could modify the prior environment hazards, for instance it was found an uranium mines was reinstated under modern accurate environmental controls in Nabarlek, Northern Territory (Hancock, et al, 2006). Despite the fact that there is a rehabilitation method and strict regulation enforced by Australian Government with the aim to control the environmental damage, nevertheless nowadays the environmental problem from uranium grounds still exist, the improvement for reduce the damage was not completely success. It has been proofed that the water level to release the uranium wasted was 450 times higher than entire Australian drinking water level (Wu, et al, 2007). Furthermore, critics said the rehabilitation method was a successful story, where this statement could not be......

Words: 306 - Pages: 2

Premium Essay

Cc Psychology

...However, if the counselor shows too much empathy towards the client, the client may end up depending on the counselor for approval. Along with accepting the client, the therapist also needs to view the client as an equal. If the client can tell the therapist views them as an equal, the client in turn will also view themselves as being more equal. Therefore the client will begin to accept themselves even with their imperfections. Once a client can accept himself or herself for who they are, their irrational beliefs will decrease along with the amount of anxiety they experience. After the framework of REBT therapy is understood, it is time to apply the therapy to a client experiencing anxiety. For this type of therapy there is an ABCDEF model to help change the irrational thoughts that a client is experiencing. First the client and the therapist need to figure out what event causes any irrational beliefs. For example, taking a test for a class may trigger some irrational beliefs. The next step is to understand the emotional and behavioral consequences that can emerge from this event. If a client believes they must ace every test they take, they may end up stressing out and experiencing a great deal of anxiety. The next step is to understand the belief that occurs. The client may believe if they do not ace a test, they are a failure. This belief is obviously irrational, therefore the therapist needs to help the client dispute the irrational belief. Once the......

Words: 1276 - Pages: 6

Free Essay

Abcdef

...Improved Matchmaking Algorithm for Semantic Web Services Based on Bipartite Graph Matching Umesh Bellur, Roshan Kulkarni Kanwal Rekhi School of Information Technology, IIT Bombay umesh@it.iitb.ac.in, roshan@it.iitb.ac.in Abstract The ability to dynamically discover and invoke a Web Service is a critical aspect of Service Oriented Architectures. An important component of the discovery process is the matchmaking algorithm itself. In order to overcome the limitations of a syntax-based search, matchmaking algorithms based on semantic techniques have been proposed. Most of them are based on an algorithm originally proposed by M. Paolucci, et al. [21]. In this paper, we analyze this original algorithm and identify some correctness issues with it. We illustrate how these issues are an outcome of the greedy approach adopted by the algorithm. We propose a more exhaustive matchmaking algorithm, based on the concept of matching bipartite graphs, to overcome the problems faced with the original algorithm. We analyze the complexity of both the algorithms and present performance results which show that our algorithm performs as well as the original. 1 Introduction Loose Coupling is an important principle underlying Service Oriented Architectures. One aspect of loose coupling is the ability to invoke a service provider with little (or no) prior knowledge about it. The publish-find-bind architecture is intended to facilitate this process. Service providers create WSDL [9]......

Words: 5700 - Pages: 23

Free Essay

Vietnamese Corporate Bond Market: J

...assessment offence. Student ID: ____________12345678_____________________ Level of Study: ____________Post Graduate_________________ Module Title: ____________Dissertation_______________ Course Title: ____________MAITF1_______________________ Module Tutor : ____________ABC_______________ Student Name: ____________ABC_____________ Student Signature: ____________Anh__________________________ Date of Submission: ____________March 14th, 2010________________ Name of first marker: Mark: Name of second marker: Mark: DISSERTATION PROPOSAL ON VIETNAMESE CORPORATE BOND MARKET: THE CAUSES OF UNDERDEVELOPMENT BY ABCDEF ABCDEF ID: 123456789 14th March, 2010 Table of contents 1. Background of study 4 1. Structure of literature review 6 2. Significance of study 6 3. Research questions and objectives 7 1. Research questions 7 2. Research objectives 7 4. Research methodology 8 1. Research design 9 2. Data collection 9 3. Ethical permission 9 5. Time scale 9 1.6.0 Resources 10 References 11 Appendix 1 12 1. Background The corporate bond market is an important link between savings and investments with the publicly traded debt......

Words: 2543 - Pages: 11

Free Essay

Temp

...Abcdef Asjdkajsk Sjdkfds ;safjkldjf kjsdfk lajd ajdkfj kajdfkl kfjgkfjg akjdkfjfgkf kjfg; alsdjf ad kjdfkj kjdsfkjd Urafkd Sdkfj kjkd eiukjfks as a dfjf eiujf ajasdkjsf kjdfkj sghuj asfdsfj Abcdef Asjdkajsk Sjdkfds ;safjkldjf kjsdfk lajd ajdkfj kajdfkl kfjgkfjg akjdkfjfgkf kjfg; alsdjf ad kjdfkj kjdsfkjd Urafkd Sdkfj kjkd eiukjfks as a dfjf eiujf ajasdkjsf kjdfkj sghuj asfdsfj Abcdef Asjdkajsk Sjdkfds ;safjkldjf kjsdfk lajd ajdkfj kajdfkl kfjgkfjg akjdkfjfgkf kjfg; alsdjf ad kjdfkj kjdsfkjd Urafkd Sdkfj kjkd eiukjfks as a dfjf eiujf ajasdkjsf kjdfkj sghuj asfdsfj Abcdef Asjdkajsk Sjdkfds ;safjkldjf kjsdfk lajd ajdkfj kajdfkl kfjgkfjg akjdkfjfgkf kjfg; alsdjf ad kjdfkj kjdsfkjd Urafkd Sdkfj kjkd eiukjfks as a dfjf eiujf ajasdkjsf kjdfkj sghuj asfdsfj Abcdef Asjdkajsk Sjdkfds ;safjkldjf kjsdfk lajd ajdkfj kajdfkl kfjgkfjg akjdkfjfgkf kjfg; alsdjf ad kjdfkj kjdsfkjd Urafkd Sdkfj kjkd eiukjfks as a dfjf eiujf ajasdkjsf kjdfkj sghuj asfdsfj Abcdef Asjdkajsk Sjdkfds ;safjkldjf kjsdfk lajd ajdkfj kajdfkl kfjgkfjg akjdkfjfgkf kjfg; alsdjf ad kjdfkj kjdsfkjd Urafkd Sdkfj kjkd eiukjfks as a dfjf eiujf ajasdkjsf kjdfkj sghuj asfdsfj Abcdef Asjdkajsk Sjdkfds ;safjkldjf kjsdfk lajd ajdkfj kajdfkl kfjgkfjg akjdkfjfgkf kjfg; alsdjf ad kjdfkj kjdsfkjd Urafkd Sdkfj kjkd eiukjfks as a dfjf eiujf ajasdkjsf kjdfkj sghuj asfdsfj Abcdef Asjdkajsk Sjdkfds ;safjkldjf kjsdfk...

Words: 297 - Pages: 2

Free Essay

Abcdef

...INTERNATIONAL MARKETING ASSIGNMENT Customer buying behavior in emerging markets is very different from the customer buying behavior in developed markets. In emerging markets the major share of theto the Bottom of the Pyramid (BoP). People belonging to the Bop represent economic group with low average incomes. They often earn less than $2 per day for them a key aspect in purchase decisions, therefore, is price and products that are affordable, simple and easily accessible. Let’s take the example of shaving. There are major differences in the behavior of customers in emerging and developed markets. Companies catering to these markets such as P&G often have to adapt to these difference. For example in the US the new Fusion Pro Glide with five blades is the top selling razor of P&G’s Gillette product portfolio priced at around $4. However this product does not address the needs of Indian customers. Most Indian people still shave with double-edged razors while balancing a hand held mirror. P&G realized that in order to enter India they had to investigate the needs of the Indian BoP customers. They sent a research to India to observe the shaving behavior of Indians and to understand the role that shaving plays in their daily life. P&G found out that Indian customers need a simple razor that can use without running water and which limits the risks of cuts while shaving. After conducting this research they introduced a simple razor called the Gillette Guard. It has just one blade,......

Words: 658 - Pages: 3

Premium Essay

Acc 499

... | |B.    Calculate the physical units accounted for | |C.    Calculate the physical units to account for | |D.    Calculate the equivalent units of production | |E.     Calculate the total costs to account for | |F.     Calculate the cost per equivalent units | (Points: 1)        [pic]abcdef        [pic]cebafd        [pic]bcdefa               [pic]fabdce 17. Units started and completed during the period equals (Points: 1)        [pic]units started plus beginning inventory        [pic]units started minus beginning inventory        [pic]units completed plus beginning inventory        [pic]units completed minus beginning inventory 18. In process costing systems, unit costs are found by dividing total costs incurred by (Points: 1)        [pic]ending work in process        [pic]beginning work in process        [pic]equivalent units of production        [pic]units transferred to finished goods 19. Equivalent units of production using the weighted average method of costing are found using......

Words: 992 - Pages: 4

Premium Essay

Abcdef

...Vol.1 FE Exam Preparation Book Preparation Book for Fundamental Information Technology Engineer Examination Part1: Preparation for Morning Exam Part2: Trial Exam Set INFORMATION-TECHNOLOGY PROMOTION AGENCY, JAPAN FE Exam Preparation Book Vol. 1 Table of Contents Part 1 Chapter 1 PREPARATION FOR MORNING EXAM Computer Science Fundamentals 1.1 Basic Theory of Information 1.1.1 Radix Conversion 1.1.2 Numerical Representations 1.1.3 Non-Numerical Representations 1.1.4 Operations and Accuracy Quiz 1.2 Information and Logic 1.2.1 Logical Operations 1.2.2 BNF 1.2.3 Reverse Polish Notation Quiz 1.3 Data Structures 1.3.1 Arrays 1.3.2 Lists 1.3.3 Stacks 1.3.4 Queues (Waiting lists) 1.3.5 Trees 1.3.6 Hash Quiz 1.4 Algorithms 1.4.1 Search Algorithms 1.4.2 Sorting Algorithms 1.4.3 String Search Algorithms 1.4.4 Graph Algorithms Quiz Questions and Answers 2 3 3 7 10 11 14 15 15 18 21 24 25 25 27 29 30 32 34 37 38 38 41 45 48 50 51 i Chapter 2 Computer Systems 2.1 Hardware 2.1.1 Information Elements (Memory) 2.1.2 Processor Architecture 2.1.3 Memory Architecture 2.1.4 Magnetic Tape Units 2.1.5 Hard Disks 2.1.6 Terms Related to Performance/ RAID 2.1.7 Auxiliary Storage / Input and Output Units 2.1.8 Input and Output Interfaces Quiz 2.2 Operating Systems 2.2.1 Configuration and Objectives of OS 2.2.2 Job Management 2.2.3 Task Management 2.2.4 Data Management and File Organization 2.2.5 Memory Management Quiz 2.3 System Configuration Technology 2.3.1......

Words: 26218 - Pages: 105

Free Essay

Inquality

...the number or the variable you are multiplying or dividing by is negative. • -7x > 14 • 4x + 3 > 6x , • -1/2 x < ¾ , 1. Is x > y ? i.. wx > wy ii. w2 x > w2 y Concepts: • If a < 2 and a < 7 then a < ? . Use number line to understand this concept. • If x 2 > x then what is the range of x’s values? • If x 2 < x , then what is range of x’s values? • x 6 < x5 < x4 < x3 means what ? • -1< x < 0 , Pattern of even powers X6 < x4 < x2 . pattern of odd powers x5 > x3 > x • x even >= 0 • x odd > 0 means what ? • If a combination of a set of variables (multiplication/division) is positive then even no of negatives are there. So if abcdef/ gh > 0 then can we say abcd/efgh > 0 ? • If ab < 0 , or a/ b < 0 , then what can we conclude about sign of a and b ? • If a2b3 < 0 means what ? • If a3b5 < 0 , what can we conclude about sign of a and b ? • If x > y , can we say x 2 > y2 ? • If x > y then can we say x 3 > y 3 ? • If a > b then can we say a m > b m Easy/Medium 2. Is a2 / b > 0 ?(b not equal to zero) i. -2 < a< 4 ii. -3 < b < 5 3. Is a2 / b < 0 ? (b not equal to zero) i. -2 < a< 4 ii. 2 < b < 5 Medium/ Hard 4. Is a2 / b > 0 ? (b not equal to zero) i. -2 < a< 4 ii. 2 < b < 5 5. If -1 < x < 0 , which of the following must be true ? i. x5 < x4 ii. x......

Words: 905 - Pages: 4

Premium Essay

Abcdef

...INSTITUTE OF BUSINESS & MANAGEMENT Final Exam (3rd Semester) Course: Seminar In Professional Development Name: Omer Qadir Butt Roll No: Executive MBA Fall 2013 – 032 Question No. 01 Describe your way forward for personal & professional development? Include action plan with timelines preferably in the table format. Now I am with M/s HI-TECH LUBRICANTS (ZIC) as a Senior Sales Analyst Officer. For the purpose of enhancing my academicals qualification provided my employer allows, I plan to do PHD in Management Sciences which shall also broaden my vision in the job that I am dealing with. I am still trying to enhance my professional skills according to analyzing the brand worth as well as making sales strategies. The data pertaining to my future planning I have given the few facts as under: Goals | Professional Development Activities | Performance Measures | Resource & Support Needed | Target Dates | Assist stake holders and staff in understanding the complete Market Vs Brand Analysis and Making Strategies. | Read Books, work with professional Sales Analysts. | Utilize proper techniques to produce more effective figures for making more professional strategies. | Attending Seminars & conferences on Leadership, Sales & Strategy Plans. | January, 2016 | Question No. 02 How would you improve your professional network and contribution to profession itself? In order to improve my professional...

Words: 419 - Pages: 2

Premium Essay

Abcdef

...(Under Decision No: …158/QĐ-ĐHFPT…Date:…7/9/2013) Course name: Business Research Methods Course code: RMB301 Level: Bachelor Implementation period: Summer, 2014 Lecturer: Nguyen Anh Loi E-mail: loina@fpt.edu.vn Phone: 0979521941 1) Main objectives and goals of the course This course introduces students to a number of research methods useful for academic and professional investigations of business practices. By examining the applications, strengths, and weaknesses of methodologies drawn from both the qualitative and quantitative traditions, this course permits an understanding of the various steps involved in designing and executing a research project so that students will be able to conduct their research later. The course aims to provide learners with knowledge and skills in designing and implementing an independent business research project. After the course, students will be able to: 1. Formulate research questions and objectives. 2. Conduct an appropriate literature review. 3. Design and implement appropriate qualitative and/or quantitative research methods. 4. Write a research proposal that can form the basis for their final dissertation. 5. In overall, learners will know necessary steps to carry out a research project and to write a structured report/dissertation. 2) Course Textbook(s)/Resources: a) Mark Saunders, Philip Lewis, and Adrian Thornhill, 2012, Research Methods for Business Students, 6/E, Financial Times Press. (ISBN-10:......

Words: 1883 - Pages: 8

Free Essay

Abcdef

...CỤC THUẾ HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CỤC THUẾ THẠCH HÀ ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC SỐ: QĐ/CCT Hà Tĩnh, ngày….tháng….năm 20… QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng và Ban chấp hành công đoàn cơ quan CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THUẾ THẠCH HÀ - Căn cứ Luật Công đoàn ngày 30 tháng 6 năm 1990 - Căn cứ Nghị định 133/HĐBT ngày 20- 4- 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn; Nghị định số 302/HĐBT ngày 19-8-1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về quyền và trách nhiệm của Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, cơ quan; - Căn cứ quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam ngày 27- 8 - 1994; - Sauk hi thỏa thuận với Ban chấp hành Công đoàn cơ quan. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng và Ban chấp hành Công đoàn cơ quan kèm theo Quyết định này. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng, ban, mọi cá nhân, tổ chức thuộc cơ quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: CHI CỤC TRƯỞNG - LĐLĐ Huyện - Các tổ CĐ - Ban CHCĐ - Lưu VP/CĐ CHI CỤC TRƯỞNG VÀ BCHCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CỤC THUẾ THẠCH HÀ ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC CHI CỤC TRƯỞNG Thạch Hà, ngày tháng năm 2012 QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG Giữa Thủ trưởng và Ban chấp hành công đoàn cơ quan (Ban hành kèm...

Words: 1931 - Pages: 8