Free Essay

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

In: Business and Management

Submitted By kevinsch12
Words 318
Pages 2
Deutsch-Englisch-Übersetzung für: descriptive ä ö ü ß
DE ENDE –> ENEN –> DE-----DE EN-----DE BGDE BSDE CSDE DADE ELDE EODE ESDE FIDE FRDE HRDE HUDE ISDE ITDE LADE NLDE NODE PLDE PTDE RODE RUDE SKDE SQDE SRDE SVDE TR-----EN BGEN BSEN CSEN DAEN ELEN EOEN ESEN FIEN FREN HREN HUEN ISEN ITEN LAEN NLEN NOEN PLEN PTEN ROEN RUEN SKEN SQEN SREN SVEN TR Optionen | Tipps | FAQ | Abk. | Desktop Integration

LoginRegistrierenHomeAbout/ExtrasVokabeltrainerFachgebieteBenutzerForumMitmachen!descriptive in anderen Sprachen:
Deutsch - Englisch
Deutsch - Französisch
English - Bulgarian
English - Dutch
English - Russian
English - Slovak
Eintragen in ...
English - Bosnian
English - Czech
English - Danish
English - Greek
English - Esperanto
English - Spanish
English - Finnish
English - French
English - Croatian
English - Hungarian
English - Icelandic
English - Italian
English - Latin
English - Norwegian
English - Polish
English - Portuguese
English - Romanian
English - Albanian
English - Serbian
English - Swedish
English - Turkish
Englisch: DA | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z Wörterbuch Englisch → Deutsch: descriptive Übersetzung 1 - 25 von 25 Englisch Deutsch edit ADJ descriptive | more descriptive | most descriptive – descriptive {adj} 141beschreibend descriptive {adj} 81erklärend descriptive {adj} 63anschaulich descriptive {adj} 13darstellend descriptive {adj} 6deskriptiv descriptive {adj} 5sprechend
2 Wörter ling. descriptive adequacy Beschreibungsadäquatheit {f} anat. descriptive anatomy beschreibende Anatomie {f} anat. descriptive anatomy deskriptive Anatomie {f} descriptive data beschreibende Angaben {pl} descriptive economics beschreibende Volkswirtschaftslehre {f} math. descriptive geometry darstellende Geometrie {f} lit. descriptive literature beschreibende Literatur {f} descriptive pattern Beschreibungsmuster {n} med. psych. descriptive psychiatry beschreibende Psychiatrie {f} bibl. lit. spec. descriptive song [Arab. waṣf] Beschreibungslied {n} math. stat. descriptive statistics beschreibende Statistik {f} math. stat. descriptive statistics deskriptive Statistik {f} descriptive term aussagekräftiger Ausdruck {m} acad. zool. descriptive zoology beschreibende Zoologie {f} [Benennung und Einordnung der Tierarten (Zoographie)]
3 Wörter to be descriptive of sth./sb. etw./jdn. beschreiben anat. directional (descriptive) term Richtungsbezeichnung {f} anat. positional (descriptive) term Lagebezeichnung {f} math. self-descriptive number selbst beschreibende Zahl {f}…...

Similar Documents